Skip to main content

Full text of "Prolegomena et in Categories commentarium ..."

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/p1prolegomenaetin12olym OLYMPIODORI 

PROLEGOMENA ET IN CATEGORTAS 

COMMENTARIUM CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE ADOLFUS BUSSE BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII REIMERI 
MCMII C O M M E N T A R I A 

IN ARISTOTELEM 

GRAECA EDITA CONSILIO ET AUCTORITATE ACADEiMIAE LITTERARUM REGIAE BORUSSICAE VOLUMINIS XII 

PARS I OLYMPIODORI PROLEGOMENA ET IN CATEGORIAS BEROLINI 

TYPIS ET IMPENSIS GEORGII KEIMERI 
MCilll 
OCT 1 4 1950 PKAEFATIO 

Librum, qui uunc piimum iu lucem profertur, Olympiodoro auctore 
coDscriptum esse et duobus titulis et subscriptioue docemur, quamquam 
prior titulus prolegomenis praefixus ' OXutj.-iootupo-j cpi^.oao^^ou stc -b. zpoXs- 
-fofisva xr^s Xo-j-xtj? |sic] ex iugeuio eius fluxisse videtur, qui codicis iam 
saeculo XIII exarati prima duo folia saeculo XV supplevit. liunc fuisse 
Georgiura Vallam Bruno Keil cum inde couiecit, quod codicem iu illius 
libris fuisse constat, tum ex ductu litterarum collegit. sed quisquis fuit, 
verisimile est eum duo illa folia reliquis magis tiueis peresa atque liu- 
more corrupta vidisse ac veritum, ne glisceute situ omuiuo perirent, ea 
quae continebaut transcripsisse, titulum autem iu supremo folio evani- 
dum de suo supplevisse. quod invita Minerva factum esse, etiamsi voculas 
Et? xa deleas, vel iude intelleges, quod Olympiodorus uon solum de arte 
logica sed etiam de Categoriis atque de Aristotelis pliilosophia praefari 
auimum induxit. priorem igitur titulum missum faciamus. alteri autem, 
qui legitur ante commentarium (p. 26,1), non est quod diftidamus, neque 
subscriptio ullam movet suspicionem, immo uota (xtco cptovT,? iudoles com- 
mentarii recte illustratur, quod testimouia ex ratioue interpretandi cou- 
spicua docent ab Olympiodori discipulo scholas calamo excipiente pro- 
fectum esse. velut quae p. 33,27 xal outoi asv siatv oi Trpoaoiopiatxol t(ov 
6iJ.(ovu[xtov oi £i(oi)6t=; Xs7eai}ai. 6 8= cpiXoao^o? xal aXXou? ■rpoaoioptafi.o-j; 
dTzsOsTO X£7(ov xtX. vel quae p, 101,16 laTsov 0£ oxi xal TaijTa xal Ta £;r;s Xe-.o- 
fxeva, oFov dvdxXiaiv xal xaOsooav xai <ix6.^vf^ ecpaaxsv 6 TjtxsTspo; ot3daxaXo; 
fxTj pouXeaaai tov ApiaTOTsXrjV (b; Trpo,- ti Xapsiv scripta videmus, uon dubium 
est, quiu ad discipulum redeaut vocibus 6 cp-.Xoaocpo; et 6 TjasTspo? oioa- 
oxaXos ipsum Olympiodorum siguificautem. ac quot scholas magister ha- 
buit, in tot capita (ȣ(opiaO discipulus librum digessit. nam schoks 
siugulas siugulis capitibus coutiueri apparet ex verbis, quuo leguutur VI PRAEFATIO 

p. 84,33 "TjV }X£v TsXeiav kzr^^^r^fSiv to-jtoo -r)'j pr^-oo ttj uaxspaia ouXa;(ou.£V, 
quae interpretatio a capite posteriore p. 91,15 incipit, vel ex verbis 
p. 91.24 xaXuic oux siTTS acou.a a/Xa aispsov, Tva tTjV £ip7jtjL5v/;v zf^ -poTspaia 
d-opCav sx^uYT,, quamquam magister boc loco fallitur, quod quaestionem 
quam spectat iam ante diem tertium in medium protulerat. 

Hunc autem Olympiodorum euudem fuisse, qui in Platonis dialogos 
commentaria conscripsit, Ammouii discipulum magistrum Eliae, cum uni- 
verso librorum consensu ex sententiarum ordine ac ratione intrepretandi 
conspicuo docemur tum arta cognatione, quae buic commentario intercedit 
cum Ammonii, cuius uon nulla scbolia ad verbum congruunt. exempli 
causa proferantur 

Amm. p. 21,4 Olymp. p. 37,19 

iav -;ap pou/.r,Tat ii;, 9"/)3l, tov {\i-(ei) Zxi iav pou/.Tji}^ -i? opi- 

opiauov a-oooova'. sxatipou autojv d>c sijlov a-o6ouva'. sxaTspou outcuv tbc ^(^irto, 
C«>ou ''jVtoc. a/./.ov xal -x/./.ov 6p'.a[Jtov d/./.ov xal dX/.ov optaaov d-ootoasi, to'j 
d-oofoasi, TO'j tjisv dXr^Otvou dvOpu)-ou asv dXr^Oivou dvOpto-ou oti C,(nov /.071- 
C«JOv XoY'.xov Ovr^Tov, to'j os ^-Vp^!^" '^-^'^ Ovr^Tov, tou 6s YS"j'pa[iu.svou ^.(^''jv, 
[jLSvou, £'! T'j/0'., 'l.mov 7S7paiji;j.£vov d-6 si tu/oi, •|'£"pau.u.svov dTTo }(p(o[jidT(ov 
y ryr^iid^u}'^ to''(ov r^ to''u)V. Tot'ojv r^ to''(oV. 

Amm. p. 68,21 Olymp. p. 102,6 

xat f, dva'xXt3t; xat r, azd-j'.; xai s-stOY) os £t7T£v ' xai Trd/.tv 6£ ■?] 

7) xaOsopa, or^ai', 0££t(jc statv stor^ dvdxXtat^ xat 7) STdat; xai yj xaOsopa 
-ap Ta'jTa ty;; Oiascuc, f, 6s Osatc t(ov Osastc siatv' (£t6/) ^dp Ta'jTa Tr,; Oi- 
TTpo; Ti, xat Ta'jTa doa tojv -ryj- tf a£(o:, f^ 6£ Oiatc twv rpr^; Tt* f^ -j-dp 
Tj -,'ap oAov t6 aojfia opOov saTi xat o/.ov to aojaa opOov iaTt xat xa/.£tTat 
xaXsTTat aTdatc, f^ oXov 7:Xd-ftov xstTat aTaat?, f| oXov TrXd-^tciv iaTtv xat xa- 
xat xaX£tTat dvdxXiatc, fj (ilpo; asv XstTat dvd/.Xtat?, f^ ti.spoc asv a-jTou 
auTO'j TaTaTai aspoc ok xr/XtTat /at TaTaTat aipo; 6£ Tt auTO-j xdO/jTat 
xa/.stTat xaO£opa. xat xaXsTTat xaOi^pa), ' t6 oe dvax£- 

xXiaOat fj saTdvai t^ xaO^CsaOat' TauTa, 
'f7ja''v, 0'jx etatv Osast?. 
eandem rationem fuisse iuter Ammouii in Porpbyrii Isagogen com- 
mentarium et Olympiodori librum deperditum, quo nos saepe relegat, 
Eliae, Olympiodori discipuli, interpretatio Isagoges docet; neque dubium 
est, quia in commeutario libri De interpretatione, quod p. 30,13 pro- 
fitetur, Olympiodorus eiusdem vestigia presserit. buius consensus causa 
inde repetenda est, quod Olympiodorus adversaria ex Ammonii scbolis PRAEFATIO VII 

conscripta in usum vertisse videtur suisque tradidisse discipulis, quae a 
magistro acceperat. sed si credideris Olympiodorum satis habuisse ma- 
gistri cogitationes iterare, viro erudito ac quodammodo eleganti iniuriam 
facias. neque enim babemus, cur ubicuuque Themistium (p. 85,4 48,14) 
aut Atticos interpretes (ot 'AttixoI izr^'(r^TOii p. 120,32) laudat, eum non ex 
fontibus hausisse suspicemur. atque etiam disputationem de arte logica, 
quae legitur p. 14,13 — 18,12, dubitet quispiam an ipse composuerit. 
nam logica utrum pars philosopbiae au instrumentum putanda sit quae- 
rere Ammonius et Philoponus in Categoriarum commentariis omiserunt, 
Olympiodori autem discipuli, Elias et David, magistri exemplum secuti 
alter de hac re in Analyticis alter in Categoriis se quaesiturum esse pro- 
mittit (cf. Eliae in Cat. praef. p. VIII). iude Oiympiodorum hanc 
quaestionem primum iu medium protulisse conicias. sed obstat illa de 
logica disputatio, quae iu corapluribus codicibus atque editionibus Aldi 
(1503 et 1546) et Sessae (1545) Philoponi commentario praetixa est (cf. 
Philop. in Cat. praef. p. YIII sq.). quae quamquam dubium uon est, quiu arto 
cognationis viuculo cum Olympiodori expositione coniuucta sit, tamen quae 
ratio inter illas intercedat pro certo contendere lubricum est. ac diu multum- 
que mihi cogitanti aut Olympiodori expositio ab altera pendere videtur 
aut utraque ex uno fonte fiuxisse. quae opiuio si recto talo stat, illa 
disputatio ad ipsum Ammonium aut ad Philoponum redit, quos verisimile 
est in Analyticis de hac re egisse. sed ut tuo iudicio utaris, parvulam 
disputationem infra exprimendam curabo. 

Olympiodori commentarii memoria uno codice ad nostram aetatem 
propagata est, Mutinensi 69'). quem qui coufecit cum satis diligenter 
rem egerit, factum est, ut paucis locis de geuuiua lectioue desperandum 
esse videatur. sed unum geuus macularum late patet. saepissime euim 
librarii oculos scriptoris verba effugerunt atque iu transcribendo 
exciderunt. has lacuuas quamquam Ammonii, Philoponi, Eliae libris nixi 
multas supplevimus, tamen non nullis locis siguum hiaudi a])])onere satis 
habuimus. capitum numeri paene omnes librariorum socordia evauue- 
runt; sed quod Olympiodorus capitum exitus claris verbis semper 
denotavit, perfacile erat ftictu detrimenta resarcire. additamenta raro 
occurrunt, scholia et in margiuibus et iuter versus inveniuutur. correc- 
tionum denique duo genera suut; quae ab i])so librario sivc in margiui- ') codex Marcianus 202 f. 41r tituluin il/oXia twv cipiaTOTEXivccuv 6^<ca xaTT,Yopiu)v 
(JXufATTiooiupou cpt>.oa(i'fO'j dXe^avopeto; iniuria fert; nam commentaiiuin quod scquitur Thi- 
lopoui est (vide riiilopoui iu Categorias praef. p. XIV). 

•r O T VIII PRAEFATIO 

bus sive intra liueas appictae suut, ex exemplari sumptae esse videntur 
maximaque auctoritate diguae, quae alteram manum produnt, ex ingenio 
scboliastae tiuxerunt neque plus babent auctoritatis quam cuiusvis con- 
iecturae. 

Impressa est ea commentarii particula, (|ua de Aristotelis scriptis 
agitur (p. 6,9 — 8,28), quam in dissertatione inaugurali Andronikos von 
Rhodos (Miinehen 1890) p. 49—53 Fridericus Littig divulgavit. 

In ortbograpliicis rebus ad fidem codicis ita me applicavi, ut ne in 
minutiis quidem, velut v paragogico, out«> aut oGto); scribendo, ab eo 
dissentirem, uisi Byzantinorum ratio scribendi aut librarii perversitas 
appareret. 

Scr. Beroliui . ^ 

a. d. VIII Kal. Nov. MDCCCCII '' SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

I De codice Mutinensi 

De codicis Mutiuensis 69 specie ac vicissitudinibus videas quae in 
praefatioue Porpliyiii in Aristotelis Categorias comraentarii [Coram. 
Arist. IV 1] p. LIV disputavi. Olympiodori liber foliis 1^—136^- conti- 
tiuetur, e quibus folia 3—136 saeculo XIII, folia 1 et 2 saeculo XV 
exarata sunt. bibliopegae culpa duobus locis folia ])erturbata sunt, quorura 
ordo restituetur, si folium 51 cum folio 58 et folium 92 cum 97 loca 
permutaverint. librarii ratio scribendi eadem deprehenditur, quam in 
Porpbyrii commeutario siguavimus, velut i subscriptura fere uusquara 
obvenit, accentus et spiritus saepe perverse ponuntur, praepositiones cura 
casibus compouuntur aut a verbis compositis falso distrahuntur, conso- 
nantes iniuria et geminantur et omittuntur, vocales denique Byzantinorura 
more notantur, ut aiai^iovTc; (p. 3,22), [j.ov/j(jiot (p. 4,26) T^pza^^zoezai pro 
TrpsapsuEXE (p, 4,30), atotxoi (p. 5,38), dma-^iaz (p. 12,8), vauTTjXoviat (p. 15,7) 
alia. notae et inter versus et in marginibus adiectae sunt. inter versus 
p. 40,32 supra twv Xz'(0[iiviov leguntur t^toi xtov XoYtov t(ov xa-a 7:pa-,'[jLaTiov 
Xe70[X£V(ov, supra xa Ss avsu apparent &ai:ap a\ OExa xaTr^-joprai. p. 50,20 
supra xaTr^YopsiTat addita sunt ou ^ap saTiv sTspov 6 optaijLos tou xscpaXai- 
(ooou; X6-j'ou. p. 78,34 supra aXX' w/ 6[jio!.'av iuveniuutur aXXa xu) Tpo-(o 
TYj; -Kapaoo/TiC otacpspsi Ta £~i t(ov ouaidjv xal Ta aXXa. iu marginibus saepe 
appictae sunt notae (opaiov, ar|[j.£t(oaat, a/j^j.sf^oaai (opatov. p. 30,7 0£(op(o 
illustratur nota rfj^ouv to vooj xat XoYiCo^jiai, p. 12,8 aduotatatum est £x 
TouTou Tou /(optou ot[Aat auTov y^ptaTiavov sivat. ampliora scholia iu margi- 
nibus foliorum 17^ (p. 17) et 82' (p. 90) adiecta suut. atque ea tria 
scholia, ((uae f. 17^ leguntur, ex Philopoui commeutario tiuxerunt, nani 
primum iucipit a verbis apa ouv (oux laTt) xai sv toi? aufxpspr^xoatv 6[jl(o- 
vujiia; xat [jltjv 6p(0[j.EV t6 TotouTOv t6 ^ap 6;u xtX. (cf. Philop. p. 20,4), 
alterum TdTi auT»} TrapaostY^xaTt -At/yr^xai £7riTr|Q=s xtX. (cf. Philop. p. 23,30), 
tertiura (xsTa t6 -Xr^p(oaat t6v 7r£pt tojv 6[j.(ov6[i(ov Xoyov s^tj? xtX. (cf. Philop. 
p. 23,19). illud quod f. 82'' a verbis iucipit xal 6 dpi{>[i6? Tr£ptTT(o xat 
apTi(o, xat 6 )^p6voc [J-r^vt xat sviauTio. (xat oto) touto T(o £Tt £/pr,aaTO con- 
gruit cum eo additameuto, ((uod Aramou. ]). 61 ex codice Laurontiauo X SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS 

71,3 interpretationibiis posterioriim commeutatorum amplificato in notis 
apposui. figurae methodicae et raro occurruut neque quicquam exliibent, 
quod non in commentario tradatur. 

Codicis f. 1 — 82 Hieronymus Vitelli, professor Florentinus, f. 83—136 
Bruno Keil, professor Argentoratensis, descripsit, qui opere confecto ea 
qua solet usus diligentia codicem denuo contulit. II De arte logica disputatio ex codicibus Laurentianis 72,1 (D) 
et 71,3 (F) atque editione Aldina Ven. 1503 (a) collecta'). 

ed. Ses.sae 

'EttsI 6s Xoyixrp TTpa^fxaxeia? ap)(7] xh Trpoxeifjisvov ptpXiov, ojj Trpoi- 4"" 
OVTO; TOtji Xo*j'Oo etpr](j£t7i, avayxaTov STtiCrjxrjaai Trotspov |j,spo; rj opYavov 
7] Xo^[v/.rj TTjc cpiXoaocpt'^^. '/py] '(oip etosvcit oti Tfov TiaXai cpiXoaocpr^cjavTcov 
dvopGiv ot usv aspos stvat Tr^? cpiXoaocpta^ tyjv Xo"(ixy]v d-scpyjvavTO , 0^0^ lo 
7S70VSV dira? 6 sx ty;; ^Toa? /'^po?, 01 os opyavov, oFot etai TrdvTe; ot ex 
Toa nspt-aTou. 6 oe nXdTcuv dii.a [xspos xat op^j^avov E7.s"|'e T7]v Xo^^txr^v, 
}ispo$ [Asv sv Tco Oatopcjj, op"cavov oe ev tco nap[jLevi6-(j, evOa cpr^atv oti 
6st Tou; vsou^, sct' dv coai vsot, 7rpo"(U[xvdCsai)at ev r?) dooXeaytc/. , Tva i-'» 
6uvr|i)(oat otaxptvat to dXr^Os; dTro tou ']^eu6ous. ic. cov ouv dooXeaj^tav 
i-/.di\eazv zr^v Xo^^ixr^v (t7]v Xo-j'. sxdX. Da), ex toutou aTO/aCo[Ae&a opyavov 
auTTjv Xe"(stv auTov ou "(dp dv sToX^xr^asv (st. dv a) auTTjv stiretv dooXsa/tav, 
et [xspos auTr^v cpeTO eivai (stvai om. Da) tt)? cptXoaocpt'a?, iva [xyj ttjV cptXo- 20 
aocptav d5oXea/t'av siVo (erir. do. a). 5uvaTov 5e t6 auxo [xepo? etvat xat 
op^avov, orov ■/] xetp* auTVj -(dp op-^avov saTt 66as(o? xai XvjcJ^sco?, fxspos 5e xou 
oXou atoixaTo;. ot [xev ouv ^Tcotxot tyjv eauTcov 56^av xaTaaxeudCouat 5td 
5uo CTtiysip7]asu)V, uiv 7] [xev TrpcoTT] e-r/dpr^ai^ Trposp/STat toutov tov 26 
TpoTTOv. cpaalv oxt Ttdv t6 xe}(pri[xevov Ttvt', edv exsTvo (L xs/p7jTat t6 
"/p(o[x£vov (0 add. a) [xrjTe [xepo; eaTtv dXXou Ttvo? [xT^te [xopiov, e? rrjd'{X'qz 
auTOu Tou /ptotxevou r^ [xepo; caTiv r^ [xoptov coaTrep xat tj taTpixTj /pTJTai 
Tcp 5iatTrjTix(p , OKsp STrstOT] dXXou outs [xspo? sariv outs [xoptov, | 6td 4^' 
TOUTO [xepo? 7] ix6pt6v saTt TrjC taTptxr^?, dXXd ixspo; [xsv tou OspaTrsuTtxou 
(t7]v OspaTTSUTtxrjV a), [x6ptov 5e tou TrpaxTtxou. Trp6axetTai 65 tco X6"[(p t6 
eav exetvo [xr^TC [xspo; |x7]ts [x6ptov dXXou saTt' 5td t7)v daTpovo[xt'av xs/p/]- 
Tat "j-dp auT-(] 7] xu[3spv7]Ttxr^, xat eTtei67] ecpOaasv 7] daTpovofxta [xspo; etvat 5 
xat [xoptov Tr^? cpiXoaocpt'a?, [xspo? [xev tou [xai>rj[xaTtxou [xoptov 5s tou UstopTj- 
Tixou, 6td TOUTo Trp xuSepvTjTixr;? ouTS [xepo? eaTtv outc [x6ptov. et ouv tI^ 
Xo^tx^ xz-/[jrixrj.i -/] cptXoaocpta , autr^ 5s oux laTtv eTcpa? STrtaT7][x7]; [xepo? 
7] [xoptov, Tr]? cpiXoaocpta; dpa. TotauTT] (xev ouv ecTtv ■?] TrpcuT/] auTtov 10 ») hanc disputationem antecedit Aristotelis vita, quam Valentinus Rose in Aristo- 
telis fragmentis (Lipsiae MDCCCLXXXVI) p. 437-441 divulgavit. titulus disputationis 
ia codicibus non apparet, in editione Aldina legitur ripoot>tov x?j? XoYt-xris 7Tpoiy(i.aT£ta;. SDPPLEMENTUM PRAEFATIONIS XI 

Bmyeipr^aiq. suiXsYxxo? Ss sariv (x^l add. F) oLozt]' avTicj-ps<|;ot? Yap 
(^ap om. D) x7>i'u> xov Xo-j-ov epaj- sttcioy) y] YpapLaaxr/.rj xat (xal om. D) 
7) pr|Topixyj xai /] taxpr/tri -/poJvTat tiT] Xoytx-^, rj usv 017. to osuai too; 
sauTrp xavovas opOu)- ayovTa?, r] Se 8ia x6 GusTTQCJaaiOa'. Tot satjTr^? 15 
00Y[xaTa, xat outs fJLEpo? oute [xoptov ssTtv a.'K},7]^ -iyyq^^ 6aoXoYou[j.sv(oc 
Tuiv st^pr^asvuiv -czyyihv aspoc fj iJ.6ptov s^Tat. aXXuj.; ts xai s^Xsitttixu)? 
t6v X670V irporj-caYOV soei yap auTou* stTCoiv outu)?' -av xs/prj[j.svov 
Ttvt', eav exsTvo tu -/.iypr^zai (ypr^mi Fa) xo /pwaevov jxrjxs jxspos scxl \ir^-e 
[j.6piov [ir^TS op-j-avov aXXvj? ts/v/j? rj STriaTrjLtr^?, auTou tou /pu)[xsvou -J^ (rj 20 
om. DF) [xspo? 75 [xopiov r^ op^avov saTat. s-eior] ouv rj Xo^ixr] [xVJTe [xepo? 
[XT^te [xopiov eaxi Trj; cptXoaocpiac, ava^xaiov op-j-oivov auTr^; saTai. OTt Yotp 
oei (ost ■j-otp F) TCpoa&etvai xol» X6"j'u) t6 '[xt^ts op^avov' o^Xov evTSu&ev r; 
^oGv laTptxYj Xp^xat toj cpXepoTotxu), oTisp ouxs [xspog ouxe [xoptov saTiv aXXvj^ 
xe/VTf];* x-^? laxptxrj; (Zpa. ei 8e xauxa aXrji)?], eTretOTj x6 csXsPot6[xov 
au)[xot caTi, xat rj laTptxr] auifxa laTat oTts orj sx au)[xaTo? au"|'xst[xsvy], 
sgt; ouaa ']>u/rp xat STTiax7][xr], OTiep axoTiov. -fj oe (os om. D) Ssuxspa 
atjxujv eiLt/stp"/]at'? saxi xotauxr^" cpaatv oxt (cpaatv om. D: oxt om. Fa) 
ouositta xs/VT] Trotsi x6 oixsiov op^avov. st ouv fj ("?] om. Fa) cpiXoaojcpto h^ 
TTOtst xfjV Xo^txr^v, oux saxat auxfp op-j'avov otXXa [xs'po?. ctvaxpeTrujfxsv 
(otvaxpsTcoixsv DFa) 6e xat xauxr^v xf]V sTrt/stprjatv sx xuiv svap-^ujv, Xs-[Ovxs? 
oxi stat xat czXXat TroXXai xs/vat supsxios? xujv oixst'ujv 6p-|'a'vojv, otov fj 
/aXxsuxixf| Tou a'x[xovo; op-jotvou auTfj? ovxo?, ujaauxuj; os xai f| xexTovixr] 
xfjs acpupa?. xt ouv axoTiov xotvxauiJa Xe-i^stv xr]v Xo-^txfjV op-^avov eivat 
x^S cpiXoaocptac, et xat otTioxeXea^xa aux^? eaxtv; 

Ot 6e ex xou rieptTrotxou, oj; ecp&y]v sittuJv, 6'p-j'avov ^ouXovxat elvat xr]v 
Xo-^txfjv x^? cpiXoaocptac (xat add. a) TiXsioatv CTrt/eipvj^xaat /puj[xevoi. cpaatv 10 
oxt xa [Acpy] ou TTcptXa[xpa'vsxat sv otXXfjXot;, otov f] /sip ou (ou om. D) Trept- 
Aa[xPotvsxat sv pivi' st os opuiixev xy]V Xo-^txf]V xat ev xo) Osu)prjXtxoj Trspt- 
Xa[xpavo[xevrjv xat ev xtp Trpaxxtxcj), otjx eaxat auxfp [xcpoc, tzXX' 6'p-i'avov. 
ext ei a [xcpei uTrap/et, xauxa ou/ uTra'p/st x"(j Xo-^tx^^], a os 6p-j'a'voj uT:a'p- 15 
/et, xauxa xat ctux"^ uTra'p/st, 6'^Xov u)? ou (otj/ oj? DFa) [xs'poc otXX' op-favov 
eaxf x(ij [xsv -j-ap [ispst uTtotp"/st x6 01 sauxo -(S-^ovsvat -xat [xr] ot' otXXo, 
ujaTTsp x6 i)ea)p"/]xtx6v [xspos ov xfjC cptXoaocpta? ot' saux6 -j^syovs (-['s-j^ovsvat a) 
•/a't ou ot' aXXo. ojaauxoj? oe xai x6 Trpaxxtx6v. xto os 6p"^|'a'v(p uTrap/et x6 ot' 20 
otXXo -|'s-covsvat xai fxfj ot' eauxo. f^ ouv Xo-^txr] otj 61' eaux-Jjv "ceYovev, 
dXXtJt 61' (xXXo* ota -(tzp x6 6taxpt'veiv (xpt'vsiv F) ev [xev xieuipia x6 otXrjOsc: 
tZTCo xou (xou om. D) 'j^euoouc, cv Trpaxxsot? (Trpaxxs'o) a) ot x6 xaX6v d~o 
Tou xaxou. si 8s xauxa ouxuj; e/et, op-javov cipa xf^? cptXoaocpttZs UTro&u)[xeOa 
xf|V Xo-(ixfjV. ext (ext F'': om. DF'a) eTrctoy] Trav fj.epo? ~ry auxyjv uXyjv 
£/et xat x6 aijx6 xcXo? xw oXu), fj oe Xo-jtx"}] ouxs xf^v auxfjV uXr^v e/et 
ouxe x6 auxo xeXo^ f;^ cptXoaocpt'cx, oux saxat aux^s [xspo;* uXyj [xev ([xev 
om. D) •^ap xfjC cptXoaocpt'as xdt (xti om. a) T:pa'Y[jaxa, xsXo? os f] TTp^? so 
xov Os6v 6[ioiujaic. xfj? 8e Xo-ctxfjs uX"/] [xev at cptovat xat ai Trpoxa'asts, 
xiXoc 8e at | otTroSetcsis xat xa au[xTrspa'a[xaTa. srt t6 [xspoc auvTti)s[xsvov 5*' XII SUPPLEMENTUM PRAEFATIONIS fi£Ta luiv aXXfov |ji£pu)v au[jn:Xyjpot xo oXov, dcpatpouucvov os xoXoPoi. 
v) 0£ X071/7J ouosTspov TouTojv o(K£p*j'a^£TO(i * oux clpa [xepo?, aXX' op"|'avov. 6 
y.at TauTa fji£v ot £/. tou ricpi-aVju, oU ou y_^r^ dvTtXi^etv. 

'0 0£ nXa'T(ov, (u? £cpi}-/)v £ira>v, xai fxepo; auT7]v (auTTjC a) e\z'(z 
xat opyavov. v.a\}dTzsp '(dp, cp-/)at'v, 6 $£<3TrjC StTTO?, [i.£v [XETpajv 6 8e 

[Jl£TpOU[JL£VO;, xat 6 fX£V fi£TpU)V Op-j-aVOV idTt TT^? [X£Tp7]a£w; 6 OE [JLETpOU- 

[XEvoc ;jL£po? (fAipoc om. DF) tou oXou u7pou, (aaaoTttx; xat r^ Xo^tx/j dveu 
[x£v Ttov iTpaYfxa^TuiV ouaa opYavov IsTt Trj? cptXoao(pt'as au[xPtPaCo[x£vrj os 10 
Toic 7rpdY[xa3t [j.£poc £aTt ^9)$ (ptXoaocstas. OLYMPIODOEI 

PROLEGOMENA ET IN CATEGORIAS 

COMMENTARIUM M. f. 1' 

O.WMrilOAQIW Ol.\01^0(I)0V FM TA [IPOAF.rOMIvNA THI AOriKIlI. 'ETTSiOTi T.q-(r^^ sSiXoasv a-oXauEtv a^aOuiv, a-ou5-/j Trapa r^uTv tt,? 
' ApiaTO-s).o'J? cpiXoaocpia; avTiy^saQat, rfl luiv aYa&tov ap"/'() ■/opr,YO'j3rp 

5 To C^^v, ou/ ■^xiaTa os xal (pu)Tsivr)V oiavoiav Troor^YO^Jarj; zk -y;v -roiv 
Cr^-o'Jij,sv(ov dxpi^stav cpsps npo? xaxop&toatv Toij -oSoutxsvou, Tptibv Ttvtuv 
aaa dp/o[xsvot, tcuv K''J.~r^'(orA<iy/^ Tr,^ ),o*j'txr,?, ■zr^Q ' ApiaTOTsXo'jc cpt/.o- 
aocptrzc, sxdaTou to'jtujv Ta -poXaapavoixsva C^/j^/iaujasv [tou a'J"i7pdaaaToc]. 
to'jt' saTt Tujv Kaxr^Yoptuiv xat Tr^c txsi>ooo'j, 'f /;at os Tr,c XoYtxr,c, xai 

10 Tr,c sztaTr,a/;s, tout' saTt zr^^; ' AptaTOTsXouc 'ftXoao^f tac. otd [jsv o'jv Tac 
KaTr^-j'optac, tout' saTt to a'j7-|'pa[x[xa, Cf/^vjawixsv iz Ttva, -dvTOTs stuj- 
UoTa -avTo? ptp>aou -poXsYsa&at, xbv axorov '^/j[xt xai to /pr^atixov xat 
tr)v tdCtv, TTjv STTfcpacpr^v, tov auY7pa'^sa, ttjv otaaxsurjv tou [3i|3/.''ou. otd 
os TYjv [xs&ooov, tout' saTt T^/jv XoYtxr^v, ^r^Tr]auj[xsv -OTSpov [xspoc y) 

15 op-javov Tr^? ©tXoaocpta; r; Xo-j'txr]. 6td 8s Trdaav ttjv 'AptaTOTsXouc cptXo- 
aocptav osxa Tivd* TrpujTov (xsv ttoOsv xd ovoixaTa tujv atpsasujv, os'JTspov 
Tt; Yj Statpsat? Tujv 'AptaTOTsXou? cj-f^pa^x^xdTtuv, TpiTov zoOev osT tujv 
' AptaTOTsXou; fj<.^h(iuv -ot7)aaai}at Tr)v drjyr^v, xi->x^-r,v ti'; 6 toutujv ,3ai)[xbs 
xat otd Tivujv s-t Tb TauTr^.; tsXo? Tropsuo^xsOa, TisfxTCTOv Tt' To dvacpatvo- 

20 [xsvov /prjat^xov sx toij tsXouc tyjs cptXoao'fiac, sxtov 7:otov ost sTvat Tbv 
dxpouj[isvov Tujv ' AptaTOTsXtxujv au-fj'pa[X[xdTujv, S(3bo[xov -otov ost sTvat Tbv 
i;rj-cou[xevov, o-cooov t''vo? X^P^^ dadcpsiav s~STr;osuasv 6 cptXooocpo?, svaTov 
Ti Tb sToo? Tr,c d-aY-j'sXiac xaOsaTr^xsv, osxaTov -oaa xat T''va ost sxdaTou 
au-f(pd[X[j.aTO? TtpoXs-csailat. 

25 OuXO'JV STTStOrj T0'JTOV (Tbv) axOTlbv £/0[X£V, TUJV "pOTS&SVTUJV TptuJV C/j^r,- 

aat Ta -poXaixpavofxsva, | C^^^tt^tsov xai sv auTOt; to-jtoi; tto&sv ost t7;v dp/r;v 2^ 1 in titulo eU ta eicias '1 Oeojpia a' inserui (cf. p. 6,5 10,35 14,12) 4 Trj 

. . i^jyfi scripsi: t^; . . ap/^i» ^^ ^ toO a'jYypa'fii(xato; delevi 18 — 20 scribas 

tdtapTov Tt t6 ava'^aiv. . . . '^tXoao'fia;, -^uitctov t(; 6 Tajtrj; (pro tojtujv) jiaO|J.6; xal ori 
Tfvojv ir^. To . . -opejdfjLeSa (cf. j). i), 14. 1^1) 25 t6v inscrui 

Couiuieut. iu Arist. .\ll 1. (.)|yin[i. Prul. et iu Cat. X 2 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

TTOtTjSota&at T^; StSotoixcxXiac, apa dr.h 7:poxspu)V xuiv KaTyjYopiwv, apa aTro 
T^? jjL£i}6oou, T^ aTr' ouSsTspou, aXXa [i.alXov aTTo twv TrpoXaaPavopisvcov 
T^? ' AptcJTOTsXou? cptXoaocpia?. Xrj'«> toivuv oTt SsT TporjYsTcjOai Ta ^■'/'cou- 
ijLSva xaTa Tr^? 'AptcjTOTsXouc cptXoaocptac rjircp Ta tcov KaTryYoptcov xal t/j? 
5 [j.£865oo 8ta ouo aiTta; Ttva'?, ota Ta^ E~taTr][Aa* xat toc; xiy^ya^' Cr^XtoTal 
'j'ap TouTcov ytvofjic&a, Ttov \ikv ETrtaTr^jicov, StoTt cptXov auTaT? cxtco tujv 
xaOoXtxtoTspcov TiotsTa&ai ttjv dpyr^v, OTrsp xat STrt t^; cptXoaocpias suptaxotxsv 
xal ^ap auTr^ xaOoXtxwTspa fiiv scTt Tr^c Xoi'tx9;c, t) os XoYtxTj tcov KaTVi- 
■yoptojv. T(Jov 0£ 'zyvmv C^XtoTat "^-ivofisOa ap^6[X£vot otTCo twv 7:poXap.pavo- 

10 fJ.£V(ov Tr^c ' AptaTOTsXou; cpiXoaocptac, £ir£torj ov TpoTiov IxEivat t6 teXo? 
Tr^^ Oscjupia? apxV ~^'ouat t^c ■npot;£«);, lo^ £/£^ -^' '"^X^'' ^~'' otxooofxou 
otxoSotAOuvTo; otxov, outoj xat vjfist* ot-6 Ttov KaTr^Y^^P^"^^ "^^i^ ^'PXV '^'^^■'i' 
aa'p.£vot otvTjXOofJsv i-t tyjv Xo*(txy]v, 017:6 0£ ttj? Xo-j^tx^c £7:1 tyjv 'AptaTo- 
TsXou;: ^tXoaocptav, o7:£p teXo? [j.£v y£yov£ Tr^? 0£ujpi'a^ ^PX''! ^^ "(svr^aoTat 

15 Trp 7:pa'$£0K. ouxouv £7:£tOYj £00;£v rjixTv xat xaXtoc soo^sv t/jv dpyy]V 
TTotvjaaaOat 7.7:6 tcov 7:poXa}j.pavo[j.£va)V t^? 'AptaTOTiXou; cptXococpt'ac, osT 
6£ Tot Ssxa ExsTva 7:pu)Tov cpavspa -jEvsaOat Tot r^orj £tprj}j.£va, 7:pu)Tov ti£v 
t6 7:60£V Ta ovoaaTa Ttov atp£a£u)v, 0£UT£pov §£ ti;: r^ otatpsat? TtJov 

'AptaTOTsXou; aUY-'pa}XIJ.0tT(OV, xai Tpt'TOV Tt'c YJ 0tpJ(7], TETapTOV Tl? YJ 606?, 

20 Trsfj.rTov Tt t6 tsXoc, Sxtov t6 7:oTov osT Etvai t6v otxpocoixEvov, £[3oo[xov 
7:oTov oeT eivat t6v izr^^^ooasvov, oyooov t»' t6 eToo? ttj^ otT^a-p^EXtac, svaTov 
otot Tt otaa'cp£iav £7:£TYj6£ua£V, 6£xaTov 7:6aa xat 7:oTa oeT 7:poXa[xPa'vEa0at 
exaaTou 'AptaTOTEXtxou au-fi^pa^iif^aTo^, cpipE C^/T7jau)[X£v EuXo-jto; ot' vjv 
aiTtotv [XYJTE ;:X£t'ova [xyjts sXa^TTOva Ttov j 6£xa ocpeiXst CvjTsTaOat. xat 2v 

25 £7:£t8Y] TOUTOV £J(0IJSV t6v axOTTOV, 6tatp£TtX"(j TlVt fX£066u) UT^O^OtXXtOiXEV 

t6v Xo^ov OEtxvuvTs? otvaYxaTa Eivai 7:p6; CvjTr^atv TauTW [xovo Tot OExa, 
exeTvo £v v(i) ly^ovTS? t6 tou Oeiou nXa'Tfovos otirocpOE-j-^xa t6 Xe^ov oti tyjv 
otatpETtxYjv [X£0o8ov ou6£v xau)^vjasTat cpuyov. r^ cptXoaocpta Totvuv xat ovo- 
[xctCsTat xat ucpEaTr^xEv. xat otOTt [xev 6vo[xotCeTai, 7:ot£T t6 7:pu)Tov xEcpot- 

30 Xatov, £v oj C"'/Touu.£v roOEv Tot 6v6[xaTa Ttov atps'a£u>v. xa06 hk ucpiaTYjxEv, 
rj xaO' auTYjv yj sv ayiaei OstopsTTat. xat sv a/sast Ttvt Ostopou^xsvYj, yj 
Tcpoc sauTYjV rj T:p6; 7][xac. xat 7:p6; sauTYjv yj xaTot 6taip£atv r^ xaTot 
auvr/stav. xat 6t6Tt [xev sv 8tatpsa£t iaTiv, !^ri-oo\iev t6 6suTepov xEcpa'- 
Xaiov, Ti? Yj 6tat'p£at; tu>v 'AptaTOTiXouc au-fj-pa^x^xccTtov, 6t6Tt 6£ Iv auv- 

35 £X^ta laTt, 7:oteT Tot Tpta x£cpa'Xata, Tt'? f^ otpyYj, Tt? yj 606?, Tt t6 tsXo?* 
xai sixoTU); Tpta, 6t6Ti 7:aaa auv£/sta xai dpyjiv dyei xal [xeaov xat tsXo?. 
OTE OE 7:p6? fj^xa; s/Et tyjv ayiaiv, r^dvnoq fj 7:p6? t6v [javOa'vovTa ej^et 
Yj 7:p6; t6v ot6a'axovTa, xat TuoteT 6uo xecpotXata, ev [j.£v t6 Xe^ov ttoTov ^eT 
sivat t6v axpoco[x£vov, 6suTspov 6£ t6 7:oTov ^eT Etvat t6v e^Yj^ou^xEvov. et 

40 6£ xaO' eauTr^v laTt, xat Xs^iv iyei xat 5totvotav xa06 \ikv ouv Xsciv iye'., 
TTOteT aXXa 6uo Ttvcz xscpotXata, 7:oT6v Tt t6 £t6o; t^s dT:a^-{zkia<; xat 6ta 17 £iprj|x^va] p. 1,16 19. 20 scribas TETaptov Tt to teXo;, r^[J7iTov ti; ry 600? (cf. p. 1, 

18. 19 not. Philop. p. 1,11 El. p. 107,15. IG) 28 flActTiuvo; dTrocpS.] Sopli. p. 235 C OLYMPIODORT PROLFXIOMENA 3 

■zi rj.ad(StZKoy s7:s-y;5iU55v cpi/.osocpo^, xotQo 03 oiavoiav syst, Troisi to 
TsXsutarov xscpaXatov, to C^^touv Trocja xal roia Sei 7:poXa(x[3avs5i)at Irl 
xr^^ 'ApiatoTsXou? cpiXosocpia? sxaaTou 'ApiaTOTsXtxoD au77pa'[x[jiaTo;, ouxoDv 
stusiot; sosi';afiSV ava-f/caia osxa [xovov ovTa Ta Cv/^ouasva t"^ oiatpSTtxfj 
5 [xsOootp, cpsps S7rs;sAi}(u[xsv sxaaTov | tojv stpr^tj.svu)v TioXuTToaYfiovouvTs? S"" 
T7]v cpuaiv auTOu. xal tsw; st:s?sXv)(o}jisv tio TtptuTcp xscpaXaup TqJ 7:00^7- 
YsXXovTt osiv ^■'/■^^/Oai tto&sv tcz ovofia-a twv atpsascov Toiv cptXoao^fov, 

AafiPa!vovTat Totvuv kT^zayJaz xa. ovo[xaTa tcov cptXoaocpwv atps'as(ov" 
rj aTTo Tcov aipsatap/oiv, r^ cxtiO ty)? TraTptoo;: tou atpsaia'p-/ou, r^ sx tou 

10 TOTtou svi^a STratosuov, r^ sx tou eloou? xat tou Tpo'7:ou t^^ C">>i?, ^t ix 
Tou tpciTrou Tr^ij Yvtdascoc, tout' saTtv dTro Tr^; sv tco cptAoaocssiv xot'as(o;, 
r^ cztlO Ttvo? aufj.pspr^xoToc, r^ cztto tou tsAouj. aTro [xsv t(~jv aipsatap/uiv, 
('0? OTav siTroj^xsv IIuOaYopstouc, Arj^xoxptTsiouc, 'ETitxoupstou; Ix ts Hu&aYopou 
xal ArjfioxptTou xai 'ETctxoupou, ot'Ttvs? Tr^ toutcov 7:poxaTr]p^avTo atosas^o^. 

15 dTTo os TfjC TiaTptoo; tojv 7rpoxaTap;a[xsv(ov, (o? r; Kupyjvatxy; XsysTat 
cpiXoaocpta a.-h 'ApiaTt'7:T:ou tou Kuprjvaixou xat 'EpSTpiaxT) dT:o Mevs6v;[iou 
Tou 'EpsTptS(o? xal MsYapixr; cptXoaocpt'a dT:o EuxXsi'6ou xat Tsp^j^i^tovoc tojv 
MsYapsojv. d-Tro os tou tot:ou sv&a ST:at'6euov, (oc 2T(otxot 6vo[xa'CovTat 
6'.a t6 sv T(j T:otxtX-(i aToa Zr/./^ova otaTpt|3ovTa T:at5sustv, sxstae svOsv xai 

20 T/jV STT(ovu[xiav r; toutou XsXr^/sv arpsat?, dT:6 8s tou si'6ou? Tfp C«>fp, 
<oaT:sp 01 Kuvtxoi cpiXoaocpot. Kuvixot 5s sxXfjOrjaav cptXoaocpot 5ta ouo Tiva? 
aiTta?- fj OTt aizXm;, xat (b; stu/sv sC(ov, 5i'xrjV xuvojv | saOtovTs; ei:' d7opa 3v 
xal TrtvovTE? xat sv TrtOot? xaOsu^ovts? xai dT:A(o; stT^stv Ta d'XXa dT:pocpu- 
XaxTov t:oiouvts^, dpvoujxsvot xpsTTTov sTvat to Oiast xaXov tou cpuast xaXou, 

25 v; 5t6Tt (oaT:sp xuvs; uXaxTOuaiv [xsv T:p6? tou? ?svous aat'vouat 8s T:p6; 
Tou? otxetou;, ou't(o xat ouTot tou? [xsv dc''ou; cptXoaocptas dTceos/ovTO xat 
T:poOu[x(os f^YdT:(ov tou^ 5s dva;''ou? cptXoaocp''ac xai [xyj 5uva[j.3vouc svt6^ 
■jSvsaOat auTf^? Xo^cp dT:(oOouvTO xat s5t'(oxov. toutou ouv /dptv 5id t6 
Trapp7)aiaaTtx6v xat sXe"|'XTix6v Kuvtxot (ijvo[xa'aO/]aav dfxsXei Tot xai 6 

30 nXaTojv cpr|at 7:spt auTwiv ' e/e'. 5s Tt xat 6 xucuv cptXoaocpov'. d-o 5s Toij 
TpoT^ou TfjC *j'V(oas(o;, tout' saTtv d7:6 xr^z ev T(p cptXoaocpsiv xpiasco^, (ovo- 
[xdaOr^aav aipsasi?, (oaT:sp cpajxsv tou^ 'E^cpsxTtxou?, orTivs; T:spi Tr^v Ttov 
T:paY[xdT(ov cpuaiv xaTa"j'tyv6[xsvoi xat TauTr^v ^■//''^ouvts; xat [xtj Suvr^OsvTs; 
TauTr^v xaTopOuiaat dxaTaXrjc|*tav svoouv. T:p6; eT:t TauT^ 5e eXs^ov xat 

35 6'Tt t6 5oxouv sxdat(p touxo dXirjOs; satt. toutcov xat r^ TpiT^ouc f, xaXou- 
[xsvr/ 'xAt:6XX(ovo$ ^v. TptTtou? 5s 'At:6XX(ovo; sXsysto, oioti T:spi 7:avT6; 
T:pdYfiaTos sp(OT(o[>.svot ttjv dT:6xpiatv ST:otouvTO TptT^Xf^v, Xsyovtss fj dfxcpotspa 
eivat ri ou5sTspov f^ to sTspov, oiov (os e/si eT:t xr^^ ^'"yC^^^' sptw^iup-v*^^ 

2 TzpoXafxp. scripsi: irapcxXcifip. M 4 c<vaY''.a'i«; coiupend. M (cf. p. --i-G) 

13 7tu9aYop(ou; orjfj.oxptTfou; £7r£y.oupiVju; M 14 post atp^aeio; add. optCfxo; alp^aE«o; 

aipetjt; yap £0X1 0(i|a dvopaiv aocp(Juv Trpo; iaotou; ;j.£v aujxcfiovouvTiov Tipo; Eiepou; 6e ota- 

cp(uvo'jvT(uv M (cf. EL p. 108,21) 1(1 -/.'jprjvtaxoo M 18 otoixoI M 

■J4 c<pvo'j[j.£vot .scripsi: 6ptu[X£vo[ M 30 I1Xc<tiov] Uei publ. II l.j p. 375 E ."ii* t/,v 

superscr. M' 38 xo superscr. M' 

1* 4 OLTMPIODORI PROLEGOMENA 

'(dp, Ei 'dyoi, Ti' eaxiv f, 'j^ux^' ^^'''J'^^/ ^/ d&ava-o?, dTroxptvovtat XeYovte? 
oit Tj dtiOOTspa, Toui' ecJTt Ovr^trj xai di>a'vato?, r, ouSstspov, ouoe dvrjtr; 
o'joe dddvatoc, t) to etepov xat toOto oi/toc, f^ i}vrjtfj f, d&dvatoc. ta-jta 
totvjv exeiviov Xe-jovtwv 6 OeToij IlXdtcov xat | 'AptatoteXv]? eXe*cxot; ouaco- 4^ 
5 -ou3!V tfjV arpeatv touttov. 6 aev nXdtoov /.eYtov oG't(o;' 6|j.er? ot Tpe- 
cpe-jovte? dxataXr/]/tav f^ e-e-jvtote ott eattv dxataXr^iLia f, oux e^vtote' et 
uev o5v u.ri eYVfote, Trto; uixtv Trtateuatojxev d-o -|'vd{)(ov dirocpatvofievot?; 
et 6e eyvtote ott dxataXr/V'a eattv. toou irdXtv eatt xatdXr^t^t;- xoteXdpete 
-jdp ott eattv d/.ata///j'}!:a. 6 oe 'AptatoteXr^? -poc llptotayopav otouevov, d)S 

10 erpr^tat, to ooxouv exdattp touto dXrjSec elvat, tauti cpr^atv et'te cj^euoetat ripto- 
ta-j-opa?, '^euoetat, et'te dXr^v>e'jet npoota-jOpac, (]>eu6etaf et'(te) ^dp (i/eu5etat 
Xe-,'(ov np(ota-('6pa? dxataXr/{>iav, 6e!j6etat, et'te dXr^&euet llp^ota-ppac XeYuiV 
ott Tra? oattaouv 7:peapeuet tt -epi ttvos dXr^Ueuet, oo?dCo}xev oe r,\LsXz 
ott eati xatdXrj'];^; , ouxo'jv of^Xov ott dXr^&tb^ xat eatt xatdXrj']>t;' ei 6e 

15 eatt xatdXr/I/tc, cj;eu5etat np(ota-j'6pa;. 6 8e raXrjVo? eXe-j-^et toutou; d-o 
tf,; evap-i'e''a;, Xe-j^tov ott ' ei u7] eati xatdXrj'}t? xal eatt (opta|j.evrj f, o'jat; 
Tuiv TCpa-ctxdtcov, tt oi^Ttote u6(op ixsv ^■'/"ouvts; oux eTit xdfxivov Paotou- 
ixeOa, tpocpf^v 8e 6u.ot'(o; C^jtouvte? oux ert QdXattav ^aStouuei^a;' dXX' 
eTretorj ixavoi iXeY/oi ei'pr^vtat -p6? autou;, cpepe C/ltr^ato^xev dzo zota? 

20 evvota; opfKoixevot e-peapeuaav dxataXrj'}tav etvat. cpafxev toi'vuv to; totou- 
t(ov Xo-j-tov xe/pryixevot e^rrpeapeuov dxataXrj<]/''av eXe-jOv -jdp tbc oei to 
■jt-j-vioa/ov ecpapuoCetv tto -j^t-^vtoaxoixevto' dXX' ei ucXXot, cpaatv, ecpapixoCeiv 
to -j't-cv(baxov t(o -j't-j'V(oa/.0(xev(o, 6eT atdatuov etvat xal pe^atov xat dei 
«'oaa'jt(o; e/ov to -,'t-jV(oax6uevov et 6e xat xivoito, oet au-f/tvetai)at xat 

25 uetapatvetv to -(t-j^voiaxov ixetd tou | Yt-cv(oazouevou. dXXd uf,v td [J.ev 4* 
■Ci-^vtoaxojxeva, tout' eatt td ■«rpdYfxata, oeuatd xat uetdjBXr^ta xat ou ixovttxa 
tuY/dvet, f, 6e ']'U/f, f^ ta!jta YtY^'"^"''-''^'-*^" o'^'- ^.'■"•'sTtat oute auvaxoXouOet 
toutot;* ofjXov dpa ott otjx eatt xatdXrj-kc. tautr^? ixev o-jv tfj? evvota? 
exojxevoi totoutto Xoyo) e-/e/pr/VTO Tzph^ Tiattv tfj? ixo-/{}rjpdc autoiv atoeaeto;. 

30 eatt 6e et^uetv 7:p6; autou? (b? oux opOd -peajBetjete [xfj XeYovte? auYxivetaOat 
toi; TpdYfxaai tfjV ']/u-/rjv oTt jxev ^dp oux e/et OTdatv Ta -j-evvrjTd xai 
cpi>apTd ofjXov, (b; xat auTr] f^ cpuat; t(bv -paY}xdt(ov jxaptupet xat ett 
fxevtoi Y^ "^^ d7:6cpOeY}xd ttvo; drjyiirju to Xe^ov oti ov tpOTrov d^uvaTOV 
eaTiv ev ttp auT(p ■roTajxco 6i; ecxjSfjvat xaTa tov autov /povov xatd to 

35 auto uTToxetjxevov (xat tt' XeYto, cprjatv etepoc, [elTrev] ott ou Suvatov 6t? 
ejxpfjvat ei; to auto u5top, ottou y^ >'•«'' ou5e o.tzo.z\ dXXtp ^dp u6att xX'j- 5 nXotttov] cf. Philop. p. 2,20 7 diro-faivoixevot; sciipsi: dTOcpatvojxevtov compend. M 

9 'Aptat.] cf. El. p. 110.8 II alt. te addidi 12 ponas IlpioT. Xeytov 13 xivo;] 

o; evan. M 14 dXrjSd»;] Ga evan. M 15 raXrjvos] cum a Galeno ^vdpYeta saepe lau- 

detur (cf. Zelleri Ph. Gr. IV p. 825), haec verba non inveniuntur; fort. spectat 01. deperditum 
librum Ikpt d7rooei'5cto; (cf. I p. 52 XIX p. 41 Kiihn) 16 ivapyeia; scripsi: ^vep- 

Ye(a; M 17 ti; (sed c del.) M 22 cprjCtv M 26 fxovrjpa M 

30 -pea^£'j£-rai M 33 ttvo; dp/atou] cf. Heiacliti frg. 41 Byw. 12 et 91 Diels 

33 exepo;] Cratylus; cf. Arist. Metaph. V 5 p. 1010" 14 35 elnev delevi OLYMPIODORI PROLEGOMENA 5 

CovTOLi \i£v, ci "IJ//JI, octxTuXoi otXX(o 03 kO-j;), outco? ouo£ Ta -oaYaaTa 
ouvaTov axaaiv s/£iv, aXXd ixsTa[3aXX£cji)ai ast. ttjV 8s '|u/YjV £6piaxoii.£v 
OTi |X7j jxovov xaTOTTiv £p/o[i.£vrjV T(ov TTpaYfxaTujv aXXa xal --^ oqutt^ti tt,? 
xtvr^(5£uj? iaTtv ots xai TTpoXafxjBavouaav, (i>; ovjXouatv ai jxavTstat xai ai 
5 Trpoppr^asi^ tojv f^Xiaxuiv, et tu/ot, £xX£t(Li£(ov • Tauta '(ap aTj}X£ta' iaTi Trpo- 
"i'i7V(uaxoua7j? ^^^X^^ "^^- ^paTM'°'~<^- 

OuT(o [X£v ouv aTTo Tou TpoTCou Tr^c *'v»oa£(oc: ovojxaCovTat ai&£a£ic. 
lott 0£ OTt aTTo Tou T£Aou; | sxaXouvTO at atpiaEi;, (oc ot xaXo6}x£vot 'Hoovi- .^r 
xot" ouTot "('ap T£Xo; Ttv)£[x£voi Eivot TY)v fjOovTjv T^? cptXoaocpiac xat -av- 

10 T(OV T(OV OVTtOV, f^OOVYjV 61 OU TTjV ata/pdv OUT£ TYjV TOts TToXXoiC £-|VtO- 

a[X£vr^v, [x^TEtXfjCpaat tou ov6[xaToc xal ixaXouvTO^Hoovtxoi. dXX' taT£ov oTt 
ou xaX(uc TTjv fjOovrjv sTi&iVTO TsXoc £ivaf TiXo? Yap sativ f^ £u8at(xovia. 
f^ 0£ £uoat[xovia Tpt/(oc O^topsrTat* xat -spt ^u/f^v, oti iravO^t TauT^ f^ 
dXf^i)£ia xat f| oixatoauvrp /ai -£pt au>[xa, oTt £'j£;tac \>zxiyzi -rjh;, to 

15 Tais '];u/ixatc u-oupY£tv dp£Tatc, xat ~poc ~d £xt6c, oTt w w Ttc s'j6at'[X(ov 
xa&EaTr^xsv. fjii-sic 6s Tf^v f^oovfyV otj tsXoc cpa^xsv dXXd t(o tsXsi stto- 
[xsvr^v, (oa~sp tyjv axtdv X£*jO[x£v s-sa&at toT^j cpioTt^o[x£votc a(o[xaaiv, o-oTav 
[xrj xaTd xopucpfjs 'i] 6 v^Xtoc. d-o os au[xp£[37jx6Toc (pafxkv ovotj.drEaDat 
Td; atpsaEtc, (oc HEpt-aTYjTtxou? cpa[xsv. Hspt-aTr^Ttxoi 0£ ttjvoixda&rjaav 

20 aTTo Ttvo? atTta? TotoijTOv £/o'jar^c tov Tp^Tiov • 6 Oeioc nXd-tov ot6[x£vos 
£/£iv To aojfxa uYt£$ "xat dv£[x-66iaTov Trpoc "rdc Tr^c ^'"X^* Ivsp-^sta?, xtvou- 

IXEVO? TYJV TTOO; TOU? STatpOU? £7iOt£tTO auVOUataV. TsXEUTIf^aaVTOC §£ TO'JTOU 

8i£6£cavTO TfjV otaTpt^rjv atjTou EsvoxpaTrp xat 'AptaTOTsX-/jc, [xai] ot to'j- 
Tou [xaOr^Tat'. xat 6 fxsv EsvoxpdTr^ srratSEUEv sv 'Axaor^^xtot xai sXei^eto 
25 [xsTa T(ov auv auTcp 'Axa6rj[xaix6$ nspt-aTrjTtxoc, 6 6£ 'AptatotEXr^i; iv t(u 
Aux£t'(i) xai sXs*'£TO [X£Td T(ov auv a'JTto A'jx£tOs nEpfrraTriTtx^?. uaTSpov 
Toic [XEV EsvoxpdTOUc eXs-^ev -q £vsp*j'sta xai £xXf/i>r^aav [x6vujc 'Axa6r^[xatxot', 
Tot? 6s 'AptaTOTsXouc 6 t6-oc xat sxXfj&r^aav | [xovto? Uspt-aTrjTtxot. /ai 5^ 

StXOTtOC OUX sXsfjiEV f^ EVEp-^Sta TOUTOt;' E-pE-EV '(dp 'ApiaTOTsXst T(bv 6o*'- 

30 [xdTojv Tou otoaa/dXou dvdTrXsto ovTt xat ttJs 7rpoar^*j'opt'ac auTou tu/eiv. 
xai £V TouTotc TrXrjpoijTat xal f^ E7r(ovu[X''a Tuiv cptXoa6<p(ov aipEasojv £-Ta/(oc 
Xr/iOitaa. xai tva 6£i;(0[xsv oTt ouos -Xeov 0'j6£ sXaTTOv 6'jvaTat Eivat f^ 
E-(ovu[xt'a T(ov cptXoa^^icDV aipsa£(ov, -posXOuj^xEv £x 6tatp£a£toc o'jt(oc' f, 
£Tra)VU[xia t(ov cpiXoa6cpujv atpsas(ov Xa[x[ja'vETat f^ dTio au[x[3£[3r^x6TO? f, dro 

35 Otavoia?. duo au[x[3£[3rj/6TOc, (oaTTEp ot HsptTraTr^Ttxot, d7:6 oe otavotac 
7j dTTo TTpoatoTTOu f^ ^7:6 7tpa*j'[xdT(ov. xat d7t6 Trpoato^rou f| aTro 6vo[xa'T(ov, 
uia^Tsp XE*j'ovTat HuOa*(6p£tot, fj d7:6 to'j Torou EvOa £-ai6£uov, (oaTTsp oi 
^'-(otxoi, fj o&£V TTpofjX&ov, (jtjaTTEp ot Kuprivatxot xat 'KpETptaxot. dTio oe 

7:pa*C[xdT(0V V^ aTTO T0'J Tp67:OU Tfp C«>fjs, (OOTTEp Ot KuVtXOt, 7J d7:6 TO'J 4 pust £7Tiv addituin TtpoytYv (.sic) ilcl. M lU oute] au ouoe? 1.") post ort lao. 

signavi; conicias oxt (to'jtiov jj.yj rapovTtov o'!j> tic -JO oto|j.£vo;] an ^o'jXo|xevo;? 

22 iTaipoo; scripsi : et^pou; M 23 xod dclevi 26 X-jxtio et Xjxio; M 

36. o9 Ttpa-j-ixctTtov scripsi: TtctvTouv M 38 3Toi/oi M OLYMPIODORI PROLEGOMENA 01 TpOTrOU -^s -iVaiOIcCOC, (Sof-Sp Ot 'EcpSXTlXOl, Tj «7:6 T05 TSXOU?, 0)(j7:£p 

'Hoovixot. mi auTY] scjTty r; Siaipsst; r, ostzvuouaa oti si/oto); £-Ta etatv 
oit £-tovuuto[t Toiv c5i>voa6'fa)v atpEaeiov. otb xat 7j[X£t? tou au[i[x£Tpo'j 
aTo/otlouEVOt £-' aur^ zaTot-auauitisv Ty;v -cxpouaav O^cuptav. 5 <0£topia {r.) 

Yn a-apt!)a7;act t<ov -poxaTaxXrj&ivTojv OExa xscfaXattov otavuaavTec 
To TTOWTOV x£C5a'Xatov, £v to u.£j>a&y]xa!X£v -oBev Ta ovoaaTa T(ov aipsastov 
Xau.8a'v3Tai, oTt E-Ta/foc, cpipE xai | s^rt to 0£UT£pov x£cpaXaiov oosuatojxEV, ()>■ 
£-1 Trjv oiat'p£atv Ttov 'AptaTOTsXou? auY*jpa[j.|xa'T(ov cprjtjLt. tiov toivuv auY- 

10 "jpa[».uaT(ov 'AptaTOTsXou; Ta ixsv ECTt [jsptxa Ta 0£ xaOoXou Ta Ss }x£Ta?u 
x(ov xaDoXou xai t(7jv xaTa [xipoc. xat saTt [X£pixa [xsv oaa -prk Ttva; 
lota -|'£*|'pa-Tat, otat £iaiv ai £7:taToXat, aaTivac 'Avopovtxo; t£ xat 'ApT£[X(ov 
auvr^aYOV. xaOoXou oi iaTt ao'C(poi\j-\ioiTa £v oF? tt)v tcov -pav^xaTtov cpuatv 
Cr.TcT. [j.£Ta$u 0£ oiat £iaty at taToptat, oi"» iaTiv q I7£pt C'i>o>v taTopia 

15 xat ai noXtTEiai av' ouaat tov aptO[x6v, £v aic tov ^tov 'A{)ryvat'a)v xat 
aXXojy Ttvtov otr^YEtxat. xai \i-q Xf(ix(D Tt? Trpb» r)[xas aTropwv Tt' ot^tiots 
-'Evoa-Tat T(p '^tXoa6'f(i) Totauxa au^Ypa^ix^xaTa* Epai '(ap -pb; auTbv oxt xal 
TouTo xrj; Ixstvou otXavi}pa)-ta? arjixsiov xaOsaTr^xsv • Ta? ^ap TroXtxetas xuiv 

TTOOTEOaiV EceOeTO. iva TtOV [X£TaY£V£aT£p(OV TtVSC £VTUY/a'vOVT£; Xat XplVOVTE? 

20 £v "tat [XiV ypr^aTo); EzoXtTsuaavTO iv Ttat ok ou /pYjaT(o?, xa [x£v sX^oVTai 

Tot 0£ cpuy^oatv. aXXa Tot? txETaiu xai toTs [xsptxoT; /atpEiv EtprjXOTSC, 

Toa-tou£i)a S7:i Ta xa86Xou, TOUTtov Trv otatosatv TroXuTTpavuovouvTSC. tou- 
11 ' II 111- 

Ttov Toivuv T(ov xai)6Xou Ta [xsv sa-t u7tO[j.vr|[xaTtxa t7. os auvTay^xaTtxa!. 
u7ro[xv/;[xaTtxa [xsv saTi oaa xs^faXattooa); xat [x6va sialv ot^roysYpa^x^xsva, 

25 axaXX(ji)7:taToy os ttjv '.ppa'atv sxTr^aavTO* laTsov '(arj oti oi TiaXatot auyYpa'- 
'^aaOai Tt j |3ouX6[x£vot, oaa 7:pb; a7:66£tctv r^upiaxov tou 7:pox£t[xsvou au^- G" 
Ypa'[x[xaTOc au[Xj3aXX6[X£va, xs^^aXattooo); aT^sYpotcpovTO. ou [iY)v dXXa xa't 
TOt; Toiv 7:aXatOTSp(ov [BtpXiot? svxuY/dvovTSc 7:oXXd -tov yor^[xdT(oy exsTOev 
dcsripo-jyTO, mg-z toc ulsv dhr^xir^ xpaTuvstv SQsXsYXEtv 0£ xd '];£uor^. xat 

30 rj [XEv TO)v u7:o[xyr^[xa-ixo)v cp-jat; toutov £/£t xbv TpoTTOV. auvxaY[xaTtxd 
os xaXou[XEV oaa [xsTa Ttuv vor^[xdTO)v xat Xsqtv ijzi x£xoa[irj[xsvr^v xat 
tppdatv xsxaXX(o7:ta[x£yrjV 7:p£7:ouaav toT? awc^iAii.iioiCiv, (SaTs xouxo) otacpspEi 
xd u7:o[xvrj[xaTixd Toiv auvTaY[xaTtxo)y t(o Ta [xsv dxaXX(o7:taTOV xrjV cppdatv 
£/stv Ta bs [xsTa T(ov ivi)u[xv)[j.dTO)V Tfov bs6vTa)y xsxaXXto7:ta[xsvr^v tyjv 

35 cppdaiv sxstv. 5 tituluin inserui (cf. |). 1,2) 6 xdjv tyj drM^j. z^jov.oLzav.l. collocare malim 

21 'fjYoatv 31 24 •J7ro|j.vTjTtvta M' -/.ott jjclva] aii xaTot (j.o'va;':' (Trpos ot/£iav 

•jn(i|jivrjctv Philop. p. 3,28. 29 Simiil. f. l^ ed. Bat.) 25 TraXXatoi M 28 -aXaio- 

TEotuv in mrg.: zaXaitTjv in contextu M (dp/aio-ipojv Amm. p. 4,8) 32 toOto) ex 

TouTo corr. M OLYMPIODORI PROLEGOMENA 7 

TouT(ov TOiyuv T(ov uTCixv/juaTtxfov -a fx£v isTt aovoEior^ Ta ok -oixtXa' 

jxovoeio^ a£v 03a r.ph^ iv -5-01/] Tat -poatoTTOv, rrotxiXa 0£ oaa -poc -Asiova 

aTcoTsivexai 7rp6aa)-a. Toiv os 3yvTa7!iaTtx(T)V Ta aiv scfTiv auTO-ooato-a 

Ta 6e SiaXoYtxa'. xat auTo-poaujra asv oaa a-o to-j tototj -ooato-ou 

5 TrpoTJvsYxev, 6taXo*jtxa oh oaa opaiiaTttootoc ssTt xaTsaxsuaaaiva xaTa 

rcuatv T£ xat d-6xptatv -Xstovtov zpoato-tov. dXX' s-stor; toc 6ia/.o"txd 

xat i;toT£pixd ovoadrsTat Ta 6£ auT0-p6ato-a xat dxpoafxaTtxd, 'fspe £uX6*'toc 

CrjTT^atoaev -6i)£v ty;v TotauTr^v -poar^YOpiav £XTy;aavTO. Ttv£? ijl£v ouv Xrjou- 

atv oTt Ta otaXo-jixd xat iqtoTcptxd | (ovo[ia'a&yj, 6t6Tt Td }xyj 7rp£7:ovTa T(i5 7r 

10 eauTou axoTTto ev toutoi; exTtdeTat. ouTtoc iXz';z xat 6 'AX£?avoooc 6td 

To |X7] [3ouX£aDai auTov X^Yetv tyjv '{^uyr/^ dOdvaTov, xat TauTa 'AptaTOTeXou? 

ixoia^ j3otovTO? TTjv dOavaatav Tr,; 'loyj^:. tb^ ouv £tpr^Tat, Tva [xt; dvaYxaai)-^ 

'AXicavopo; X^YEtv Tr)v <]>t>xV di>dvaTov, -p£a,3£utov auTTjV eivat OvTjTt^v, izui- 

Topixd r/eiva eXt'(zv ovoadCea&ai, iv 01? txr; Ta ooxouvTa auTto Xrjct 6 

15 'ApiaTOTiXrjC. xat TauTa }X£v ixeivoi. rjfxeic o£ iX^yofx^v OTt e^toTeotxd 

TauTa (ov6aaaTat, oaa -p6? touc £rtzoXat'(o; ■•i'(oaz-'xi xat jxt; -■'■'■/;at(0'; 

'ftXoao'fouvTac. TotauTa 5e iaTt Td e/ovTa aa.^z^^xirjrv^ T7;v 'ipdatv, 

-d |xy; d-ooetxTixfj e-taTrjixrj u-o,3aXX6txEva, dXXd ixdXXov -tijavot^ X^yotc 

xsxaXXto-ta^xeva, xat -p6c e-t TouTot; Ty;v dvdTaatv eyovTa rooc e'v6o;a 

20 Trpoato-a. xai TauTa aev ixavd 7:£pt Ty;c xXy;aea}ij Tttw 6taXoYtxtT)V, 6id 

Tt ectoTeptxd xaXouvTat. Ta 6e auT0-p6ato-a xaXouvTat xat dxpoaaaTtxd. 

TotouTto 6e 6v6aaTt TtpoarjYopeuOr^aav, otoTt (x6voi; Totc IpaaTaTc 'jtXoaotpot? 

xat -oXXou; xaTopDtoaaatv Xoyou; -e-oir^vTat 7:p6; dxp6aatv. 

TouTtov Ttov auTo-poatoTTiov Td |X£v autx^dXXovTat 7rp6; afp^atv xat 

25 '^^yj^'^, Tou (lev aYaOou a?p£aiv tou oe xaxou 'SiU'[r^\/^ xat Trotouatv Td 7Toa- 

xTixa', Ta 6e 7:p6? dXr^Oeta? y^"*^^'"' '^''^^ 7:otouat | Td i)£(opr^Tixa'. Td 5e ttooc 7v 

dtxcpoTepa TauTa, 7:p6? Stdxpiatv dXr^Oeta? xat ^suoouc 'fr^at xat dYaOou 

xat xaxou, xat 7:otouat TrdvTa Td auYYpdfxixaTa Td XoYtxd. d7:6 Te ouv T(bv 

i)£(oprjTtx(bv Te xal tujv T:paxTtx(bv Tij] otaipea^t t^; cptXoaocstas x£;(pr]ix£i)a, 

30 XeYovTec oti Ttbv Oecopr^Ttxtbv Td a£v iaTi cpuatxd Td 6£ O^oXoYtxd Ta 5£ 

aaU/;txaTtxd. ^uatxd «xev o^a eaTiv y; (puaixyj dxp6aat; xat y; Ilept '(z\i- 

atioz xai 'fOopd? xat y; Ilepl oupavou xai Td MeTe^opa xat y; llept '^'r/j^ 

y; xaXouaevr^. |xai)/;fxaTtxd 6e o^a Td Mry/avtxd xat 'OTTTtxd 7:pOj3Xy;(xaTa. 

OeoXoYixd 6£ ot'a eaTtv y; MeTd Td cpuatxd. T(bv 6e rrpaxTixoiv Td aev 

35 eaTtv r^Otxd Td 6e otxovoatxd Td 6e 7:oXtTtxd. y;Otxd aev (b? Ta Euoyjixeia 

xal xd Ntxo[ia'y/£ta Td xaXoua£va, oixovoatxd 6£ SiZ-zo 6 Otxovoixtxo;; auTou 7 euXoytu; supiil. \n inrg. M 9 ovo|xc(al)rj M II. V2 ttj-ol dptaTOTEXcj; ex. 

^ottivTO? sciipsi: TaoTTjV df/taTOTeXr) (y) r/.. |3o(I>VTa M Ib iA£yo|j.£v] ?.£yo[x£v Littig: (haud 

recte; cf. El. p. VII ) 16 (uvo'aaaTa( Aram. (p. 4,'_'3): ysypa-Ta^ M 17 91X0- 

ao(poovTa; scripsi: (pt/.oaocfoj^i .M 18 zeiSavor; M 1!) e/ovTa .scripsi: s/ovTe; M 

22 TO(0'I)TU) 6e ovJaaTt Littig: TotoJtoj oe (ivo'(j.aTo; M aovot; toI; Littig; Toi; ,ao- 

vot; M '2'2 an (p().030'fta;? 26 oiXTjdeia; scripsi: (iXrjOetav .M 28 azjj 

te] an £7:1 ixev? 3o [xaOrjTtxa M (fcre constantcr) oiov M (corr. Littig) 

Sf). 30 e'!iorjij.ia ct vi7.ou.a/(a M 8 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

('((•(pa—ai -jotp otuTo) OtxovoijLiy.6,-), -oXiTixa 0£ uiaTrsp 6 no>attxo? auxou 
Itsoo; u)y TToipa tac av' TO).it£ia? tas 3ip-/j[j.=va?' sxsivai ^ap 0'jx stariv 
xaOoXou. xai t; [xsv ttov i)£(opr^ttx(T)v xal Ttpaxttxcov Siatpsst; toutov 
eyet tov tpoTrov. toiv oe Xo^txuiv auYYP^^lxatcov ta tj.ev autYjv tY)v txeOooov 
5 oi6a'ax£t ta os ta auu.3aX>.6,u£va ::p6? tr^v [leOooov ta oe (ta) xa&atpovta 
trjv ueOooov. xal lattv autrj [j.£v rj jjLiOooo; r^ xaXouixevr^ 'Aitoo^ixttzrj, ta 
"Vatepa xaXou.aeva avaXutixa, au!)paXX6(j.£va oe Trpo? t-/]v [jlIIOooov ai Sr 
Katr^Yoptai, to riepi epfir^v^ta? xai ta llp6t£pa avaXutixa. ixxaOatpouat 
6£ tvjv ii£0o5ov 01 ^ocptattxot ^Xrf/ot xat oi T6-oi xai at 'IV^topixat zi/yo.i 
10 xai to Ilepl Trotrjttxr^; to xaXotitxEvov. 

'AXX' £1 ^ouX^aO^, xal trjv ta'?tv fxaOu)[x£v tuiv au[xpaXXo|x£vu)V ei? 
xr^v ap-/r;v tr,^ fxeO^oou. tateov toivuv oti oxottov £/o[X£v £v tvj Xo*|'ix'^ 
ta? a7ro6£ic£t? [xaOetv. ota auXXoYtafxuiv Se tauta? [xavOavojxEV. 6 0£ 
auXXo'j'ia(x6c aut6c, (1); xai to ovoixa o/jXoT, auXXoyr^ tt? lati X67(uv. [a] 
15 §£1 ouv rpo tr|C auXXo-jT^? txaO^tv ta a-Xa, tout' eatt ta; -pota'a£tc. -p6 
oe tu)v Trpotaaeujv ta ovojiata xai ta pr]<xata, i? tov ai TrpotaaEt? i'atavtat. 
[xavOa'vo[X£V ouv ex [xev tuiv KatrjYOpttoy ta 6y6[xata xai ta pr^[xata, £x 
6£ tou rkpi £p[J.r^vet'a; ta; Trpotaaetc, ev 8e toic 'AvaXuttxot; teXetov £ta6- 
u£Oa tov auXXoYia[i6v. eCr/tr^aav oe ttv£? Trpoc ti au[xpa'XXovtai oi ^occt- 
20 attxoi £X£Y5(0t xai ot T6roi xai at Prjtopixat t£yvat xat to Ilept Ttoir^- 
tixTj?, xat oia tt tauta e^eOeto 6 cstXoaocoos. Ttpo; ou; cpa^xev 6'tt xaOa'T:ep 
ot tu)V 'AaxXr^TTtaSuiv Tratoe; ou }x6vov trjv tu)V uyi£ivu)V aXXa xat trjv tuiv 
voa£pu)y TtaiOEuovtai Yvuiaiv uTrkp tou ta [xev IX.eTv ta 6e cpuYeiv, outu) 
xat 6 cpiX6aocpo; Yt7vu)axu)v ott Ttecpuxaat xtve? aocptattxol auXXo7ta[xot | 
25 Tretpcofxevot trjv aXv^Oetav TrepttpeTretv xai tautr^v acpavt'aat, oeiv (ov]Or^ tou- S^ 
tou; TrepiOeaOai, ouy i^jo. yp/)a(u[x£Oa toutoi?, c/XX' iva YtYV(jL)axovt£c [xr] 
Tr£piTreau)[xev toT; autotc. xai ev toutotc xat to oeutepov xecpa!Xai6y eattv, 
ev (o t/)y tuiv 'AptatoteXixuiv auYYp^[A[xa't(jov otatp^atv [X£[xa0r]xa}x£y. 

Tpttov r,y tu)V C^Jt^ufASVwv, T:60ev apxteov tuiv 'ApiatoteXixcov au^Ypa^x- 
30 [xatu)V. xai Trept toutou tcaaape^ o6;at YeYovaatv xat ot [).ev tr^; T:p(ut/]? 
66;/)? cpaalv ott tv)? r^Oixrj; oet czp^aaOai, ot 6e tr^; oeutepac tv); cpuato- 
Xo-jtxTji?, ot oe tr^? [xaO/j[xatixrjC, ot 6e tr^; Xo"'ixr^c. xal oi [xev tr^s r^Otxr); 
XeYouatv ott oei -paitov xataxoa[xrjaai ta iautuiv -f^\)q xal outujc apcaaOai 
xai £tep(j)v [xaO/)|xa!tu)v (yaTreo -'ap oi ta axotetva 6[x[xata eyovte; ou 
35 ouvavtat Trpoc tov r^/.tov otTroliXe^jyat, outroc ouoe tic papuvotxevo; TraOeat 
']/uyr); ouvatat toutoov a'1/aaOat. xal tauta eatt ta XeY^^xeya utto tuiv 
Trpeapeuovtujy oeov ^'Ivat Trpo/)-f/)aaaOa'. to r^Otxov ttoy aXX(ov. ot 0£ tr)V 
cpuatoXoYtxrjV XrpytEc T:po/)-f/)aaaOa'' cpaatv 6'tt oei c/.z6 tu)v cpuatxuiv apca- 
aOat, £T:£t6r) tatjta a^jvtpocpa Tj^xiv iatt xai auvr^O/j. oi oe XeYovte; trjv 
jxaOr^fxatixrjv lcpaaav ota touto o^iv Trpo/)-f/)aaaOat ta [xaO/)[xattxa ota to 

2 £{prj[j.f/c(s] p. 6,15 4 v/z\. tov scripsi: 'iyzvt M 5 Tct iuserui 14 Xoytov 

Amia. (p. 5,11): Xo^yoo .M cJ delevi 16 an lovtSTavTcd? 24 6 citXoaocpo? 

scripsi: ol cptXoaocfoi M 26 an 7ipo8£at)c(t? 28 t/^v suppl. in nirg. M 
37 0£0V scripsi: oslv M OLYilPIODORI PROLEGOMENA 9 

£7TiY£Ypa'fi}ott £v xit) -ou IlXaxojvo? aoua^tu) ' aYcfoaiTprj-crj^ IxrjOel; £taiTU)\ 
£T£poi 0£ Xrjouaiv oTt TTjv XoYiXTjv osT Trpor^l^TjaatjUa'. oia t6 iraaa; Ta? llr 
7tpoeipry[i£va? oeia&ai zauxr^^;, £i *(£ auXXoYtaxtxuJc xal a-ooetxTtxoj; £v 
exEtvon; OcixvuTat Ta 0£ixv6tj.£va, q os X071XY3, oj? etpr^Tat, -irepi tauTa xaTa- 

5 -('iViTat. TauTa 0£ t)|j.£T; xtilsaei^a XrjOVTE;* oaov txsv £-t t-^ TotcEt tu)V 
7rpa7|J.aTu)v osi -rjrjr^'[ria'x(S\)'xi Tr)v f^OtxYjv tojv Xoi-mv Sta to p'ji)[xi^£aOat 
fjjxa? Stot TauTV]? xat xoatxeiailat xa fjOrj. £-£tOY] oe otj otV/jv aK6';(i)V 
Cu)U)v xat lotu)Ttx(j) Tpozu) xoa|xoOix£V xat xaXXuvotx£v Tot T^Or^ fjjxuiv, otXXa 
otot atjXXoYiaTtxfp d^^iw^r^^; xai ot-oo£ixTtxfp ix£&66ou, oixatov -fjv XoYtxf|V 

10 Trpor^YT^aaa&ai t^? xe T^&ixf^s (xal Tf^c ouaixfj?) xat xf^c (xa&rjjxaTixf^s xal -fjS 
ScoXo-itxfp. £v 8c auTaT^ TauTat? TaT? Tpiat osov iaTi Trpor^Y-^a&at -fjV 
(cuatxfjV Tfp [xaOrjaaTtxfj? xat Tr^v txai}r^[xaTtxr]v Tf^? OeoXoYtxfp. £v toij- 
-ot; aufXTrepaiveTat f^aTv xat t6 TptTov xecpaXatov. 

TlTapTOv xE^aXatov, iv (o 'Ir^-.rjou.zv ~i 10 teXo? Tfp AptaTOT£Xtxf,; 

15 (ptXoaocfta; xat ti t6 ava'jatv6tx£vov ypf,at[j.ov iz ao-r^c. otva^aiv^Tat toivuv 
£c auTfp /pr^atixov t6 'jVujvat u)c [xta xuiv 7:otvTu)V iaTiv dpyq, d-etpoouva- 
[xoc, oc-£pi6ptaToc, otau)[xaToc, d~£ptXr^-To;, 6p£XTtxyj ::dat toTc xaTa cpuatv, 
auToa-('ai)6Tr^?' d'XXo yJip iaTtv d-jaf^ov xat dXXo dYaOoTrjC, &a~ap xai dXXo 
X£ux6v xat dXXo Xeuxotyjc" Xeuxov [x£v t6 0£0£Y[J.£vov auTfjV Tf,v -otoT/^Ta, 

20 Xeux^tt]? oe auTfj f, -otoTris. outu)? 7.7^1)6^ [xev t6 6£6£7[x£vov, d-,at)6Tr|C 
o£ auT6 -0 -pdY[xa xat auTf^ f, u-apctc xai q ouata xou aYaOou. 1 xat oTt [)" 
oux d-jaOov zoXuxotpaviTj* st; xotpavo? ea-u), 
£t? paatX£uc, 
auTo; 'AptaTOTiXrp '.pr,aiv sv toTc MsTd Td 'iuatxd v}£oXo"j'u)V 'oti [xia £aTi 

25 'u)v ~dvTU)v dpyr^, saTi xaTaax£udaat toutov t6v Tp6-ov Ta o'vTa TidvTa 
xaXu)? ~oX!T£U£Tat, xat touto £ix6tu)^* ou "jdp £vo£"/£Tat xaxu)C Ta ovTa 
-oXtTEoeaOat Osou Trspt^vTos. Td xa}.u)C 7:oXiT£u6[x£va TSTaxTat. Ta 6£ TETa",- 
[X£va uo £v6; T£TaxTat, Ta 6'vTa dpa TrdvTa u'i' £v6c T£TaxTat'. to'jto 
ouv t6 Td?av xaXoufxev zdvTu)V dpyr^v, f,? f, -vuiat; TeXoc iaTi Tf,c 'AptaTOTc- 

30 Xou; 'iiXoao'fta?. 

lIi'[x7tTov x£'fdXaiov. Tts 6 paD[x6; xat Ttva Ta d'",ovTa f,[xd^ i::! t6 
TauTrp TsXo?; 'faixiv TOtvuv oti rrivTE T'.vd xai)£aTr,x£v Ta 7:p6c to teXoc 
f|[xac dTTdyovTa Tf,? 'ftXoao'fta?, oFov XoYixfp '.tuatxY], f|i)txf,, [xai)r,[xaTtxf„ 
0£oXo"j'ixrj. xat eaTiv dp/fj [isv f, Xo-(ixfj, [xeTa 6£ TauT/,v f,Oixr^, tx£Ta oi 

35 xfjV T^Otx/jv f| cpuatxr^. [xsTd oz -rj.{ixr^v f^ [xaOr|[xaTtxv], txsTd oe tfjV jiaOr,- 
txaTixTjv f^ OeoXoyta. xat to'jto £tx6Tio;' oeT ";dp t6 7:dvTu)V £vuXov ^rpor^- 
^cTaOai Tou xaxd Tt [x£v evuXou xaTd Tt ok duXou. [x£-d 6£ touto £T:t 
t6 TtdvTojv duXov 6eT /u)pf|aat f^ixac, £7:o[x£Vou; -i^ 7:poaTd;£i tou OsGTteatou 1 nXdxoDvo;] cf. El. p. 118,18 ciycdioa. .M eJaieru) M 4 an exetvat;? 

eiprjTott] p. 8,12 10 xat ty)? 'fjaixTi; inserui II oeov scripsi: oetv M (cf. Pliiiop. 

lud. p. 218) I'J oeoeY.a Amin. (p, (),lo): oeoetya. M 24 £v toi; Metd xi 

'fua.] A 10 p. 1075" 11 sq. 27 xa o^ scripsi: -zi xe M ^53 oiqv superscr. M 

38 e7ro|x^vo'JC scripsi: ejro(xevot M 10 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

nX(OTivou rfl XcYoudT) ort Soisoy -oXz vioic ta ijL7i)rjij.aTa Trpos cruvsOKJtxov 
TT^? a(5(oaa'Tou ©tjssco?. y.at sv toutoi? xai t6 uifA-Tov xs^aXaiov. 

"ExTOV xscpaXatov, iv lo CrjTOU|i.£v | ottoiov osi sTvat tov axpowacvov lO'' 
Ttov AptaTOTsXou? cso'('(poiu.iidi-(av. )d'(ui toivuv oti osi auTov iyiccpova sTvat, 
5 Sptauv, xcxaXXto-icjfiSvov toT; fjt^saiiv, xsxaOapixsvov Tr;v '^^oyj^v Ctj.7j xa!)a- 
phv -jap xai}apou e^a^TrTsai^at [xyj ou/t UEaiTov £3Ttv', co; 6 Ocioc [iXaTtov 
cpyjai, xat I-Troxpa'-/;? 'tv. [xy] xaOapa T(ov !3(ojj.a'T(ov oxoofto av Op£<J;-oc, 
}jLa'XXov pXa''J;ct?'), xai aovzyjb^ s-tXsYOVTa auTco Tot? tou riXa'T(ovoc cpojva? 
oTt 'ct (jirj au aauTou Xs-jOvto? axoua-(]c, txrjosvt aXX(!) Xs-jOvti TitaTsua^j?' 

10 X7i -aXiv ' l"coxpaTOu? asv 0X170^ cppovTtaTsov, -^? Ss cxXr^Ostac -oXu', arjjxat- 
vovTOS ota -a'vT(ov toutcov y;arv oTt osi -avT(ov ty;v czXr^Osiav rpoTtiiav 
xcxt -avTa TauTr^c osuTspa -oisiaOat. aXXa ixr;v xat s^oaotouv toc sauTcov 
T(iT ixs-|aX(i) x()aa(0' toa-sp Yap sv t(o a£YaX(p x6a[X(p saTi |X£v |3aaiX£uc, 
u-6xsivTai 0£ auTcj) aTpaTitoTat xat Of^TEc, out(o §£1 stvai xat tov czxpoto- 

15 asvov TTjc 'ApiaTOTsXouc cptXoaocpiac, xai £/civ [x£v iv Ta'^£t tou [BaatXitoc 
Tov Xoytaix^v, sv o£ r^ Ta';st Ttbv arpaTKoTuiv tov Ouixov, sv §£ xq -dzei 
T(ov u-r^p£TOuvT(ov Trjv srtOuixtav o£t yap ci'p/£tv [x£v t6v Xo",'ta[x6v, ci'p/£aOat 
6s Tov Ou[x6v, ci'p/saOat os utt' cxfxcpoTsptov tyjv £-tOu[xiav. C^jtouat o£ 
Ttv£c o>.y. Tt Tpt[X£pou? oua/jc Trj? ^uxV Tsaaapi? £iatv ap£Tat, cppovr^aic, 

20 avopia, atocppoauvyj xat oixatoauvyj. ::p6s toutou? oe laTtv stTz^iv oti £uX6y(o;* 

y; [xsv -(ap cppovrjat? «psTr^; saTt -/vtopia^xa tou Xo-j'ta[iou, -aj Ss otvopta tou 

Ou[xou, I y) 6£ a(ocppoauvr^ x^? £-iOu[j.!.'a?, yj os oixaioauvr) 6ia -aa(ov lO^ 

7r£cpotTr|X£v xat £v -aaaic O^topstTat. xal sv TOUTOt? xat to Extov x£cpotXaiov. 

l,j36oixov x£cpa'Xatov, otov 6st sivat tov £^/;-,'ouixcVov ta au-fj'pa'[X[xaTa'Api- 

25 aTOTsXou^. xat cpa[xsv oTt TOt6vos (^si) £ivat icr^-j^r^ixaTtxov xat s-taTrj[A0vtx6v 
£crj-j'rj[xaTtx6v [xsv 6tcz to E^ry-j-siaOat aczcpm? Tyjv otXrjOstav, £-ta-r,[xovtx6v ok 
w: 6taxpivovTa Ty)v otXy^O^iav ot-6 tou '|su6ou?. osi 8£ auTov ixy] ^ouXsusiv 
aipsast xai &azzp £x<x£[XLaO(ox£vat ao-fi -a (hm xat Trjv -jXtoTTav, (o? 
a-avTa -oi^Tv -p6; Tot r/^ivyj 6oxo'jvTa, xat Troisiv xai Xs-j'stv xat ocxoustv. 

.30 6st 6£ a'jT6v [xfj au[x[xsTa[5aXXsaOat Tatc atpsasatv, Tva [xfj (oaTisp ot iv 
axrjvirj 6io(cpopa 'j-o6'Jovts? 7:p6a(o-a, o'jt(o xat auT6? TauTfj Tt -ocOo, otXXa tuttous 
s'/£tv /py) xat xavova? dXr^O^ic, 6t' (ov 6uvaTat ^taxpivat t6 opOtb? i/ov xai to 
[xyj TOiotjiTOv. scp' (u xaTa7raua(o[xsv Tfjv Trapouaav Os(opt'av. tsXoc Tf,? p' Oscopiac. 35 ^^PZ"/) "^fi^ 7' Ostoptag. 

''L7:£t6f| Tocc £7T(ovu[x''a; T(bv cptXoa6cp(ov aipiaetov [x£[xaOfjxa[x£v xat 
TfjV 6tai'psaty Ttbv 'ApiaTOTsXtxtbv au-|'-,'pa[X[xa'T(ov xai 7r60sv fjjxa; 6£t czpxTsoy 1 fJX(oT[vo'j] Enn. I lib. III, 3 p. 20 :ip6; cjveS.] 7rpo3'jvrj8tarj.6v M .') 6p'j[xrjv M 

G rJXaxcov] Phaedo. p. 67 7 'jTTTroxp.] Aphor. 2,10 ^ps-Lyj;] xpE^^ato (ex 

Op£'Laio corr.) M 8 sTrtXeyovTa scripsi: iTrtXEyovxcS M ajTui M fJXaKuvo;] 

Alc. I p. 114 E 9 7:ic;t£jarjc Elias: comp. incert. M 10 StoxpaTO-j; . .] Plat. 

Phaetlo. p. 91 C 12 eaJTov M" 23 Trscp-JTrjy.Ev M 2r> oeI addidi 

28 «'JT^ scripsi: ajTrjv M 29 alt. 7:oietv] an voeTv? 31 Tradet M 37 SeT eicias OLYMPIODORI PROLEGOMENA 11 

y.a.\ ota -oitov iiiamv oOc-jtsov xoti -( to izos/oacvov yi;j.«c tsXoc, xal -ooc 

TOUTOt? OIOV 001 SlVCtt TOV aXpOOJU.£VOV TOUTOJV, StTa TOV £;rjY0UtJLSV0V, cp£p£ 

TTpo? Tot; £ip-/;tj,£votc C"/iTrj(3tou.£v Ti To £ioo; TTjC d-(xy(z)dac Toij otXoaocpou. 

oC>y_ £V I TOIVUV £7r£T-/]0£U3£V EIOOC, OtOTt [irfih n£pl £V0? -paYUOtTO; TOV Xo"j'OV Ib 

5 7r£7roi'rjTat, aXX' &a~zp otacpop(ov ■5^'|/aT0 TTpa-aaTwv, ouTdj xat -avapuovtov 

£100? £T:£Ty)6£t>a£V, zpos^opov Tov Xo^ov PouXotj.£vo? Toi? 7:pa",'[Aaatv £ivat. 
£v [i£V ouv TaT? iiTtaToXai? ttuxvo; IsTt xat auvTojxoc, xoivo? xs atxa xat 

rSlO?* TOtOUTOV "J^ap 0£t sTvat TOV £-taT£XXoVTa* XOIVOV (J.£V, OlOTt Tj £7rt- 

SToXrj £VTeu$i? eoTt Trpo? a-ov-a^, xai aja-ep (Trpos) tou? iTapovTa? Tat? 

10 ivTEucsatv xotvw? otaX£"|'6jjL£i}a, outoj ost '/at Ttpo; Ta? £VT£uc£t? tujv dr^ov- 
T<yv, tout' £(3Ti Ta^ £-taToXa'c, xoivtjV 7:ot£tai}at ttjv £VT£uctv. iStov Ss ypT; 
zotXiv eivat tov £7rtaT£XXovTa, Tva txr] Xa'&(i>tx£v iauTou; £ts £VVOtav lOtdjTtxrjv 
£}j.7:i7rT0VT£c. £v Oa Tai; taTOptats ia-t ^OLr^r^:, uc5T^"j'rjtxaTtx6c, otT|pi}p(ujX£Voc, 
£v 0£ ToT; otaXo"|'txotc (jjparo?, weaTO? yapt-djv, oux ivosr^c, 7rotxt'Xo; £V Taic 

15 ixt|xTja£atv. £v 0£ Totc auTo-poaoj-ot? auv^aTpaaixivoc, •■j'op"j'6c, 7:uxvo? toic 
voTjtxaat. xaOapoc toic ovoixaai, [»Tj6au.o'j TrotrjTixat^; oouXsuov txsTacpopai?, 
axaXX(tj7:t'aT0) £upuv}txt'7. xoa[xouix£vo; (6io xat dry^XojTov iauTov toii; [x^Ta- 
■j'£V£aT£pot? xaTiaTTjasv t6 -(ap xp£tTT0V r^ xaTot xiyvr^v auvTeO^v d[it|XT(T6v 
£aTt T(j TiyvTj), £v 6£ ToTc i^ojTeptxois x£xaXXoj7Tta|xevo? Tat? Xecsaiv. xal 

20 £v TouTot; xat to o-,'6oov x£<pa'Xatov. 

'EvaTOV XirpdXatov, £v oj C/j^coutx^v otd ti dadcpetav £7:£Trj6£ua£v 6 'iiX6- 
aocpos* oTt "jdp oux olxoi^ev £y£t touto, dXX' auToc £T:£TTj6euaev, OTjXot 7:oXXa- 
you aacpoj? epixr^veuaac, ev [xsv TOt; Xo-; txow iv toic xaXoufievoic [ T67:ot?, 11^' 

£V 0£ TOl? cpuaiXOl? ev TOts M£T£OJpoXo"j'tXOtC. dadcpsiav TOtVUV E7:£TTjO£Ua£V 

25 TreTpav xat 6oxttxaat'av XapeTv |3ouX6tx£vo; tojv Te 7:001} uixoTa'T(ov v£(ov xai 
Tujv paOu[xojv daacp£T -^'dp ivTU-f/dvrov 6 a7:ou6aTo? au-j'-;pd[xtxaTt auvT£!'v£t 
eauTov xat -poOutxoTepoij -it-iVeTat 7:p6? Tr)v tou au-j^-^pdixixaTOC xaTdXr/1/tv, 
6 60 paOu^xo; £VTu-j'ydv(ov TOUTttj cp£u-j'£t TTjV evTcU^tv 67:6 TTp daacpeta? 
d7:£Xauv6[j.£voc. touto 6£ ou ix6vov 'ApiaTOTiXrjC -£7:oitjX£v, dXXd xat IIXaTrov 

30 7:p6 auTOu* itapExsXeueTO -idp 6oxt[j.aat'av xat TreTpav ToJv v£(ov Xatx[5dv3tv 
TTpo TT|C Tojv [xai)TjixdT(ov £ta66ou" £'Xe-,£ -'dp OTi oeT dT^a-j^a-j^sTv auTOuc ev 
ToT; auixTtoatot; xal jxeOuaxEtv, t'va Ta x£xpuixfx£va ev ttj auTtov '}uyT, 
OT^ixoatEuaujat. Ta auTa os xai Ouya^^pa? £7:otef ix£{)' T)[x£pav -^dp r^rjto-T. 
Tou? cpotTT|Tdc Ta £v TaT? vu;i -(t-j-vo^AEva £vu7:vta, ixavT£U£ai}at 6td tout(ov 

:)5 pouX6[x£vo; TTjV xtvr,atv tujv ^loyiov [£i6evat]. dXX' taTeov oTt 6 IlXa'T(ov 
xpsiTTOv T, xaTa llu0a*[6pav £7T0i'ef iv tx£v -jdp toTs 6v£tpaaiv EOTt 7:oXXd 
xai 7:poai}eTvat xat dcpeXeTv t];3u6oJc, ev ok Tai; (xiOatc, aT£ 6t) jx-}) Tiapa- 
xoXoui)ouvT£; eauToT?, d^euic Ta ev TaT? 'VjyaT? xexputxtxiva £;T,-fj'£XXov. 
dXXd xai TTOtr^Tai, txrj ^rdat ,3ouX6[x£vot aacpr, xaTaaTT^aat Ta 7:£pi t(ov .j /('LoiTO in mrg. m': Tjf/;c(To in contextu M ;• t.^M iiiseiiii !>. 10 Toi; £v- 

~£j;£ai cicias 1!) x£7.0(XA(o7:ta(jivov M 2.') 6oxi(j.aactav 31 28 fiotHu^xo? 

scripsi: («a!}'j(xoj; M 2'J IJX-z-ouv] cf. El. p. 12(),10 o2 a-jrtov M ."!.') £i5^/ot 

delevi 37 TtpoatJTjVat M 37. 38 Ttixpa/oXouD^vTe; M 38 e;/jYT^>^^ ^^ 12 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

Ostwv, piu&oi? a7ri/pu-zov la Trepl taiv Usiajv ooYjjLaKov Xz^^oiievot.' avorjxov 
Yap £!3tt, xai)a ot -oirjtai cpoai Kpovov xataTrt'vovta | ta tsxva xai TiaXiv l^r 
£[j,ouvta, Aia §£ xuxvov "j-Evofisvov £1 Yap tou? tauta opaivta? dvQpio-ou^ 
xoXa'Co[Jiev, Troao) uaXXov ato-ov tauta 7:poaa'-t£iv OeoT;; oio xat o£o; 
5 £5tt ;j,yj 7rot£ ai taiv viojv 'iiuyjxi dTraXtotatai ouaai irapaoeSovtat a>s dXri)9j' 
ou3|j.£taxtv7]ta>? -(dp iyouaiv ot viot Tipbs tauta. oOcV xat tois t£pataj- 
Seatipotc tojv Trotrjtoiv /dptv 6ij.oXoyou[X£v, Tva otd tr]? UTrspPaXXous/j? 
d7:tatt'a? fj//)0£k Tor? X^yoixevot? 7rt(5T£ucy£t£V. dXXd jj,y]v xai toi? t£p£U3tv 
touto pouXovtat td TrapaTrEtdaaata* tauta *i'5tp iTrEvor^aav Ttpb; tb [xrj 7raai 

10 aa<p^ xai •,vajpiij.a xataatr^aat td [j.uatr|pta. oOev £cprja£v tt% 

dciofo auvctoTatv, Oupac 6' iTriOsaO^ pEJBXvjXotc. 

dXXd [j.r)V xat Ttpb Trdvtajv tout(ov 'ATroXXtov [iv] Trdat TrpoSvjXouc tdc [xav- 

t£iac xataat^aai j3ouX6}i£Vo? Xo;io? £[xavt£u£to, ou [Xctptav dadcpciav otd 

tout(ov £7:tO£txvu[X£Vo;, oO£v xai Ao^t'ac ajv6[xaatat. 07r£p ouv 'A7r6XX(ovi 

15 fi£V tb Xocov, i£p£uat oe td 7tapa7r£tda[xata, Troivjtai; bk ot [xuOot, lluOa- 
-jOpa 0£ td 6v£i'pata, IlXa'tu)Vi oe at [xiOat, touio 'Apiatot£X£t 7r£cpux£V tj 
dadcPEta. xat £v toutoi? tb evatov x£cpa'Xatov. 

Aixatov xat t^XcUtaiov x£cpa'Xatov, sv (p CviTOU[x£v 7r6aa xai ttva Sei 
7:poXa[xj3dy£aOat £xdatou 'AptatoteXtxou auYYpdixiiato?. Xi^^o toivuv (ju? 

20 £? ttva 6cp£iXo[X£v 7rpoXap£tv, tbv axoTtov cp/jtxt xat tb )(p7jat[j.ov xat trjv | 
td;tv xat t7]v £7rtYpacprjV xai tbv au-p/pawia xat tYjv oiaax£ur]v. 6 [xev 12" 
ouv axoTrb? iv toT; llXatajvtxoT? TroXXaj^ou otaTr^cpcuvr^tat, £v 0£ toTc Aptatot£- 
XixoTs ouoa[xou. » «• £1.' ^e }xt[xrjtrj? u)v trj? cpua£(Os 6 cptXoaocpos dTtavta £vexd 
tou XeYct, (o? or^Xov £vt£uO£v £tvat tbv axoTrbv tuiv au-f^pot^x^xdtajv, toaTtEp 

25 xdx£iv/j ouSev d7:Xtoc dXX' £Vcxd tou 7rdvta Ttpdttci. tb 0£ ^p-/jat[jov tajv 
au7Ypa[x[xa't(jjv C^jxou^x^v, ot£ ooxeT tb auyYpa^xfxa Ttpb? xaxou £Tctv£vo^aOat, 
(jjc £7:1 tojv l'ocptattx(Tjv kKi-;yuiy' vo[xiC£tat "('dp touto tb PtpXt'ov pXa^rttxbv 
U7:dp}(£tv, 6t6tt xavovac ttvdc £X£T 7:apa6i6(oat, 6t' div 6uvyja6[x£0a dTtatdv. 
dXX YjfxeT? cpa[xev ott 7:apa6i6otat tauta oijy Tva dTtaxoifxev, dXX' iva [x/j 

.'50 d7:at(i)[XcOa, xat ou/ iva 7:oia)[i£V, dXX' tva [xrj 7:d0aj[X£V, (5ia7:£p xal toT? 
latpoT? td 6rjXr^tyjpta ou 7:pbc /p'^atv, dXXd Ttpbc cpu-j'Yjv 7:apa6t6otat. xrjv 
Ss td^tv C"/JTou[X£v ou tYjv xaOoXtxr^v (-/j'6yj */dp tautrjv [X£[xaOrjxa[X£V, oxs 
£Xe-j'0[x£v trjv [x£v XoYtxrjv rpo/j-j-^TaOat, £7:£a0at oz trjv -rjOtxrjv, [x£td oe 
tautijv irjv cpuatxrjv, xat [xetd trjv cpuatxrjv trjv [iaO/j[j-attx/jv, txetd oe tau- 

35 xrjv trjv 0£oXo-,'iav) , dXXd trjv [Xcptxrjv, otov trjv iv toT? 6[xoatot;(otc" et 
Xo-i-txov u7:dp/ot tb au-f^patxixa, trjv ev toT? Xo-,'txoT? uTrdp/ouaav td^tv SrjXov 
ott Cvjtou^xsv, («aaut^oc 6£ xat £7:1 ttov cpuaixojv. trjv 6£ atttav trjc £7:t- 
-l^pacpr,? 7:oXu7:paY[xovou[x£v, 6'tc [xrj au[j-cpojvo5 ] eivat oox£T to^ axoT:oj, toaT^cp I3r 

2 otTOirjTaO cf. Hes. Theog. 459 8 dmdTsiaQ M 11 tiEioio] dd 56? M (cf. EI. 

p. 125,3) U mUijdcii M peprjXXots M 13 [j.£Tpciav M 17 lT:[8Ety.v. scripsi: 

£:it>cv6[j.£vos M IG tootoj M 20 6cp£iXa)[X£v M 23 ante et ye lacunam 

signavi aTrctvTa scripsi: dnrhzww M 24.2.0 Xifzi et ;:pc<TT£i scripsi : Asyetv et 

TcpctTTEtv M 26 £7:tv£vo£taacti M 26.38 ote scripsi: oti M 26 an 

xctvtov? 30 Ttotoujxev M 33 l^iyoixev] p. 9,9 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 13 

IkI Toiv ToTrcuv aXXvj tjisv --ap Isxiv t; iTrtYpa'^-}] -oui auY"(pau.iia-:oc. o/Aa 
0£ xa sv -ou-to Tcapaoiootxsva. -oXXaxi; ok xai auvavacpaivs-ai Tauxa ~o. 
xpia, 6 axoTTOs, f^ y^p^ioi, r^ STri-cpacprj, u)? sv x(o Ihpl 'l^Oy^f^; (3u-j'-|'pa'ix[i,att. 
TTcpl os Toij 7vrj(3iou Suo TaijTa C^^~Y](3a)|i.sv TTpwTov [xsv 6'.a kOSou; toottou; 
5 £voi)suovTO Ta PipXta xat Troia statv xpiTr^pia toc ouvajjisva ota/fopt^stv Ta 

•(■vf^Sta OtTCO T(OV v6(^(ov. 

Evo&suovTO Totvuv Ta pipXta t6 raXatov xaTa Tpst?; TpoTTOU?* f^ ota 
cptXoTtixtav Tojv paatXsfov f^ 6t' s-jvotav twv [xa&yjTtov r^ ota 6u.(ov'j- 
fAtov. xat 5t' 6tji(ovu[xiav -rAyJhq- f^ (ju-j-ypacpsto? f^ ao'{^pa.iiiJ.di-(iiV r^ 'j-o- 

10 [xvr^(xaT(ov. ak)', st ooxsT, [xai}to[xsv iro); to t(ov paatXs(ov oi/vOTt[xov otTtov 
fjV Tou Tiis Pi^Xou^ voBsusaDat. la-sov to''vuv OTt ot -aXaiot poatXsT; 
spaaTot 6'vTS? Xo^tov saTisuoov 6ta cptXo-t[xta? auva"i'aYsTv to tojv dpyaiuiv 
auY7pa'[jL[xaTa. oijTto; o'jv 'Io[3aTrp 6 Tr^ Atpurj? poaiXsu; spaaTfjC £"j's'vsto 
T(ov nu&a*'optx(ov au-c^jpatx^xa^T^ov xat FlToXs^xato? 6 sT:txXr|V (I>tXa'6sXcpoi; 

15 T(ov 'AptaTOTS/.tx(ov xoi IIstataTpoTo; 6 T(ov'A{}r^va''o)V Tupavvo; T(ov 'O[xr^ptx(ov 
(xat) •y/prj[xotTtov otopsoT? saTrsuoov touto auvaYaYstv. ■koXXoI ouv ^prj[xaT(ov 
opsYio^xsvoi saTTSuoov f| au"p|'pa''{;aaQat fjYouv xot tjz TuyovTa auvoYOYsTv xat 
STTtYpacpstv ToT; Toiv ap)^atoTsp(ov 6v6[i.aat xot Trpoacpipstv xai xap7:ouai)at 
6(opsa; 6ta toutou [j.vrjaTsu6[X£V0t. xai auvs^atvsv, (o; -posiTroixsv. voOsus- 

20 ai)at To ptpAio (saO' 6'ts) ota cpiXoTtfi''av |3aatXs(ov. | ota 6£ 6[X(ovu[x''av au"j'- 13* 
7pacps(ov svoi)suovTo sai)' 6'ts to pt^Xta, 6t6Tt [xfj zU xal [x6vo? 'AptaTOTsXrp 
6 —Ta^i^stpiTrj? s"j'svsTO, oXXa xol 6 £T:t'xXr^v Mui>oc, dhka 8r] xot 6 xoao-j- 
[xsvo<; riatooTptpr^c. 6t' 6[xrovujxt'av 6s au"fj'pa[X[xotT(ov svoOsuovto to pt,3Xt'a, 
6t6Tt \iri [xovo? 'AptaTOTsXr^c s"j'pa(]^£ KaTr^^j-opiac, aXXa "/tai 0£6cppaaTo^ xot 

2ii f^iu5rj[xoc, ot TOUTOu [xaJ)r^Tat. 7roXXa'xt? ouv Ttc Tr£ptTU/(ov toTc KaTr^"/opt'aic 
HsocppaaTou, st Tu/ot, Ev6[xtasv auToc sivat 'AptaTOTsXou;. £a&' ots 5s 
ou6s 6t(i 6[j.(ovu[xtav au-pi^pacpctov £vo9s'jovto to ^1^X10 ou^s 8ta 6[X(ovu[xt'av 
au"fcpa[x[xotT(ov, (JtXXa 8ta 6[X(ovuat'av uTro[xvrj[xaT(ov, 5t6Tt TroXXaxtc uizoiivqiid 
Ttc E-iioirjasv si; 6^(ovu[xov 7rpaY[xaTst'av xot svoixia&rj aXXrjc sTvof loaTrsp 

30 ouv xat OsocppaaToc STrotrjasv uT:6[xvr^[xa sic toc otxstoc Kor/j^i^opt^ac, xat 
TToXXaxt? Tts (ZTcoTcXavaTat OTt t(ov *AptaTOT£Xou; saTt to uT:6[xvr^[xa. f^ 
T:oXXa'xi? £VTUY"/a'v(ov Ttc t(o u7:o[xvT][xaTt 'AXs;a'vopou tou 'Acppo6tats(oc stc 
To? KoT/i^i-optac sv6[xtC£v auTo TKZvTtoc sTvot T(ov 'AptaTOTsXou;, Xav&a'vov 
OTt ou [xovov ■'•£Ypa7:Tat outco £tc toc 'AptaTOTsXouc ctXXcz xat stc toc Bso- 

35 cppa'aTou. EOTt os ots 6t' suYvto^xoauvr^v [xo&yjTtov T:p6; oiSaaxaXov £vo{)£uovto 
To pt^iXio, (oaTTEp TravTO to au"|'Ypa'[>[xaTa to £T:tY£YpaiJ-[A£va IIuSaYopou- 6 
Yop IIui^oYopa; oux a7:£X£t'i;£v oixeTov Ci6^{^[ja\i\ia, Xsy^ov OTt ou ^sT d^^o/a 
"xaxaXi[x7r(xv£iv au-f^pa^pt^xaxa, £T:£t5f^ \ir\ 8uvaTai u7T£p soutojv | a7:oXo"|f£Tai)ot, 1 !'• 
aXXot 8fj xaTaXt[x7:a'v£tv £'[».'}u/a au^j^Ypa^^x^xoTo , tout' laTt [xai)/iTa'c, orTiv£; 2 T:otpaotoo'[j.£va scripsi: TrapaSioovra M 8 ixai)TjT(Lv scripsi: (j.a8rjij.aTtov M (cf. v. 3"» 

p. 14, "2) 11 Too scripsi: to-j; M 1(1 /m iiiserui ttoXXoI scripsi : t:oX'j M 

20 laft' OTE scripsi: evan. M (cf. v. "21. 2G) 2(j dpiaTOT^XT); M' 'ol aiitc £i; 

add. £v (sic) M 08 itzim^ scripsi : ei 'i^hr^ M 14 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

xal uTrep sauttov xal t(ov tSttov oiSaaxotXwv Suvavxat Ciuti[xa)(£Tv, oi ouv 
[la&Yj-at auTOul oi' suvotav Trotyjcfavisc aoYYpafAixaxa £T:£Ypa']^av ~o ovo[j-a 
riu&aYopou. xal ota xao-r^v xrjv atttav voOa si^i irav-a xa Ig ovofiaios 
TTuOaYopou Trposcpspojxeva au-fcpafifjia-a. 

5 'H Ss £t; xa li-opta otaip£at?-^acpy^s lati rspt 'AptaTOtiXou? xat auvoTrxo? 

xaxa Cri^^ov -j'£to[j£tptx(ov (joa~£p "jap ix^rvot -ptota TrapaXaijipavouat xa 
X7][X[xata xal ta attr,[xata, xal £ixa ouxojc E-tcpipouat xa i)3(opyj[iaxa, ouxoj 
xat 'AptaxoxiXr^ Trp(oxa o!oa'ax£t xa Tipoc xt)v ypsiav xou auYYpa'[x[»axoc 
xat ouxto; auxa xa :tpox£t[JSva. to» £Vt£ui}£V aacpr, Ytv£ai)at ta x£cpa'Xata. 

10 xat £v toutotc <5~riC!(a\LBV xt-v Ttapouaav O^ojptav, £Tt£tor, xat -spa? zTKr^osv 
7) fA^oiT/.oKa xu)V KpoXajApavouiv^ov xr,? 'ApiaxoxiXou? cptXoaocptac. ©£topta 6'. 

'ET:£tOYj X(ov 7rpoX£"j'0}X£vu)V dp)^ofji£Vot upoc xpia xtva xvjv otoaaxaXtav 
u-ta)(vouu.£i)a -oir]aaai)at, Ttpoc x£ Ttaaav cptXoaocptav, xrjv £7rtaxr,(xrjV or^iM, 

15 xat Ttooc xyjv [xiDooov, xoux' laxi xtjv Xo7ixr]v, xai Tcpoc xo au^Ypafx^xa, xoux' 
laxt xdc Kaxr^YOpia?, cpipE otavuaavx£C xo -puixov xuiv Trpoxs&lvxcuv r^ixiv 
£tc £;£xaatv £-1 xo 0£ux£pov £uxdxx(o$ ytopv^afo[x£V, £771 X7)v [xiOooov cpr^ixt, 
Cixouvt£? £t [x£po? v) op-j'avov 7) XoYtxT] tr^c cpiXoaocptas. Oct" [ xot'vuv Etoivat 14 v 
oxt otdcpopot oozai 'j^-j^ovaat -Epl xauxr^c, X(ov [X£v ^xojixoiv [x£poc auxrjv 

20 cTvat vo[xt^6vx(ov, xtov 0£ Il^piTiaxr^xtxtov op'('avov, xou 0£ t)£tou nXdttovoc 
[xipoc d[xa xat op-('avov, [xipo? [xsv auxTjv ^Tvat XiYovxo? iv Oatopto, £Vi)a 
Xo-cov £-£y£iv cpr^atv aux7]v xpfi'/_ou Trpo; x-}]v cptXoaocptav, opYavov §£ ev 
Oatotovt, £vOa cpr^atv ' (o TraT, Yt^fJ^vaCs a^auxov otd xr^c xaXou[X£vr,c dooXE- 
a/iac, s(oc Ext vEo; si, si oe [iv], IxcpsuSExai' ae x6 dXvjOEc', ouSsv d'XXo 

•25 otd xouxcuv £vo£ixvu|x2voc flXdxtov T^ oxi opYavov saxtv fj Xo-^txrj xr^s 
cptXoaocptac" ou -(dp st/iv Troxs xoX[xr|aat xat EtTr^Tv dooX£a/t'av xat -ju^xvaatav 
x6 [x£po?. dXXd xauxa p.£v 6 FlXdxtov. 

Ot 0£ 2x(oixoi 8td ouo lTrtj(£tprj[xdx(ov xrjv tot'av o()$av yjPouXovxo 
Trtax(o5aa&at, tov x6 Trptoxov xotauxr^v iys.i xrjv d-cto-^yjv • Trdv, tij xEj^pr^xai 

30 XI? 7] TS/vrj rj STriax/jixy], idv (j-tj tj sxEpac XEj^vrjC "/] £7riax7]fX7]c (rj [xipoc 
rj [xoptov, auxrj? xfjC x£/prj[x£vyjc) fj fxEpo? f, [j.6pt(jv eattv. oFov (o? 
ETTt TtapaoEf^^xdt^ov • xfjS taxptxfjc ziyyr^q [XEpoc £axi x6 0tatxrjXtx6v, xat 
ouoa[xtoc EXEpa; T£/_vrjS 7] £Trtax7][xrj? [x£po? fj [x6pt6v saxf xf^c taxpt- 
xfjC dpa x£/vrj; x6 6tatxrjXtx6v [xspo? eaxt, xat aux7] [xovrj x£/p7]xat 6 ye(op.£Tpt7.()v M 14 uTita/v.] p. 1,8 an ircjtrjfjeaSat? 19 (jxotxdiv 

(constanter) M 19.20 Sx(otx(Lv . . Ilept7raxrjTt7.(I>v] cf. Zelleri Ph. Gr, Ilb p. 182,5 

Illa p. 60 2U vojxt^ovTtuv scripsi: vopttCovTs; M 21 Xeyovto; scripsi: X^ytuv M 

h Oatopiu] potius in Reipubl. VII 14 p. 534 E 22 auT7]v scripsi: auTov M 

22.23 ^v (Patotovt] potius Parm. p. 135 D (cf. El. p. li;),.0) 24 stu; El.: lo; M 

zi 0£ Piat,: tva M ^iCcpEu^rjxat M gs Plat. EL: aot M 30.31 /j [x^po;— 

x£/pTjfx. ex p, 15,19 inserui OLYMPIODORI PROLEGOMENA 15 

auT(p. st TOi'vuv x7.t 7; cpiXocJocpta y.iyrjr^-a'. t^ XoYtx-ifj , sTspa os ts/v/; t^ 

ETTtSTV^p."/) TOtUTTj OU Z3)(p-/)T0tl, T7)C Otpa 9tXoaO'.pt7.'; [J.SpO^ Tj [iOptOV y; Xo^ix/-. 

otXXa jirjv ou jioptov jxspoc otpa. xaXtb? os TTpoaxstTat toj Xo-j^o to 'idtv 
[JL7] -i^ iT£pac T£/v/jc fj iTrtaTrjjxrp' ota Tr^v ctcjTpovoitiav. ixivouvctjsv 77.0 
5 r; otGTpovoixta [xspo; Elvat tyjc xo[5spv/jTtx7)C, eTieioT] xs/pr^Tat auT^j, (oc 
or^Xor I "ApaToc Xrj'">v rspt ttjc apxTou ir^r 

rQ xat ^iltoovtot iBuvTaTa vauTiXXovTat, 
st [xrj -pouTTTjp/sv [ASpo; ou5a xr^<; otXocfocptac* utto ",0!p to GscopT^Tixov otva'- 
"'stai, xat To i)sMjprjTixov utto to [j,a&rj[xaTix6v. xai r^ [xsv :ou i-t/stpTj- 

10 [xaTo? Qt^toYTj TOUTov s/si Tov TpoTTov. saTi os sXs",'cai auTo auvTo^xouc xat 
pa3t'(oc Sta t^? tou cpXs[3oT6[xou dTrooetcscoc* cpair; Yap av Ttc irpo? auTOuc* 
OTi To cpXspoTojxov Ttvo? saTiv ; fj iio^/r^^ laTptxfjC; f] Ttvsc aXXot toutoj 
xs/pr^VTat ri [xovot laTpot; xat 0[X(o; Toiv su cppovouvTtov ouosk [xspoi; Tf,c 
laTptxfj^ xaXsast sivat t6 cpXs^OT^^xov, si ^s t6 [xev atop.a, t6 cpXepoTo^xov, 

15 t6 os c/.a(i)[xaTov, f^ taTptxf^* ouosttots os t6 ao)[xa tou da(o[xa'Tou [xs'poc 
sa-t'. -6i}sv ouv 6 -apaXo*j'ta[x6^ -pofjXOsv; hi-^iu toivuv, otoTt t6 C^^jtouif.svov 
iv Tto i-t/stprj[xaTt TCapaXsXst-Tat* s8st "(dp au-ouc outcuc st-erv oTt -dv, 
(o xs/pTjTat' Tts fj TS/v"/] f| i-taTfj[X7], edv [xt] •(] sTspa? t£/v7jc fj ST:taT7)[xrp 
fj [xspoc fj [xoptov fj op-j-avov, auTf^ TfjC xs/p7j[j.£V7jc fj [xspoc 7] [xoptov saTt 

20 fj op*j'avov. dXXd [X7]v xal ti^ Xo^^ix^ ouosixta dXX/] Tt^ xs/p/)Tai t^ [xovtj fj 
cptXoaocpta* TauTr^c dpa Tfp /p(u[xsv/]c [xspoc f^ [x6pt6v iaTtv fj op*j'avov. 
dXXd [xf,v oux saTt [xspo? fj [x6ptov fj Xo^j^txfj, tbc osostxTat* op^^avov dpa 
saTi. xat sv TOUTOt; tj d"j'(o*(7] tou TrptoTou X6";ou. osuTEpo? X6"jO^ TOtauT/jV 
£/(ov TfjV d7to"(r]v f| Xo"(tx7] TTpo^dXXsTai utto tt,? cptXoaocptac irav t6 Tipo- 

25 [jaXX6[x£vov 67:6 Ttvoc [x£po? iaTt tou TrpopdXXovTO? • f^ Xo"j'ix7j dpa ui^ -po- 
pX/)Oeiaa ut:6 Tfp cptXoaocpt'a? [xepoc auT^? eaTt. ({/suotjc oe xai outo^ 6 
X6"(o? xai)saT/)xev j auTtxa *(ouv 6 \).kv /aXxeuc sauTcjj (dx[xova) zpopdXXsTai 15v 
"/.at 6 TsxT(ov, et tu/oi, acpupav, xal ouosTSpov ouosTspou [xspoc iaTt. xal 
ot lASv T(bv ^T(otx(bv Xoyn TOtauTTjv £/ouat TfjV d"i'(o"f/)v, ostxvuvat £T:etY6- 

30 [xevoi T7]v Xo-j^txfjV [xspoc ouaav Tf,? cptXoaocpiac. 

Ot OS TtOV ri£pn:aT/]TtX(bv XoYOI, TpstC OVTSC TOV dptl>[x6v, TOtaUTTjV 

e/ouat TTjV d"j'(o",'rjv, ot TrpsapeuovTs? etvai opyavov t7]v Xo"j'ix7]v. xat 6 [isv 
7:ptbToc auTojv TOUTOv s/et t6v Tp6T:ov idv (J5ai, cpaat, 660 Ts/vat zat xs/pr,Tat 
"/] sTspa T(ij droTeXEaaaTt TfjC STspac, f^ xe/pr^[xsv7] xpsiTTcuv eaTt Tf^c dTTOTs- 
35 Xsada/jC" ofov (bc s/st i-t /aXivoTrotr^TixfjS xal iTrT:i"X7jC' fj [xsv "j^dp /aXtvo- 
T:ot/]Ttx7] /aXtv6v iT:ot/]asv, f^ oe tTTT^txfj toutoj i/pvjaaTO* ouxouv dpa f, 

lT:T:tX/] (OC X£"/p7][X£V/] T(iJ dT:OTsX£a[XaTt Tfp /aXtV0T:0t"/]Ttxfp XpStTT(OV aUTfjC 

U7:a'p/et. out(o xat ■/] "/u(3epvr]Tixfj vauTrr^^j-ixf^? iaTt TijxKoxepa, ot6Tt T(o 

1 auT<) M 3 Ttpd-itetTai M 4 fj eaTiv U (cf. p. 14,30) 6 "Apaxci;] Phacnoui. 44 
7 (3t0(ijvtot M {OuraTa M vauTrjXovxat M 1- xouio M' 14 an 

■icaXeiat? IG /iyet M' 27 ax|j.ova ex Pliiloponi, qui dicitur, do artc logica 

disputatione inserui (vide Praef.) :.'i» oetxvjvTe? M' 30 [x^po; M'-': opyavov M' 

31 Tpci; ovxe; scripsi: Tpttuv ovrtov .M 33 '•faii scripsi: cfTj^f M an -/pYjTai? 
34 xpeiTxov M 16 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

7rXoi({) xsxprjxai tj y.u^spvr^xv/.T] dT.oxeXiaiiaii ovti ttj? vauTrr^Ytxri?. si Se 
Touto, STTSiOTj 7j [xsv cpiXosocpia TTOisT tTjv Xo"i'ixrjV, xsyprjVtai Ss at aXXat 
Traaat tr/vat t(o aTrots/iaii-att tY)? Xo-jtxr^?, otov tatpixiQ, "j-paixjAattxY], 
pTjtoptxTj, xat oLTzKu)? stTTStv at -apaTrXTjstoi tsyvat, sups^rjastat apa t) 
5 cptXojocfta tiov aXXtov ts/vuiv toiv xs/pr^asviov tto tautr^ 7:popX7Jij.ati, Xs^d) 
07j tiji Xoi-txr), * * xp£tttot>? tT)C cpt^.oaocpia?, STrsi ottoria? Traari? iativ 
STTSxetva' ttc "i'ap av sic tosautr^v sXOoi cxvaiostav &axe trjv [ir^tspa oX(ov 
t(ov ■zzyyiov /stpova ovou.7'aat tuiv xata ixspo? ts/voiv : st jxr; | o5v fxspo; K»"" 
satt 6ta to atozov toijto, opYovov apa satt tr^ cptXoaocpias t; XoiftxT). xai 

10 sv toutot? 7) s-aY(o*|"/] tou 7rp(otou l7rt/stp7][xato;. osutspov sTrt/stpr^jxa 
totaut/jv s/ov t7]v <3t-C(o7r,v to jxspos t(i> oX(o tTjv auf}]v OsXst s/stv uXtjv 
xal to auto tsXos' 7) Xoyixtj ouSs tTjv autTjv uXr^v s/et tu) oXu), cpr^fxt ot] 
t^ cptXoaocpta, ouos to auto tsXo;* t; Xo-ytxTj apa oux eatt |xepo? tt]? cptXoao- 
C2ta? dXXa opYavov. xataaxsua'a(oixsv oe exatspav tuiv •Kpotdas^ov, xat 

15 tTjv [xsv [xstCova out(o t7)v Xe-couaav ott to fispos fr|V autrjv uXr^v s/st t(o 
oX(o xat to auto teXo? Xs-covts; out(o?* oti dXrjOs? satt to Xsyojxsvov 
autixa "couv to otattr^ttxov fxspo? iati tr^ ?atptx^? trjv aufjjv uXr^v s/ov 
t"(j latptxfj, ta dvi)p(oTriva atotxatd cpr^ixi, xat to auto tsXo?, oiov t7)v uytstav 
dtxcpotepa •cdp t7)v u*cstav Trpa-caatsuovtat. spp(otat dpa tS(o; rj [xetCujv 

20 Trpotaat?, ou/ ■j^xtata os xal f^ sXdtt(ov epp(otat t) Xspuaa ott ■?) XoYtx"/) 
ouos t7)v autTjv uXr^v s/st t(5 oX(o ou6s to auto tsXo;* xatd dX"/jO£tav 
"Cdp ou/ "?) autTj uXr^ XoYtxrjs xat cpiXoaocpia? , dXXd t% [xsv Xoyix^? etatv 
ai cpu>vat, tr^; os cptXoaocpiac td TCpd*c{xata, to; 6pta[xo? o^jXoT 6 Xsyujv auf/)v 
■Cvuiatv sivat Osttuv ts xat dv{)p(07rtv(ov -Kpa-c^xdt^ov. dXX' ouoe [X7)v to auto 

25 tsXos sxatspa^ sattv, dXXd tsXo? [xsv satt cpiXoaocpta; -f) sqo[xot(oats Osuli 
xatd to ouvatov d.vi)p(o7rot?, (o; stp7jtat, t7)? os Xo*ctX7)c ■/) t^? d7ro8ei^£(o; 
"Ceveat?. et toivuv sxatspa tuiv 7rpotdas(ov eu "?)[xTv auXXsXo-ctatai ttuj?, 
xal to aufXTTEpaafxa Tcui; oux dv etV) dXr^Os?; xat sv totJtots "f) d"C(o'c^/) totji 
oeutepou X6"cou. | tpitov £7rt/si'p'/j[xa xac auto totauT7]v e/ov tTjv dY(o"CT^v 16^' 

30 lotov [xspou? sati, cpaat, to oi' auto 7rapaXafx[3dvsai)at, Spydvou os to ot' 
stspov TrapaXafipdveaOat. ei os -/) Xo*ctx7j ou ot' eauf/)v TrapaXatxpdvstat 
dXXd ot' £t£pov, otd TTjv d^roOEiEtv, to oe 8i' dXXo TrapaXafxpavofxevov tou 
oi' 7rapaXa[xpdvEtat op*cav6v iattv, t) Xo*cix-}] dpa oux eatt [xepo? tr^c 
cpiXoaocpias dXX' op*cavov. ott 6e ou oi' eautfjV ^rapaXaixpdvetai t) Xo"ctx7] 

35 dXXd 3t' etepov, 8id tf^v d^rooei^tv cpr^fit, of^Xov £vt£u9£V f^ cpuat; out£ 
Trdvta Tjfxd? Expu^j^EV, £7rEi douvatov ry C^i^^otJlvtas f/}xd? eupeiv, dXX' ou8s 
[xfjV 7rdvta f,[xTv £cpav£pwa£v, s^rst d'to7rov fiV xat 7rsptttov to CvjtsTv, aXka 
td [x£v Octcaaa Td 6e xpu']^aaa ^^/'^"//"'xou; -/)[xd? xat eupsTtxou; d^rEtsXEaEV. 
eiXTjTTtat o5v f^ Xoftxf/ (o? [xe&ooou? ■/)[xTv 7rape-/ouaa, 6t' (ov euptaxetv 

3 Xq')'!^^;] an cpiXoaocpta;? G f^ AoYtzT)" scripsi: x^; XoYt-/7js M ante -/pciTxous 

lac. signavi; conicias /eiptov ouaa. vuv U ai aAXai T£-/vat oox eiat 14 ezctxepa M 

L5 ouT(o] an to-jtojv? 22 Trjc .. Xoyixtjs Philop.: vj . . Xoyi-/c>j M 22 eiatv] 

^3Ttv M 2G to; eiprjTai] spectat suuiii in Isagogen comm. 3G Travra scripsi : 
navTto; M OLYMPIODORI PROLEGOMENA 17 

ouvrjaoiXiOa xa utto xr,c '^ussto; XiXpuixfAeva' 8ta ^ap twv u-' auxrj? oeiy- 
Osvxwv T)|j.rv xa IJ.7) 0£r/i)sv-a euptaxofxsv. xaXo»; ouv apa auXXeXo-iiaxai 
rjjxTv oxi ot' etspov -apaXau^a^vexat t; XoytxTj xat ota touto op-j-avov av /Xr^Oetrj. 

O-i oe su XrjOuatv ot rieptTCaTr^Ttxot, Sst^wtxev xat Yjixer? Si' eTspcuv 
5 Xo^tov opYctvov ouaav t/)v XoYtxr/.', eTTtacppaYiCovTe? tou? rjo/j eip7]jj.evouc 
Xo^ou? lo; dXr^ i}etac [xstsyovTa?. to jxspo? aua-XrjpwTtxov saTt Tr^? ouata? 
Tou irpa'Y[xaTo; • d[xs'Xst Tot Trapov txev atuCst to oXov d-6v os C5()e''p£f rj 
cptXoao^ta X"*p''* "^/^ XoYtxr^? ouvaTat Ostopr^Or/vat xaTa 'iuatv i)e(opr|Ttxrj 
T£ ouaa xat -paxTtxrj- q XoYtxr; apa oux saTat [xspo; cptXoaocpt'a? | d/,X' 17^ 

10 opYavov. dXX', (o; ei^prjTat, rj^xsis ot d'vi)p(o7roi Trj? XoYtxrjC £osr;i)r^[xsv 
irpo? aTCoostctv, Trjc os dTCOoeiceto; zh xaTaXr/j^iv t(Tjv xexpU[x[xsv(ov. eaTt 
oe xat STspov Xc^y^jv xataaxsuaattxov tou auTou eiTrsTv TotouTov to opYavov 
dvatpouiisvov oux dvatpst t6 oXov, (o? eyet eut axeirdpvou xai TexTovtxrj? 
(t6 YOtp axeitapvov dvatpou[xevov oux dvatpet t6v TexTova)* r; XoYtxrj dvatoou- 

15 [liivTi oux dvatpei Tr]v c5tXoaocit'av rj XoYixr] d'pa opYavov tt^; <ptXoaocpt'as. 
xat eaTt t6 auT6 eTrtyetprjiia touto t'^ ouvdfxst T(o TrpoXa^ovTt, 6ta/f spov r^ 
oiacpopcp s-iPoX"^. 

Ot [xev ouv Tuiv nepfiraTrjTtx(ov xat Toiv ^Ttotxuiv Xoyoi toutov syouat 
t6v Tpo-ov, 6 6e OsTo? nXdTtov xat [ASpo; aur/jv oi'eTat eivat xat opYavov, 

20 o9ev ou oetTat xaTaaxsur^^* dpcpoTepot Y^p, cpr^aiv, s[joi vixdTS' 5td touto 
Yap l::tyeip7^[xaTa euiropeTTe exdTspot, otoTi rj XoYtxrj xr^<; cpiXoaocptas xat 
jxepos eaTt xat opYavov, xat dXr^&eueTe, d'v6pe?, xat [xd/eai)e jrpo; dXXr^Xou^ 
[xr] [xa/6[xevof xat y«P [ispo; £<3Tt xat 6'pYavov. xat [xrj vo_ai'ar^Ts xatd 
t6 auTo XsYstv [xs touto* x^t' dXXo y^P ^'«'t «^^o [xepoc iaTt xat 6'pYavov, 

25 «>C satt iTTt }(etp6s lcsTdaai t6v Xo^ov xat tou JeaTou* xat ^dp vj X''? '^°'^ 
[xepo; laTi xal 6'pYavov, [xspo; [xev tou 6'Xou a(o[xaTo;: 6'pYavov oe ooasto? 
xat Xt^i-j^^^oc. 6[xoi(oc xat 6 csaTr^; xat [xspos xat 6'pYav6v eaTf eTreiorj Y^p 
oiTTOs 6 SeaTr]?, 6 [xev (xeTpwv 6 os fxeTpou[xevos, ouvaTov [xepoc [xev efTretv 

TOV [XSTpOUtJeVOV 6'pYaVOV 6£ TOV [XSTpOUVTa. (oaTTep OUV STTt TOUTtOV SOSl- 

30 $a[xev OTt oux d:rst x6; t6 auT6 xot' dXXo xat dXXo xat [xs'po? eivat 17v 
xat 6'pYavov, out(o xai eTrt Tr^; XoYtXTj? ouoev aTOTTOV r)[xTv aufjpr^aeTat 
XsYouaiv auTTjV elvat xai [xspo? xat 6'pYavov opYavov [xsv ots ev '}tXoT^ 
xavoat OstopeTTat, (o; ots £i't:(o oTt ' ex 6uo xa&oXou xaTacpaTtx(ov xaOoXou 
xaTacpaTtx6v auvdYSTat au[xrspaa[xa' , [xepo? Se ots [xeTa t(ov 7:paY[xdT(ov 

35 auT(ov -apaXa;x[5dvsTat, (o? ots eiT:(o oti 'rj 4'^X^ auToxtvr^To?, t6 outo- 
xivTjTov di)dvaTOv, rj 'j^uxrj dpa dOdvaTOs', xai TrdXtv 'T:av 6t'xatov dYaOov, 
rav dYa{)6v xaXov, ■irdv dpa oixatov xaXov'. xat djtov i)au[xa'aat tov Te 
llXdT(ova xai 'AptaTOTsX/j, xat tou jxsv 'AptaTOTsXou; (o^ /(optaavToc xal 
ecpeupovTOs aveu T:pa'Y[xaTO? tou? xaxova?, llXa'T(ovo; 8s /fopt^ xav6v(ov 8 8£<up£9fjvat M OttDpiTi/.^ M lU (bc EiprjTat] p. lG,;'.rj 18 toOtov 

ex TouTujv corr. M' 11' 11Xc<t(uv] cf. Pioliii. 1, ;!,f) \>. 'Jl 'JU. 'i'.' vixaTat et ciXrj- 

OejETOi M' 30 dTTEixii); M 

CLiiumeut iu .\ii.st. .\U 1. Olymp. l'rul. ut in (at. 2 IQ OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

•/.zyor,aivou xifj a-ooEt^sf oi ^ap TCKXatol aTroosTQOtt \ikv TrjSsicrav, aTtoSsi^tv 
Ss TTOir/aai [avxt -ou pidoSov otTTo8£txTix>^v] oux TQOstaav, xauxo Tidsyov-t^ 
ToT? xsyo-/]asvot? usv uTroorjfjLacst, cxuxoTO|x£iv os tzYVOouat. xal ou ota touto 
YEtoova Tov nXaTwva tou 'AptaTOTsXou? otr^Tsov, dXXa t6 svavTiov xat 
5 xpeiTTOva* ouoe '(ap diioSstxvu? IxsTvoc t9;; 'AptaTOTsXou^ dTcoo£txTtxr|s 
u.£&68ou £0£7]{>/i, dXXa TOuvavTtov 'AptaTOTsXyjc xr^^ FlXdTcuvo? dTTOOSicso-)?. 
ouTfo 70UV xai "O.aTipo? xat Ar^txoaOsvyj? oux iSsr^Byjaav outs tou rispi 
TrotTjTixr^? 'ApiaTOTlXou? out£ TTj? 'Ep[i.o-i'£vou; Tsyvr^c, dXXa TOuvavTtov 
auTot TouTwv £0£V]8rjaav, r^a to; fisOooou; auaTr^aovTat ix Tuiv au-fjpati- 
10 (jtdTtov auTwv. TOUTO TTSpa; Tr^s 7:pox£tij.Evr|s i)£(optac, STrstOYj | xat irEpi IS' 
17]^ CvjTTJascDs "V XoYtxr^c, nOTEpov [xspo^ r^ op-j-avov Trjs otXoao'^ la;, xaQ- 
£aTr//£v. 'Ap/)] xrjS s' Ostopiac. 

'Etcsiot] 6td Tot; KaTr^7opia? dvv^XOatJLSV stcI tyjv Xoyixv^v, otd os tyjv 
15 Xo7tx7jv scp' oXyjv TTjv 'ApiaTOTsXous cpiXoaocptav, StavuaavTss ttjv Trspt tou- 
Ttov i)£(opiav, £u osps Xotirov tyjv 7t£pt auTou Tou TLpox£t[i,£VOu, tout' EaTt 
T(ov Kar/;YOpt(ov, C^jxr^atv Trotr^aoujieOa, [xvvja&svTE? t(ov sv t(o 8£xdT(o 
XEcaXatw ri[j.rv £ipr^[X£V(ov £v sxEivq) ^dp {X£(xai>v]xa[X£V wq 8£t sxdaTOU 
'AptaTOTEXtxou au-f(pd[x[xaTo? iz xtva TrpoXapsiv, axonov te cp-/][xt xai ypEtav 
20 xat Tdciv dva7V(oa£(os, sTt 0' aiTtav ttj^ sTrtYpacprj? xat auyYpacpsa xai ttjv 
xaXou[X£V/;v StaaxEUTjv. ouxouv TauTr^v ty;v 7rpo{>u[xiav EyovTs; dpc(o[xsi)a 
aTzo Tou azoTTOu, STTStorj TTpo? auTov aTTaVTa ttjv dvacpopdv iy^si ovjfxoatEu- 
ovTa Trjv TipoatpEaiv tou Tcpox£t[X£vou auYYpdfi^xaTOs. ou [xta Totvuv "CEyovE 
86?a TTspt Tou axoTtou t(ov KaTr^Y''^^^*"^? dXXd ToaauTat "cs^ovaat 86cat, oaa 
25 Ta ovTa xaOsarrjxs* TptTTa os Taura, rj TtpdY^xaTa 7; vo/][xaTa r^ cp(ovat', xat 
Ta [x£v T:pdY[xaTa OeobEv Trapd-^ETai, Ta oe vo7j[xata ut:6 tou vou, at 8e 
cptovai uTTo tt); 'i^uyri?. £i? ToaauTa Totvuv xai 6 axoTTo; [XEpiCsTat. t(ov 
(Se) oiacp6p(ov atpsa£(ov toutov [xsptCoua^ov TpEi; -/sYovaaiv aipsastc TiEpt tou 
axoTTOu, xat fj [xev eXeyev TiEpi cptovuiv [x6v(jjv otaX£*(£ai)ai t6v 'AptaTOTEXrj, 

30 &k TiV TJV 6 DopCpUplOs, 7/ Se TTEpt [x6v(OV TTpa"([xdT(OV, £t? 7;v rjV 6 Eptxivos, 

fj os TTEpt [x6v(ov vorj[xdT(ov, I £t'? Tjv rjV 'AX£?av3po?. xat ExaaTo; Touxtov IS' 
(xdpTupa TYjs otxEtas o6c,r^<; tov 'AptaTOTsXv] TTpospdXXsxo, Oopcpupto? [xsv (o; 
XE-yuiV Tov 'AptaTOTsXyj TTEpi cp(ov(ov SiaXs^saOat ETrtaTOUTo tov EauTou X^^ov 
£x T^? EJTf/pacprj?* STTtyrj-paTTTat ^dp, cpTjat, t6 auYYpa(x[xa KaTTjYopiat, ou- 
35 Sev 82 £T£p6v saTi xar/jYopta tj t6 xaTd d'XXou dYopsusaSat* t6 Ss d*(o- 
pEUEcOat cp(ovrj? lotov TTspt cp(ov(ov d'pa xat [xovov 6taXa[xpdvst. xat 6'X(0s 1 ot Y«P TraXatol] cf. Arist. vit. p. 441,10 Rose 1.2 eioeiaav M (bis) 2 dvTi — 

dTroSetxTixTjv delevi taOTo Arist. vit.: TauTi M 5 ouSe] oute M 17. 18 Tuiv 

. . siprjjxivtov] p. 12,18 20 aJttav ttjs scripsi: av xat M (cf. p. 12,37) 22 auxov 

scripsi: auxTjv M 28 8e inserui Touxtuv M 30 pr. ^v superscr. M 

33 Xeyiov scripsi: /iyovTa M OLYMPIODORI PROLEGOMENA 19 

i^ auxaiv xtov Ououiv TrpoavaxyjpuxTsi 6 cpiXoaottoc X7]v Tpoatpssiv, XIycuv 
6[X(ovo[jia XsYcxat, xo Zz XsYSxat oux ettI TzpaYfiaxtov aX/J IttI cpcuvoiv 
>vafjiBa'v£xar oiaxs xal ivxsuOev laxtv eXsiv oxt Trept cpujvojv auxw 6 axoxo?, 
oikv xal oiaipst auxa?, Tjvtxa cpr^alv xoiv >.£YO[X£vcov xa u,£v xaxa au]x- 
5 uXoxTjv X£Y£xat xa 0£ aveu aufxTrXoxTjs, xwv X£yo[A£vojv i-\ «(ovtj? 
etVoOoxtov ovofxa'C£ai)at. 6 0£ ' Epfxtvo? oiO[x£vo; auxov -£pt KpaY[xdx(ov 
8iaXa[xpa'v£iv Triaxouxat xov Xoyov auxou ex xou xov 'AptaxoxiX-^ iravxayou 
xiu £axt ■;rpoap7][xaxt x£)(p^ai}ai, OTTEp £:rt TrpaY[xa'x(ov £t'(oi}£ X£Y£ai>at. 
xat ou [xovov, (pyjatv, £x xouxou £axt TriaxcuaaaBat xov Xoyov, ocXXa xat ix 

10 xt)$ oiatp£a£(o? x9)c Kapao£00[X£VT^? utc' auxou 7r£pt x(ov ovx(ov, Iv&a csT.ai 
x<ov ovx(ov xa [X£v iaxtv £V u7rox£t[X£V(p, xa 0£ xai)' u-ox£t[x£vou 
XI vo; X£Y2"5tt, ('os OTjXov oxt 'iTept -irpaY^xa^xajv iaxiv auxcil 6 axoTro;. xat 
[XTjXt? d-opT^aifj Trpo? xov 'Ep[xtvov XIycov oxt oaov £7:1 xouxcp x(5 Xoyoj 
auixjBvja^xat etvat xov axoTrov xou /VpiaxoxEXou; 7r£pt cpoivcov, xuiv co(ovtov 

15 auxoiv ouaoiv £p£i Y^p 'taaic xt; 7rp6? auxov, U7r£p ' Ep[xivou xov X(>yov Troi- 
ou[x£vo;, I oxt at cpcovai xat ot Xo^ot ou X^Yovxat xuptoj; Eivat, dXX' Iv xcp 19'' 
YiYV£ai)at x6 Eivat lyouatv, (o; [xai)Tja6(x£i)a. 6 6£ 'AXI^avopo; u7roXaa- 
Pa'v(ov aux6v ^repi vorj[xdx(ov 6taX£Y£ai)at, I? Exaxlpoov Xa[X|3a'v(ov xd; dcp- 
op[j,d? xaxEaxEijaC^ x6v iauxou Xc^yov cpyjat Y^p oxt d[xcp6x£pot £[xot vtxdxe, 

20 <«? £x otatp£a£(o? 0£tco)[i£v x(ov ovx(ov xd [X£V [x6vo)C dYY^XXet, xd oe 
|x6v(o? dYYsXXexat, xd oe xat dy(ilXBi xat dYY^XXExat. [j.6v(o? [xev ouv 
dYY^XXouatv at cpojvai, [xovoj? 6£ aYYsXXovxai xd 7rpa'Y[xaxa, dYY^XX^t oe xai 
dYY£^^^-'a^ "^a otavov][xaxa- dYYsXXEt [xev ^dp xd TrpaY^xaxa, dYY^XXcxat 6£ 
UTTo xoiv cpojvoiv ouxouv fx£aa iaxt xd V0YJ[xaxa xoiv x£ cpcovoiv xat xojv 

25 7rpaY[xa'x(ov. Xeyexe 6£ u^xeTs oxt TtEpi cpojvojv xat 7r£pt 7rpaY[xdx(ov C^^^ii, 
[xlaa os xouxojv xd voT^fxaxa, 6 ol 7r£pt xojv dxp(ov otaXa [x^dv^ov 7r£pi x(ov 
fi£a(ov 6taXa[xPa'v£f 7r£pt vo7][xdx(ov dpa aux^jj 6 axo7:6?. euTropsT o£ 6 
'AXe^avopo? xat dXXou Xoyou xoiouxou* xoaoux6v cpT^aiv oxt 7T£pt voyjtxd- 
x(ov £axiv aux(ij 6 axo7r6?, oxt iv X(5 xiXEt xojv KaxvjYopioJV cpvjatv uTTEp 

30 [xsv otjv x(ov 7rpox£i)£vx(ov fzvmv txavd xauxa. £i xoivuv 7:£pt 
YEVoJv, (ju? EipTjxai, iaxiv auxoj 6 axo7r6c, oToe 5£ 7ra'Xiv t; XoYtxTj ou xd 
Trpo X(ov TroXXojv (OEoXoYta? '(ap IpYOV xouxo), ouSe xd Iv xot^ ^roXXoi? 
(cpuatoXoYta? '(ap xouxo), dXXd xd £vvoT^[xaxtxd xd £7rt xoT; TroXXoT? xat 
uaxEpOYEVTj, TToj? oux laxat auxip 6 axo7r6; 7r£pt voTj[xdx(ov £vxaui)a, £1' '(s 

35 XoYtxTQ laxtv Tj fj.Exd XsTpa? 7rpaYfxax£ta ; xat ouxoj [xlv at xpET? atp£a£t? 
x6 oixeTov I £c auxou xou cpiXoa6cpou 7rtaxou[x£vat 7rpoi£aav. 6 6£ Oeio? 1!)v 
'IdapXtyo^, £7rtY£v6[x£vo? uaxEpov, •'■pTjat 7rp6^ auxou; oxt [xa'j(£ai)£, d'v- 
OptoTTOt, [XY] [xayofxEvof xat '(arj xat dXT^ i)£U£X£ xat oux dXrji^EUEXE' dXyj- 
OsuEi Y^P Ixaaxos ufxojv Xeywv xouxov Eivai x6v axo7r6v xou 'AptaxoxEXou?, 

4 oi)ev scripsi: oxe M 4 xtjuv Xeyoixevtov . .] p. 1 » 16 10 cpTjai] ituliligentef 

redtlit j). 1 " 20 Sf|. 13 atzo^-fi^sr^ scripsi: aTroprjaot M Id ad £jj.oi in nirg. 

adti. Tjixiv iM' viy.o[Tott M' (corr. m'-) 25 X^Yexai M- 2!) cprjaiv] p. 11»>15 

'60 Totj-a] xa. £tpT,[i.Eva Arist. 31 6 axoTio';] in nirfj;. 6 Xciyos M' i>7 'la'fX[3X.] 
cf. Kl. f). 130,14 38 |XTj |J.a^.] (xr])^avo|Aevot M' (corr. tn-) 

2* 20 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

(j^c6oeT7.i 03, OTt TOUTOV X£*j'£i '/.0.1 [j-ovov [t] TCSpl cptovoiv [lovui^ eipr^iOLi ri 
TTSpi vor^itaTcuv uovov r^ zspl -paYU-aTojv [iovov]. wSTisp si ttou opiCou.^^'^^ 
Tic Tov av&p(o-ov sXr^fJi auTov r^ C^iJov txovov sivat r^ Xo'j'tx^v t] Ovr^Tov 
[lovov. dt///;D£'Jit ijLSV, i-ctSrj TatjTa sSTtv 6 avOptoTcoc, '];36oETat 0£ £v 
5 £xa3TOV [jLovov etvat Xi'[(uv tov avi>p(o7cov outoj xat 6 Trspt cpojvojv jjlovov 
r^ -£pt 7rpaY,"-5tT(ov f^ Trspt vor^jxotTcuv aovov otofi£voc tov 'AptaTOTeXrj Xi-^Biv 
xaTopi)ot Tt xat ou xaTOpOoT' xaTopi)or [j,iv, £7r£t07] [xeptxoj? ■jroj? ^'];aTO tou 
3xorotj, ou xaTOpOot 0£, £T:£t07) [XTj T£X£t'cu? f^5uvr^i)r] aTTOOOuvat tov sxottov 

TOU 3UYYpCz'[X[xaT0;' ISTtV OUV T(p OVTt 6 axOTTOs TOU ' AptaTOTsXoUC OUTS 
10 TTSpt CpojvdjV [XOVOV OUT£ 7:£pt VOr^tXOtTUJV [XOVOV 0'JT£ 7T£pl 7:pa*j'[XaT(0V [XOVOV, 

(xXXa 7:£pt T(ov -ptujv ctixa, «(ovojv, vor^[xa'T(ov, 7:paY[xaT(ov ouo£ 7ap ouva- 
Tov i:epi £Vo? otoAEyDf^vat avsu t(ov Xot^rujv. 

Kal OTi TOtJTO ouToj; £X*'j £po>Tr^(3(o[x£v Tous T:£pt cp^ovujv xat JXOVOV 
XsyovTa; auTov C^^xsXv oti oi PouXo[i.£voi tov 'AptaTOTiXirj otaX£)^i)fjvat 7:£pt 

15 cpxovuiv, 7:£pt 7:ot'(ov (i'pa pouX^aOe ; aafy[x(ov fj a/jixavTtxuiv; aa7][X(ov [lev 
ouoaixuj;* "(pafj.iioL-ur^z 7ap loiov xa^ TOtauTa? | axoT^eiv, oU ouoev oiacpspei ^Or 
To axtvoa66^ xat "0[xr,poc xaTa xXtatv. ouxouv et [xv) 7:£pt ciarj[X(ov eaTtv 
auT(ij Xo^o?, 7:£pt ar^[xavTtz(ov apa. dtXX' £7ret07] ai ar^^xavTixat cp(ovat 
7:pa7{xa'Tujv £iat ar^[xavTtxat, xai 7:£pi T^pay^xaT^ov apa Ctjxsi* TauTa Se (i'xpa, 

20 (i)? a'v(o osoetxTaf 6 os 7:cpt tujv axp(ov otaX£Y6[x£vo? xai toc (xiaa Tcspt- 
Xa[xPotv£i, a7:£p laTt Tot vorj[xaTa' xai 7:£pt vor][xotT(ov apa iaTtv auT(ij 6 
XoYO?. ouxo'jv £/o[X£v otvacpavkv fjiirv t£(o; touto, oti 6 Trspl cp(ov(ov ota- 
X£76[x£VOij xat TTspt vorj[xotT(ov xat 7:£pt 7:paY[xaT(ov otaX£-j'£Tat. 7:a'Xtv ot 
7:£pi 7:pa7[xotT(ov XrjOVTs; £ivat tov axoTrov xat [xovujv t(o ' ApiaTOTlXst 

25 iptoTojatv f,[xtv 7.7:oxpiv£ai)(oaav 7:uj; 7:spi 7:paY[xotT(ov auTov X£Y£T£ otaXsYE- 
aDat ; apa 7:£pt 7:paY[xaT(ov r^ 7:paY['otTa f| »)j; uTro cptovujv ar^[»atvo[x£Vujv; 
ou ofjTrou ipsiTe atjTov 7:£pt 7rpaY[xa'T(ov fj 7:potY[xaTa £)(£tv tov axorov Iv 
TO'jT(o' TrpuJTrj^ 'lap cpiXoaocptac ip'(ov iaTt touto. ouxouv (b? u7:o cpujvujv 
a"/j[xatvo[x£V(ov. * « C^jTet TauTa* ou of^Trou '(up oaxTuX(t) 0£t'xvuat TauTa 

30 cptXoaocpujv ouxouv xai Trept cpojvujv iaTtv atJT(ij 6 Xoyo?. aXX' iTrstorj 
arj[xatvouat Ta 7rpo(Y[i.otTa at cp^ovat ota jxEaujv vor^[iOtTujv, xat ^rspt vor^jxa'- 
Ttttv eaTtv dtpa auTtjj cppovTt'?. xat 7ra'Xiv otvaTrscpavTat fjitiv to £$ <^PX^?> 
OTi 6 7r£pt 7rpaY[J-a'Tujv oiaXsYojxEvo; xat ^rspi tujv Xot7r(Tjv otaXsYETat. 
aXXot 07] xat oi 7r£pt vorj[xotT(ov X£yovt£c auTov £/etv tov axoTrov £t'c [xeaov 

35 d'(iab(iiaci.v lp(or/jT£ov Yotp auTOu? oTt ot Tr£pt vorj[xa'T(ov pouX6{x£vot tov | 
'AptaTOT£XrjV otaXa^Erv, 7roi(ov otpa vorj(xa'Tujv; 'zpa t^Tjv £7rt <\>ik-q e^rtvoiot; 20^ 
ouoa[X(o?, ouxouv t(Tjv a/j[xatv6vTujv. ti arj[xatvouat oi; tcz 7rpa'Y[xaTa' 
6-^Xov apa OTt xat ^rspt T:paY[xa'Tujv oiaXrjeTat. xat s^retSrj [xv] [x6vov a/j- 
fiaivouatv, dXXa xat ar][xat'vovTat u7ro tujv cpujvujv, ofjXov apa xat 7r£pt 2 ri TTcpl-TtpaYfx. [xovov delevi 7 Tt] an te? ir.tiorj scripsi: rj M 11 ouoi] 

o-jTE M 15 pouXesSat M 20 o^O£txTc<t] p. 19,24 25 XiyeTe] XeYexctt M 

29 lac. signavi; inseras y.ai aXXw?* 6 Tiepl 7rpaYp.aT(uv otaXey(>|xevos orjXov oti /pcofjevo! 
;ptovat; xd 7:pc<yfj.aTa 'j/jixaivojaai; (rf. El. p. 130,27) OLYMPIODORI PROLEGOMENA 01 

cpoivaiv otxXsyDr^^STat. X7.t a/./.to;' st oioEtxTot' ozt uisct t7. voTjuaTa 
(sojvuiv zal -paYI-'-^""^'''? ^ ~-P' "*^"' ;j.£3tov ota/.EYoasvo? -ui? ou oiaXsyOr|- 
astat xal Trspt -ojv axpu)v; sx toutojv Totvuv £/ou.3v (Juc sa-iv 6 oxo-O'; 
T(ov KaTT^Yoptaiv TTapt cpcuvoiv xat vor^aa'Tiov xat 7:paY}xa'T(ov. cp(ovd; |X£v 
5 ouv "i^ cpajvai axoTterv Ypaij.aaTtxTp £p70v, voijtxaTa os tj vor^jia-a tt^ -ipt 
'j/t>/7;; 7:paY[j.aTct'ac, -paytxaTa ok fj irpa^YtjLaTa t9)? -pwTTp cf;tXoao'it'a$' 
£-21 TOtvuv To -apov ptjS/a^ov o'j'-£ -p(oTr| =aTt '.it/.oaocpta o-jts '^'U/Tp 
i)£(op''a 0'j't3 YpaauaTtxov a'J77paaaa, ou axo-Tjait Tot -pa^fxaTa -^ -pa- 
YaaTa O!j0£ Tot vor^aaTa "o voTjaaTa o^jos Ta; '.pojvd; "^ '.i(ova'', d/.).d axo- 

10 -r^ast Td? '.pojvd; (Jbc ar^aatvo^jaas 7rpa'7ii.aTa otd asatov vo/)aa'T(ov. o'jxoijv 
oxOkOC T(ov KaT"/i70pt(uv 0'.aXo/J)TjVat ~trA '^wnm -rjd^nxT.-a arjaatvo'jau>v 
otd jxsaujv vor^aaTujv, xal aTrXu); ct-srv, zsol '.^ojvuJv xal rpa^adTtov xal 
vo7j[xdT(ov otaXsYSTat xaTd ty;v r.oh^ d'/A"/;/.a ayiisv>. 

'A/.X' o'j'-(o £/0fXiV Ts/.itov Tov Tujv KaT/j^ootujv axozov xat ^dp xat 

15 "rd 'iVvaXuTtxa', tout' laTtv -f) Trspi auX/.o^taaujv -pa^txaTS''^, xai to riept 
spfxTivstac, I £a"i t6 TT^pt TipoTaasojv au77paa[xa, TotouTov £-ios/sTat tov 21r 
axoTTov. ouxouv 7rp6; y(ijpta[x6v toutcov pr^Tsov oti Ixstva jxsv TTspt auv- 
OsTcov cpujvujv otaXs^STat, to'jto Oi 7:spt aTrXuJv. oOev Xsxtsov tov axoTTov 
sivai Tojv KaTT^^optujv 7:spt d-XuJv cpojvojv 7:pd7[xaTa d7:/.d ar^[xatvouaojv 

20 oid [xsaojv aTrXoJv vor^[xdT(ov. d/./.d Trd/.tv ouos otjTojc s/Ofxsv Ts/.stov tov 
axoTTov ToJv KaT"/)7optu)v xat ^dp sv do"/"^ to'j rispi sp[XTjVS''a; -spt lOivo^xaTos 
xai p"/;[xaTO? ota/.s^STat 6 'AptaTOTsX/;;' TauTa os (Ju[xo>.07/;Tat stvat zapd 
7:datv d7:/.at 'iojvat 7rpa7[xa'-«>v dTrXujv ar^ ixavTtxai otd [xsaojv d7:XoJv vo"/i[xd- 
Tojv. ouxo'jv 7:p6; /(opta[x6v TOUTojv TTpoaOsTsov ' "/.aTd Tr;v 7:p(uT"/;v Osatv,' 

25 sxstvojv TTp 7:p(i)Ty;; Osasuj; [xt; 0'jaujv, dfJ.T. jxd/./.ov tt^ osuTspa? Osasuj?. 
d/.X,' Tva [xdOuj[xsv t-'; "f; ^^ptoTrj Osat; xat Tt? -f; oEUTspa Osat?, svOsv 
dp;(6(xsOa* laTsov toivuv oTt r; cpuatc xotvujvtx6v tov dvOptozov s{3o'jXeTO 
Trpoa^a^stv ouxoijv toutov l/ouaa t6v axo7:6v xat t6 ota/.s^saOat auTtp 
osotupr^Tat, iva or^txdvat 6'jvriTat toT? 7:sXac Td 7:pd7[xaTa. oux dv 6i 

30 xotvtovsTv o'jTuj; r^o'jvaTo, st |xt; xat xa-d Ta? 'ftovd; ■?; xotvojvta "/jV, ov 
TpoTTOV ouSs ot Stacpopou; s/ovTS? vo[xou? TTj? a^jTT^; Eivai ouvavTat 7:o/.t- 
xeid?. xotvujvta ok tojv cpojvojv IvOsv £7svsto* yorjhi aocpojv dvopojv auv- 
£XO(iJV £xdaT(p 'Kpd'([).azi lotov dcptoptasv ovo[xa, xat -6 [xev sxdXeaav ouaiav 
t6 0£ au[xPs[3r^x6?, xat d^TXoi? Trpd^^xaatv drrXd sOsvto Td 6v6[xaTa, | xat 2h 

35 0'JTU) 7:apd 7:datv /apaxT/ipt'C£Tat. a'JT"r^ Xs7£Tat 7:p(oTTj Osatc. £tTa s-siot; 
scopujv Td ;j£V t(7jv ut:' a'jTuJv t£0£VT(ov 6vo[xdTujv £7:tS£/6[X£va dpOpa, Td os 
[xt; ST:tos/6[xsva dXXd xat /povov a"/;[xat'vovTa, sxdXouv Td [isv ovoiiaTa Td Ss 
pr^fjiaTa. xat sxdXouv Ta'JT-/;v SsuTspav Os'atv. S7:£t 0'jv ti saTtv TTptoT/; Os'at? 
xot Ti SeuTspa [xe^xaOTQxaixsv, zit:(u\izv outco^* oTt axo7:6? iaTt t(Tjv Ka-T^- 

40 70ptujv StaX£/Or^vat 7:£pi d7:XuJv '.pojvujv 7:pa'7[xaTa dT:Xd ar^^xatvouaujv otd 22 6[i.oXdyrjTat M 31 oio4] o-Jte M 36 XESevTiov scripsi: te^svtoi M 

oipOpa scripsi: Ticiatv M (cf. AirnD. iu Cat. p. 11,16) 22 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

[ji£(3a)v <z-Xa>v vo"/i;i.aT«>v xaTa tt^v zptoTr^v Osaiv. X7.t iv toutoic £3T'.v 

6 CSXOTTOC. 

Xpv)3t[xov os £3T'.y -po? rraaav c5iXociO',piav • t) -(7.0 cpi.Xoao^ia Ta ovTa 
Sioaaxstv i-aY-j-iXXsTat • Ta os ovTa utto Tac osxa xaTr^fopta; dvotYOVTaf 

5 ^pv-tji[j,ov apa To Pt^Xtov Trpoc Ty;v (ptXoaocsiav. [st os xai ooxst t6 ar^- 
[isiov (dva'Y£'.v 67:6) Ta^ xaTr^Y^^P^'^^' ^^^ ^"^^ ^^^' ^'^spov Tpo-ov u-' 
auTaic £3Tf t6 *j'dp arjixstov dp/75 saTiv, f^ os dp/r; Tuiv -pos ti, t6 os 
-piiC Tt [jita T(ov xaTr^"jOptu)V.] /pr^attxs-jst 0£ TidXtv xai zU d-oostctv. rj 
§£ d-oostctc £ts sxaTcpov [xipoc Tfj? ZfiXoarysia; iaTtv, £1'; ts t6 OstopyjTt- 

10 xov xat -paxTtxov, tva Ta [xkv C5atv6[x£va otd Tr^ d-oo£tc£a)c iv T(p 0£(o- 
pifjTtxto 7:p£aj3£6au)[X£V (Jbc dXr^ i)f,, Ta 0£ £v toI! -paxTtxtj) dyaOd ota-pa- 
$(o[x£9a, 

' E-tYSYpa-Tai os t6 [5t(3X''ov KaTr^Yoptat, tio Tfp xaTr^Yopiac ov6[xaTi 
£VTau&a ou or^>.oovT£c Tf,v £-1 £"j'xX7J[xaT0C Stxr^v, dUA ar^[xat'vovT£S t6 xaTa 

15 Tivos d-jOp^usaOaf xuiv ^dp 6'vt(ov Ta [xsv [x6v(o; | u-6x£tVTat, (o? Ta 22r 
d'TO[xa, Ta 0£ [x6v(oc xaTr^YopEiTat, (b; Ta 7£vix(oTaTa, Ta os [xlaa xai uTr- 
d/vXr^Xa, aTtva xat u-6x£tVTat xai xaT/iYopsiTat. £-£t ouv 6 ' /'YptaTOTsXr^? 
ivTauOa 7:£pl Tuiv 7£Vix(oTa'T(ov otsXrjSTO, £:r£Ypa'I/£v t6 Pt[3Xt'ov KaTr^Yoptac, 
ouT(o xaXuiv Ta 7£vtx(oTaTa 7£vrj. EtxoT^oc* £t "(dp xai dXXa xaTr^"(opouvTai, 

20 dXX* ou ofjTtou xat xaTr^-^optat Xr^ovTat, oTt [xfj dxpatcpvuic [X£T£/ouat tou 
xaTr^^Cop^iaOa', dXXd xat UTr6x£tvTat. Ta os *,'£vtx(dTaTa, otTc (x6v(oc xaT/j- 
70po'j|x£va [xr^8s7roT£ os uTroxEtixsva, £tx6Tu)S xaTrj"j'opiai xXf^OTjaovTat. xat 
[XT) d7:opr^arj Tt? X£-j'(ov otd Tt £7r£",'pa'|i£ [x£v KaTr^-j-opiac, FIspi xaT/)"|'opttov 
0£ oux £7:£"i'pa'l^£v • spu) ";dp 7:p6; auT6v oTt, (uc dv £i'7:oi Ttc, [5o'jX6[X£Vo; 

25 ato[xaT07:otf,jat t6v X^^^ov xat ot' auTou a/)[idvat Ta ^^pd-^^xaTa £/p"/]aaTo 
ToiauT"/) £7:t",'pa9"/j. o'3Tto 'j'Ouv 7rp6 a'jTO'3 [lXdTo)v S7:s",'pa'{/£ Oatopoc, 
' AXxiPtdor^c, xal [x£Td toutov 'AptaT£t'6"/)? Td u7:£p Ttov aTpaTrj^^tov ^"(xto^xta 
ou/ 'l'7:£p auTtov £7:£"j'pa'I^£v, dXXd Tot? 6v6[xaat Tuiv £-,'x«)[xtaCo[xsv(ov £7:£- 
7pa'}£v, 0s;jtaTO"/.Xf,c strctbv xat IlsptxXfp xai Kt'[)«)v xat MtXTtdo/)?, (o; 

30 Ttov \6-i(i)'^. (oc £rp"/)Tat, a"/)[xaiv6vTtov Ta TTpd^i^^xaTa xat [xt[iou[X£V(ov auTd. 
[j."fjTtc ok £7:t",'pd'!/"/) rispl -,'SV(bv, (oaT^sp 6 'Ap/UTa; ["CsvrJ STCs-j^pa^Ls Tac 
KaTr^-|'opt'a?* | Td -,'dp -jsv/) svvo"/j[xaTtxd sa-tv, (S? cprjatv 6 Ilopcpupto; Iv Tto 22^ 
rJEpt '(ivou<; ouosv dpa 7:£pi£/£i 7:£ptTT6v ouo£ IXXsr^TOV Tj Tou '(ivoo^ 
pr^dsraa u7:o-cpacp7] Tf,c svvota?' . [x"/)os [j.f,v np6 Ttbv To^rtov Ttc Td? KaTr^YO- 

35 ptac S7:t-,'pd'];"/j, &a~eo ot 7:oXXoi i^^i-^paf^^av ou [xovov "(dp 7:p6 tu)V T67:tov 
iaTt t6 7:ap6v [3t[:lX''ov, dXXd xai 7:p6 tou n^pt £p[x"/)V£''as xai Ttbv dXXtov. 
-/.at Ev TouTOf; Ta Tf)? sTrt-cpa^f,?. 

'Apa "cvT^atov saTt tou 7:aXatou t6 [^t[5Xtov f, o'j; tivs? (x£v ouv voOcu- 
ouai t6 [5t[5Xiov 8id TEaaapa? atTt'ac, (bv f^ 7:ptbT"/j TotauT/jv £/£t Tf^v d^cto- 4 iTraYYsXsxat M 5 — 8 ei — xaTrjYopiuiv delevi 6 dvaYstv uko iuserui 

13. 14 conicias zo'j . . dvdfxaxo; . . orjXouvxo; . , a7)|xaivovTo;, sed fort. 8r,Xo'jv-£; et ar)ixa(- 
vovTe; scripsit, quasi praecederet l-£Ypa'];aix£v 23 a-opiQar, scripsi: c(-opr,aoi M 

27 toOtov scripsi: tov M 'Apiatctor,;] III p. 433 Dindorf 30 EiprjTat] p. '20,18 

31 'Ap/;JTa?] cf. El. p. 132,26 y^'^'^ f'elevi 32 Ilopcp.] Isag. p. 3,19 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 23 

-j-r/^* To3outov, '^aai', v6i>ov ia-\ -o [3t|5/.''ov, o-t svTaijDa |jl£v 6|xoiv6[mv xott 
suvtovujxtov £[xv-/;jx6v£uoi£v, £v 6s T"^ Ouai/-^ Toiy 6[x(uv6}xa>v xat tcuv a-jv- 

COVUtX(JUV XOtt T(bv STSpiOVUfXtOV XCtl TCUV ZoXuWVUfXtOV, (1)? OTjXoV OTt VoOoV 

iaTt t6 ptpXiov (o; [XTj auv(p8a cpOrj-YOjx^vov toic £v tt^ OuaixTJ £tp-/;|x£votc. 

5 irpo? TouTo cpa[x£v r;[x£T; r^ oTt oux ISov^Oyj rj rapouaa 6t6aaxa>.t'a ttXtjv 

Ttbv 6'jo TouTcov, xat otot TO'JTO auT(bv £[xv/j[x6v£ua£v TauTov Tt 7:a'ay(ov 

TOtC "j'£(OfX£Tpa'.C, ofTtVEC TToXXtbv 0VT(OV £l6(bv [XOV/j? £Ul>£taC xal 7:£pt'f SpO'JC 

7pa[X[xr,c [xsfxv/jvTat, 75 OTt ota toutcdv a'j[j.:r£pt£>vap£v sx^iva Tot 6'vTa- to 
*j'ap 6[X(bvu[xov ivavTLOv iaTi -oXu(ovu}x(p t6 Oi auvtbvujxov t'u £T£p(ovu(xq)' 

10 To }X£V Y<^p 6[X(bvu[).ov £v [xovov ovofxa a/j[xaiv£t TToXXa os ■irpa'Y[xaTa, to 
oh, aXko To ava~aXtv -oXXa [x=v 6v6[xaTa sv os -paYixa. Tta^Xtv to auv- 
(bvuixov TO'j ET£p(ovu[xou ^ta^fipst, xaOo to [xsv auv(bvu[xov 6v6[xaToc xat 
[ou] I rpa/j^^xaTOc xotv(ov£i, to os £T£p(bvu[xov ou6£Tspou, xat r; ixsv a"j'(OY}j SS"- 
Tr^c TrptbT/jC atTtac toutov s/st tov TpoTcov. osuTspav aiTtav -po,ja'XXovTat 

15 TOta-jTr^v ToaouTov cpaaiv oTt voOov saTt t6 [3t|3Xtov, OTt svTauOa [xsv Xs^st 
TTjv auTYjv sivai [xsTa3oX/)v xat xtv/jatv, sv ck r^ Ouatx-^j xaOoXtxtoTspav 
TYjv }x£Ta,3oXrjV tyjc xtvr]a£(oc. aXXoL Trpo? touto TcaXtv saTtv si-srv oTt ou 
trposxsiTo EVTauOa auTcp «uatoXoYrjaaf oto (b? [xrj £)^o)v toutov tov axo~6v, 
aXXa xat (b? Trpo; aTsXsaTEpou; -irotou^xEvoc tov Xoyov, oux rjZptPoXoYvjaaTo 

20 TTspt TTjv aTToooatv Trj? 6ta<popac tout(ov, Tpt^t/jv atTt'av Tota^JTr^v XsYouatv 
ToaouTov cpaatv oTt voOov saTi t6 ,3tpX''ov, oTt svTauOa [xsv t6 s-taTr^Tov 
TrpoTspov sivat X£Y£t Tr,c £-iaTrj[xy)c, sv os t/; Ouat/:^ a[xa Ta -poc ti 
cpYjatv £tvat. dXXa Tpoc touto laTtv ira'Xtv EiTCEtv OTt £xa'T£poc Xoyoc tou 
cptXoa6'fou EaTtv dX/jOiijc- Ta y^P ^poc Tt xat d[xa saTt xat ou/ d[xa* 

•25 d[xa [xsv cbc Ttpoc tl xat 6i: s/ovTa a/satv Trpoc dXXr^Xa, ou/ d[xa os 6^: 
■::pd'([ia.-a. iv [jev o'Jv <^l>uatxou XoYOt; £^£Td^(jDV tyjv a/£atv auT(ov d[xa 
riQ cpuasi XsYSt stvat Ta Tipoc ti, £VTa'ji)a 6s at: 7rpa'Y[xaTa auTa ^aaavtJ^tov 
ou/ d[xa a'jTd Xs7st stvai, TETdpr/) atTt'a ' ToaouTov, cpaat, voOov sjTt to 
Pt[3Xt'ov, oTi iv [xsv Taic: dXXatc auTOu T:paY[xaT£''a; ttjv xaOoXou ouatav 

30 TipoTtfxa TTi^ }X£ptxrp, EVTauOa Se to dvaTraXtv ttjv [xspixrjv TrpoTdTTst ttjc 
xaOoXou ouatac. ouotv ouv OdTspov ri Trdaac Ta? T:paY}xaTst'a, auTO'j 6t'- 
xatov I voOsijaai r^ ttjv T:pox£t[X£vrjV dXka. [xyjv douvaTOv EaTtv f^ixd;: vo- 23» 
OEuaat T:daa? Tac i:paY}i.aT£ta^* ttjv T:pox£t[xsvrjV dpa Ssi voOsuaat, st oe 
TOUTO, £/o[xev To CrjTO'j}x£vov. eaTi 6s TrdXtv T:p6; touto siTcetv OTt £^x6t(oc 

35 £v TttUT^d }X£V TTj T:paY}xaT£t'c/. TYjv [xsptx/jv T:po£Tt}X7ja£v ouatav TTjc xaOoXou, 
£v 0£ TaTc dXXatc ttjv xaOoXou tyjc [xsptxTjC' £T:£t6rj y«P ^v Tcp T:ap6vTt 
auYYpdfx[xaTt (bc T:p6c E^aaYOtxsvouc TTOisiTat t6v Xoyov, stxoTtoc t-^ T:ps- 
T:o'Jarj Td;st toic EtaaYO[Asvoi; s/prjaaTo, dp;dfxevoc dT:6 T(bv Exstvot; 4 ^v hi T7) «PuaixT]] fallitur, nequc in Physicis nequo in reliquis scriptis Iiaec qualluor 
coniunguutur 8 ovxa] an dvavxia? 13 ob delevi 15.21 cpaatv] cprjatv M 

16 ^v 0: Tri (PuatxT]] E 1 p. 225a3sqq. 22 tt) <I)'j3txr)] cf. Kl. p. 214,31 

26 j:pa'y!xaTa scripsi: -p^Jyfia M 28 cp7)at M 211 |v -ai; dfXXat; a'j-oO -paYo..] 

cf. Zeileri Ph. Gr. ll^ p. 240 sq, 31 aaTrepov M 24 OLYMPIODORI PROLEGOMENA 

TTptottov £i(JaYou.=votc '(ctp Tzpwza Toc [xsptxa Toiv xaOoXou vofitCsTai. ev 
03 Tatc aXkoLi: -pa'j»jLaT£iatc otTS 67] ujc 7rpo> teXctoTipou; tov Xo^ov ttoi- 
oua£Voc xat eTricttr^jiovac toic xaOoXoti ttjv •JiptoTVjV Stoajcjt <j;^cpov, STrstSTj 
xat x-q cpucjit xal toTc sTrtaTT^ijioat tauTa TiptoTa Trlcpuxsv ovto. aXX' eitsi 
5 1X7] [xovov -/pyj avaTpETTSiv dXXa xat xaTa(Jx£ua'C£iv, cpsps 8£i?(0[i£v £x 
•jrXeiovojv XoYtov to -(VT^atov ToGi ptpXtou. OTt YVJ^dtov toivuv isTt tou aw;- 
Yoa'i£(oc To [BtpXtov of/ov Ix T£ tTjC uXr^c xat tou tIXouc xat ex tou [x£- 
ixvf^ai)at auTov iv £T£pot^ auYYpa'jx[xaafiv auTou ^vrjatotc tou TrpoxEttxevou 
Pi^Xtou, £vi)a cpr^atv 'wc ^ipTjTat Iv KaTr^^optatc'. xai aXXtoc- et [xyj ouitxcv 

10 "i'vr^atov zXmi tou 'AptaTOTiXou* to auYYpa[x[xa, dx£cpaXoc laTat yj XoYtxrj 
7rpa7[xaT£ia' Ttou 70:0 f^ XoYtxTj oiaX^^Of^asTai 7r£pi dTtXujv cpojvuiv xaTot 
TfjV TrptoTr^v Oiatv; xal aXXojc- zi ol [xaOrjTai ] autou xaTot C^Xov tou ^^^ 
otxEtou otoaaxa'Xou £Ypa'|iav KaTr^yoptac, ttu>^ oux eaTt StjXov oti ■^vqaiov 
auTou iaTt t6o£ t6 au7Ypa[x[xa; xai aXXu)?' cpaatv OTt EupiOyjaav £v taT? 

15 PtpXoSf^xai^ [x£Td T7]v T£X£UT7jv auTOu T(uv [x£v 'AvaXuTtxoJv [x' xat p' 
^ipXta, Toiv o£ KaT7]Y^P^<"v p', ujv tou [x£v svo^ 7) dp/T] lanv autrj f^ xal 
cp£po[x£vrj 6[xu)vu[xa XEYSTat, tou 6£ ET£pou fj dpjcrj Tjv 'tojv ovtojv xd 
ixEV iaTtv 6[X(ovu[xa Ta oe. auv(ovu[xa Ta 0£ TroXu(ovu[xa". ot ouv xpiTtxoi 
TouTo [x£y Ixptvav w; Yvrjaiov 'AptatoTiXouc Yevvr^^xa, t6 Ss OdTspov dTTcOo- 

20 xi'[xaaav voOov. xat iv TOuTot? xai t6 "(vt](Jiov tou pt(3Xtou. 

'H o£ Td;tc TfjC dva"(V(oactt)c iaTi TotauTr^* ?aT£ov oTt Ta TrpdY^xaxa 
xat 0£ujp£tTat xat TrpdTTEtat. dWa dvTtTrETrovOoTujc I^^ei tj 0£u>pta titj 
Trpd^cf t6 "(dp teXoc Tf^? OEujpiac dpyy] Ytv£Tai Tf^; 7rpdc£uj;; xat to teXo? 
Tf^c 7rpd;£(o; dp/rj "^ivETat Tf^c OEtopiac, mz i'/ei £7rt oixoo6[xou' 6 ^dp 

25 oixooofxoc EvOu^xEiTat Troif^aai x^oXufxa OdXTrou^? xat "j^uj^ou?. dXX' ouj( 
oi6c T£ laTt TouTo Trotf^aat oi/a opocpfj^, dXX' ouoe ttjv opocpfjV 8i/a xoi- 
)((ov, dXX' ouSe tou^ Tot/ouc Si/a OE^xsXtojv, dXX' ouos tou* 0£[x£Xt'ou? 
oiyoL TrpoJTOv tou 6pu;at xfjV '(TjV xai svTauOa [xev iXr^^Ev yj OEojpta, 
exeiOev oe dp/ETOt fj 7rpd$tc. outoj xai 6 -('pajxtxaTixo? cprjatv Trp6c eau- 

30 Tov oTi IXajSov t6 7rat6iov, | o^rojc otoa';(o auTO X^-j-ov ou SuvaTat oe touto 24* 
[xaOEiv, £t [XTj TrpoJTOv 6'8d;(o auTo Ta £; (uv au"cx£tTat 6 X^-j-o?, tout' 
latt Tac X£;Etc. dXX' ouoe touto 8uvaTat EtSivat, £t [xrj 8t8d$(o auTo Ta? 
auXXa[3dc. dXX' ouoe touto EiaeTat d'vcu twv aTot/£i(ov. xai oOev eKt^^zv 
f, O£(opia, ixEiOcV dp/£xat f^ 7rpd;tc. ei toivuv pouX6[X£0a dTroOEuai Tt, ou 

35 8uvd[x£0a Se touto Trotf^aat dvsu tojv TotuivSe auXXo"(ta[x(ov, dXX' ouoe touto 
d'v£u T(ov dTrX(ov auXXo^^iafxujv, (oa7r£p ouoe t6 TotcTjaoe "j^pdcpEiv dveu tou 
d-X(oc -^pdcpEtv, dXX' ouSc toutouc dvEU tujv 7rpoTda£(ov, dXX' ouoe TauTa-; 
dvEu T(ov aTrXoiv cpojvojv, £i '[z at [x£v Tf^s oeuTEpa^ Oeaetoc Etatv ai 6c 
TfjC 7rp(oTr^c, douvaxov ok Trjv oeuTEpav ei^evat dveu ttj? ^rptoxr^c, ^ruj^ oux 

40 laxai t6 [>.hv 7rpoxci[X£Vov TrpouTr^v l/ov xd;iv (b; Trepi xoiv dTrXoiv cpojvojv 
8taXe'j;6[xevov xf^; Trptoxyj; Oeaeojc, t6 6£ Hepi epix/jveias 5euT£pav Td^iv 1 TrpdJTa] an TrprJxEpa? 9 (b; etp. Iv Kax.] cf. El. p. 133,12 30 ex auxo corr. 

auTuj M Touxo scripsi: 10 M (cf. v. 32.33) 31. 32 atjio scripsi: auT«jj M OLYMPIODORI PROLEGOMENA 'ID euc otaXsYotxEVOV -spt Ssuxipotc Osffefoc xoiv aTr^.uiv cpojvwv, Tot os npwta 
otvaXuTizy. xptxr^v (Juc Tspt tou dt-Xou (3uXXo7t5ij.ou otaXafi.pavovta, Tot os 
"ratspa otvaXuTtxa T£-a'pTr^v o>c Trspt to'j toiooos atiXXoYtju-o-j 8ioXau.,3a- 
vovTa, oTov orj tou airoostxTtxou, 
5 'H os stc Ta [xopta oiat'ps3tc tou ,3tpXto'j TpiTT/) xav)s'3Tr^xsv • otaipsT- 

Tat ^ap stc Ta -po Tcbv xaTr^YOptoiv xat sic auTac Tac xaTr,';oprac xai sic 
Ta jxsTot I TOtc xaTr^Yopiac, xat sv [xsv Taic xarr^Yoptatc touc otYtovac 2h^ 
auTouc 7rapa8to(o3t, oiatpmv Tac xaTr^yopt^ac st? u-0Ypa'jac xal "i'6ta, sv os 
ToTc Xotzoic ouo T|X7)u.a3t Tot /prjaitia 7:p6? Tac xaTr^Yopiac otoaaxst. ot/Jv' 

10 t(jTsov oTt TouTtov To>v otoaaxoixsvojv Tot }isv sGTtv otaa^ir^, Tot 6s o(CJa'frj 
[xsv, oux £-'t ToaouTov os saTiv otaacpr^ ojc Tot 7rpoXaJ56vTa, otXXfi oiooiaiv 
sauTot riixiv Trpoc ^voiatv ct(xu8p(uc ttojc. Tot txsv ouv 7:avTa'T:aaiv otaa^^r^ 
Trposotoacsv, r/a fxrj sv auTotc toTc otyoiat, toSt sotiv sv r^ TTspt tojv 
xaTr^-|'opto)v 6toaaxaXi'a, Xs-jOvto? TauTa tou cptXoao^fou ^svtaOoiasv, a-jvo- 

15 ouvTsc Tt TTOTs saTt Tot XsYoixsva. Tot 6£ xaTa' Tt otaa'frj uaTspov xaTaXs- 
Xot-sv, ojc r,txo»v s/6vTO)v otjxuopav Ttva -spt toutojv svvoiav, o)C srpyjTat. 
oux sotoa^sv 0£ 7:7'vTa a[ia, Ta' ts aa'^YJ xat Ta aaa^^r,, ouos sv toi^ 7rp(o- 
Totc ou6s £v ToTc uaTspotc, 6t(i to ixrj touc vsouc 6xvr^pOTE'pouc 7:apaaxsu- 
a!aat S7:t t/jv otV7/;vo>atv tou jSt^Xiou r; 6i(i Trjv toiv sv{)u[xr^ixa'T(ov pai)uTr^Ta 

20 r^ otot TTjv T(ov Xs;s(ov dtaa/^stav, r) ouv otot touto r; Tva [xrj ot7:ps7:rj tov 
X6-jOv sp-ca'ar^Tat, [xsTCov tojv a-j'(ov(ov t; xat tojv st^iXo-jojv 7:ot(ov to 7:00- 
ot[xtov. xat £v TouTOi^ •/aTa7:au£a{)oj rj^xTv rj 7:apouaa Osojpta xai t(z 7:00- 
Xa[iPav6[X£va tqjv KaTrjYopiojv xat -dar^z -r^<^ 'AptSTOTsXouc '.piXoaocp''ac. 4 07) scripsi: 5e M 8 autou; El.: a'jToO M 11 ante o'j/. II litt. era«. M 

21 spydaeTat M (corr. m^) ij.£iCtuv M (corr. m') OArMniOAQPov oiAOioa^or ^xoaia fai ta:- APiiTOTEAorz 25^ 

KATHrOPIAl\ 

(Osfopt^a t'.) 

(llspl 6 JXO>VU (i(OV.) 

5 p. l"! '0[i.a>yuu.a }A'(Z'ai iov ovojjlo! jxovov xoivov, 6 os xaiu xou- 
vo[jit/ X070; tr^s oucjiot? STspo;, oiov Cwov. 

Msra TTjv TptTCX^v sxoi/sttostv, x(Tjv Kaxr^Yj[Auiv, ir^i XoYtxr^?, ttj? 
' ApicfTOTc'Xou; (ptXosocpta?, cp£pc XotTiov cuv Octo a'|(i)[i£Ba ty]? xaTa As^tv 
scr^^TQcJcO)?. aXX' STrstorj £u&£'Os £v TTpooi[jit'ot? 6 ' AptaxoTsXri? 6[X(yvu[ji(ov 

10 fi£[i.vy)Tai xal (3uv(i)vu[i(ov, cpsps srTr^ojisv Tt TroTe ioTt tout(ov Ixaatov. ciaX' 
Tva TOUTO fia'0(ojxev, TTpoiXOcojisv out(os* ■Jrav TTpa^pta xat fv sSTt xat TioXu- 
[ispic, xat (o? jx£v Sv o'vo[xa £/£i, (oc 6e TioXujxsps^ Xoyov £/£i. Xoyov os 
axoue vuv t^ 6pta[xov yj uTiOYpacpr^v. STistOT] ouv Tiav 7rpa-((j.a xat ovo[xa 
£/st xai Xoyov, ta Trpa'-j'jxaTa r^ xaTa afxcp(o Ta auToi xotv(ovoucjt, xaTot to 

15 ovofia xal xaTa tov X070V cpr^jxt, 75 xaTot a'(xcp(o otacpipouatv, 7^ xaTot Tt jx£v 
xoiv(ovouat xaTa' Tt os otacpipouat. xai touto ot/oK* v] ^ap xaTa jxev t6 
ovojxa xotv(ovouatv, xaTot oh tov Xo-^ov otacpspouatv, rj t6 otva'-n:aXiv xaTcz 
jx£v t6 ovo[xa otacpipouat, xaTa 0£ tov Xo-i'ov xotvtovouatv. st [isv ouv 
xaT' a[xcp(o xoiv(ovouatv, X£-|'ovTat auv(ovu[xa, owv STrt czvOpcuTrou xat rTrTrou* 

20 TauTa -i'ap SuvavTat X£",'£ai}at auv(ovu[xa, otoTt 0»« c3t'[xcp(o, aXXa xat 6'pov 
l/^ouat t6v auTov, t6v tou C^oou cpYj[xt', otov t6 ouata £[x<];u)^Os ata&r^Ttx"/]. 
£1 0£ xatot a[xcp(o oiacpspouai, -irotouai Tot £TEp(ovu[xa rjTot xa £TSpa. otacpspst 
oe t6 £T£pojvu[xov Tou £T£pou TauT"C * oTt To | [XcV £T£p(ovujxov otaccipst xat 2Gr 
xaTot t6 ovojxa xat xaTa tov Xoyov, oux Ixt [x£VT0t xat xaTa t6 uTrox£t[j.£vov, 

25 To 5£ £T£pov -avT£X(b; r^XXoTpiojTat, X£-|'oj or^ xai xaTot t6v Xo-^ov xat xaTa t6 
ovo[xa xat xaTot t6 u-ox£i[X£vov, oFov iaTtv avot|3aai? xat xaTotpaat?- (c/.va'|3aat? 
-Cap xal xaTa'Paat;) xat £X£pa £/ouatv 6v6[xaTa xat £T£pou; X6"j'0Us' ctva'Paat? 3.4 titulos inserui (cf. p. 18,13 M f. 30^) 7 ty)? (ante 'A(iiaT.) scripsi: tou M (cf. 

p. 1,7) 24 o'j7.^Ti £Tt [xivTot iterata del. M 27 cxvct^. -(if xctl ■/.a.Td^. inserui OLYMPIODORI IN CATEGOKIARLlM c. 1 [Arist. p. 1 a 1] 27 

fikv 7ap itjtiv rj airo Tuiv xaxa) £-1 ta avtu Trpoooo^, y.a-a'Paai? os ECJxtv 
Yj aTro Toiv avcu ettI Ta za'T(u TrpooSoi;. dXX.' £t xal oiacpspouaiv dXXr,Xa)V 
xat xa-a t6 ovoiia xal xaTa tov Xo"(OV, dXX' o5v oixtoc xaToc t6 6-ox£r[i.£vov 
ou Staospouaiv xXTfia; 7a'p iaTtv v) u-ox£i[i.£V/j dfiaoTEpoic. xai TauTa av 

5 EIXOTO); xXrjl)£trj ETSptUVUixa. OU iJLOVOV 0£ £-1 TOUTOJV saTiv 0£(oprj3at t6 

£ip-/)(iEvov, dXXa xat £7:1 xap-ou xat a-ipaaTo;* TauTa *jdp otacsEpovTa xat 
xaTa t6 ovojxa xat xaTa t6v X070V (7:p6? *cdp t6 [xev r^OYj Tr£cpux6? Xl^eTai 
xapTTo^, -p6; 0£ t6 [jiXXov arspixa), X£/i}£trjaav dv eixotoj? £T£pa)Vuaa otd 
t6 u7rox£ta£Vov £/£tv d[x'iOT£pa (Iv), t6v atTov cprjixt. £T£pa os iaTt -d 7:av- 

10 teX5? "i^XXoTpttoixsva, [dXX'] djc t6 Xsuxov, £t Tu/ot, xal dvOpojTtoc. st 
0£ xaTa Tt [x£v xotvujvoOat xat xaTa Tt 6ta'^£pouatv, oiov xaTd t6 ovoixa 
(x£V xotvojvouat xaTa os t6v X6"j'0v otacpspouat, 7rotouat td oixtovufxa, otov 
rj Ata? cpoovrj xotvr] iaTt cs£po[x£VY] xatd tou TsXa^xSvo? xai tou 'OiXeou;. 
dXXd TouTfov 6pta[x6; £T£p6? EaTf t6v [xev ^dp £t PouX7]{)£iYj[x£v opiaaaUat, 

15 £i'7:ot[x£v dv AidvTa T£Xa[X(oviov | sx ZaXaixtvo^ ixovofxa/r^aavTa 'ExTopt 20» 
£auT6v acpdcavTa, t6v Se 'OiXEto; £t7T0t(x£v dv \oxp6v iz 'OtXs^o^ xat oaa 
TotauTa. £1 OE xaTd [xsv t6v Xo^^ov xotv(ovouatv '/.aTa oe t6 ovoixa oiacpE- 
pouat, 7rotouai tk 7roXu(ovu[xa, otov ix£po'}, [BpoToc, d'vi)p(o7ro;' tout(ov sxaaTOv 
£va £/£t- 6pta[x6v xat "jdp dvOptoTroc ^ipov Xo"ct/.6v xat 6 [X£po<|i C,mrj]> Xo^t- 

20 x6v xai 6 ppoT6c 6fxot(o;. toaTs 6 6pta[x6; 6 auToc, dXXd t6 6'voixa otdcpopov. 

Teaadp^ov Tot'vuv ovtojv, 6ix(ovu[X(ov, auv(ovu;»(ov, £T£p(ovu[x(ov, TroXu- 

(ovu[X(ov, T(ov 6uo [j6v(ov £[xvr^[x6v£ua£V, 6(x(ovu[x(ov cpr^ixt xal auv(ovu[x(ov. 

xat d^touitv EVTauOa C//T£iv ti oy^ttote, T£aadp(ov 6vt(ov, auv(ovu;j.ajv xat 

6[xujvu[X(ov ixovov £ixvr|[x6v£ua£v 7rap£i? 'd cTEpa Suo. xat d^rooiooaat toutou 

25 7rptoTr^v atTtav TOtauTr^v 6'Tt Eavr^ixovEuaEV tujv 6uo tout(ov 6 ' AptaTOTiXr^? 
(o? cptXoauvTO[xoc XEXEuaa; T/fxds 7rpoau7raxou£tv Td Xoi7rd* otd ■ydp tou 
£y6c Ttov £yavTi'(ov or^XouTat xat t6 dXXo. oi6 dcp' sxaTEpa? dvTiOiaEto? 
'iv axsAoc iXapEV dvTtxEtTat '(ap t6 [xev 6[xtovu[xov Tto TroXutovuixto, t6 0£ 
auytovu[xov T(o £T£p(ovufxtp. [xvYjtxovEuaac ouv 6[xtijvu[xajv ExiXEuaEv Y)ixa^ 

30 TTpoauTraxouaat rd TroXuajyuiia, [xvr^[xoy£uaa? oe tiov auvajvuaajv £X£Xsua£V 
Yjixd? -ooau7raxouaat Ta £T£Otovu[xa* Ttov "jdp dvTi.xst^xsvtov [xi'a saTiv £7rt- 
aTrj[xYj. Y^ ouv TOUTO pr^Tsoy y) exeivo' OTt TOUT(ov [x£V £[xvr^ix6v£uasv ",'£tO- 
[xsTptxip Tp67r(p, otoTt ixovov auTat at cpcovat au[xpdXXovTat auTip 7:p6c rac 
xaTrj^j^opiac out(oc "i'dp xat 6 *j'£toix£TprjC TrXEtovtov ouatTjv "j-pa[x[X(ov [xovov 

35 Tr,^ ^rEpicpspou? | xat tTjC EuOsi^ac [xsp,vrjrat, i^TEtOYj xat tout(ov [xovov 27 
"/prjC£i. EVTauOa [X£v ouv 6[xtovu[X(ov xai auvtovuiftov iosrjOrj, STrEtOY) at 
xaTr,"j'opiat ";svy] saTi ^EVtxtoTara* toc [x£V ouv -j'£vrj auvajvu;x(oc TuJv uTr' 
auTd xaTrfj'opouvTat Etotov, (o? oe -j'£Vtx(oTaTa yevyj s/ouatv opov to ov 
6tx(ovu[x(o; xaT' auTtov cp£p6[x£vov. sv hk pr^ToptxaTc T£/vat$ xai dXXat; 6 Stacp^povTot scripsi: Stacp^povtat M £v aildidi 10 6i>X delevi (cf. 31,33 not.) 

13 TO'j TeXa.adivog i. c. Aiacis, Telamonis lilii 1'» aaXaixivrj? M £x-(opt M 

24 -ap£U scripsi: zapd M 33 an Tpo'T:(i> (/pio|X£vo;>? a'ji',3c(7,ovTai M 

39 a'JT(ov cx GCJtov corr. .M pT,Toptxar; in iiir<j. M-: |J.£pc/.ar; M' 28 OLYJIPIODORI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. lil] 

TrpaYfJiaTStais 7:7.(>aKX'/;3t(uc 7roXua)vu;<u>v xal i"p(uvu[i,(ov iosr^Oyj, i~ctSrj tttj 
u£v oioasxst OTt x6 auxo lioWoLyJa; sattv eiTreTv, oTrsp otzsioy tcoXu(uvu}j,(ov, 
-■^ 0£ OTt oi' STspcuv ovoixaTtov Ta STspa sSTt or^XuJaat oia xo d(3UY}(UTOV xat 
6'r^pi)p(ou£vov T^c otoaaxaXtac. Ixi Ss touto dvaTUEcpavxat yj[xTv oTt Trpo; 
5 StaXcXTtxTjv [jiaXXov TrpoTrapasxsuTjv opa TauTa Trpb? t7)V twv 7rpaY(i.dT(ov 
cpuatv, Tfi 0£ 6}x(i)VU[Aa xai auv(ovu(i,a TrpaYjAaTeitoOTj T:p6^ dXXr^Xa ctacpopdv 
e/et, r^v xai TrpoTtOsxat 6 cptXoaocpoc Stodcat. 

'AXXd TidXtv C^^jTouat ti' oT^iroTi 6[i(ovu[ia t«)v auv(ovu[j,a)V TrposTa^ev, 
xat cpaat toutou ouo aixta;' fxtav [xsv oTt tcov 6[j.(ovu[ttov iiivr^ixovsuasv 

10 TrpoTspov w; d-Xoua-iptov xauTa "jdp [xiav l^^ouai xotv(ovtav, ttjv xaTd to 
ovo[ia, Td 0£ auv(ovu[j,a xat xaTd t6 ovofxa xat xaTd tov Xoyov s^^ouat 
TYjv xotv(ovt'av, (b; sipr^Tat. sr^ior; ouv Td 6u.t6vu[xa d^rXouaxspd iaTt, tou- 
Tou xdpiv 7:po£Tac£v auTa* d£i -("dp TrpOTspsust rj [xovd; t^c oudooc. osu- 
T£pa atTta TotauTr^* oTt t(ov 6}X(ovu[X(ov Ttpoxspov IfiVTjtxoveuaev, otoTt to ov 

15 YiVtxtoTspov ov T(ov xaTr^Yopttov 6[i(ovu(x(oc cpspsTat xaT* auToiv, ai Ik 
xaTYjYoptat auV(ovu(X(o; T(ov u7:' auxd | £tO(ov xaT/jYopouvTaf ETrsto/] ouv 27v 
Td 6[X(ovu[xa Tou *j'£vtx(OT£pou eaxt', cpr^fxt orj tou ovto?, toutou /dptv Ttpo- 
£Tac£v T7]v Ticpt Tujv 6[x(ovu[i(ov otoaaxaXtav. xat sTretor] xaXco? erpyjTai 
•JjtxTv Tj atTt'a Tr^; Zp-''<^> '^f"''' [xvr^[xov£Ui)£VT(ov iv toj 7rpooi[xt'tp, d}Xa Syj 

20 xai TTp Td$£(o; r)[xiv a^aacpvjvtaTat, xaTa7rauato[XEV tvjv Trapouaav x}z(up(a.v. 
dvaYV(o[x£v o£ TTjv X£;iv Tou auYYpacp£(os, Tva £xdaT(ov aTroooj^xsv r/jv 
s^TjY^i^tv. (0etopta C'.) 
p. 1 a 1 'O[x(ovu[xa XsY^Tat. 

25 Ar^Xoc £x Oupojy auT(ov 6 'Ia[x|5Xt/£io; axoTio? 6 X£Y(ov oxt xat Trept 

cp(oV(bv xat vo/}[xdTtov xat 7:paY[xdTtov laTiv auTol 6 axo7:6?. £i7:£v y^^P 
6[X{ovu[xa, otTtva 6[xtbvu[xa xat 7:pdY[AaTd saTt xai arj[xatvovTai utto cpcovoiv 
oid (x£a(ov vo7j[xdT(ov. ouTto [xev ouv otd Ttbv 6[itovu(x(oy oioetXTat oTt 
Trept T(bv Tpi(bv eaTtv auTcu 6 axoT:6s. dXXd [xvjv xai ix tou XEYStat 

30 eaTtv eXsTv tov axoT:6v to Yotp X£Y£Tat xat iizi cptovoiv xal srct vorj[xdT(ov 
xat £7:1 7:paY[xdTtov ecpap^xoCsf outoj ydp tov ^appapiCovTa xat aoXotxi- 
CovTd cpa[X£v xaxtb; X£Y£iv, tyjv cptovrjv [x£[xcp6[X£vot. dXXd [xr;v xai tov 
T^XtOiov cpa[X£y x7X(b; X£Y£ty, ttjv oidvotav [X£[xcp6[x£vot. dXXd [xtjv 6(xotojs 
xat Tov <}£uo6[xsv6v cpa[xsv xaxoi? XsYstv, xojy 7:paY[xdT(ov xaTaYiYV(baxovT£*. 

35 et TOtvuv To XsYSTat xaTd TuJy Tpiojy cp£p£Tat, sypyjaaTO os auT(ij 6 'x^Vpt- 3 Tii ex TO corr. 11 4 ext scripsi: £( M 5 7:p07iapaa7.£'j/jv ex TrpoTrapaaxeoEtv 

corr. M 6 otXXrjXa scripsi : aXXrjV M 7 Trpootf&ETat (sed a eras.) M 

9 cpaai] cpYjat M 12 eipTiTat] p. 26,19 21 X^itv scripsi: Ta^iv M sxaaxiov 

scripsi: exa'aTrjV M 23 tit. in.seriii (cf. p. 26,3) 25 ia|j.pXix£toi EL: lajxpXt/to? M 

31 ^iap|j.or M 31. 32 aoXuxf^. M 34 xaxaytYvcbax. scripsi: xai ytyvtuax. M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. 1 a 1] 99 

(JtoxeXtp lv~aG9a, -oi; oux e3Tt or,).ov oti Trspt -a»v Tpiuiv ssttv auTdi 
axouo;; xoti ■zaZzr/. txsv -spt TTp ixcpavaea); to'j 3xo-o'j. 

ZT^TOUSt 02 TtVi? I Tt OT^TrOTi eTkSV 6 |X O) V 'J [i. 7. XOtl 0'JX OatoVUJlOV 2%^ 

svixoi?. x<zt '.pa[Ji£V OTi £t'x6Taj;' f^ ^otp 6aa)vua''a To-jXay^t^Tov iv 860 
5 Trpa^YaatJi &sa)p£tTai. •iraXiv ^r^zoxin'. oia Ti £tpT,x(ju; oaiuvjaa 7rXT,0'JVTtxu)? 

SkYiX^T-V "^O Xs^ETat, OiTSp SGTtV SVt/OV. xai 'iaaSV OTt TO TOtO'JTOV aTTt- 

xov IsTt 3)(T,aa, supttjxotxsvov xai rapa nXa^TOJVt xat Trapa pTjTopat, cpTjixt 
0£ To rXTjOuvTtxotc ouosTspot; Ivtxa auvTa'TT£tv pv^aaTa. >) ouv touto, t] 

OTl Ij^OUat TOt OfltOVUlJLa TTJV TaUTOTT^Ta, TOUt' saTt TTjV X0tVU)VtaV T0'J ovo- 

10 ;xaTo;, xat toutou /«ptv (o; -spi £v6? otaX£Yoa£vos ota ttjv TauxoTT^xa to'j 
•-jVoaaTo; ivtXTJ -/pTjaaiaEvoc 'fwvi^ eTttev }.£Y£Tat, tout' sau Ta 6|xa)Vuaa 
-o/./.a -pa/jtxaTa ovTa evi ovoaaTt ovoaa'^ovTat. xa/.wc os eTTtsv to >.£-,'ETaf 
o-ou ixEV yj.rj xat a-jTo; ovotxaToOiTTp "(ivsTat, tote to \i'Hii Tii)T^atv t^ to 
xaXuj* ouTo) xat sv tois HpoTEpotc avaXuTtxot^ )A'izt.' ' opov Oi xa/.uj £i? 

15 ov 6iaX'jETat t; -poTaat;"' t(o -ap ovxt a^jToc -pwTo? to [ispo? tt^^ Tpo- 
Taa£w? opov (ovoaaasv. ote 60 auvEtOtaasvov t"^ TraXata /p'/]a£t Xeyei 
ovoixa, TOTE TtOT^at To )A'{zxo.i fj To xaXstTat, m-j-to xavTauOa ze-oit^xev 
£-1 Tuiv 6ix(ov'jtxcov, oux avaa/6a£voc a'fETEpt'aaai}at Tot t(ov raXaiuJv o'j6e 
^ap auTo; f^v TpujTO? TaTf^p tt^? X£$£toc, 6.'k)l Tfiii xat 7:ap' 'Oixf^pco x£t- 

20 iXEVTjV a'JT7]V, EvOa '^/)at -£pt TU)V Aia'vTU)V 

Taov Outxov I/OVTEC 6au)Vuao'. 
taTEov OE oTt saxtv otfxcptpoXta Iv toi^ X^^otc, | touto saTtv 6aujvuat'a ev 28^^ 
TOt? ovoaaat* f^ -(otp otix<ptpoXta iv toi? Xo^ot? OsuipsiTai xaTot TfjV ota''fopov 
aTtYfJif^v, oiov (o? STTt TouTou xou 7rapaoEt'Y[xaTo? ' £*,'(o aE 10 /jxo ooijXov 

25 6'vTa eXeuOepov'. 6'jvaTat oe fj Trapouaa X£;t? xaTot ota'ccopov aTi-j'[J-fjV 7:o'j 
ix£v OT^Xuiaat oTi '£-(•()> oouXov as 6'vTa, £7:o''Tjaa EXcuOspov', ttou oe OT^Xuiaat 
oTi 's-fto a£ £X£'jO£pov 6'vTa, ETTOtT^aa oouXov'" £1 }x£v -^ap Er^rottxEv OUTW; 
's-^to az lOr^xa oouXov, 6'vTa EXsuOspov', to'jto ot^XoT OTt oit:' eXeuOepou 
oouXov £7:ot/;aa, £t os £"7rot[X£V outuj; oti ' s-jto as lOT^xa, oouXov 6'vTa, eXe^j- 

30 Oeoov', touto o/jXot oTt oo'jXov 6'vTa £XE'jO£pov E-otT^aa. 

p. 1»! ^^v 6vo[xa [»6vov xotv6v. 

ZT|TOuaiv EVTauOa' Ttvsc oTt ota Tt eTt^ev div xat ixfj sTrEv o-j. aXX 
laTtv 7:p6c xouTou? eit^eTv oti sTrstofj Tot 6[xtovu[xa TouXot/taTov ev 6'jo T^pot-j- 
[xaat OstopEtTat, to'jtou /apiv eT^^ev (o v xai oux eT^^ev ou. taTEOV oe oTt 
35 x6 (ov ooxEi [XEV otva'foptx6v ETvat apOpov, oux otva7:E[x7:£t oe 67:6 t6 \t'{ri- 
[xEvov, otXXa Tipo; xo vooufisvov, tout' Iqxi Ttpa-i^^xotTcuv xat oux 6vo[xotT(ov 
£t -cap 'oiv 6vo[xa'T(uv' , £up£OiQaovTat twv 6vo[xa'Ttov 6v6[xaTa, 07:£p (xxo7:ov. 1 a'jT6 JI 7 f,T,xcupai M 12 (bvofxdC. M 14 IIpox. ctvaX.] A 1 p. '2\^ IG 

IG auvTj{}ta(x. M 18 acpeTepTjaaatlai M lU tjOei e.\ eioct corr. M 

20 cpTjal] P 720 21 e/ovxe; 6(x(i)Vj|xoi correxi: e/ov xd 6(X(uv'j(xo M 23 i?j 

M-: d M' 27. 29 ei-oiuev scripsi: £rKO|jt£v M 29.30 iizoiT^na (bis) M'-: i-ui- 

T.aev M' 30 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist p. 1 » 1] 

p. lal ^Qv OVOfJia [JIOVOV ZOIVOV. 

Ti cpr^aiv 6 'ApiaTO-sXr^?; ev ovofjLOtsi fxovov y; oixcuvufjLta; xottxoi -^'s 

5 xal £v xois py5[xa3iv eSTiv auTixa 'youv to spoi prjjxa ov 6[i.u)vuu.6v Eaxiv 

ayjfxai'v£t 'y°'P ''^Q'^^ M'^^ "^V spto^^^-tV Sia^Osatv TroTs Ss tyjv XsxtixyjV evlp- 

Ysiav. o\io(<ii^ To opto 6|xa)vutx6v ecjTr xai Y°!p ''°t'- "^o Qstopio xat to 

PXSTTO) (37J[iatV£l. £t TOt'vOV Xat £V TOt? pV^fXaSlV £(5TtV I Yj 6[J.(UVU[Xta, Tt ^ik 

OT^TTOTS etTTSV d)V 6'vO[xa [XOVOV; Tpo? TQUTO Cpa[X£V OTt OtTTOV TO OVO[Xa* 

10 To [x£v TiTtoTtxov, xat ToT? 7pa[X[xaTtxot? £1)0; xaX£tv ouTto, t6 0£ cp£p6- 
[X£VOV xaTot Tzdari^ X£c£(o? ar|[xatvo'Jarj? xi' out(o y*^? '^'^'^ ^ MEvavopo? sv 
7rpooi[xtot? Tr^? A^uxaota? 6v6[xaTa ixaX£a£v Tiaaav X^^tv, xat auToc os 6 
' AptaTOTsXr^; £v t(u n£pt £p[xr^v£ta? 6v6[xaTa xaX£t Tiaaav Xs^tv, (5jc auv 
0£(o [xaf)r(a6[x£i)a. aixsXst TOt xat fj^xsT^ xa-a touto to ar^[xatv6[X£v6v cpa[x£V 

16 xaXoT? 6v6[xaat x£)(pr^ai)at tov WKdxuiva ocvtI tou xaXaic XE^sat* ou -^ap 
[x6vot; 6v6[xaatv Ij^pTjaaTO, aXXa xat Xs^^atv TioXXaT?. 

p. 1«1 ^£2v 6'vo[xa [x6vov xotv6v. 

T6 [x6vov ov/Jh'; XlyETaf v] to [xovaotxov, (oaTiep Xeyo[X£v sva [xovov 
-^Xtov, vj To TTpoig otvTtotaaToXrjv tojv 6[xot'(oc Xcyo^xsvtov, (jjarcEp Xe^o^xev 

20 aittivat, £t xdyjA, tov 'AytXXsa sv roXEtxd) o6pu [x6vov eyjjvxot., ooy OTt 
eaOr^Ta oux £T/£v t^ /sTpa? xat axsXy] xat aTcX(oc toc XotTta [x6pta tou a(i)- 
[xaToc, aXX' OTt ouokv sTEpov Tuiv TroX£[xtxa)v ^p^yotv^ov £ij(£v, otov aairtSa 
y) piXy] f( (i'XXo Tt T(ov toioutcuv. oiyjh^ toivuv Xe-jO^xevou tou [x6vou eTXy]- 
TTTat T(o AptaTOTsXst To [xovov xaTa To osuTEpov ayj;xatv6[x£vov, (o? oyjXoT 

25 ETTtcpiptov xat XE^tov 6 OE xaTa Touvo[xa Xo^oc Tfj? ouata? sTspo?, 
tout' EaTtv 6 optaTtxoij Xoyoc ETspo?. 

p. 1 a 1 Koiv6v. 

T6 xotvov TETpa/uic XsYETaf ri to [xyj Trscpuxo? oiatpETaQat* TOtauTa 
0£ laxt tAv-ol, (uv f^ XP^i''''^ ^'^'^^ xotvv^, otov oouXo?, auXo?, T^inToc. Xs^ETat 
30 7:a'Xtv xotvov xat to [xsptOTov, o xat atoCsTat [xETot TfjV Statpsatv, (oaTCEp 
X£'(0[x£v xotvov Tov otyp^v. xaTot bh, to TptTov ayj[xatv6[x£vov XI-^STat | xot- 2!)* 
vov To £v •jrpoxaTaXyj'|i£t, &(S7:zp cpa[x£v xo ^aXavsTov xotvov xal to {)£aTpov 
TauTa -j-otp xotvot 6'vTa tou 7rpoxaTaXa[xpocvovTO? i6ta XEyovTat Etvat. xaTot os to 
TETapTov a-/jfxaiv6[x£vov XEysTat xotvov to oXov sauTo TrapE/ov £xa'aT(p t(ov [xete- 

35 yoVTCUV aUTOU, (JoaTTEp X£"(0[X£V XOtVOV t6 CwJOV, ETTStSyj OUX aV Tt? ElTIOt TOV [X£V 
a'v8p(07rOV [XEpo? a^TOU (X£T£)(£tV TOV §£ rTTTCOV [XEpOC, 0(XX' IxaaTOV TOJV £10(OV 

oXou [xeT£j(eL xou Ctuou. ou't(j) xat yj tou xyjpuxos cptovyj iTcta/]? 6'XrjV sauTfjV 3 ov M'-': u)v Mi 1 1 IVUvavopo?] Com. Att. frg. III p. 88 (Kock) 13 iv xoj 

IlEpl £p[x.] p. IG^ig (cf. Amraon. comm. p. 45,15) 21 a-AiXkri M 

34 eauTcu M 37 iauTrjv scripsi: lauTTJ M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. 1«!] 31 

7rap£](ct £xa(3T(p xmv c/.zouovx(jov auTrj>?. sv-auOot ouv xaxa xo TsxapTov 
aYjtxaivo(jievov sipriioLi xm 'ApiaTOTsXet xo xoivov to '(ap Alac fjvotxa 
STTtarj? oXov sauTo [j.sTaotoajat toi% [xsTS/ouatv auTou. 

p. 1 a 1 '0[xa)VU[i.a XsYSTai «iv ovofjta [xovov xoivov, 6 6s xaTa 
5 Touvo[xa X6-;o? t9j; ouaia? sTspo?, 

'A^iouat Ttve? C''!'^'^^ ti oyjuots ©tXoauvTO[xo; iov 6 'AptaTOTsXr^; [j.rj 
elirev 6[X(yvu[xa X£"j'eTat «Lv ovo[xa [lovov xotvov xat eaioj-r^acv, aXf! 
eTTT^YaYsv Trpoa&r^xTjv Ttp Xoyq) tyjv Xs^ouaav 6 os xaTa Touvo[xa Xoyo? 
Trjc ouaia? sTepoc* eiprjxcijs yap (Lv ovo[xa [xovov xotvov ■;:avT(o? 

10 TTpoauTiaxouaat Sst oxt xaxa Ta aXXa TcavTa otacpspouatv. auTrj txsv ouv 
[xia C,'^zri(Si^. oeuTEpav Se Ci^tr^atv TrpoPaXXovTat TOiaur/jv cpaai "(ap oxt ota 
Ti [lY] elTrev ^6[xu)vu[xa XeyeTat (Sv ot 6pta(xot otacpopot [xovot'* Ttdvxtu^ '(ap 
r^v TraXtv TrpoauTraxouaat OTt xaTa Ta aXXa r.d^jxa. otacpepouatv • et Totvuv 
TjV BuvaTov ota ttj'; [xvr^^xrj? tou evo; Xotuov xat to exepov rj[xac TrpoauTr- 

15 axoueiv, xt OT^itoTe toc ouo au^xTrXsca? eiirev 6[X(uvu[xa Xe^eTat (Sv ovo[j.a 
[xovov xotvov, 6 oe xaTa Touvo[xa Xo^o? Trj? ouat'a? eTepo?; auxvj SO"" 
(j.£v ouv rj Cifjtrjatc, Trpo? tjv cpa[X£v Trpwxov [xsv oxt "('t'|'V(ji)ax£t 6 'Aptaxo- 
TeXr^S Trpo? £taa"i'0[X£vou? tov Xoyov 7roiou[x£Voc, xai toutou }(aptv aa'^r^v£ia? 
dvTt7roi£tTat. 6£UT£pov oTt (1)? T£)(vtx6c 6 'AptaxoxiXrj^ touto 7r£7rot'/)X£v et 

20 ^ap elTrsv %ov 6'vo[xa [xovov xoivov' xat Ta XotTra sat^oirr^aev, £upt'axovTO 
av xat Ta 6[X(6vu[xa (xyj 6[x(6vu[xa xai toc [xrj 6[j.(6vu[xa 6[A(6vu[xa* 6 "jap 
nXdT(ov xai ' AXxipidorjC, fxrj ovts? 6[X(6vu[xot, 6fxojvu[xot dv eupeOr^aav 
e/ovTe? xoivov 6'vo[xa to tou dvOp^oTrou. et oe xaTa touto to 6'vo[j.a, cpvj[xt 
oe To Tou dvi}p(67rou, fjaav 6[x(6vu[xoi, e^xeXXov (6') £/£1^ xat X6-j'ov tov 

25 auTov, Yj'ouv tou dvOp^oTrou {d\i'^i}i yj.p Ctpa Xo-j'txd i)vr|Td), r^upi^axovTO xd 
TOtauTa 6[X(6vu[xa [iri 6[X(6vu[xa dXXd auv(6vu[xa. out(o [xev ouv 7rp6c Tot- 
ouTO. Tcpos Oc Tov Xoyov Tov X^YOvTa OTt otd Tt [xr) eiTrev ' 6[xt6vu(xa Xi-^e- 
xat (6v 01 6pta[xot [xovot 6tdcpopot', (pa[X£v OTt ev fjV touto £iprjX(6c, r^upt'- 
axovTO xd auv(6vu[xa (xrj auv(6vu(xa* otTTr^c "cdp oiiarjc Tr;<j oua''a; tou 

30 aTo^xou, Tr^; [xev 7r6pp(o, xai)d C,(\irjv Xo^^txov Ovr^Tov cpa^xcv, Tr;? 0£ Trpoa- 
e/ouc, xai}d Xs-j^^Tat 2(oxpdxrp tpaXaxpo? ^rpo^j-daT^op cpiXoaocpo;* £i ouv sTTrsv 
}x6vov 6'Tt 6[x(6vu[xa X£-|'£Tat (6v 6 6pta[x6; otdcpopo^, 6 -(oxpdTr^c rj6ptax£To 
dv [xr) auv(6vu}xo? tio C<p«> <6; £/(ov 6pta[x6v ^reptTTov tou C<pou, Sirep f^v 
droTrov Td "(dp "j'£vrj, (6; ^rprjTat, auv(ovu[X(oc xaT/)",'OpciTat T(ov utt' aurd 

35 £t6(6v. 

' AXX' ou [J-£/pt TOUTOU TaTavrat d-ropouvTS^, dXX' iTrexTeivouai rdc 
d^roptas X£"(0VT£c 6td Tt £i7r£v 6 0£ xa^d TOuvo[Aa X6"j'oc Tr^c ouaiac 10 oeT] conicias -AtXvjzu »isi forte participium sfpTjy.to; libere posuit ut p. 2'2,13. 11 
post TiavTio; addita e{ ocvdptoTiov del. M 1 1 'f Tjd M 12 TidvTto; scripsi : ircivTa M 

(cf. V. 9) 18 aacprjvia? M 24 8' inserui 2G TotoOxo scri|tsi: t6 touto M 

29 [XTj auvtovjixa in mrg. suppl. M'-' 00 tb; superscr. M-': ciXX'' M' 31 etpTjTai] p. 27,38 32 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. lal] 

STspo;* /pr^v -(ap out(o? stTceiv 6 8s xa-a TOi)VO|xa Xoyo; iTspo;', r^ 
ooxuii '6 os X070; I T^? oudia? STspoc'. tu ouv /psia tt^? T0(3auT-/iC d/pi- 30' 
Psia;; fva TOtvuv Ta XsYOfxsva vor^aa)|xsv, erTrojtjLSV ouTtos* vj Xs$i? STriosys- 
Tat xal rSiov Xo^ov u)? Xsjt?, s::t8s;(ETat xal u)? 7:pa7[Jia ar^ [xaivouaa* 
5 7rpa7[xa os Tj Trpoasxs; tj ~6ppu). 8s Xi^to, TotouTov ^STtv tj Aia? cpojvv] 
E/st xal lotov Xo^ov u); Xs$i;, xai>' y;v XsysTat 6iJLa)VU[jLo^ ouaa, ovo\iot. 
dossvixov ota'jXXa[3ov [laxpoxaxa^Xr^xTOv, xai oaa TotauTa. sTrios/ETat os xat 
(uc (5r^[jiai'vou(3a -pa^fxa, u)? scpr^v, r^ Trpoas/k tj iroppo)' Tiposs/sc [xsv 
(3r^[xatv£i, st xu"/oi, tov TsXatxuivo? uiov rj tov 'OiXsw? (ouosv 7a'p [xot oia- 
10 ccsost), TToppu) os arjU.at'vst tov dv&pui-ov. ote ouv stVd 6 ' AptaTOTsXr^c 
xaTa TO'j'vo[xa Xoyoc tt^c ouatac, t6 T:pa-j'[xa Xsyst t6 -poas/u>c ut:6 
Tou ovoaaTOC ar^[xatv6[XEVov. st TOtvuv sTttev '6 8s xatd Touvo[xa X6*(oc 
sTspoc' 7:apaXEi']/ac 'ttj? ouaia?', t^Xsy/eto d7:6 tou X670U tt^c Xs^ewc* ouos 

"l^dp TzdvTtliV TtOV 6[X(0VU[XU)V XoyOC ETSpOC, TOUT saTtV 6 X6yOC TTjC Xs(;SU)C' 

15 ?8ou 7dp t6 Aidc iv djxcpoTspotc t6v auT6v £7:tOE/£Tat X670V (oc Xsgtc. t6 
d'pa TTj? ouatac 6'vo(xa ^TapaXstcpOsv d7:£7:Xdva Ty^jac T^spi ty)v Xsqtv. 7:dXtv 
£t sTrEv '6 0£ XoYOc t^? ouata? ETEpoc' 7:apaX£t'];ac t6 'xaTa Touvojxa', 
dvaTps/ovTEC STTt Ta 7r6pp(o Tuiv ar^[Jiaivo[XEV(ov Eooxoutxsv eXey/eiv t6v 
X6yov, oTov (os dv £i'7:ot ti* oTt 6 T£Xa[xtovio^ xat 'OtXEtoc 6'vo[xa l/ouat 

20 xotv6v, t6 Ai'ac, xat 6 Xoyoc t^c ouatac auTuiv (xotv6s) xai)6 d'vi)p(ozot. 
Tva ouv [XT^TE Etc T7JV Xe^iv [x'/^t£ £tc TTjV 7:6ppuj arj[xaai'av d7:o7:Xav/)i)(o|xEv, 
7:poasHrjXEv 6 oe xaTa TO'Jvo[xa X^^o? ttjC ouatac ETEpoc, tout Eaxiv 
loit TTjC X£;s(oc d7:oaTdvTac t/)v ouatav C,r^xtiv, ouai'av 8e ou ty;v Tu/ouaav, 
dXX^ TjV T:poaE}((o? /at xupt'(oc ] arjjxoi'v£t t6 7:pox£t}xsvov e^c Cr^Tr^atv. xa- 31'- 

25 Xu)C os eTt^ev X6"|'ov xai ou/ 6pta[x6v y) u^^oYpacpTjV, t6 xotv(oc xaT/)Yopou • 
(xEvov xaTa djx^iOTSp^ov, 6pia[xou ''fr^[xt xat u7:oYpa<pT|C* ouoe -|'dp Tzdvxa Td 
7ipdY[xaTa 6pia[x6v u7:ooE/ovTat, (bc otjXoi Ta Y£vtx(oTaTa xat Ta aTOfxa' 
Ta [XEV 7dp -jEvtxtoraTa oux s^Ttos/ovTat tbc [x/j s/ovTa yev/) 7:p6 auT(ov, 
Ta 6s aTOfxa toiatTaTa oiacpopdc. 

30 'A$touaiv EVTauOa C^JTStv ti 87)7roTe sTt^sv ttjC ouatac* xat ^dp 

6pa)[X£V oTt ou }x6vov £V ouaiatc eaTiv tj 6[X(ovufita, dXXd xai Iv aufxpspy]- 
xoai* t6 ^dp 6$u 6[X(ovu[x6v laTtv ayj[xaiv£t Yap sv [xsv TroaoTc t6v oyxov, 
(b? Xeyoixsv o^sTav etvai tyjv jxd/aipav, Iv os TcotoTc t6v /U[x6v, (oaT^sp 
XsYO[x£v t6o£ t6 Eosafxa ocu sTvai. T:p6i; touto pYjTsov OTt 8tT:X^ dcTtv yj 

35 ouat'a* T) |x£v 7:p6c dvTioiaaToXYjv Xsyo^xev/j Ttbv au[x[3£p/;x6TU)V, ■^Ttc xat 
[xt'a lart Ttbv 8sxa xaTrjYoptwv, ^rts xat au{)u7:6aTaT6c laTtv, t] oe xard 
T:dvT(ov T(ov ovTtov cp£po[XEVYj, o^TE OYj TYjv uT^apJtv ExdaTou ouatav 6vo[xa- 
C6vT(ov Tjjxtov. ouatav o'jv cp/jatv 6 'AptaTOTiXrj? ou tyjv dvrtotaaTEXXo- 
[XEVTjV ToT.; auix^EpYjx^atv, dXXd tyjv xotVYjv ttjv xaT/jYopou[xEV/jv xard 7:dv- 

40 Tu)v, xai)' Y)v Xe^oixev xat Td au^xpE^Yjx^Ta U7:dp/£tv sv toTc ouat xat s/stv 
uTrop$t'v Ttva. 10 eiTTo scripsi: etTret M 20 -/oivo; iuseiui 23 loet scripsi: ffit\ M 

29 toi«tT. oiacp.] cf, Porpli. Isag. p. 8,15 34 (55'jv M 39.40 TttivTUiv scripsi: ccjToiv M OLYMPIODORI TN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. I » 1] 33 

p. 1»! ^O 8e xaxa Touvo}i,a ^670? x^? Quata^ ftepo^. 

ZTjToGijl TtVc^ Tt OTJTCOTS Sl aVTtTSTaXTat Tti) XOtV(p TO ioiOV, StpTjXOj; 

«ov ovo[ja [j.ovov xotvov [xt] i-i^YaYSv '6 os xaTa TouvoijLa X070? tt^s 
ouatac i6to? , ukK £i~zv iTspo;, iiJTivt avTtxetTat to TauTov to ^ap Tat»- 
5 Tov To) sTspu) avTtxetTat. | cpa[xsv o5v irpoc tooto OTt pouXoixsvo; T|[Ja? Sl* 
ocuvat 6 ' AptJTOTs^yjc acp' sxaTspa? avTti^Eastoc svoc s^xvrjfj-oveujsv, xsXs'Jaa> 
Yjixas TrpocfUTraxousiv toc aX^a. aXX' etteiotj TauTa stpr^Tai, pr^TSOV Tt, scp' 
(o xaTairausoixsv ttjv 7:apou(3av Oswpiav. i3tsov Totvuv OTt 6 fiEV ' AptaTO- 
TsXr^? \iov^ T"^ xotvojvta Toui ovofiaTOi; s/apaxTTjptcjiv toc Ofxtovujxa, ot os 
10 s;rf,'yjTai xat akKct^ irapaTr^pr^ast? XE^outJtv sj(siv Ta 6}xtuvt>[xa' osi ya^p, 
cpaat'v, xat YpacpTjv ty)v auTr;v s/siv Ta oixtuvufxa xat tov auTov tovov xat 

TY]v auTYjv TiTojoitv xat To auTo TTveufxa* atxeAst TOt to xsvov oux scJTat oixaj- 
vujxov, srstOT] t6 [xsv ota tou e Ypa'cpsTat xai srjjxaivEt t6 }xa'Taiov, t6 83 
oia Tfj? at oi(sb6'('(oi> (xat) 5r^[xat'v£t t6 veov. outoj xat t6 'ap"^o?' oux lcfTat 

15 6(xu>vujxov, STcstOT] t6 (xev o^uTovtoc dva7ivto(3x6[x£vov ayj[xatv£t t6v paOuixov, 
t6 o^ Trapo^uTovto^ ar^[j.aivst tyjv TroXtv xat Tovti) otaxpivETat. ouos ixtjv rj 
iXa^Tyj? cptovTj 6[xtovu[xOb saTai, s-stoT] tq TTTtoast otaxpivsTaf ar^ixaivet "j'ap 
t6v 'EAa'r/jv, avopa t6v 017:6 'EXat'a? Tr^c uoXeto^ t^? 'iTaXta?, otXXa 07] 
xat t6 cpuTov OTe [xsv ^ap Trp6^ YsvtxfjV Or^/vuxou ov6[xaToc auvTSTaxrat, 

20 ar^txaivst t6 cpuTov (fj sXotTyj *(ap t^; sXa^Trjc), ots oe 7rp6s su&siav TTTtoatv, 
arj[xat'vsi t6v TroXtTrjV- 6 'EXa'Tr^? tou 'EXa'Tou. 6[xot(o? t6 'aCoixsvr/ oux 
laTtv 6[xtovu(xov, ETrsiofj oux l/st t6 auT6 Trvsuixa' oaauv6[ASvov Yotp arjixaivst 
t6 svTpS7ro[xsvy], odsv xat 6 Trotr^Ty]? cpr^at 

aC6(X£vot At6; uiov, 

25 i|/iXou}x£vov OE TTjv cyjpoTrjTa ar^[xat'v£t, ti)? xat auT6? 7ra'Xtv 6 TrotrjTV]; cpr^atv 
vj }xsv t' dCo}xsvy| xsiTat TroTa^xoio -ap' o/&as. 
xat ouTot }xsv Eiatv ot 7rpoaoiopta}xot tujv 6(xto|vu}xtov ot Ettoi^oTsc Xs-jsaDat. 82'' 
6 os cpiXoaocpo; xat dXXou? Tcpoaotopta^xouc aTrsOsTO Xeyojv oTt osi rd 6}xtd- 
vu}xa s/stv 7rp6? toTs £tpr^[X£vot? xat t6 (auTo) [xeoo? tou X670U, ucp' 8 

30 dvd^ovTat, xat t6 auT6 -(evo?* loou ydp t6 £/£t* oux laTiv 6}X(x»vu}io; cptovr^, 
ot6Tt ou/ U7r6 t6 auTo \iipoq tou Xoyou dvdyovTaf t6 (xsv "yotp xaTa Ttov 
6'cpsiov cp£p6}x£vov 6v6}xaT6c saTt xat 7rXr^8uvTtxou dptOixou xat 7rTtoa£aj? 
suOeiac, t6 oe sttI r^c xTy]asto? pr^iiaTos svspY>)~txou* l/uj, Ixs'*, ^X*'- 
dXX' ou8e t6 cpdpo; 6(xtovu(x6v eariv, STrstSyj (xyj xaTa t6 auT6 (fsvo?) 

35 Xs-(ovTaf cpdpoc (xsv ^dp f; 7r6Xtc OrjXuxuis, ouSsTsptoc os t6 t}xa'Ttov. £v 
TouTois ouv TrepfypdcpETai f^ Tcpox£t}x£vrj fj^xiv sts £;£Taatv Ostopia. at 

8 tu scripsi: 8 M 11 cprjafv M 12 xevcJv Kl.: xevdv M 14 xal adilidi 

18 confundit 'KXata et 'EX^a 19 [xrjv M 21 aCoij.dvr] M^: eCofi^vr] corr. o.x 

i^Co|x^vr] M' 23 6 Trotrjx/;?] Hom. A21 24 ^CdfAevoi (supra scr. d) M 

25 tLrjXo-Vevov M 6 TtotrjT;^;] Ilom. A 482 26 x'] xi; M ^Co.ix^vrj M 

27. 28 Tipootop. M 28 6 <piXdao'fo; sc. 'OXu(xt7ro'6topo; 29 oOto iuscrui 
8] o'j M 34 Y^vo; inserui 

Commeut. iu Aiist. Xll 1. Ulymp. Piul. et iu Cat. 3 34 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. Ia2] 

(Oswpia 7]'.) 

p. Ia2 Otov Ctvov t£ av&ptoTTOc xttt To ye "j'pa [A [x£ V V. 

'Etteiot) TcaiTpao£rj'!J-a"t xi/prixat 6 cptA.6aocpo? km xuiv 6[x(ovu(i,(ov, t6 

§£ TrapaSEtYfJLa [xEptxov ov ou ouvarat £?iC(a>{)7)vat 7:avrt [A£p£t Ex£tvou ou 

5 eaxi Tapa^SEfj [xa, cpipe ix otaipecjsu)? TrEpiXa^PcupiEV ta EiBrj tuiv 6[1(uv6[j.(ov, 

iva e(56[i£0a eiSote? xai uro Trorov [xspo? dva^YExat xoiv 6[x(ov6[x(ov xo Trapd- 

SEtl^xa 'AptCTOTsXoU?. T(0V TOtVUV 6[X(0V6[X(0V TOt [X£V ECfTtV aTTO T6)(yjC, Ta 

0£ £x Siavota; Xa[xpdv£Tat. xai dT:6 T6'/r,c ESTtv 6ix(ovL>[xa, (os OTav cv 

Ota^OpOt? TOTTOt? OtXOUVTE? TtVEC T(p aUT(l) 6v6[iaTt 7rpOC»a70p£6(OVTat d[xcp6- 

10 T£pot, 7:p6? ouSiva cjxottov dcp£(opax6T(ov t(ov Ta 6v6[xaTa 0£[X£V(ov oiov 
(ei Tu/ot) 6'vTa Ttvd £v riEpatoi XEyEaOat i'(oxpdT-/)v, 6'vTa oe ev 'AUr^vatc. 
ou otd auTTjv TTjv otdvoiav ExaTspots x£t(x£vou Tou 6v6[xaToc, dWa xaTd 
Ttva T^/r^v. dXXd tout(ov twv xa^d lu/r^v oux lcTt otai'p£atc, otoTi at 
otatpEaEt? Tj dito 'i/yr^z r^ oltzo £TrtaTr^[xr^? | TtpopdXXovTat , Ta os xaTa 32* 

15 t6/"/)V OUOe t£)rVT(J, 1T0A.X(p 0£ [XaXXoV 0U0£ iTrtaTTg^XTf] U7:0T:£TrT(OX£V oid t6 

Ta» [x£v T£/va; xat Ta? l7:taT7]!xa; (opiaixEvac eivat, Ta hh. ■kolzu t6/r^v 
doptata Etvai, td oe doptata otatpeaEt ou)( ui^o^dXXovtat. xat ott tauta 
out(o; £/£t, or^Xoi xat (6) Iv rop7t'a Sojxpdtr^?' E[x7:£tpia '(dp {or^ai) t6 
rj[x£t£pov a(o[xa auvi'atr^at xatd tE/vr^v, d7:£tpia 0£ xatd "^dyr^v. Ta Se drco 

20 6iavo['a; 6[X(ovu[xa otatpouvTat* r^ y«P dXXr^Xot? laTtv 6[x(ovu[xa xat too 6'vTt 
6[X(dvu[xa, T^ dXXrjXot; [xev eativ 6[X(ovu[xa, T(p oe dcp' ou 7:ap(dvu[ia. xat 
TOUTO 6i/(oc* >) «>? d7:6 7:oir^Ttxou afTiou v) (o? d7:6 TEXtxou. d7:6 [xlv 
7:ot"/jTtxou, (o? OTav £!.'7:(0[i,£v taTptx6v a[xtXtov, taTptx6v pt^Xtov (TauTa "(dp 
(b; d7:6 latptxr^; 7:otr^tixrj? 6vo[xdC£tai), d7:6 oe teXixou, (o? OTav £i'7C(o[X£v 

25 u-yiEivov atttov, uYieivov cpdp[xaxov, u*ct£tv6v 7:ot6v d7:6 'j-dp t^? u^etas, 
OT^Ep iatt t£Xtx6v tT(C tatptxr^c, ta6tr^v tyjv ^cpoarjyopiav etXvjcpaat. ot6 
xat £?x6t(oc xaXouvtat tauta (oc td dcp' evo? xai 7:p6? iv td [xev -(dp 
<o? d7:6 T^otr^ttxou atttou 7:apr^Y[x£va xaXouvtat dcp' £v6?, td oe (o; d7:6 
tEXixou 7:p6s £v, £7:£t8rj 7:p6c £v tlXo; dcpopd td £tp7][x£va 7:dvta £$ 6(xou, 

30 trjv uY^iav cpr][xt'. xat outto [xlv td dXXvjXotc 6[X(dvu[xa, t(i) os dcp' ou Tcap- 
(dvu[xa. td oe dXXrjXot? 6[X(dvu[xa (xat tol 6'vTt 6[X(dvu[xa) otatpouvTat xard 
trjv Tpt[X£p£iav Tou /povou* rj -/dp 7:p6; t6v ^rapiXrjXuOoTa Xl^ETat, xai 
£?at TauTa xatd dvd[ivrjatv XE^o^xEva, (oc 6't£ ttc ttp tou 7:^7:7:00 6v6[xatt 
t6v ui6v ^cpoaa-cope^aTfj £t; dvd[xvr^atv IxEtvou, rj t:^^'; tov [xlXXovta xai 

35 T^otcT to xat' IXTTtoa, ] (0? ei' tt? t6v Eautou uiov ScoxpdtrjV 6vo[xda"{j r) 38^ 
nXdt(ova, totoutov aut6v £X7:iC(ov -^EVEaDat otot exeivoi "jEYOvaat, t] 7:p6s 

1 tit. inserui (cf. p. 28,23) 5 ~.E^OA[i.'] r.apald^. M 7.8 ta Se — tuxrjS in 

mrg. suppl. M 9 TrpoaayopeiovTat M 11 ei tjxo' ex Philop. p. 21,16 inserui 

1.6 optafieva? M 18 inseruit Vitelli (cf. Amm. in Interpr. p. 47,3) ropyfa] 

p. 448 C (cf. El. p. 140,3) cpf|Cji addidi 20. 31 ovrt] an dcp' o-j? 21 xd» 

M"'': t6 W 23 ajxTjXtov M 25 a-.Teifjv JI 29 e?] corrigas Tpia (cf. v. 25) 

30 To3] To M (cf. V. 21) 31 xal xiu ovct 6;x. inserui (cf. v. 20) 34 Trpoaayo- 

pe'J5/( scripsi: rpooaYopejaet M 35 (5vo.uc<o/] Ei.: (Jvojxaoet M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. 1»2] 35 

Tov evsatoiTa. v.oX touto T^iyjSiZ' r^ xot-a {xsOs^iv r^ xaT7. [xsTacpopav t^ 
xav^' ojxoioTr^Ta. xaTa [is^yE^iv jxev, (oj? XsYoasv) *|'p(3t[i-!i.aTixT(V 'Y^vatxa 
dTco TTj; Ypa[x[xaTiXTj? '^^X^^p ^i fxousixTjv aTTo TY)^ [xouaixY]?, xaTa [xsTa- 
(sopav Ss (o? T:ot[x£va XaoJv, xopuwrjv opouc, Trooa? "lor^c. ssTi Ss f^ [xsTa- 

5 cpopa', <S? cpTjaiv 6 0£[xiaTtoc, auvTo^xos dvaXoYta. xat dXT^Osust 6 dvfjp 
Xsyoiv TouTo* TYJs ydp dvaXoYtac X£*|'o6aT^s oTt wairsp Tot[xfjV £v •irot[xvitt), 
outo> paat^Eu? £v dvOpoJTrotc, f^ [xsTacpopd dcp' ixatspa? auaTot/iac Sv ^a- 
Pouaa auv£7tX£c£ auvTO[xo)c xat cpT^at tov [5aaiX£a Trot^xEva Xaoiv. t6 0£ 
xa&' 6[xototrjta or/jlb^- r^ Trpoc ty]v Y^o^Cftv tfjC C,iur^^, o)C ots [xa&r^Tf^v T(u 

10 Tou oioaaxdXou ov6[xaTt 7:poaaYop£ua"(j Tt<?, otov 9£atTTjTov SojxpdtTjV oid 
to £otx£vat auto) xatd t£ tf,v Yvtoaiv tfjS C"jfc? xat to fj&oc tf^c '{/u/fjC. 
f( Ttpo? tf^v [xopcp7]v, o>c otav £t'Troj{x£v tfjV e^/.ova tou Sojxpdtouc soi/svat 
t(o l'(oxpdt£t xat xa/.£aoj[X£v tauTTjV SojxpdTr^v. uito touto t6 etoo.: ToJv 
6[x(juvu[X(ov dvacpepeTat t6 7rapdoetY[j.a tou ' ApiaTOTsXouij. | 

15 'AXX.' eTtetofj xat ev toTc auv(ovu[xotc tou auTou [xs^xvr^Tai 7:apaO£t*j'- 33» 

[xaTOc, £[xcpaatv f^[J.rv otd touto otoouc (b? laTat Tt? xotvcuvta oixcuvutiojv 
xai auvtovu[xu)V, ^sps tou? TpoTrou? OTjjxoaieuatofxev, xaQ-' ou? SuvavTat xot- 
vtovEiv Ta 6[xa)VU[xa toi? auvtovu^xot?. SuvaTat Totvuv t6 auT6 xat 6[X(ovu- 
[xov eivat xai auvtovufxov TSTpa/a»;* f^ Yap t6 auT6 to) auT(i) xaTa t6 auT6 

20 xat 6[x(ovu[x6v saTt xat auv(ovu[xov, fj t6 auT6 dXXto xai dXXo) xaT' dXXo xat 
dXXo 6[xtovu[x6v saTt xat auv(ovu[xov, t] t6 auT6 o.Dm xat dXXto xaTa t6 auT6 
6[x(ovu[x6v saTt xat auv(ovu[xov, fj t6 auT6 Tto ouTtp xot' dXXo xai dXXo 
6[xtovu[x6v saTt xai auv(ovu[xov otov t6 aut6 t(o auTtp xaTd t6 aut6 6{ito-| 34'' 
vu[x6v eatt xal auv(ovu[xov, (b? oTe ouoiv TcpoacoTrotv ev ovo[xa xeiTat t6 

25 EuPouXoc, dfxcp6Tepot oe eiev xai auveTOt* e^rt "^ap tout(ov t6 auT6 ovo[xa 
d[xcpoTepots xat otd touto 6(xtovu[xot, dXXd Y<ip ^tof'^ oi<^ "o auT6 ovo[xa auv- 
tovu[xof et [xev '(dp (b; xupiov Xdp(o[X£v t6 ovo[xa, 6[xa)VU[xov, st 6s (bc 
7rpoa"irjYOptx6v, auv(bvu(iov toou totvuv 6 aut6c EupouXoc t^p auttp dvopt 
xatd t6 aut6, fJYOuv t6 su^ouXoc, 6[xa»vu[x6v satt xal auvtbvu[xov. t6 auto 

30 dXXtp xat dXX(p xat' dXXo xat dXXo 6[X(bvu[x6v satt xat aovtbvu[xov, o^ov 
^toxpdr/js ti^ [Asv tota £tx6vt 6[xtbvu[x6v ECtt, ttp 0£ flXdt^ovt auvtbvu[x6c 
iatt xab6 dvbpto^ro;* tSou 6 aut6';, tout' lattv 6 ^"toxpdtr|C, dXXtp xat 
dXXtp, tout' £att tfj loia £tx6vt xat [iXdttovi, xat' dXXo xat dXXo, tout' 
satt xaTa t6 ZtoxpdTTjs xat dvDptoTroc, 6[X(bvu[x6v eaTt xal auv(bvu[xov. t6 

35 auT6 T(ji auT(p xot' dXXo xai dXXo 6[xtbvu(x6v eatt xai auv(bvu[xov, (b; 
Aia? 6 TeXa[x(bvtos xio 'OtXs^oc AtdvTt 6[X(bvu[x6v soti xat auv(bvu[xov, xaTa 
fxev t6 Aias 6[X(bvu[xov xaTa oe t6 dvBpto^ro? auva>vu[xov tSou 6 auToc 
Aia; 6 TeXatxtbvto; Ttp auT(p AiavTt, tout' eaTt ttp 'OtXecoc, xot' dXXo 
xat dXXo, tout' laTt xaTo t6 Aid? xal xaTa t6 dvOptoTro?, 6(x(bvu(x6v iaxi 2 (b; lifo^i.z^ ex Philop. p. 22,2 inserui .'") 6 0£|x(c!Ttoj] haud dubio in Oatepori- 

arum enarratione (cf. Zelieri Ph. (i. IIIi> p. 740) 7 auaToyEta; M '•• 10 tiu . . 

iv(5(xaTt TcpoaayopeOar] scripsi : xo . . ovo(xa TrpoaayopeOaot M 1 1 xaTa te] vcdTE M 

13 xaX^ao[A£v M 27 Xdpoixev M 39 av8poT:&; M 

3* 36 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 1 [Aiist. p. 1*2] 

xat (juv(juvu(iov. To auxb aX).«) xat aXXto xata t6 auio o^xouvutxov ItjTi xal 
(juva>vu[jLOV, orov 6 av&ptoro? T:p6; ixsv trjv oixsiav TrapapaXXofisvo; eixova 
£/£i t6 Ctp^''' 6[j.u)vu}xa>; xaTy,Yopo6[XoVov, irpo? Oi t6v pouv auvo>vu|xu)?* 
looh 6 auT6^ av&pio-oc aXhto xat aXXw, tout' Ioti ttq oixeia sixovt xat 
5 Tw po(, I xaTa t6 auTO, oTrsp sSTt t6 C<j)OV, ofxwvutxov eaTt xat suvouvufxov. M^ 
uiro TouTov t6v Tpo-ov t6 zpoT£&3v sTTt £xa'tcpov nrapaSsiYfjLa U7r6 tou 
'ApiaTOT£Xouc ava-c£xat. 

'AXX' £7:£ior) TauTa xaXtJu; tj^xiv otaxsxpiTat, oips Ttva? aTcopta'; xtv>-- 
atofxsv, cp£po|x£va^ xaTa tou optajxou tcuv 6[xiovutxa)V, xat tauTac £TrtXuaiu- 

10 [XoBa. xai laTt irptoTrj dTropia auTrj* £t t6 6[X(ovuuov £x£tvotc, tov iaTiv 
6[itovu[iov, xat Tou Xoyou xat tou ovoiiaTo? tou oix£tou auToi? [xeTaototoat, 
irav 0£ Tou XoYOu xat tou ovdfxaTO? tou otx£iou [xsTaototoai touto auv- 
tovu[i6v laTt, Ta 6[ttovu[xa apa auvtjovu[xd iaTt. xat cpajxsv irpo? ttjv 
dropiav tauT/^v oTt ou8£v aTOTrov t6 auTo xaT' dXXo xat dXXo 6[xtovu[iov 

15 eivat xat auvtovu[xov, ottou, tbc ioBiy\)ri, t6 auT6 xtp auTtp xaTa t6 «uto 
6[ttovu[xov 6uvaTai eivai xat auvtovu[iov. ETC£tTa 6£ xat tov 7:apaXo"j'iap.6v 
6 d7:optov XoYo; EiXr^cpev d7r6 tTj? otacpopou ar^[xaata^ tou xoivou* 6 [i£v 
Yap 6ptafx6c Ttov 6[xtovu[xtov xotv6v eXa^ev t6 oXoxXr^pov ev exdaTip 7rap6v, 
oj; e7:t Tf(? Tou xr^puxoc cptovr,:?, 6 Se d7:optov Xoyo? dXXo arj[xaiv6[xevov 

20 IXa^Ev Tou xotvou, t6 otatpETov d^isXEi Tr^? Ata^ cpwvrjC oXr^^ \izxi-/B'. 6 
T£Xa}xtovtoc xat 6 'OtX£to; * * 6[ttovu[to? ok oux dv Xsz&Etrj X«)pk 
£/.E''vou' oiaTi 7:£cptopaTai 7:apaXoYta[x6c. ETspa dTropia* Ta 6[xtovu[xa o toi? 
dXXotc Siotoai TouTo xat auTa £/£i* tt oe ototoat toi? [xetE/ouatv; r^ t6 
£ivoi 6[ttovufxa' 6v *dp TpoTrov xai t6 7:evTaauXXapov Toi; dXXot; 6v6[xaai 

25 t6 TauTat; dvau.£!Tp£tai)at [xETaototoatv, auT6 7:p6T£pov toT; T^EVTaauXXd^ot? S^r 
xaTa[x£Tpou[x£vov, Tov auTov TpoT^ov xal £7:1 Ttov 6[xtovu[ttov oixaiov ^etju- 
pr^aat, toaTs eivai auTa zptoTov 6[itovu[xa, tov eaTtv 6[ttovu[xa' £t oe td 
6[ttovu[xa 6[)tdvu[xd iatt, to? oeoetxTai, Ttov oe 6[itovu[xtov oux laTtv d7:o- 
oouvat 6pta[x6v, xaxto; dpa 6 'ApiaTOTEXrj? 7:£7:otr^x£v Ttov 6[itovu[xtov d7:o- 

30 oou; 6pia[i6v t6v XE^ovTa tov 6'vo[ta [tovov xotv6v 6 oe xaTa tou- 
vofxa XoYo; Tr^? ouaia? steoo?. 7:p6; touto cpa[t£v OTt oux dTTEtxoc 
TtJbv 6[itovuu.tov d7:o6ouvat 6pta[x6v e; 6[xtovu[xtov cptovov auYXEi'[x£vov, 07:£p 
xal evTauila 7:£7:oi'rjX£v exaatov ydp x£t[x£vov iv ttp 6pia[t(u 6[t(ovu[x6v 
latf xai "(dp to 6v or^Xtottxov r^v 7:X£t6vtov, dXXd orj xal to xotv6v xai 

35 to [tovov 6[t0itju; xal r; ouata. xat [xr; Oauitda-(j?, 07:ou '(z xat t6 uYtaivov 
6[ttovu[tov ov xal ar^[xavttx6v vj tou cpuXaxttxou aitt'ou tr)? uYeias rj tou 
TTOir^Tixou r) tou arj[tavTtxou vj tou oextixou 6pta[X(i) u7:opdXXo[i£v (pa[x£v 
•/dp uYi£iv6v sTvai t6 ev au[t[xeTpta Oetopouixevov. xat auT6 o£ to au[t- 
[i£Tpov 6[ttovu[t6v EaTiv dv 7:Xeioai ^dp OetopEiTat. xat iv toutois /j C xouTOv Tov tpoTTov sciipsi : TO'jTtov Ttjjv TpdTTiov M 9. 10 i-iXvxJofxsSa M' 

15 xctTct] -xat M' 21 ante ofjLtov. laciinam signavi 22 TrecfitJpaTat M' 

25 an xai; Tr^vxe ouXXa^ait? 31 cJTieixtJD; M' 34 orjXoxtxov M 

39 77X£^tOC!( M OLYMPIODORI IN GATE(;ORIARrM c. 1 [Arist. p. Ia2— 6] 37 

d'{iu';r^ TTjC SsoTipac Octooiot?. ',0''^/; c/Troota* zl outovuaa sstiv aiv ovoua 

flOVOV XOtVOV, TO OVO|i,a TOUTO TO <p£p6[XiV0V xaTOC Toiv 6u(l)v6[itOV XOIVOV £5TIV 

y) lotov. * » xotvov jj.£v "ap ou ouvaTat etvat, StoTt y; 6uojvu}j.ia sdTt 
x'jpt'tov 6vo|jia'T(ov 6,ua)VU}Ai'a' xuptov ^ap ixa'aT(o =aTt t6 A'i'ac 6'voua. et ok 
b xupi(ov, oux £Tt xotvov. otXXa [xt;v ouSs Totov ouvaTat sivai to cvo|i.a t6 
(pEpoucVov xaTa | T(«v 6u(ovu[j.(ov, sl' "("s ojKovuuia iv xoivtovia ovofxaTo; .35» 
£}^£i t6 Eivai, (S(3~£p 6 6pt(jij.6c or^Xot X^Ydiv 6[x(ovuua XEYsxat (ov 

6'vO[Ja JXOVOV XOtVOV £t 6£ [X7)T£ i'6tOV [Xr^T£ XOIVOV TO 6'vOfXa, OUX SSTtV 

6[x(ovuixta. TTpos TouTo «pajxsv oTt xat xotvov ,3ouX6[X£i)a Eivat t6 6'vo[xa xai 
10 i'6tov t'6tov [x£v (oc T.ohq t6v A£YOVTa (exeivo? Yap oi6£v xaTa ^otou ar^[xat- 
vo[X£vou 'iip^Tat t6 o'vo[xa). xoivov 0£ rpoc tov dxouovTa* ttj '(olo 'Mv^wAi 
Tyjc cp(ovr,c T:£pt7:Xav(o[X£Voc d7vo£t xaTa -otou arj[xatvo[x£vou ct£0£Tat t6 
o'vo}xa. £1 0£ TOUTO. xax(oc Tr)v xoivtovtav t(ov 6[X(ovu(X(ov £kI tt^? d7:opi'as 
EtXr^cpaaiv. srt toutoi; xaTa7:au£a&(i> [x£v y; rapouaa {)£(opt'a. dvaYtv(o- 
15 axiat)(o os yj Xiqt^. 

(e£(opt'a U.) 

p. Ia4 'Edv -jdp d-oototu Ttc ti iaTtv auT(bv £xaT£p(o t6 ^«uo 
£tvat, "t'6tov £xaT£pou Xoyov d7ro6(oa£t. 

(A£7£t) OTt idv ,3ouXr^i)-^ Ttc 6pta[x6v dTTOoouvai £xaT£pou auT(bv (b? 
20 C",)ou, dXXov xat d'XXov 6pta|A6v d~ootoa£t, tou [xsv dXr^&ivou dv&o^o-ou oTt 

CoTioV Xo^lXOV l)vr|T6v, TOU 0£ '^fl^^XKl^li^^rjt^ ^««•'^V, £t TUJ(Ot. 7£Ypa[X[X£V0V 

d7:6 yp(o[xa'T(ov TOt'(ov /• to''(ov. C^i^/^ast ok 6 Xoyoc ot' r^v aiTiav oux 
£Tt:£v Ctoov £tvat, dXXd t6 C«>f»> £ivat. xa'' 'fa[x£v oTt £-t [x£v Ttbv d7:X(bv 
7:pa7[xdTojv dotdcpopov iaTtv ^i^t^ ooTtxr^v £'.'t£ atTtaTtxT)v auvTd;o[x£v uETa 

25 Tou Eivat pv)[xaTOs, £7:1 61 T(bv auvi)£T(ov dXXo [xsv ar([xa['v£t 7:p6^ ooTtxTjv 
auvTaTTotxsvov dXXo ok 7:p6c atTtaTtxr^v. 7:p6j }x£v oijv atTtaTixTjv £1 auv- 
Ta)^{)£''r^, To auva^xcsoTEpov or^Xor, tojjt' EaTt t6 £$ uXr^c xai £'t'6ouc auYX£t- 
[XEvov, 7:p6; 0£ ooTtxr^v auvTaTT6[x£vov To £t6oc [xovov ar^[xat'v£f £i:£t6rj 
Toivuv 'j7:oYpaarjv d7:o6''6(oat, y) oe u7:oYpa'f7j T(bv Etooiv iaTiv | u^roYpa^fTj, SC' 

30 stxoToj; £X£ivr, t:^ auvTd?£t i/pr^aaTO t-^ to £t6oc or^XoijaT]. 

ll£pi auv(ovu[xuj V. 

p. laG -uv(bvu;ja 6£ XsYSTat (bv to t£ 6vo[xa xotvov xat 6 xaTa 
TO'jvo[xa XoY''-'? "T, c o'jat'ac 6 auToc. 

M£Td To 7:Xr,p(baat t6v 7:£pt tcTjv 6[x(ovu[X(ov Xoyov, 7:£pt Ttbv auv(o- 
.35 v'j[X(ov 6taX£Y£:af ix 0£ T(bv 6[x(ov'J,u(ov aa'fT)c iaTtv t; T(bv auv(ov'J[X(ov 6toa- 1 6|X(ov'jjxa scripsi: 6;x(ovujxrjv M o post lotov laciuiam biguavi, couicias dXX" ojte 

xoivov 0'jvaTai slvai oj-e ioiov ."> o'J5e] oute M 9 dvofxa] ov M 

II. 12 cp^pet M \'l 7:£pi-Xavu>fj.£vov ayvtoEi M' K! tituliim inscrui (cf. p. 34,1) 

17 yip -ris coll. Arist. 17. '1'6 t6] xm M 18 d-oowair) M !'.• XEyet 

inserui 20 dnoocoSEi Ainmou. (p 21, .5): droocuaiiEv M 22 d-6 ex h corr. 

M': £x M- 29 if) scripsi: et M 33 6 oOt'Jcj TaOxfi? M 34 -6v M-: xuiv M' 38 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. Ia6— 12] 

axaXtot. -(j) §£ au-(i> -apaostYfiaxt i/pT^Taxo b ' ApiaToxsXr^? xal evTauOa, 
PouXofxcVo? SeTcat (bs xb auTo 6p,(ov'j[xov xai auv(juvuij.ov -oXXaxi? sctTt Xeysiv, 
xaT' aXXo jjlsvtoi xal aXXo. oFov Aiac otKuvutxo; saTt tio aXXoj AiavTt xal 
!juv(uvu[xoc, 6[x(6vu[xos [xsv oTt Ti^ [x£v ovofxaTi xotvcuvci otacpspsi oe xaTa tov 

5 opistiov Tov xaOo Aia?' ouvaTai os xotv^ovciv xaTa tov opicjixov xa&b avi)p(07:o? 
xat eSTat auv(ovu[xo?. aTjixstioTsov ok oTt ivTauOa [xsv outcu; (opiaaTO to auv(o- 
vufxa, £v o£ T(tli TptTo) T(ov ' PrjToptxtov -tyywj Ta xaXou[X£va 7roXu(ovu[ia 
auvtovuiia XsYct, xal * -^ tou ar^fxaivo^xivou /p(ovTai auTco xal oi aTib ir^z 
i^Toas xat ot •'pa[t[xaTtxot. atxetvov 6= ivTauOa '^r^aiv ct •,''ap ixclva auv(ovu[xa, 

10 Ti £;£i £VTau9a ovojxa TOt auv(ovufxa \t'{6^zva.' ou Yap otj 7roXu(6vu[xa TauTa 
Xrj-otTO av. laTt 6£ auv(dvu[xa tAvxt. aXXyjXotc to t£ o^xoYcvrj xaTa to tou 
Yevous ovo[xa xai Ta 6[xo£i6^ xaTa Tb tou eloou'; ovotxa. II £ p i t: a p (o V u [x (o v. 

p. laiL' Ilapoovuixa 0£ XiYSTat oaa a7:6 Ttvo? 6ia(i£povTa t-^ 
15 7tT(6a£t T7]v xaTot Touvotxa 7rpoar^70pia V i/et. 

TptTr^v Ta$iv a7To6£6(ox£v ToTg 7:ap(ovufxot^ 6 'ApiaTOTEXr^^ auvo6£U(ov 
ToT? apidfioT^' £7:£t6y] 'j-ap Ta [X£V 6[X(6vu[xa xaJ)' £v xotvu>V£t, xaTa to 
6'vo[xa' cpr^ixt, ] t». 6£ auv(6vutxa xaTa ouo, xaTa' te to 6'vofxa xat xaTa to 36' 
7rpaY[xa, xa 6i 7:ap(6vu[xa xaTa T£aaapot Ttva /apaxTr^ptCETat, xaTOt t£ ttjv 

20 xoiv(ovtav Tou 6v6[xaTO? xat xaTot tyjv otacpopav auTou, 6[xoi(o? xat xaxot 
T7)v xoiv(oviav Tou ^ipa^Y^xaTo: xoi ttjv ota'fopav auTou, £t ok touto xat 
7:por^7£TTat tj [xovot; t9)? 6ua'8o$, waTTSp ouv xai y) oua? Tf^; T£Tpa'6os, 
£tx6T(os 7:p(6Tr^v [x£v Ta'$tv £Xaj(£v Tot 6[X(6vu[xa, o£UTEpav 6£ Tot auv(6vu[xa 
xat TpiTTjv Tot 7:ap(6vuixa. laTt 6£ toutou xai 6£UT£pav atTtav £t7:£Tv 

26 taTsov oTt Ta 6ix(6vu[i.a xat auv(6vu[ia axptpeOTOtTrjv Ij^et tyjv xoivtoviav 
xat TTjv 6ta'.5opa'v, Ta 6£ 7:ap(6vu[ia v£vo9£U[x£vr^v, £1 -,£ [X£[j.tY[X£vrjV ij^ei 
Tv;v xotv(ovtav xat ttjv 6ta'.fopa'v xat -jap a7:avTa Tot £x [xiQStos auvEaTrj- 
xoTa 0'jx £iatv dtxpatcpvf^ otXXa v6i)a. oTov to 'faiov oute ^ap Xeuxov ianv 
axpt[3(6? ouT£ fxeXav, aXXa ix£ixt"j[x£vov ix tout(ov. ouxouv aT£ oyj [xrj 

30 e/ovTa £iXixptvfj ttjv xotv(ovt'av xal Tr^v 6ta'fopav Tot 7:ap(6vu[xa eixoTcu? 
av XiyotTO vEvoQeufxevTjv Ij^etv ttjv cpuatv. eTrei toivuv 7:por^"(£TTat to ^virj- 
atov Tou voOou, eixoKo? [X£Ta Tot auv(6vu[xa xat Ta 6[X(6vuixa T£TaxTat Tot 
7:ap(6vu[xa. ouxouv £7:£t6fj Tot Tf^c; to(c£(o? xaXto; f^[xTv eipr^Tai Tuiv 7:ap(o- 
vu[X(ov, cpepe jBpa/ia Ttvot 6iaX£/(}a)[x£v 7:£pt Tf^? 'fua£(os Tuiv 7rap(ovu(x(ov. 

35 laTeov Totvuv oti TEaaapot Ttva /apaxTr^ptCet tyjv ouatv t(6v 7:ap(o- 

vu[X(ov, xotvtovia 6v6[xaTos, oiacpopot 6v6[xaTO$, xotvtovta Trpoty^xaToc, ota'.popa 7 Tt» TpiTU) Ttiiv Ttjt. te/v.] F 2 p. 1405a 1 8 ante toO lac. signavi, inseras 

u)S -/oivoij ovTos to6to'j «'jTto scripsi: auTO M 12 6[xu)Yevri M' 

16 cuv(i)oeu(ov il' OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 1 [Arist. p. 1M2] 39 

7rpa7}iaTO?. iav oijv arj Ysv/jTat •/) {3uv5po|xyj tujv Teacotpujv TOtiTa>v, oux 
otTroTEXsrTai Ta 7rpa'Yu.aTa* | toou Yap t6 "EXsvo; xat ' EXevyj oux Ioti Trao- 37'' 
a)VU[i.ov oia to XsirEcOai sv tttJ suvopoix'^ sv Tt Ttov stp-Ajtisvtov, (u? 6ei$(o* 
EtJTt }i£v Yotp xotvtovta ovojjLaTO? ojxoXoYouixsvfoc, tiXXa ot) xat otacpopa ovo- 
5 |xaTO? (t6 [xev YOtp et^ vo; XTfcet t6 oe ek vr^), eCTt os xai ota'iopa 71^017- 
jxoToc (sTepa Yotp isTiv y; 'EXevyj xat fTspoc 6 'EXevoc), aXX' eTretST; fjtY) 
dyzi TravTeXto; ar^oejxiav xotvtovtav xax' auT6 touto, oia touto ouoe Trap- 
tovufiov ovotxotCetat. aXXa uyjv ouoe 6 CTrouoaros xat >) tipeTvj Traptovuaov 
eaitv eXXeiTcei Yotp ■/) xotvtovia tou ov6[xaTo? ev -ouTot?, £7:etOY] ou }x6vov 

10 otocpopotv ToiJ ovojxoTO?; xat tou TrpotYtxoTo; aXXa 07] xot xotvtovtav xat tou 
ovotxoToc xot Tou TrpaY|xaToc (oei) auvTpe^^eiv 7:p6c Y^veaiv TouTtov. oitoito; 
oux eaTot 'AXeCavopo? 6 Moxeotov t<5 iTeptp 'AXe$a'v5ptp 7ropfovu[j.oc, eTretSrj 
Xet^Tret ev toutoi? xot otacpopa ovojJtoToc xat xotvtovto rpo^YfxoTO^ ouTto 
TTOpOevtxr^ xat 7:ap&£voc oux laTt 7Tapt6vu<xa, iTretOTj exXeXotTrev r; oiocpopti 

ij Tou 7rpa'Y^«.aToc. -ipoiiiiiaxw^j: oe xal YpajxiioTtxY] Troptovufxo dtv Xe/i)£trj 
TOUTO EtxoTtoc, £7:£i6yj ev TouTotc i>e(opouvTot T(3t etpr^jxevo Te'aaapo* eaTi 
|x£v Yfip xotvtovta ov6[xoTOS ev TouTOt?, xa»)6 ot7:6 Tr^? '(pot.u.iia.xv/.ri^ 6 Yp"'!^' 
«xoTixo?, laTt Se xot otocpopa ovotxoTo? (6 [xev '{oip eh xo? XrjYS^ "/; Se ei? 
XYj), laTi &£ xot xoivtovio 7:pa'Y[xoToc, xai)6 6 Tr^? Ypau-lJ-OTtxr^? \izxi'/(uv 

'20 '(pai[i\ioLr\xh<; \i'(t~on, iazi oe xot otocpoptz 7:po'Y|xoTo^, tq y* '^ f^-^ [J-£"^X^^' 
t6v Ypa}x[xoTtx6v cpr^txt, -Jj oe jteTey^eTot, /) YpajxtxoTtxr) o/jXovoTt. xot touto 
[xev Trepl Tr^; '^uaetoc ttov 7:aptovu}xtov. 

'ET^etov) OE Ttves d-opiot.;. Ttvot? xtvouat xoto Ttov 7:aptovuixtov. cpepe | 
TOUTO? 7:opoDt6}x£0a xoi Ttxs Xuaet? ouTtov £7:oYa'Yto}i£v. toivuv ot^roptov ;{7^ 

25 XoYO? ToioiJTOv Tt cpr^at* Tt Q^Tcoxt Y) prj^^Eiao 6taip£atc (cpr^}xl orj r) XEYOuaa 
OTt Tot 7:pa'Y}iOTO r^ xot' otiicpto xotvtovouat, xOTti touvo[xo xot xoto t6v 
X6yov, xot 7:ot£i to auvtovujio, v) xot' oiffto otatpepouat xoi 7:ot£r Tot £T£- 

pt6vU[Xa, T) XOTO' Tt [X£V XOtVtOVOUai XOTO! Tl OE 6ta<p£pOUat, XOt TOUTO 6lJ(tOC, 

xoi 7:ot£r Ttz TtoXutovuiia xot To 6}i,(6vu}ta), [xrj TrepieXoPev xot Ttx 7:opt6- 
30 vu}io, a ou6£ xot' (i'}i,cpto xotvtovEt ou6£ xot' ajicpto 6tacp£p£i; £t ouv touto, 
Cr^Tr^Teov 67:6 7:010^ TOUTtov 6er otvocpepetv tcz 7:apt6vu[xa. cpr^}xl toivuv oti 
U7:6 Tti £T£pa)VU[xa* 07:£p Y^p i~i tr^^ czp[xovi'a?, touto xoi £7:t Tr^? touto- 
TrjTO? Y''^-"^^' (''>5T:£p Y^P ap}tovta oux ov Y^votTo, ei [xrj 7:aa(bv Ttuv 
/op5(ov oipiaTr^ ?) xaToaxeur), otvop^xoaTia oe YiveTot xot 6tot xoxiov }xta?, 

35 oi>T(0 Xol TOUTOr/)? [X£V OIJX OV Y^VOtTO, £t }tr) XOTO 7:o'vTa XOtVtOVOlEV T!X 

iieXXovto X£Y£ai)ot TatJTo', £Tep6Tr^; oe au[x,3at'v£t xoi [xio? OT^toaoijv Siacpopo^ 
ouar^;. eT:£t oijv £v Toi? 7:ap(ovu}tois EaTtv oTrtoaoiiv 6tacpopa', to 5£ 67:toa- 
ouv otacpEpovTo £Tepot eaTt, eixoTtoc =7:1 to £T£pt6vu}ta ctvotYOVToi TotJTa. 

EOTt OE XOt oXXtOC £l7:£tV taT£OV OTt £X£YO[X£V TOt 7:apt6vU}ia V£VOl)£U[X£Va 

40 eivoi, Tr)v }x£VTOt 6taip£atv £7:otr^ao}t£i)o Ttov '■vr^aiiov, ou Ttov v6i)tov et 
8e ToijTO, oux otvoxTeov to 7:apt6vu[xa U7:6 Tr)v etprj^tevr^v 6totp£atv. dXX' 

7 ej(ei scripsi: t^ri M 8 ouoe] ojie Jl 11 oei inscrui 21 tov] t6 M 

20 Tiept^X.] Tiap^X. M 31 oei corr. Vitelli: 0/; M o-l |xt5; corr. Vitelli: tX(ot; 

(sic) M 39 ^X^YOfxev] p. 38,32 40 OLYMPIODORl JN CATEGORIARUM c. 1. 2 [Arist. p. Ial2. 16] 

iTceiOYj xb voOov YvryaioD Ttvoc ia-i voOov, C^/^^^^/Ototxev sv tisi -mv •,'vr^(jt'a)v 
7rapucp£(JTr^x£ xot Traptdvufxa. XsYouat xotvuv xivs? txsaa 6ti.u)v6u(i>v xai 
Ouvtovu[x(ov T(Jov I ^ap oatovutxaiv TravtsXrj otacpopav s-/6vTa>v xaTot to BSr 
TcpaYu-a, Ttov 6s (3uvu)vuu.«)v TravTsXrj xotvtovtav, Ta -aptuvupia cpaat xat 

5 xoivtuveTv xal otacpspsiv xaTot t6 -pa",'[xa. -oh^ toutou; pr^-eov OTt aTTo 
Ttov Tzpa^dfdTOiV jxovtov eaxo-T^aaTi tcjv raptovufxtov ttjv cpuatv. oux eSet 
8e, dtXXa xat aTcb Toiv ovotxaTtov. xaTa "j'ouv touto TTto; eaTat [xiaa 
6[xtovu}xtov xal auvtovujxtov, o-ou y^ atxcpoTspa TauTa ttovtcX'^ xotvtoviav 
£)(et Tou ovotxaTo? xal oiacpopav ou6£[iiav; 6 aXr^OTj; [xsvTot uT:a"j'Op£uet 

10 Xoyo? [xeaa auTot £tvat auvtovu^xtov xat iTsptovutxtuv Ttuv -jap auvtovujxtov 
TravTsXrj xotvtovtav £)r6vTtov xai xata to ovotxa xat xaTot to 7rpa*|[xa, Ttov 
8e £T£p(ovu[xtov TravT^Xr^ otacpopav xaT' atxcpoT^pa, (iiiaa) "/ivsTat Tot rap- 
tovu[xa xai £/£t xoivtovtav xat Stacpopav xat' a[xcp6T£pa. 

p. Iai2 naptovu[xa X£-c£TOt oao OTro Ttvos otacpepovTo Tfj TTTioast 
15 Tr)V xoTO Touvofxo Trpoarj7opiav eyet. 

Teaaotptov ovTtov yopoxtrjptaTtxuiv Toiv Troptovufxtov, xotvtovta? 6v6[xato? 
xat otocpopo? 6v6[xaTOc, xotvtovto? Trpot7[xaTo; xat otacpopa^ Trpa'Y[xaTO? , 6 
'AptatoteXr^? ota Toutr^? -r^<; pijaetoc fjVi^aTo TtJov t£aaaptov ota [X£v ^ap 
tou etTretv ctTro tivo; eaV^^xavsv r^[j.rv ttjv xotvtoviov to'j TrpotY[xatoc xai 

20 TTjv otacpopotv Tot 7op ot-6 Ttvo^ TrpoeXOoVTO ovotYxr^ xai xotvtov^iv xot 
otocpepeiv to'jtou, iz ou iaTtv. otoi 0£ tou EtTreiv otocpEpovTo t-/j 
TTTtoa^t Eary[xav£v rjfuv ttjv 6vo[xotTtov otocpopav, 6ta 61 tou siTrEiv trjV 
xoTo T0'JV0[xa Trpoar^Yopiav £"/£t £6vjXfoa£v tyjv tou 6v6[xaTO? xotvto- 
viav £1 '(Cip r(J TTTtoaet 6tacp£p£t, orjXov oTt toi? otXXois Toi? Tr£pi tyjv 

25 TTToiatv ou 6tot'a£t. | TTTtwatv ok xaXo'jatv ot cptX6aocpot ou Tb ar^[xatv6|x£vov 3Sv 

Tropot TOi; YpOLtll.aTtXOr?, OIOV &; cpojxeV £XTriTCT£tV i; £t£pOU £tC £T£p0V 

01 Yotp 7pa[X[xaTtxoi 6tacpopav TrTtya£u)? X£Youai trjv ivoXXoYTjv, st Tu/ot, 

T^C ysvtxrj? ok t/)v 6oTtx7)v r^ Trjv r^^ ooTtxrjS £t? tyjv atTtoTtxr/V, oi oe 

cptXoaocpot toutot? Tor? ar^[xoivo[x£votc )^oip£tv etTrovte? Trttoatv xoXouat r/jv 

30 TeXeuToiov auXXa[3r]V -r^q X£^£toc Tropo to £X£Ta£ TrtTrT£tv to arj[xotv6[x£vov 

TOU OVOfXOTO?. 

p. Iai6 Tu)V XsYo^xevwv Tot [x£v xoTO au[XTrXoxrjv Xi-^exai to oz 

av£u, 

Mi/pi tO'jttov TrapoYOYtov 6 'AptatoteXrj? tbv X^yov tbv Tr£pt Tuiv 
35 6[x(ovu[xtov, auvtovu[X(ov xai Trap(ovu[iu)V, TpiTrETOt xoi £Tri Tr|V 5ioip£atv tuiv 2 [JLeoa 6a(ovj|j.u)v scripsi: e?ov'!)[xo)v (superscr. [xto) M (cf. v. 7) ,'). 11 e/ovra M 

3. 4. 8 7za\zi\zl M 4 cprjot M II TravteX^ M-: TravTeXEiM' 12 pinoi inserui 

14 Trap. oe Arist. (cf. j). 38,15) 21 to^jtio M 22 pr. ttjv supi)l. M^ 28 ait. 

TTjv supersci. M 32 Tdiv X^y.] tjtoi Tuiv Xoytov twv xara 7ipayjj.czT(ov Xeyoixjviov 

superscr. M 32. 33 Td oe aveu] (oaTrep at 0£7.a xarr)Yop(at superscr. M . , OLYMPIODORI IN GATEGORIARUM c. 2 [Arist. p. lal6J 41 

XsYoixevfov, -o'ji' laxt kov cptovukV xtov 3r^u.aivoi)(jojv xa Trpa^aotxa. xat 
or^tjLSKOTEov oTi 0L> fxaTYjv eTttsv x«)V Xe70(ji£va)v, xat oux siTrev txaXXov 
Toiv cpoivwv oiosv -''^tp oTi «i 'fojvat ou 7T-avT(uc eiGt xai ar^|xavTixai xiv&; 
7Ta'vT0TS, aXXa roxs jxsv ar^}j.avTixai xat £varii)poi, ok Ta ovo[xaTa xat Tct 
b pr^piaTa, -iTOTe (6s) acjrjixot xai avapOoot, 10; ot 'Locpoi. xo Zl Xs^civ xaTa 
Ttvo? 7ravT(u; 7:pa7[xaTO? cpspsTai* ouxouv STrsi-^exat STrt ty)V 6taip£3tv xtbv 
cptovtov Tu)V ar^u-atvouaoiv Ta 77^7/,' (xaTa. eTxa oeotco?, iva [av] Tt; u7:oXaprj 
auTov TTcpi rpojvuiv [xovo>v 6i7Xa[x[3avovTa, Tpi^TcTat xat 37:1 t/jv otaipEOtv 

TO)V 0VTO)V, TOUt' eCTtV T(~)V 7Cpa7[xaT(UV, Xat \i'^Zi OTt T(1i)V CVTO)V Ta [X£V 

10 eaTiv ouatat Ta 62 au[Xji£[3rjx6Ta Tot 63 xaOoXou Ta 6; lispixa'. xat ouvaTov 
[X£v uTcripy^ev "/^[xa; xat 7.7:6 xr^ [xta^ 6tatpsa£0)> 6sicat tov axo7:6v tov 
'la[X[3Xt}(£tov, OTt 7:£pi '.£o)vo)v x7'. 7:paY[x7!TO)V 6t7. [x£ao)v vor^[x7T(ov ivTauOa 
6taX£7£Tat 6 'AptaTOT^XrjC, aXX' auToc touxo ^uXap^/^firj, 10: ^tpr^Tat, Tva 
•X7] £v u7:olvoia 'livr^-rxt. oTt fxovov 7:£pt (pojvoiv 7:apa6i6a)at ttjv 6tatp£atv, 39^ 

15 xoiv 7:paY[xaT0)V aa'.p(os xr^puTxovx(ov oxi TXcpi cpcuvoiv xal 7:pa7[xaT(i)v iaxtv 
aux(o 6 Xoyoc oia [X£ao)v vor^[xa'T(ov. ouTto jxev ouv auToc tov oix£tov axo7:6v 
7.7:£cpr^vaT0. Yi^xiv 6c e^ov xat £$ Exaxspa? 8tatp£a£(o? ^Ei^ai oxt TTEpi xcuv 
xpt(ov Eaxiv auxo) 6 Xoyo?. ex [xev ouv xr^? 6iatp£a£(o^ tojv '.p^ovtov outo)?' 
7:p(bxov [X£V £x Tou £i7:£tv auTov T(ov X£YO[X£vo)V Ta '('ap XE^o^xEva ava- 

20 cpipETat xaTot cp(ovo)V, (o; et:! xou aoXoixtCovToc, aXXa orj xai xaToc ^^pa^- 
jxaTtov, 6)? £7:1 T(ov •l'£u6o[isva)v, o^xof^o? xat xaTa vor^[xaT(ov, (bc OTav 

Xs^tOJXEV xaxois £17:£IV TOV riXtdtOV TTJV EVVOtaV aUTOU [XS[X'.p6[J.£V0t. 6£UT£pOV 

£x Tou otatpEiv auTov Tot XsYo^xeva xat [xrj xa XsYOvxa* Xsyouat [xsv -j'ap 
ai cp(ovat', Xs-j-ovxat 6£ xa ^Tpa-j-^xaxa* (oaTe Tai? cptovai? auvavE[xi$£ xa 

25 7TpaY[iaTa. ou [xev ouv xai 017:6 x^? 7:apouarj? oiaipEaso); ouvaxov yjv 7j[xa? 
6er$at Tov axo7:6v 'Ja[x[3Xt)^ou, ou6£v 6c r^TTov xat 7.7:6 Trj? [xEXXouarj? 
XE-j^Ea&ai 6tatp£a£o)? T(bv Xe-j^o^xev^ov, ev rj cprjat Tot 6'vTa y; ouata; Eivai 
rj au[xpe[3rjx6Ta tj xaOoXou rj [xsptxa' 8ta [xev -(otp xrj? ouata? xat 
Tou au[jp£j9rjx6Toc Tot 7:p7'-j'[)aTa £v6£t'xvuTat, ota 6e tou xaOoXou xai xou 

30 [xeptxou Totc cp(ova; orjXovoTf -xa&oXou -,'a'p £tat Ta xaTot zX£t6v(ov xaTr^- 
-j'opou[x£va, [XEptx-z OE Tot xaTot TtV(ov xaTTj-j-opou^xEva. t6 Ss xaTrj-jopEia&ai 
cp(ov(7)v laTtv i'6tov orjXov ouv xavTau&a 6'Tt rri t(ov 7:pa"]C}xaxtov StatpEaei 
auv£[xt$£ xa? cpa)va'?. [xiaov oe ot[xcpoxEp(ov vo7j[xaxot saxf xoiv 7ap axpa)V 
voou[xev(ov auvavacpatvovxat xot vorj[xaxa. 

35 'AXX' £7:Et67j xauxa out(o? EiprjTat, £'Xi>a)[xsv Xot7:6v xai sirt | ttjv ;iH* 

oiatpeatv x(bv X£-j'0[X£V(ov. oiatpEixat xotvuv xot Xe-j^o^xevo eic xot xaxa au;i- 
7:Xoxrjv xai czveu au[x7:XoxrjC. avEu [xev ouv au[i7:Xoxr^? xaXEixat Tot 7:pa-j- 
[xoiT(ov 6rjX(oTixot, oTov 2i](oxpa'Trj;, IIXa'xu)V, xps/jst, vixa, 7:oi£tv, 7:aax£iv, 
[XcToc os au[X7:Xoxrj; oiov '|lXa'T(ov T^epiT^aTEi' , ' ^(oxpaTrj? otva-j'tv(bax£t xat 

40 6'aa "coiauTa. TauTa [xsv ouv saxt xa otvsu au[x7:Xoxrjc xat Tot [xetoc au(x- 

5 8^ inseruit Vitelli 8 (j.oviov] su|ua o) .scriiis. M 12 totixpXi/ic/v M (ct. 

p. 28,25; K) £'JXa,S/ji)£t M 17 £;6v M-: s; wv M^ 20 ooXotx. M-: 

0(oXu/. M' 22 X^j"y[X£v .M £t7i£lv] £p£tv M (cf. p. 28,33) 27 ouata M (of. v. 10) 

30 orjX.] au otjXoI? 31 |XEpt7.i — xaTr,Y. iii mrg. suppl. M 37 xd scripsi: tiLv M 42 OLYMPIODORI IN CADEGORIARUM c. 2 [Arist. p. Ial6. 19] 

TtXoxT)?. 13T£0V 0£ OTt fTSpOt XsYOUClV Ot YpaillxaTtXOt tlSTa SUflTTXoXTJiJ xott 

av£'j aufiTrXox^c xat cT£pa oi cptXosocpof ot }X£v Yotp YP«!x[xaTtxot ttjj cpoiv^ 
7rpocf£)^ouat xat ou Tto OTjfxaivofxsvu), oi 0£ cpiXootocpoi [toTs TrpaYjxaai] T(o 
(jyjfxatvojxEvq). ouTo> youv tyjv Kopaxo; TriTpav xat tov "x^p^iov TrctYov 
5 (touto 0£ EGTt otxaSTr^ptov £v 'A{>r]vats) xat t6 C<pov XoYtxov Ovyjtov oi 
u.£v "jpatxtxaTixot u.£Ta auaTrXox^? auTOt XsYouatv, SitJTt TroXXa? Xs^Et? l/ouat, 
01 6£ cptXoaocpot av£u auixTrXoxr^, otoTt ivo; Trpa^ytxaTO^ iaTt 6rjX(i)Ttxa'. 
6|xota); xat oaa XsYouatv ot Ypa[X[iaTtxot av£u aufXTrXoxr]?, oi cptXoaocpoi 
[xETot au<x7rXoxf^?, (5); £-1 tou Tp£}(o) xai tou xajxvo)* TauTa Yotp, ot£ orj 

10 syovTa auvu7raxou6}x£vov t6 i'(^, stxoTO)? av X^j^OstVj «xsTa au[X7rXox7i?. 
tauTa [x£v ouv ^rspi TOUTtov. Sv 6s £Tt TrpoaO^U xaTa7:auao[xat ttjv Trapou- 
aav O£(opt'av C/itr^S^t y«P a^tov Tt ^tjttots Trotou}X£vo; t7]v ^iai^p^atv t(ov 
X£YO[X£va)V TrposTtixr^asv Ta xaTa au[X7rXoxrjV xmv av£u au[x7rXoxrj;. X£yo[X£v 
TOivuv OTt TOUTo 7r£7roir^xsv oia ouo Tiva? atTias* r^ ota t6 7V(optfia sivat 

15 TauTa Yifj-tv jxaXXov, zi -(s. \ -y. auvOsTa T(ov d^rXoiv saTt YV(opt[xa [xaXXov Aiir 
7j}xiv, (o; SyjXot 6 avOp(o7:o? auvOsTO^ (6v xat [xaXXov 7j[xTv 7tv(j)ax6[x£vo? 
t(ov d7:X(ov, rJYOuv T(bv T£aaa'p(ov aTOt/£t'(ov. r^ £7:£t6r) [xsXX^t 6iatp£tv 
TauTa Ta av£u autxTrXoxr^- sis toic osxa xaTr^Yopta? xat auv Osco otp^aaOat 
T^C TouTtov bztopia;. Tva ouv t6 ^ripac tt)? ^iatpsasto? dp;(7] y^^'']'^*''^ ^7)? 

20 oioaaxaXtac, Toiaurfj Totcst s)(pr^aaTO. sa:t 6£ xai d'XXo sf^r^iv taTsov oTt 
(be sv otaipsast saTt Ta XsYoixsva, sv 5£ Tais otatpsaEatv oO£v d'v tk; 
a'p$7]Tai, dotdcpopov iaTtv, (b; s/si sttI tou C,(oou- Xrcofxsv Y«p Qtt tou 
C(|JOu t6 [X£v XoYtxov t6 0£ dXoYov. 6}xot(oc 7ra'Xtv cpa[X£v tou C^p^ju t6 
}x£v dXoYov t6 6= XoYtxov, xat sv ouosTspa 6tatp£ast ipXa^l^a t6 7rpaY[xa. 

26 eari 6s xat dhXriv mxioLv stVstv toutou* taTsov Totvuv oTt cpuasi 7rp(bTyj 
EOTtv Ti xaTacpaats Tr^ d7rocpda£(o; • [xttxouvTat 6£ Ta ix£V xaTa au(x7rXoxrjV 
Tryv xaTdcpaatv, Ta 6£ d'v£u au[X7rXoxrj? ttjv dTrocpaatv. £i oh touto. oa(o 
soTt TtiittoTspa xaTacpaat; d7rocpda£(o?, ToaouTfo xai Ta [x^rd aup.7:Xox7Jc 
T(bv d'v£u au[X7rXoxr,5 Tt^xitoTspa ia-at. 30 p. ]al9 Oiov dv0p(o7ros, [3ou?, Tps/st, vixd. 

Bau[xaat(o? 'ApiatOTsXr^s Ta 6v6;xaTa icp^^TJs T^Or^xsv xat Ta pyj^xaTa* 
£t7r£v Ydp dvi>p(o7ro?, pouc, £tO' out(o? Tp£/£t, vtxd, iva [xtj stpyj- 
X(o? oiov d'vi)p(oTro$ tps/st' u7roXd(3-(j Tt? auT6v TrdXtv t6 [xsTa aujxTrXoxTj^ 
7rapao£tY[J-a £t7rsrv. touto Trspac tt;? 7rpox£i[xsvr^^ 6tatpsas(o; /jTot Ttbv 

35 X£YO}XSVO)V. 3 Toi? Ttpdfnaai delevi 8 oaa] scribas eaTiv d '20 iazi ok-Uyoi>.iwm\ (35) 

eicias (cf. v. 11) 25 aa TipoTepa? 2tj xaTdcpaaic ex a7:o'cpaati corr. M 

28 ToaoJTo M 32 6 eicias 33 an £ipr)-/.o'Ta? vTioXapEt M OLYMPIODORl IN CATEGORIARUM c. 2 [Arist. p. ^'«'iO] 43 

p. Ia20 Tfjjv ovTiov -a a£v ■/«{>' 'jroxsijisvot) (tivo?) Xs^stai. 

l-jaTrXrjrjtoaac | 6 'ApiaTOTsXrp tyjv -spl ToJv 'iojvtov oioaa/.aXtav 4*)'^ 
xal TT]v TOUTfijv oiaipsatv TTapaoEOfoxo)?, TpsroTai Xoi-ov svTaOda s-' auTTjv 
5 irjv oiatpsatv t(ov 7:paY(i.a'Ta)v xat otaipsT Ta ovTa stc oCiaiav xai cjape- 
[57jx6c xai si; xaOoXou xat asotxov. 060 Totvav ouaojv avTii}scJSu)v, xai}6Xo'j 
xat [isptxoij, o'j3iac xal CJajiispr^xoTO?, s; airaaat •,'tvovTat 3u|jLzXoxai, d>v 
at [i£v ouo aauoiTaTOt' stat ai Ta svavTia siaa^o^jaat, otov r^ Xr/ouaa to 
auTo stvat xa&oXou xat asptxov xat oijaiav xat auaps,3r^x6c, at 6s Tsaaaps? 

10 auvtaTavTai, xai)6Xou o'joia, txsptxYj oua''a, xai}6Xou au[xPs,3rjx6c, <xsptx6v 
au|jips|3r^x6c. czXX' et [j.sv outuj? r^v stpr^xm? 6 ''.ptXoaocpoc, Trpa^jxaTmv av 
7)1x5? aTTTjXXatTev, STrstoTj os ou/ o-jtoj? siTrev, aXXa csvat; 9(0^^1? s/pv 
aaxo, TTpaYtxata Tza.piayz xoT; s^r^Yr^Tai; • xaXsi ^ap ttjV aev ouatav oux 
ev u-ox£t|xev(i), otoTt yj o'jata a'ji)u7:6aTaToc ouaa ou ossTai Ttvo; 7:p6? 

15 uTTapJtv, To 03 aufxpspr/xo? ev uTroxstjxsvw, ot6Tt t6 au[xpsp/jx6c, oiov 
t6 i}£p[x6v, t6 '|u)^p6v, t6 Xsuxov, ev uroxstfxsvfo s^st t6 sTvat t^ ouata 
xal aSuvaTOv '/fo^U sivat to'j sv (o saTtv, t6 os xa&6Xou xai> 'jTToxst- 
[xsvou (o; xaTa' Ttvo; dYOpsu6[xsvov, otov av&poj-o; xata nXdT(ovo?, Itoxpd- 
Tou;, 'AXxtPtdoou. t6 Ss [xspix6v xaXst ou xai>' uzoxst^xsvou, ot6Tt 

20 [xrj xaTd Ttvo? xaTrjopsTtai, (i)? Ta dTO[xa* xaTot Ttvo; 7dp e/st TauTa 
xaxyjYoprjBrjVat ; au[x-X£x(ov ouv td 6v6[xaTa Ta'JTa xajXsaat; t7;v xai>6Xou 41 r 
ouaiav xai>' u7rox£i[xsvou oux ev u7roxst[XEvo), xo&* u7roxst[xevou txsv 
a>; xaOoXou, oux sv u7:oxst[xsv(jj os (o; ouatav, ty)V bk [xspixYjv ouaiav 
xaXeoat? ou xaO' u7roxei[xevou oux sv u7:ox£i}iev(o, o'j xaO' u7ro- 

25 x£t[xsvou [xsv (b; [X£ptx7)v, oux sv u7:oxsi[xsv(i) oe ('0? ouaiav. 7:dXtv os t6 
xa&6Xou au[xps|3/jx6? xaXsaats xaO' uzoxstfj.svou sv u7:oxet[xsv(p, xai>' 
uTTOXstfiSvou [isv (b? xaOoXou, sv 'j7:oxst[x£vo) oe (b; auixpspr^x^s, to Ss 
}xeptx6v au[xpspr^x6? xaXsaat; ou xaf>' u7:ox£i[xsvou ev u7:oxst[xsv(p, 
ou xaO' u7:oxsi|xsvou [xsv (b; (xsptx6v, sv 'j7:oxst[xsv(p 8e 6i; au^xpepr^xo?. 

30 'AXXd Tota-JTai^ cpojvaT? /pr^ad[xsvos dropi^av sxtvr^asv toT? eJyjY^/"^^*! 

Ti br^-oze daa'-peaiv 6v6[xaatv ej^pyjaaTo, ouvdfxsvo; xaXsaat Ta'jTa ouatav, 
au[xpsprjx6?, xa96Xou xat [xsptxov. xat Xs^ouat toutou Ttvs; [xtav ixsv 
atTiav Ta^jTrjV oti to'jtou /dpiv daa'.p(o? TaijTa sIttsv, 07:u); [xtj ParrjV 
noiriar^ -iai tyjv oixsiav '.ptXoao'fiav, dXX' (oaTrsp sv toT; ispoi; xd 7:apa- 

35 7:£Tda[xaTa sartv s^jpsTv xai toT? -otyjixaat tou; [x'jOouc, o'jt(o xat £VTa'j8a 
fj dadcpsta auT(p £7:ivsv6r^Tat. xai a'jTr^ [xsv -piuTr^ aiTia. SeuTspa os saTtv 
otTto a'jTrj, 7) Xs"(ouaa oTt toutou /dpiv s/pYjaoTo Tota^jTot^ '.p(ovatc, oioTt 1 tit. inserui (cf. p. 37,16) 2 u-oxetij.£vo'j cx •jTzoxeifj.evti) ccui. M xivo; 

inserui (cf. p. 45,8) l) Teaaapai; (sic) M 10 CJviaxaTai M' 1:.' ani^- 

XaTTEv M ouy inseruit M^ IG syet scripsi: lycjat M i'l xaX£aat; 
scripsi: xaXda7)« M': xaXdaei; M'' (cf. v. 24) 37 on superscr. M 44 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c.2 [Arist. p. l^^O] 

uTroYpacpixni? tvjv ctuatv sxctSTOu sor^Xcuasv sati oe xott Tphrj ctixia. yj 
XsYOt>ai OTi 01X011(0? zpovJYa^ev tov Xo^ov otvTicpotTixu)?, STretoyj tir^oev ix- 
'feuYEt TYjv dtvTi'f otatv • avTicpotatc oe saTi jAot/rj xaTotcpaaeo); xat dTio^daemg, 
t6 vat Yf t6 o'j ar^aatyouaa. otXXa 7:a'Atv | otTTopoGiaiv X£-j'ovts; oti et Tiato)- 41^ 
5 Tspa saTtv 7j ouaia t(ov aua^Ss^r^xoTujv xat r^ xaTa^cpaai; Tr^? a7rocpa'as(oc, 
oia Tt fxT] soTjXfoasv 6 'AptaTOTsXr^? ty)v fiev ouatav ota xaTacpaaeu); («s 
Ti}xt(oT£pav, t6 61 a'j(xps|3r^x6? 6ta ot-ocpa'a£(o$ d)? otTtaoTepov. 7:p6; toDto 
cpaiXiV OTt ouocv otTozov t6 xpetTTOV za'vT(ov r] xat t6 /sipov 7:avT(ov 6i' 
ct7:ocpa'a£(o? ar^jxavat. outu) youv ttjv [xtav t(ov 7:a'vT(ov ap/rjv (8t') ot7:o- 

10 cpa'ae(o; YV(opiCo}xsv , ou5sv £/ovt£? TauTr^; xaT/jYOpr^aat. aXXa «xrjV xat 
TYjv GXr^v ata/pav xal Tpuya tou 7:avT6? ouaav ot' a.rocpa'a£(oc Yv^optCoa^v. 
et 6£ TouTO, ouSsv aTOTrov xai Tyjv ouatav 6ia aTrocpaasoj? or^X^Tjaat. xat 
auTr^ [xsv u''a c/.7:opt'a xat r) Xuai; a-jTr^c. aXXrjV os a7:opt'av cpaai TOtauTr^v, 
Tt 6r]7:oT£ [xy; xal auTTjv oia xaTacpaaec)? s6r^X(oasv £fpr,x()j? u7:oxst[j£vov 

15 xai £v u-ox£t}X£V(i), Tva ttjv ouatav xat t6 au[x[3ePr^x6; oia xaTocpaa£(o? 
or^X(oafj. cpa|x£v oTt £ix6t(oc' t^PouXyjO/j Yap otvTtcpaTtxu); 7:poa'Y£tv t6v 
Xoyov, £t6(b; (o; -dvxoi. Ta ovTa 7:£ptXa[Xj3a'v£t xat ou6£v iaTt jxsTa^u Tr^; 
otvTicpaasujc. 6uo ok xaTacpa'a£u)v (os £7:t'T:av otet £upiax£Tat ti [x£Ta$u* 
oiov £a'v Tt; £l'7:rj t65s Tt vj Xsux6v r^ [xsXav, ^roXXotxi? ({/euSexaf 5uvaTai 

20 Yotp sTvat Tt \irfiz Xsuxov [xr^os [xsXav, oiXXa cpatov. st os T:rjooi'(d'(io tov 
X6yov X£7(ov oTt vj Xsuxov £aTtv r^ ou Xsuxov laTtv rj [xsXav r^ ou [xsXav, 
ou 5ia[xapT0tv(o xaTa t))V avTicpaatv. otXXa 7:p6? touto 7:a'Xtv Ttvss otTro- 
pouaiv \i'(0VTZi oTt 5ta xaTacpa^aso); zab' ots 7:a'vTa Tot ovTa 7:£ptXapeTv 
ouTU) 70UV cpa[xev | OTt Tot 6'vTa 7:a'vTa 7) at'6ta' saTiv r^ cpOapTa'* ouxouv ^Sr 

25 xai £1 7:ou 7:otXtv £i'7:(0[x£v OTt 7:o(VTa Tot ov-a r^ u7:ox£t[X£va' laTtv t^ £v 
u7rox£t[i£V(p, to'jt' £'aTtv Tj ouata vj au^xp^^rjx^Ta, a.Xrji)£uo[j-£v. xat oti 

dtVTtCpaTtX(o; £^0'jX£TO -rjrjrx-(Oi'(ZV^ TOV Xo^OV 6 'ApiaTOTiXr^C, Ou6£V r^TTOV 

xat TOUTO auTo r^o^jvaTO 7:otrjaat xat 6ta xaTacpota£(oc t/)v ouatav ar^[xavat 
XsYujv ' Tot [x£v ou/ 'j7:ox£t[X£va Ta 60 u7:ox£t[X£va'. (xXXot Trp6c tout6 cpafiev 
30 oTt '}£u5"/); 6 Xoyo; r^uptax^TO, £t £t7:£v ttjv ouatav u7:ox£t'[X£VOV ou [xovov 
Yotp 7) ouata u7:6x£tTat, otXXdt xai Tot [x£ptxa au[X[3£[:ir^x6Ta toi? xa{)6Xou* 
t6 Yap t66£ X£ux6v u7:6x£iTai tuj xa06Xou X^uxt^, xai [xyj 7:p6; auaTaaiv 
diXXa 7:p6? xaTr^Y^^P^^^^' ^^' ^^^^ '^^^'^ '^ aufxp^PrjX^Ta u7:6x£tTat, oux £5uvaTo 
\i6)/rfi/ TTjv ouaiav 'j^^oxErii^vov 6vo[xa'aat. xai TauTa [xkv 7:£pt tu)V ot7:opt(ov. 

35 Aot7:6v 6£ ^"'/"ouai xai tyjv -otctv twv auCuYiujv xat C>jtouvT£? TauTot 

cpaaf XeYouatv ydtp oTt TcptoTyj? [xev iavr^aO/) Tyj$ xaOoXou ouaiac, (b; 
Tt[xt(OT£pac (Ti[xt(OT£pa "j'a'p iaTi, 6t6Tt xat x^t' ot[xcp6T£pot iaTi xat xa06Xou 
xai ouata), SsuT^pov 6£ to'j [X£ptxo'j au{i[:!£[:i/)x6TOC, ou/ (bc; Tt[xt(OT£pou, 
otXX' (jj; ivavTtou ti^ xaOoXou ouat'a* T(ov 701^ £vavTt(ov [xia iaTtv fj £7:t- 

40 aTr^[xrj. xal toutou xdpiv euOi^o? [x£t' auTyjv toutou £[xv/j[x6v£ua£v. TptTOV D 6t' inserui (cf. v. 11) 11! cpr^al M 14 7.aTc<cpaatv M' 17 7iapaXa|xp. M 

21 [xEXXav (pr. 1.) M ^o sa!)' ote] scribas ean zoxe 25 ei7to[xev M 

26 OTt notavit et in mrg. adscripsit zi TiavTto; M'^ 38 an oeut^pou? OLYMPIODORI IN OATEGORIARrSI c. 2 [Aiist. p 1^20—25] 45 

STa^ev t6 xotiJoXoi) au[xp£,3r//co;- ■::po£Tt'[j.r,3£ ^ap auTO u)? xaBo>.ou, otoTi 
Trepi TauTa xaTaYivovTat ot cpiXoao'joi. eiTa TeTapTr^v Tactv arEveiiJLev t"^ 
[ieptx:^ ouata* xat auTr^ txev (jita atTta. ot oe vetoTepot Ttov e$r^*f7jT<Jbv 
aTTOotooaat xat aXXr^v aiTtav TotauTr/^* oTt to-jtou | /a^ptv (TeTapTr^v) eTa^ev 42* 
5 TTjv fxeptxTjv ouatav, Tva dr.o ouata? dp?a'[xevo; ek ouat'av TeXetJTr,ar,. touto 
Trepa^ Trj; TTpoxeijxevrj? tjjiTv Oetopia? et^ eceTaatv. (0e(op''a ta'.) 

p. 1*20 T(ov ovT(ov Ta [xev xaO' C»roxet[xevou Ttvo? /.^'"j-eTat, ev 
u~oxet[xev(o 6e ouSevt' eaTtv. 

10 'EvTauOa Tr;v xai>oXou ouat'av cpr^aiv oia [xev "j-ap tou xaU' uiro- 

xetfievou to xaf)6>,ou etadyet, otd Oi tou oux ev u~oxet[xev(o ttjv 
ouat'av. 

p. Ia23 Td 6e ev Ui:oxet[xev(p [xev eaTt, xaf>' u-oxet[xevou ok 

ouoevoc XeYSTat. 

15 'Ki'Taui)a To [xeptxov au[X[3e^r^x6; cpr^at, 6td [lev tou ev u7uoxei[xev(p 

To au[X|3£prjXo; etad-^cuv, otd 6e tou ou xaO' u-oxei^j.evou to [xepixov 
Sr^Xojv. 

p. 1324 'Kv u7:oxet[xev(p 6e Xe^^o ev Ttvt [xr^ (Os [<£po; u-dpyov 
d6uvaTov y(optc eivai tou ev (p iaTtv. 

20 'EvTauOa To a~X(u: auii^eprjxoc u7roYpd'fet. Tr;v 6i xaTa [xepo; 

auTOu i;drrX(oatv iv Trj ecr,? ()e(opt'a [xai)r^a6[xei)a. 

p. Ia25 OTov r^ Ttc ■'pa[x[xaTtx7) ev u~oxet[xev(p [xev eaTt t-^ ^'J"/'^i 
xa»)' u7:oxet[xevou 6e ouoevoc Xe"j'£Tat. 

TouTO To Tiapd^efj^^xa ou Tr^? Trpoaej^oic eipr^fxevr^c eaTiv u7T0"i'pa'fr,c, 
25 dXXd Tou dv(oTep(o TauTrjC Xe^^OevTO^ [xeptxou au[ipep"/jx6T0c* T(p "jdp etreTv 
v) Tts ",pa[x[xaTixrj tt)v [xeptxYjv etar^^a^^e, ty)v ev 'AptaTa'p/(p, et TU)^ot. 
xa/.(o^ 6e TOUTO to u.eptxov au^xpepr^xoc 6 'AptaTOTeXr^s tt^j [jev ev a(u[xaTt 
Oetooei 7:irj 6e ev da(o[xdT(p* ev da(o[xa'T(p [xiv, Yjvtxa '^r^atv ev uroxet- 
}xev(p eaTt tyj '|'U/-^ rj *('pa[x[j.aTtxr^, ^v a(o[xaTt 6e, 7)vt'xa Xe"cei touti 
30 To Xeuxov iV u7:oxet[xev(p eaTi T(p atotxaTi. 4 dr.ohMaQi W: tJ7:o8(o«oat M' xeTapxrjV iuseruit Vitelli tit. aiKliili (of. 

p, 43,1) 11 0'J7. supeiscr. M 18 'j7rap/u)V M' 2j tiG] to M 46 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 2 [Arist. p. 1^29—24] 

p. 1»29 Tot 0£ xav^' uiroxstusvou ki^exai xal sv 6Troxet[X£V(o 

kcsxiv. 

'Evxau&a to xaOoXou (3U|jpe^y]x6c cpr^stv, oia [xsv toij xa&' uiroxst- 
(j. svou xo xaf^oXou £t3a*jU>v. | ota 0£ tou £v u-oxstfisvdi to aou.^e^r^Y.6z. ^Sf 

5 p. Ib3 Ta 0£ 0'JtS £V urOX£t[J.£VU) £3tt 0'Jt£ xa{>' UT:0X£1[J£V01) 

ttvos X£Y£tat. 

'EvtauOa t7]v [i.£ptxYjv ouatav (^r^tsi, ota [xkv to-j stV^rv ou xa{)' 
ui:ox£t[i.£vou to [xspixov £[iC5atva)V, otdt bk tou oux £v uiroxst^xivm trjv 
ousiav. 

10 p. li>G 'AttXu)^ 0£ ta ato[xa xat Sv apii>[xuji xat' ouSsvo? utto- 
z£t[i£vou X£Y£tai, £v u~ox£t[x£V(o 0£ (Ivta) ouoEv x(oXu£t £tvat. 

KaXoi; £t-£v ta atO[xa xal sv T(p dpt&[X(o' eattv [x^v -j-ap XapsTv 
xai ta £i6tx(otata £to-/j atO[xa, a [xr^xEti Suvatat t;xyj9r^vat xat atosat to 
auto £100? • taijta Ss o-jx £i!Jtv £v t(o dptO[X(i>, tva ouv td aTrXtoc d'to[xa 
15 £iaa*caY(/, •!rpoa£t)rjX£ xat to Sv dpiO[ja)* otacp£p£t '(ao to dto[JOv tou 
[xsptxou, otott to [xev dtofxov STrt ivos xat [xovou (opta^xlvou cpipEtai, zh os 
[xsptxov sattv [xiaov to'j t£ xai)()Xou xat tou dto^xou* tou [x£v -cdp dt6[xou 
s)(£i to xai)' svos csspsaDat, to'j os xa{)6Xou to dopiatcuc £-t xotvou xatr^- 
"Cop£Ta})at, 

'20 p. Ia24 'Ev 'j-o x£t[x£vu) Ss \i'(ui £v ttvt [X /) (o? [x£po; uT:dp)(ov 
douvatov y^(optc sivat tou ev (o sattv, 

rispi T£aadp(ov ''.p(ov(ov oiaXsY^^xEVo? 'AptatotsXr^c, t(ov ouo \x6vu}v uiro- 
■'■pacpriv r;[xTv 7rapao£0(ox£v, toij t£ xa»)' .uT:ox£t[x£vou xat tou £V utcox£1[X£V(i), toij 
[X£v xai)' u-ox£t[X£vou £ipr^X(i)c d-Xu)? 0£ td dtouLa xai sv dpt&[X(o xat' 

25 0U0£V6? UTTOXSttXSVOU XsYStat, £V U7:0X£t[XSV(O OS £V ta OUOEV XU)Xu£ t 

ctvat. toij 0£ sv U7roxst[xsv(o TrapaOtdcuatv u7:o"j'pa<5rjv Xs^ujv ott sv u-ox£tfx£V(i) 
sxsTva X£*c(o, d £v ttvt [xr] (joc [jipoc uTidp/ovta douvatov /(opt? ^Tvat toij 
iv m iatt. I xaXu); 6£ uTroYpaccrjv xat ou)( 6pta[xov aut(ov 7:apaoi6u)ai. xai 43* 
toijto STTotr^asv («c i^ptXoafjvto^xo; xat to; dxpt^ric: xai (b? cptXdvOpu)Tro?. 
30 (i)? [isv ouv «iptXoauvto^xos tuiv 6uo [xovtov S[xvr|[j6vsua£v, (o? 6£ dxptprjc 
l7rtaxT^[xtov £$ exaxepa? dvxiO£ae(o? evo; £[xvr)[x6v£ua£v, (i)? Se <ptXdvi)p(07ros 
xu)V )reip6vu)V, 07r(o? [xrj 66;u)at 6td trjv d[xu6p6xryxa x^s uTrdp^eto? [xr^6£ 
oXu)S etvat, 8id xouxo xoi'vuv auxuiv uTroypacprjv T:apa6i6(oat xai ou)( 6pta[x6v 

1 post xa&' uTTOx. add. xe Arist. 4 eiadycuv scripsi: EtaocYSt M (cf. p. 45,16) 

^v superscr. M 11 Ivta inserui (cf. v. 2,0) 12 xai suppl. M^: ora. M^ 

15 tiniYijr^ ex £iaa'Y£i corr. M pr. to ex tiu corr. M 16 (optafx^vou ex 6pta[jioj 

corr. M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 2 [Arist. 1 -124] 47 

6[J.(OVU(10? Y^P ^^~^ <pu>V7j TO Iv XlVt, Tuiv OE 6[i(Ov6[A(UV OplSjXOV OUX S3TIV 

aiTooouvat, aXXa [xaXXov uTCo^jpa^Yjv. ott os to Iv ttvt 6(i,(uvo[jio? iitt cpojvT) 
StjXov t6 y^P £v Ttvt svSsxaym; Xs-^STai. xat TcpuJTov [xsv sv Ttvt XsYstat 
(ij? sv ■/p6v(o, (oc oTav oafxsv tov Scuxpatr^v sv toic risXoTtovvyjataxor? 
5 5(p6vot? 7svs'a0ai xat AtavTa sv toji Tojixui itoXsjxoj. Asystat sv ttvi xat 
(b^ Ev tOTiqj, (i)? otav cpa[xEv tov lcuxoaf/jv sv Auxst(i) sTvat. Xs"^stat sv 
Ttvt (i)? sv aYYsto), (o? oTav cpajxsv tov otvov sv Tto aixcpopst stvat xal tov 
jiTov Ev TO) [X£6i[xvoj. 6tacp£pst 6s 6 Toiroc Tou a"i7stou xaTa t6 xivyjtov 
xat dxtVTjTOV 6 [xsv Yo^p tottoc dxtvr^to? satt, to oh d*fi'sTov xivou[isvov 

10 XsYstat. /.sYStat sv ttvt xat (oc 7SV0? sv totc stosatv, (oc otav cpa^xEv t6 
C(oov sv nrro) xat dv&p^orro) xal sv ^O' sTvat. Xs-jSTat sv Ttvt xai (o^ 
stoo? sv -('svst, (o? OTav cpa[xsv t6v avilp^orov r, tov 1^7:7:0 v ev T(p '^ono 
sivai. XsYstat sv Ttvt xai t6 oXov sv toTc [xspsatv, (b; oTav cpa[x£v ttjv 
/sTpa sv 5axtuXot?. Xsystat sv ttvt xal (o? [xspos sv oXoj, (o; otav cpa[j.sv 

15 T7]v I /stpa sv Toj oXoj a(6[xaTt. XrjSTat sv tivt xat (6c stoos sv uXi(i, (6c Ai'^ 
otav cpa[xEv t6 sioo? tou dvoptdvtos sv t(p /aXxcp sivat. Xr^stat sv ttvt 
xat (61; £v KOtTjttxfo, (i)? otav srTTtotxsv 'ouxsattv sv rjixTv toos to 7rpaY[xa, 
dlX sv t(p d'p/ovti'. Xs*ystat sv tivt xat (6s Iv tsXtxtp, (6c 6'tav cpaixsv 
t7]v cptXoaocpiav sv "j'E(o[j.stptc/. t6 tsXo; s/siv rj tr)v latpixrjV sv uYsia s/stv 

20 to tsXoc. Xrcstat irdXtv sv ttvi (o^ autxpspr^x^? dv ouat'a, (6c to Xsuxov 
sv t(p — (oxpdtst. st totvuv t6 sv ttvt 7:oXXa/(6c Xs-^Etat, tko; oux satai 
6[X(6vu[xov; ouxouv to sv ttvt (6? sv TrXstoat xatrj^optat; {)s(opou[xsvov dva- 
Xo^sT "^EVsi, to 6s Xot7r6v t6 sv xfi u7ro"j'pacp-fl otacpopaT?* t6 ^dp [xtj (6? 
[xspo^ uTrdp/ov xat to douvatov /(opU sTvai tou sv (p sattv 

2'i) dvaXo"^ET otacpopaT?. dvayxat^o; os (TrpoasQr^xs) t6 [j.rj (6? [xspo? u7:dp/ov 
8id t6 [xrj sTvat tov 6cp&aX[x6v au^xpspr^xoc:* sv ttvt ",dp sattv xat douvatov 
/(opU sTvat tou Ev oj satt, xai o[X(o? oux sattv au[xps[jrjx6?, otott (6; [xspo^ 
sat»', to os au[xpsi3rjx6? ou ilsXsi stvat (6^ [xspoc. xai oid touto 7:poas0r^xsv 
6 'AptatotsXr^s to [xy] (6? [xspos ujrdp/ov. t6 os douvaTov /ojpis 

30 sTvat tou sv tp sattv 7rpoasi)r^xEv, 8t6tt sv ttvt' iatt 

xat oux sattv autou [xspoc, tou ato^xato?, ou [isvtot 06 ouvatat /(optai)r,vaf 
/(optCstat "^dp xat xai)' sautrjv ucptatatat auv tr] '{^u/iij, aTrsp ou 6uvat6v 
s/stv td autxPsprjxota. 6 toivuv au[x7rac vouc f^? u^io^pacprp totoutoc 
oattv ott au[x[3s[:lrjx6c satt 6 sv ttvt i)s(op£Ttat [xvj ov autou [xspo;, xat 

35 douvdt(oc £/Et /(opta&r^vat tr^; u7:ox£t[X£vrj; ouai'ac autou. | xat autvj ixsv 44^ 
ouv 7j 6tdvoia. 

'AXXd 7:p6c taut/jV trjv uTTO^j^pacprjv dTtopouai ttvsc, 7:s'.p(6[xsvot 5sT$at 
E/ouaav autr)v t7;v Stttrjv xaxiav, vjv Trscpuxsv £7:tos/£ai)at 6 6pta[x6;, tout' 
eOTiv u7:epPoX7;v xat sXX£t(}»tv ot [xsv "(dp Xe-i^ovte? u7:spPoXr)v e/£iv auTrjv 

6 Xuxfo) M 7 dyY<u) M dfxcpiopet M' 8 dyYiou M- 11 xat ^v 

Pol cicias 11) yat(o(XETpfa M' 2o tbs suppl. M*'; oin. M' 21 uTidpytov M 

24. 27 elvat supra scr. M 25 ante czvayx. iucohaverat t6 ydp fArj, sed delevil M 

Ttpoa^DTjXE inserui oU post oicixt lacuua fere X\I litterarum est, lonicias ifj ^tti- 

aTrjfxTj (cf. Porph. in Cat. p. 77,35) 33 f/Eiv scripsi: eyet M 34 tov M 48 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 2 [Arist. 1 »24] 

diiopooai Xs-j-ovtc? ouxtoc' ott ou [lovov xa aiDjj.p£pr|x6Ta uTCSYpatj^sv oia x^? 
sipTjfxevTjC uTroYpacoTjC, aXXa xal xa axofia, ri'(oov xov SioxpaxYjv apfioCei 
-^ap auT(o fj stpr^usvr^ uiroYpa^r,. st os ap^AoCst auT(o, sttsiStj (ov 6 
opttjfio? 6 auTo'?, xal ta 6pi(5T7. xa auTa!, ava'Yxr^ tov Z(oxpaTrjV fj au[j.- 
5 Sepr^xoc slvat, OTTsp aTOzov, f^ oucfiav auTov ov-a apfJoCeiv sti' auT(p ttjv 
etpr^txsvrjV uroYpacpif^v, xat ouxsTt a'ppi6cjat }x6vov toic autxpspr^x^tjiv. oTt 
os ap[j.6C£t ~w i(oxpa'TEi f^ uTroYpa^T^. ofjXov svtsu&sv 6 2(oxpa'TrjC ev 
Ttvt, sl' -j'£ cpusixov loTt (3(o[j.a, Tiav 6£ cjoijxa cpuatxov sv TOTrtp saTtv. akkoL 
fX7]v xat £v Tivt (ov, tout' eaTtv £v tokO), oux laTt [xspoc Tou Torou, xat 

10 aouvaTov auTov /toptc sivat totcou. si' '(Z, (o; £i'pr^Tai, cpuatxov iyzi atofxa. 
£1 oe xauTa ouTto; zyti xat apfxoaet f^ UTCO-|'pacpf^ x(p ^(oxpaT£t, ou |x6vov 
au|xp£pr^x6Ta u-i-j-pa-j/^v, aXXa xat ouata?, f^ 6 TTpox£t'|x£voc eaTat auu,- 
B£prjx6c, ('oc £i'prjTat. xat auTrj }x£v f^ a7:opt'a. ttoXX^ov ok xat a/>X(ov 
dtvTeiTovTcuv f,[x£tc T:ap£VT£; £x£tva TfjV 6£[xtaTtou TTpoaaYa-j-^otxEv Auatv 

15 Tauxrj Xl-j-ouaav out^o?* 6r6T£ X£-£Te, cpr^at, tov ^(oxpaTr^v iv T6-(p £ivat, 
TTOu (xoa c2aT£ auTov ^Tvat, £v Ttp xa&6Xou | fj Iv T{p [xsptxtp ; et [x£v oiiv 45'' 
Iv T(u xa06Xou, a8uvaTov ou '(do eanv 2(oxpa'xou^ t^ttoc t6 uTC£xxau[xa. 
£t 0£ £V T(o fxEptxtp, SuvaTat /(oplc £ivat TOUTOU* (iiaT£ ouv oux ecpapfjoaet 
xaxa Tou 2(oxpaT0uc f| £t'pr,|x£vrj tou auixpspyjxoTO? uro-^pacpfj. aXXa ~a'/av 

20 dcTCOpouai Ttv£c X£-j'ovT£c OTi ou [x6vov Ta au[X|3£,3r^x6Ta uTrE-j-pa'}^^, dXXa 
xat x6 £100? • t6 -^ap £i6oc t6 IvuXov ev Ttvi laTtv (iv -(ap t-^j uXrj ft£{o- 
petxai), xai o^xoj? oux laxtv auxfjS [xepoc xat yjupU auTfj? ou ouvaTat 
sTvai. dXX' ouTOt -dXtv d-j-voouaiv oTt t6 ev Ttvt ivxau&a 6 'ApiaToxeXyj? 
xfjv ouatav eiTTev Tf^v E^oo-E-otr^ixsvr^v xat ouy, (o? auTot cpaat, ttjv uXr^v. 

25 ouT(oc [xev ouv dropouatv oi pouX6[x£voi oetxvuvat OTt uT:£ppoXf|V iyzi rj 
£tpr^[x£vir] u-o-^pacpT]. oi 6£ cpdaxovTES auTYjv EXXetTXEtv cpaalv oxt ou Tudvxa 
xd au[x[3£[3r//{6Ta u-s-j-pa^j^EV otd -r^<; £fpyj[X£vrjC uiro-j-pacpf^c- Ta -(dp au(x- 
PEpr^xoxa /(optaTd /(opiCovTaf et 6£ /(optCovTat, xaxui? dpa eTTxev d6u- 
vaTOV j((opii; eTvat tou ev (p laTtv. dXkd. cpa[xev OTt fj ToiauTVj dTuopia 

30 xaTa-/eXaaTO?' opa "(dp oTt eTttev 6 'ApiaToxlXr^c /topt? ^Tvat xou £v (p 
eaxtv, ou [xivxot sTttev oxt ou 6uvaTat /(optai^fjvaf /(opta&f^vat -(dp 6uvaTai, 
/(optai}£v OE uTioaTfjvat douvaTEt. TrdXiv os cpoaiv oTt ou TrdvTa Td au[x- 
[iz^r^Y.6xa (opiaaTO* £iat -j^dp xtva x(ov au[xPs[37jx6x{ov, dxtva 5uvaTat /(opt- 
CEa&at Tou u-oxEt[x£vou, oiov fj su(oota tou [xrjXou* aur/; -(dp /(optCsTat 

35 ex Tou [AT^Xou xat Ip/ETai 7:p6c fj[xac* si oe /(optCsTat | xatT:ep ouaa au(x- 45^ 
P£pr|x6c, Etat x-.va xoiv au[x[3£pr^x6T(ov y^(»ph eTvat ouvd[xeva xou Iv (p 
itnr^rjyov. Tz^b? TauTr^v TfjV dttoptav dvTErTxov ot 'AptaTOToXtxoi Xe-^ovtec 
OTt £t xai /(opEt fj £U(o6ta Tou [xfjXou zp6c fjfxdc, ou xaO' auTfjV /(opET, 

dXXd [XETd TtV(OV EX XOU [XTjXoU XsTTXoiv dTTOppOtOJV U1T£X/£tXat T] £U{o6ta 

40 xat £p/£xat 7rp6i; fjfxds. xat oxt xouxo ouxto? e/ei, orjXot t6 puTi6ouai)at 5 ovxa] an elvat xal? G apfxdaat scripsi: ap|xo'a£t M 11 acoxpdxr) M 

1.J X^YEte Vitelli: X^Yexat M 17 UTr^xxaufxa] cf. Arist. Meteor. A 4 p. 341'U9sq. 

23 dYV(oo\iaiv M 26. 32 cprjolv M 39 dTroppuuiv M' uTre/elTat M' OLYMPIODORI IN CATEGORIARrM c. 2. ?> [Arist. p. U-24.blO] 49 

t6 (jiri^vov TcoOev oe av sppuTioouxo, st [it] ouata ti? i^ auTou ots^fopstTo; 
ct oi Tic, cpa3i'v, £17101 TTpo? 7,[j.a? Ti oy^TCOTo £v T(o O£v§po) ov xal suujoiav 
TjuTv ^apiCo[X£Vov ou puTioouTai, •^{•(voidy.iTUi ooxoq ot'. jxaXXov outJtoijiTa!. 
£x T^-; pt^Crp xat T(ov xXaO(ov f]-£p otacpop£tTat. auT/j [i£v ouv r^ Xu3t^ 

5 T(ov n^ptTcaTrjTtxuiv. ok nXtoTivo? TauTr^v ttjv aTCOptav £TrtXu6fjL£vo? 
ETEpav eT:i]veYX£v Xu5tv, t6 otoiijiov tou dipos atTt(oa£vo;' iXe^ev •(■«? ^"t- 
aTjp otoaao; (ov ouva'u.£t YtYvsTat £V£pY3ia £U(oorp, xat outoj? dvTtXaixpa- 
voiieOa Trjs £U(oOtac. xai auTrj yj Xuai? IlX(oTt'vou xotx^j/OTspa ouaa t^? 
T(ov n£ptiraTr^Tix(ov excivyj -^otp oux saTt irdvu Trti>av-/^- et -^dp ou5ia iaxlv 

10 Ti excpspojxevr^, irdvT^o; r^ oiviti -/topr^Gei r^ •mxo) ' 7] Yap [Bapu eSTt touto 
t6 ciojfjia r^ xoucpov. et [lev ouv xdToj "/(opsr, txovov ot xdT(o (jJcpeXov 
oacppatveaOat, ei os dvto, 01 dvcu jxovov. vuv oe opoijxcv oTt ou jxovov ot 
dv(o rj ot xdT(o oacppat'vovTat, dXXd xat 01 ei? t6 TrXd^tov. et 5s Tauxa 
ouToj; £'/st, dirt&avo^ scpdvr^ fj T(ov rieptTraTrjTtxoiv Xuat?. evta-avxai oe 

1.', zat -poc T7JV nX(oTtvou Xuatv xtve, XrjOVT^? OTt fj £U(oot'a xou jxtjXou 
dpa £v x(o auxoi vuv [ xat ev toj dipt IsTt xat £v T(o txv^^i v^ ev aXX(i> 46r 
xat dXX(p /povo); et [Jiev ^dp £v t^o auTtp vuv, laTat aoiixa /(opouv oid 
a(ju[xaTo? otd t6 Ta? ouo ouara;: dvaxi'pvaai)ai dX/.r^Xat;- douvaTov -j'dp Iv 
X(o aux(p vuv xai ev X(p [ir^Xm xat iv xtp depi, £i [x/] aoijxa otd atotxaxoc 

•20 /wpTjaet. £1 0£ £v dXX(p xai d'XX(p /povo), o9;Xov oxi y;v pexacu /povo?, 
xai>' ov ou/ U7rr|p/£v ouoe sv x(5 p.rjX(ji ouo' ev xop dlpt. £t 82 [xy] 
uT:rjp/£v ouoe ev xtp [xtjX(i> ouoe ev xoTi dept, eupe&TjaExat * » x6 auix- 
PePrjX^; [xrjO£Tcox£ dv£u uTroxet[X£Vou. 

p. [''lO 'Oxav £X£pov xai)' sxspou. 

2a MExd xd 6u(ovu[xa /al auvouvu^xa xat T:ap(ovu[xa xai xrjv xoiv Xv^o- 

u£V(ov Tidvxojv otatpEatv xat uTroYpacpfjV xou xaf^' uTroxEifxevou xai Iv uTto- 
x£i[x£V(p fjxEt 6 Xoy); xai STrt x6 pd&o;; xat TrXdxo? xwv xaxrj7opi(ov 
£/ouat -(dp auxat xat pd&oi; xai TrXdxo;. xat pd&o^ fxev eaxtv f^ aTro xoiv 
xai>6Xou eTrt xd [xeptxd xd&ooo? xai fj dTto xoiv jxeptxtov eTrt xd xaOoXoti 

30 dvoooc, TrXdxo? oe fj exdaxou Trpdy^xaxo^ xopLrj xat Siatpeat?. xat ^dOoc 
saxtv, otov («c oxav el'Tr(o[xev oxt fj ouata otatpeixat et? a(o[xa xai £'p.'|iu/ov 
xat C<i)Ov dTr6 -(dp xoiv xa&oXou xaT/;vT7]aa[x£v (ei?) to [xeptxd. ei oe aTro toij 
Coiou dvaopa'uL(o[xev zk Tfjv ouatav, t6t£ dTro Toiv [xepixoiv eTrt Ta xaOoXou 
XYjv dvooov TrotoupL£i)a. TrXdxo? oe iaxtv, (o? oxav x6 Cipov otatpoi si? 

35 Xo-^txov, zk TrT/)v6v xat TreC^v. xat t6 [xev ^dOo? dvaXoYEt toi? cpuatxot-j 
a^opiaatv ov -^dp TpoTrov Exsiva £T:t Ta d'v(o cpipovTat, fjVt'xa £tat xoucpa, 
fj ETti Td xdTO), fjVtxa ^apia, tov auxov xp^Trov xat £Trt xuiv xaxrj-joptoiv 
f( aTTo xoiv xai}6Xou dp/6[x£Vot T£XeuT(oixev | sl; Td fxepixd f^ dTr6 X(ov 4G» 1 ^puTiSojTo M 2 eiTtet M 3 ouTouf M' 4 eiTiep M' 5 ttXou- 

tIvo? M' (cf. El. p. 152,10) 8. 15 TtXouTivou M' 13 (5c(cppdve(j9ai M. 

22 post eupea. lac. signavi (cf. El. p. 152,34) 24 lemiua iu mrg. suppi. M- 

32 zli addidi 33 (iva5pc([jio[xev M 34 (xvioSov M 

('ouiuieut, iu Aii.st. \ll 1. Olyiup. i'rol. ut in fat. 4 50 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 3 [Arist. p. IblO] 

a£&'.xtov s-i Ta xailoXoo. to os 7:/.a'Toc avaXoYst xoT^ Ctooi: tt)v sttI t6 
•irXa^^iov -0!.ou;j.svo'.? xivTjS-.v. sv to6toi; os 6 'ApiaTOXs^; Tpsi; xav^va? 
-ooyzipv^e-ai, ouo usv sx toO pa'&ou?, sva Se sx tou -Xa'TOu;, ev oU Tj 
Trapoutja Ostupta T:spixXs''sTai. 5 (0stop''a t^'.) 

'AXX' Tva ■?; to-jtojv -Vfosic *j't'v/jTai aacpsSTspa, atxpov avfoOsv apco)- 
u,si)a sxaSTOv toutojv TroXu-paYfovouvTsc, xal -pojTfjv ^s t6 PaSoc, ou 
TrpoJTOv t6v xavova oTiatv 6 'AptaTOTS/.rj; (ota) toutouv lo^ TjVtxa t6 Tcpo- 
Tspov Toy osDTSpO'j xaTrj^opsiTat (Jbs xaD' u-oxsttxsvo'j (zai) "6 SsuTspov 

10 Tou TotTOu, TOTS xat t6 -ptJoTov TO'j TptTou xaT/;7opr,i}r]3STat ' o^ov t6 
i[i^uyov xaTr^YopsTTat tou !^iuoo xal t6 ^mov ~oo dvi)pa)-ou ux; xai)' uTro- 
x£i[J.svou, aXXa xat t6 sfx(]^u/ov tou avi)pa>-ou. TcpotJxsiTat os t6 xai)' 
uTioxstfjisvou oia xtva; a-oota?, 5; scps^Tp Xscopisv. xaf)' 'jiTOxstfiSvou os 
£3Ttv, 7;v''xa TTj? auTTjc oustac xat tt;; au3Ta'3S(oc xaT/;~/opsrTai t6 xaT/;-|'0- 

15 po'jusvov. •Kp'5axsiTai os touto 8ta t6 "|'Svo?' t3ou "/ap t6 -jSvos xaTr^-jO- 
pstTat Tou C<oou xat t6 Ccoov tou dvi)p(ozou, oux cTi os xai t6 -^svoc tou 
dvOptoTTou, otoTt t6 ^svoc to'j C'«ou ou xai)' uTOXiiusvou xaTYjYopsTTaf 
ou "(dp TTj? oua''ac to'j ^(ooo Ig-\ or^X^oTtx^jv, dXX' lo; sv a/sust Os(opsTTat. 
STi t6 ot3'jXXa{3ov xaTr^YopsTTat xou C<»ou, oux STt os xat t6 oiauXXajBov 

20 Tou dvi)pfo-ou, STTstorj ouy (b^ xai)' u-oxstusvou xaT/)-|OpsTTat t6 6tauXXa[3ov 
Tou C<«ou, dXX' 6i; c5tovr|S. oid Tauxa o-jv r.i-nrt. -poaxstTat t6 xaO 
u-oxstusvou. xai -(jJj-a ucv 6 -p(OTo; Tepisy^st xavtov. 0£'jTepo; xav(ov 
d7:6 Tou [3di)ou? -pospyop.svo; outo?" | t(ov urdXX/jXd ^/jat Xs"j'0[j.sv(ov 471" 
"l-svoiv at auTai siai ota^opat'. xat d';tov evTaijOa ^"'/"■^jSat ~o<.a; svxauOa 

25 6 'ApiaTOTsXr^? cpr^al otacsopd; tojv u-aXXr^Xcov "(svdiJv, dpa Ta; auaxaTtxd; 
ri Tac otatpsTtxd?. cpa|j.£v ouv oTt at fi£v auaxaTtxat at au-at stai xojv 
u7raXXT]X(ov "j-svtbv, oiov xou C<JJOU xat xou Xo-jtxou (dficpoxspojv "(dp at 
auxa'' siaiv auaTaTixai Stacpopat, y;-,'ouv t6 ouat'a xat t6 Ijjnj^u/o? xai t6 
ataOr^Tix"/^), at 0£ otatpsTtxat ou TrdvTto; ai auxai, dXXd ttots fiev at auTat 

30 Eiatv zoTs 5s o'j)( ai auTa»'* st "^dp otsX^ousv x6 C<»iov st? Xo"/tx6v xat 
dXo^^ov, 6[j.otto? xai t6 -sCov s^ Xofixov xat dXo^j-ov, oux diTEixo? Tt Trotai. 
st hz 6i£X(o t6 C<«ov £1? 7rxr^v6v xat tteC^v xat Ivuopov, oux Ixt 6'jvafxat 
EireTv oxt xou ttcCou x6 [xev Trxrjvov x6 6£ lvu6pov, ir^zX £upt'axo[j.at £t; xd 
dvxtotaipo'j[X£va TtotoufiEvo; xy)v 6tat'peaiv. evOsv oux dvd"fxrj auvxpsy(stv 

35 det xd? auxd; otacpopd? xds 6taip£xixd; xojv uiraXXrjXtov "j^Evajv, dXX' laTiv 
7U0T£ fi£v (xd;) auxd? /.a^sTv, ttote 6s o-j. dc tov 6s C^J^rjaai £t at auTat 
£tai otacpopai tujv uTcaXXr^X^ov "jsvtov, 5t' tjv atTtav eiTrsv 6 'AptaTOTeXr^; 5 tit inserui (cf. p. 45,7) 8 ota inserui 9 xod inserui (cf. El p. 153,12) 

21 cpiov7jC scripsi: cpuiv/j M (cf. Pliilop p. 39,11) 2G alt. at sup])l. M- 

27 oXo-i scripsi: osat M 30 St^Xoixsv M' 31 oaofco; — aXoyov iu mrg. suppl. M 

dTtei-Ato; M' 3G xd; inserui ai superscr. M- OLYMPIOnOPJ TX CATRGORIARUM c. 3 [Arist. p. IbiO] 51 

T(ov os ut:' aXXifjXa Ysvuiv ouosv xa)X'J3i xa? ccjTa; stvai oiacsooar* 
o'.a Yap tou ei-slv ouosv xojXusi Tjvua-uo oxi -ots xal ouvatov \i7] tac 
autac sTvat oiacpopac. -aXiv aciov C"/l"^3a'. oxi st Trots asv at autai 
S131V, TTOts os ouj( (at) autat', ot' t^v att''av sT-sv 6 'Aptstots/.r^ ott oaa 
5 xata tou xaxY]Yopouasvou Xs-^stat, toaaijta xat xatdt tou u-o- 
xstasvou p-/-j&yj(5stat, sx xoutou atvtttotASvo? ott at aijtai' S'!at otacpopat 
Ttavtots xat Ttavta ta aXXa. -pb^ toijto cpaasv ott ta; a'jtac sTvat ota- 
cpopa? stTtsv 6 'ApiatotsXr|C | ota tov Trpuitov xavova tov Xs-j^ovta ott otav 47v 
stspov xaO' stspou xatr^yopTJtat (u; xai)' 'j-oxst[j.svou, oaa xata 

10 xou xaxYjYopouu-svou Xsysxat, toaauta xat xaxa xou u-oxstixsvou 
p7]&rjasxai. xo os ouosv xu)/.'jsi si-sv 6 iAp'.atotsXr|C ota ta; otat- 
psttxa'c, s-s'.or) autat, ('o; st'prjtat, s:;ttv ots o'jx staiv at autat'. xai a'jr/j 
aov [i.iy. i;7]-;rjat^. satt os xai osuts'pav siTTStv tota'jtr,v ott ouosv X(ju/.usi 
# ^.- ^ xat r, fxsv -pcuty] scTjy/jat; tojv -payuatojv s'.pa'-tstat, r; os osutspa 

15 auxr^; -r^:; u'^rj-'r]a£o>c tr^? as^sojc. xat tauta -spt to'j osutsoou xav^vo?. 

Tp''to? xavcov sattv 6 d-o to'j -/.dtou; Xaa^avoasvoc ttov xatr^-optoiv. 

s'/st os 0'jtaj;' tojv stepoYsvoJv xal a/j 'jt:' dXX/jAa tstaYasvoJv 

stspat ttjj £t'ost xat at ota^opat. stspa; sTvat i3o'j/>stat o cptXi^aocpo; 

tdc otacpopd? STCt x«jv ysvfov toJv sxspojv tojv ar) u-aXXTjXcov. xat touto 

•20 ou |j.dtr^v st •['xp (tt) stspou -jSvou; satt xai T^prjaoi'(d'('q^ aut(p Otacpopd; 
stspou -(svou?, o'^i)'/]a-(] et; dvotxs''ou? ota^-ijopdc -ot(ov t7]v otatpsatv oTov 
latt C,mo'^ xai S7rtat7][j.yj stspov zat Itspov "csvo?, xat ou ouvatat tt^ td^ 
otacpopd? xou C,<uoo, xo -x/jvov xat -s^ov xat £'vu5pov, Xa^srv xat dva"(a"C£rv 
u-o t/)v £-tat/;ij./jv toc otxs''ac ota'.popdc. xat d-XaJ; st-sTv, s'j s/st 6 

25 Xo-j^o; XsYuJV tujv st£po'j£vu)v £X£pa; ^Tvat xdc otacpopd^. dXXd ttv£c 
Trpoc xouxo d-opouat Xi^jovxs? oxt £upt'axo|j.£V k~\ ixspo-svuiv td^ aijxd? ota'.popa'^* toou "cdo, 'faat', to stj.'>uyov xat d''!/u/ov stspoYsvr,, xat o'i(o; (oaTtsp to £a'Vj)^ov otatpo'jij.sv st? drouv xat u-6-ouv, a-ouv asv Xs"jOvtss , 
o'itv xat -dvta xd sp~std, u-^^j-ouv 6s d'vi)poj-ov xat ^ouv xat stspa C<5o(, ^Sr 

30 a PaotCst /piotxsva (Ttoatv), o'jt(o xat s-t tojv d'}u/(ov cpaasv td |xsv 
sTvat aTTOoa, (joc duiav xat 8ot'6uxa, td ok 0-67:000.. uj; xXtv/jv, ilp^ivov xat 
oaa totauta. -poc to'jtouc 'paasv ott adXXov oux S",'V(ots ti cpr^atv 6 
'AptatotiXrp- stspac cpr^aiv sivat tdc 6ta'fopd? t(p £'.'6st dvtt tO'j stooiroto^j;* 
xojv [J.SV "(dp ia'i;u-/(ov auxat at otacpopat £t6o7rotot' £iat, xuiv 6£ d'}'j/(ov 

35 ouoaauj^, dXXd xaxd [x£xa'^opdv Xr^ovxat. adx/jV o'jv 7rpo"/]/i)/; xd xtj.: 
aTropia?. xauta r; Trapoijiaa ■KSf/i.iyj.i i)s(opt'a. 1 oi ye Arist. 8iacp. slvott coll. .\rist. 3 al superscr. M- 4 al inserui 

5. 10 Toa.] Trav-a xat Arist. 9 xaT/jYopsrTai M 12 eiprjTai] p. 5U,"29 

1.3 xoX'jet M; post x(oX. lac. signavi; XeiTisi r^ 6£'j-£pa d^i^YTjai; in mrg. aild. M- 
20 Tt iuserui 7rpoaaYa'yct; M 21 uizdriOTj M avotxto'j; M 27 cprjaf M 

30 paoiCst scripsi: PaofCetv M Troaiv inserui ol 0'jav M' (cf. Philop, [t. 41,21) 

Si3uxa M' 33 cpaoiv M 34 autat M 

4* 52 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 3 [Arist. p. 1^10—18] 

(Oswpta q'.) 

p. lijlO 'Oxav sxepov xa&' stspou xa-rjYopTjXat «bs xa&' 6tto- 

xstusvou. 

'Eviau&a TiVc^ TrsipoivTai Xi-jStv uj; 6 'ApiaTOTsXr]? ou [iovov tov 
5 6pt(3|i.ov Too xai)' uTroxsiusvou -apaot'ou)cjtv dXXot xai xotj [jiy] ev uTToxet- 
[iev(|), evtau&a [Aev xoGl xai)' uTroxetijLEvou, ev t(u Xo"|'(i) 6e T(p (irept) ttj; 
ouaia? Tou ji.7) ev u7T0xct[xev(p. xat xou; [xev XeYovxa? xou xa»)' uTioxet- 
uevou auxov TTapa6e8(jt)xevat ota xouxou xov 6pta[j.6v 6teXe*|')(0(xev ouxo);* 
ouoe-oxe 6pta[x6v xtvoc -poPaXXo^jLevot exetvou [iv/^[xr^v 7Totou[xei)a, ou eaxtv 

10 6 6pta[x6?, ezet euptax6ij.ei)a auTo 6t' eauxou optCofxevot, OTrep eaxiv axoTrov* 
evxaui)a 8e cpatvexat 6 'x^ptaxoxeXrjS xou xai)' uTToxet[ievou [xvyj[xoveuaas' 
oux apa auxou eaxtv 6pta[x6?. oi 6e Xe^ovxe; (5); x6 [xv] ev uTcoxettxevcp 
6piCeTat ev -m XoY^p X(p -epi xr^ ouatac: ^ieXeYXovxai xat auxoi ouxu);* 
6 optafxo? xojv xai)6Xou eaxt* oetxvuxat 6e exei oxt irept xr^^ [xeptx% ouaiac 

15 6taXa;AJ3a'vef oux (i'pa eaxlv optaiio; xou [xrj ev u7T0xet[xev(p. [xe[xviQao[xai 
6e I oTt r)[xei'? [xev ev x-^ i)e(opta ^ouXoiievot auvej(etav X(p X^^tp cpuXd^ai 48^ 
xou; 6uo xav6va; xou ^dOou? ecpecTjS euT0[xev, 6 6e 'AptaxoxeXvj; ouj( ouxo)?, 
dXXd TTpdiTov x6v eva «Tjat x6v dTro xou pdt)ou;, xai ouxo)? eTrdYet xov d:T6 
xou TrXdxou?, xat xpixov x6v exepov x6v diT^ xou pdi^ou?. 

20 p. H>1G To)V exepo^evuiv xat [xrj utt' dXXvjXa xexay^xevoiv exepat' 

efat xat at otacpopai. 

'Evxeu})ev eaxtv 6 xpixo; xavcLv 6 dTTO xou TrXdxou; Xa^x^avofxevo? xuiv 
xaxrj^optoiv, o? (or^at xoiv exepo*(evu)v exepa? eivat xd? 6tacpopd?. 6i' tjv 
6e aixiav xpixrjv e^^et xd;iv TTap' Tj[xtv, Tuapd 6e 'AptaxoxeXei oeuxepav, 
25 "^57] eipTjxat. 

p. li>18 Z(pou ixev "(otp 6tacpopat x6 TreC6v xat oittouv xat x6 

TTxyjvov, 

Td; dvxtotatpoufjeva? eXa^e 6tacpopds* xop Yap TreCtp x6 tcxtjVov dvxt- 

offjpTjxat. taxeov 6e oxi xexpa/u)? 6tatpetxai x6 Cip<>v* tj *(dp diT^ xrj? 

30 "/vtoaeo)? Xa[xpdvexat Tj 6tatpeats, («^ oxav et'TTO)[xev xou O»fto x6 ixev Xo-j-tx^v 

x6 5e dXo"(ov, rj d7T6 xou )jp6vou xrj? Cfi>^j?> ^^ 6'xav eoTUJ^xev xou C<pou 

x6 [xev i)vTjx6v x6 6e di)dvaxov, r. d7T6 xou xp6TT0u x^? otop^j-avcoaeu)?, (Os 1 tit. inserui 2 xaTTjYopetTOi M ^ P-t^ lvu7:ox£i|xevou (sic) M' 6 Tiepl 

inserui (cf. v. 13) 8 xov 6pta|xov scripsi: xoiJ 6pta(xo!J M 12 (b? inseruit M- 

13 ouT(o; M^: o-jxot M' 21 eiat] an xw £t'6et? (cf. p. 51,18) 22 xpiTo; M^: 

oeuTepa; M' 25 eifpr^Tat] v. IG 2G t(^ re TreC- xat t6 Ste. Arist. OLYMPIODORI IN GATEGORIARUM c. 3 4 [Arist. p. 1 b 18. 25] 53 

oxav £iTru)(X£V xoij C,(»oo xo ixsv oittouv xo hh xsxpairouv xo os aTtouv, r^ 

OtTtO XOUi XOTTOU XTj? C«>>j?, <«; OXav srTTtUjXcV XOU CtOOU tO <J,£V TTXT^VOV XO 

0£ svuSpov xo 0£ y^paaTov. £vxau&a xoivuv 6 cpiXoffocpo^ xtjv oiatp£Oiv 
ETTOirjtjaxo aTzo xou xottou x9)? oiaY(u7^? xal aTiro xou xpoTTOu xr^? 8iop*^a- 

5 VaXJEtOC, TC-iQ [XEV EtTTOJV (ir=CoV Xat) TrxyjXOV Xat EVuSpOV, OTTEp ECJXt 
XOTTOU, Kf^ 0£ SlTTOUV, OTTEp £3x1 OtOpYaVtuaEO)?. 

p. 1^25 Taiv xaxa [xYjOEfxtav aujXTiXoxrjV XE^ojxEVfov. 

AieXojv 6 cptXoaocpo^ xa XEYojxEva £ic ouo, £i; xaOoXou ouaiav xai 
fXEpixov auixpEp/jXoc, [xEXEtat XoiTTov £TTt XYjv otatpsatv x(uv avEU au;xTrXox9;c, | 

10 YjOuv £t? X7]v otatpeatv xtov xaxr(*j'opi(ov, icp' ot? xaxaTiaust xo Tipoixov 4\)r 
xjX7J[xa xal apyzxoLi xo OEuxEpov. xouxo ok ttoieT ou auvEyetav xto Xo^to 
|j.vy]ax£uo[j.£voc, aXXa xaOa-Ep oi apiaxot x(ov -j-pacpEtov irpb Tr^<; xsXEtac 
Ypacpr^^ XYjV axta*|'pacpt'7V xtUiaat, ouxcu oyj xai auxbs Trpb xrj? axpt[3ou; 
xat xEXEta? ExotaxTjs x(ov xaxr^^YoptoJv oioaaxaXta; TrayufAEpais '«^(0$ xtjv -£pt 

15 aux(ov StoaaxaXtav TcotEixat. C"r/~r/a(o[x£v xoivuv Trot'tov cptovwv xat -ottov 
7:paY[xa'x(ov Etaiv ai yiairiyj^iai. xwv xotvuv cptovtov ai [xev Etat -ira^vx^^j aar^fxot. 
xotauxai Se £?atv a.l [xt^xe xad' auxas aTr][iat'vouaat xt jxr^xE [xsxa xtov cxXXtov 
au[X7rX£x6;x£vat, ofov xvac, pXtxupt. at os ttoxs jxsv arj[xavxtxal ttoxe oe 
aar^txof xai)' Eauxa? [xev "cap ouoev xt ay)[xatvouat, [x£xa 8i xr^? Ixsptov 

20 au[XTrXox^? ou Tiscpuxaatv aar^^xot, oFov ap&pa, auvoea^xot xat zpod£a£t?. xat 
[xr^xot Oau^xaaif)? £t EtTtov xtva; cp(ova? Eivai [xr^OEv xai)' iauxa? ar|[xatvouaa;, 
aXXa [XExa xr|? EX£p(ov au^xTrXoxr^?, orou ^e xai ETit EX£p(ov iaxt xouxo 
iSeiv xovot 'j-ouv xal T:v£U|xaxa xai oPeXoI xat xoptovtSE? auxa [x£v xa&' 
Eauxa ouo£[xtav lyouat 6uva;xtv, [xExa aXX(ov 0£ YE^pafx^xsva koXXtjv evSei- 

25 xvuvxat xrjv la/uv. ai oe 7ra'vxrj ar^ [xavxtxai, oiov avilptoTioc, pouc, i-tzo^. 
X(ov xot'vuv Tr(xvx"(] arjixatvouatov Eiatv at xaxr^^opiat. 7rot'(ov oe czpa 
TrpaY[xcxx(ov Etai; x(ov '('ap Trpa^txaxtov xa [xev iaxtv axsXrj xa oe xiXEia, 
otxEXrj [XEV otov xtVTjat?, au^/;ai?, YEvsatc, cp&opa', aXXot'(oatc, 7; xaxa 

XOTTOV I [XEXaPoXK), xiXEta OE Ofov aVtfptDTTOC, POU?. X0UX(OV xotvuv 4!)v 

30 xojv xeXeicov EtVtv at xaxyj^opiai. xaxa oh Exipav otaipEatv xtov Trpay^xctxtov 
xdt [X£v Eiatv otTrXa, otov [xova'c, eiooc, arj^xEiov, vuv, xdt Se auvDExa. ■zSiv 
xotvuv auvi}£xtov Eiaiv ai xaxvjYoptat. xai a-X(o; EiTrEiv, ou'x£ xa aTrXa 
7rpa7[xaxa ouxe xa dxsXr, utto xa; xaxrj^opta? dva'7£xat, dXXd xiXEta xai 
auviJExa. xt ouv oux dvocYovxat UTrb xaxrj*(opta? xd d^rXa; cpa[X£v oxt xaxd 

35 [XEV xTjv lotav ouatav ou, ui^ os iv ayiazi ouvavxat dvd^^eaOat* yj "(dp ixovd^ 
to? dp/_r) ouaa dpii)[xou dvd^Exat, xat r^ uXr^ xat xb eioo^ tbc dp/Y) ato[xaxo$. 1. 2 Y) oTto Tou TOTtou —/£^5^107 iii mrg. siippl. M', iteravit M- 2 C<"^«] StaYiuYri; M- 

jfepa. t6 oe £vu5p. M''' 5 tteCo''' "'Ctt inserui (cf. Ainm. p. 152, G 1'hilop. p. -12,17) 

7 XeYO[x^v(ov correxi: X£Yo'vtu>v M K; iaiiv M 20 TTpo'De3t; M 21 ekev M 

22 ex^piov seripsi: eTepa; M (cf. v. 11') post au[j.7rX. add. Ttuv cptuvdJv M- 

23 xopuvtSe; (sic) M' 24 e/ouoi scripsi : E/et M 20 ^axlv M oO. 32 dauv M 
35 oij suppl. M^ 54 OLY.MPIODORI IN CATEGORIARUM c. 4 [Aiist. p. li'25] 

xal To crjasrov tos ap/Yj asYe&ou?, xal to vuv «>s ap)(rj )(p6vou' Tauia 
-j'a'p, (o? lciatAcV, xaTa ttjv toutcuv ouaiav utto xaT/jYopiav oux ava^ovTai, 
w^ oe iv ai)(scj£i ouvavTai avacpspsa&at utco xair^^optav. 

'E~\ TOUTois Zyjxr^csionzv -oaai siat tov doiilixov ai xaTrj^optat. cpatxsv 
5 oTt 8ixa, (Jb? orjX<i)!30{x£V sx Ttvo; Statpsaso)^ ToiauTr^?" Tiav ov r^ iv utto- 
xstixsvu) rj oux sv uTTOXotasvw. xat to oux sv u-oxst[isvto ov TToist ouaiav, 
To os sv u-oxst}x£vq) ov "?( sv a)^sast saitv r| xaU' auTo. st jxsv ouv sv 
a/sasi saTtv, TrotsT ty^v -po? Tt xaTvjYopiav, si os xaO' «uto saitv, rj 
[xsptaTov saTtv t^ dixsptaTOv. st [xsv ouv [xsptaTov, -otsi (ib) Troaov, et os 

10 dfxeptaTov, -oisi to -oiov. Tsaaapsc ouv rjjxTv dvscpa'v/]aav xaTyjYopiai, ouata, 
TTOtov, Troaov, Tcpo; Tt. -['i^yvovTat TOt'vuv aXXat i^ Tr^? ouat'a^ au[x[X£ptCo[xsvrjs Tal? 
dXXat?' oiov fj ouat'a aufJtTrXaxsiaa | t(o Troa(o Trotst to -ou xal to ttots, hO^ 
£'.' "j's ouosv £T£p6v £aTt To TTOu st [xr] (t6) Trjv ouat'av £v t6ti:(ij ^ivat, oTov 
}l(«/pdTr|; £v Auxst'(o, To os ~0T£ t6 tyjV ouat'av sv xp6v(0 elvat, otov 

15 ^(oxpaTr^ sv nsAo-ovvr^a(ax(o koXs[X(o* ypovo^ os xat t6to; u-6 t6 Tcoaov 
dvacpspsTat. TrdXtv £t au[XT:Xax£t'7] TtOKJ), rot^t t6 Trot^iv xat t6 Trda^^etv 
TToirjat? ^dp xat -di^r^ai? xaid -oto-rj-a •ct"j'V£Tat, oiov t6 B£p[x6v uotop 
TTOtouv £1? rjixd?, tout' £'aTt DspixaTvov, ~dayti ~i xat auT6 ucp' ri[X(ov, 
tout' laTt 'i;u/_£Tat, xal ^ait t6 Osp^xaiv^tv -ot£tv, t6 6c ^'jyscs^ai udaystv. 

20 OTt 6£ TauTa U7r6 tyjv -oi6v xaTij-^opt^av dvdyovTat, 7tdvT"(j ttou orjXov. TrdXtv 
£t auvT£0£t"/j ■?! ouat'a toT? •:rp6; Tt, Trot^i t6 xsTaBat xat t6 systv ■ r^ -(dp 
7rp6? id oixsta [xopta syst t-/jv a/satv xat Troisi t6 xstaOat, st' -|'s ouosv 
STepov lait t6 xstaOat ■/; Toidos Osat? xuiv [xoptojv, "/] Trp^? sTSpav syst 
ayiaw xai Trotst t6 £/stv, si' -^e ouosv STspov sart t6 s/stv r^ ouatac 

25 Trap' ouatav TrapdOfiat:. o^Xov ouv 6)z ix xr^^ [xtd^ 6tatpsa£(o; orxa 
xai [xovov rj[jrv dy^E^s^dvr^am xairj-j^optat. Ttvs? os lauTrj? oux dv£/ovTat 
Tr^? 6tatp£a£(Oi, dXX' ot [x£v cpaatv TrXstova? auTa? etvai id? xaT^/j-^opt^ai; 
01 81 sXdTTouc. xat ot [xev irXerous eivat Tauia; pouX6[xevot £VO£xa TauTac 
eivat XeYouat' (oarrsp t(o TrotsTv dvTt'x£tTat t6 Trda^stv, xat T(p e/etv dvit- 

30 xstasrat t6 s/saUat. irpo; ou; cpaixsv 6'Tt t6 e/sa&at U7r6 t6 xsTai^at 
sartv xat -cdp xai t6 £/6[i£vov xstTat ttoj;. ot os [3ouX6[X£vot Taura? 
sXdTTous eivat oi [xsv ivvia cpaalv ^Tvat idc xaT"/]-|'opta; | ot os; ouo. xat 50^ 
ot [i£v ivvia [5ouX6[xsvot X£"|'ouatv 6'Tt t6 Trot^Tv xat t6 7rda/£tv xard 
xivrjatv -(t^v^Tat, xat ■/) xtv/jatc (6cp£iX£v dvit xouTtuv uTcdp/stv. 7rp6s ou? 

35 cpa[x£v ri\}.zTc 7rp(7jTOV [j,sv OTt ou6s Trdv t6 Trotouv xtvsTTat* loou -^dp t6 
TrpuJTOV autov 7rotouv stc "/)[xds ou xtvsTrat. xaXoj; ouv dv(OTSp(o tyjv xtv/jatv 
dreXwv UTrdp/ouaav 7rpa-j'[xdT(ov i6i6d;aix£v xat toutou /dptv [x"/]6£ U7r6 
xaT7j-j'0pt'av dva-|'0[X£vrjV ttujc; ouv ouv-/]i}£trj xaTrj-^opia Etvat t6 [X"/jO£ U7r6 9 t6 (ante Tioadv) inserui U YtyvujvTat M 13 alt. t6 addidi 19 ^''JXetat 

scripsi: <l)'jy'jp.viov li 22 o{-iCia M (j.o'pta scripsi: [xdva M 23 etepav scripsi: 

eauTYjv M 14 aiite eysiv additum xeia&at del. M 24 ouaias scripsi: ouata M 

26 au [j-dvat? (cf. p. 55,1) 29 t^T (bis) scripsi: t6 M 30 pr. t6 exea&at] tou 

e/eaOat M 35 ouoe] oute M 36 av(«Tep(o] p. 53,28 37 dteXiJiv sci'i]),si: 

aTcXfj M Fioe] (j.r]Te M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 4 [Arist. p. Ib-25. 27] 55 

xaTr^Yopiav avotYou-evov; oi os Xs-'0VTiC ouo xotl jiov«c. sivat t7.c xaTyj^jOpta? 
cpasiv ouatav sTvai xat au[X|5s[3r|XOc, xat Xiyjo^i to au[X|3£i3rjx6c xaTr^Yo- 
psIaOat T(Juv Xoi-ojv xaTrj-jOpKov ojs 7evoc. oDc fjUitc iXsY/oasv sx Ttvcov £-t- 
)(stprjUaTa)v, (ov xo TTpuiTOV sdTi toioutov oTt sv Tfj otaipiaai t^j (I)? ■yevoc sic 
5 cior^ oiatpoufisv/] otj OeXsi to iTspov twv stotov urco t6 STcpov otooc ava- 
^saDai, svTauDa os. t6 -oaov U7r6 t6 -ot6v ava^YSTai • 6 'j-ap dpii}[i.6^ tou iroaou 
uito x6 apxiov xal t6 -spiTTov dvd^sTai, aTivd siai xou ttoiou. o^Xov 

OUV £VT£tJl)sV [SX TOUTOu] TTSCpUXSV (JoC OUX OtV TO aU(ipe[5rjX6c (X)? -j-svoc TOJV 

Xoi-u)v xaTr^Y^P^"^'-' xaT/yYoprji^strj. t6 oe oeuTspov s-t/stVy/jud saTtv ouxto;* 
10 OTt £v TYj 6): 7SV0C stc sroy; oiaipsasi ou \)i}^t'. Ta asv t(Tjv stodjv stvai 
xaO' sauTot toc os sv ayiaB.i, dXX' r^ -dvTa xa{)' sauTot fj TzdvTa sv ayiazi' 
ouos ^(a.p dotxoc fj ccuatc xd [j.sv t(I)v stoojv sv aj^sasi ttoisl Ta os xaf)' 
sauTd. sv TauTTj Ss at [isv dXXat xaTr^YOptai | xai)' sotUTac staiv, f^ os 58>' 
-poc Tt (jijc £v ayiazi [outcoc* oti f^ -dvxa Ta siorj sv ayiazi saTiv f^ ~dvTa 
15 xai)' sauTd, oiov Ta [asv sioTj xou (^inniy TidvTa xai)' sauTd sartv, Ta os 
sior^ Tou iroXXa-Aaatovos, oiov t6 oi-Xdatov, -dvTa sv a/sast]. ososixTai 
ouv 7ravTa"/ou (jjc otjx dv t6 au[X|3ePr|x6c (uc -j'svo? xaTr^Y^^P''i^-^'"'i "*^^''' 
Xot-oiv xa-r^Yopiuiv. touto TTSpas Tr^; Trapouarj? Oeiopia?. (0su)pta to'.) 

20 p. li>'25 l tov xaTa \i-qrjt\xiav au;».-XoxfjV Xs70[xsvojv sxaaTOV f^TOt 
ouatav arj[xaivst f^ -oa6v f^ -otov f^ -poc Tt fj -ots f^ tiou fj 

xerailat f^ s/siv f^ Troisiv f^ -da/stv. 

KaX(o: -poas&rjXoV 6 cptXoaoooc t(ov xaTa [xyjos[j. tav a u[xr:XoxfjV 
TToXXai -j^dp stat au[X7:Xoxat, at jxsv xaTa (sojvtjv at os xaTa t6 ar^ [xatv(j- 

25 [xevov xaTa fisv cptovfjV orov C,mw Xo'ctx6v dvr^TOV, xaTa Oo t6 arifxatvo- 
jxsvov oTov 2i](jtJxpdTy]? Tps/sf taTsov -,'dp, Cmc. scpa[xsv, oTt Ta Taic Xscsat 
auvilsTa -j'pa[j[xaTtxoK xat jxovotc saTt'v, otov t6 C"}ov Xo-jtx6v OvrjTov, t6 
Kopaxoc -sTpa, t6 ''Apsto.j ita-,'oc, Ta oe toTc sv{)u[>.7][xaaiv auvOsTa xaxd 
au[X7TXox7]v xai [xovov xaXouaiv ot cpiXoaocpot, S7:st toutoic Tf^v <]>f/fov dTco- 

30 osoojxaat, sxstva xaXouvTS? d^TXd, st xat Tatc Xs^sat irs^-^uxaat auvDsTa. 
xaTa [xrjO£[xiav TOtvuv au[»7TXoxfjV Ei'pr|XSv 6 cptXoaocpos ar|[xatv6{ievov, OTt ai 
xaTr|-/optat outs Taic cpojvai? outs T(I) ar][xatvo[xsv(o xaTd au^xTrXoxrjV 
uTrdp/ouai. 

p. Ib27 'EaTt oe ouata [xsv tbc TU7t(i) si^Tsiv oiov d'vi)p(07Toc. 

35 'EvTauOa fj axia-ipacpt'^ T(ov xaTr|-|'opi(ov, w^ iXs-jO[xsv sv t"(J Os(opia 

T:p6 Tfp I SioaaxaXtac tojv xaTr|-,'opt(ov, ofov oTt axta-j'pacit'av toutojv a7to- r)S^' 

7 Tov (jipT. xai Tov irep. M 8 va. to'jtou ilolevi 12 ouoe] ojte M Trotstv M 

14 ouT(us-a/£aEi (.'}) dclevi (cf. El. p. l(il,y) IG 7:oXAa7:/,aat(ovos M TJ tit. adiiitli 

21 TToiJ i\ TTOTi coll. Arisl. 2G £tfa(j.£v] p. 42,2 27 au (xiiva? 35 dA£yo[XEv] p. 5;), 12 56 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 4 [Arist. p. 1^27. 2^4] 

5iB«)3tv 6 cptXoaocpoc. taisov o5v oxt auTo? [xev Sta TrapaSetYixcxTtov xauxa? 
i)(apaxTr^ptasv, rjfJieT? Ss la? uTro^pacpas auToiv ev toi? TrpoTeXctot; toi; 
£i3aYOfx£vot? aT:oo£8a)xa[X£V. ouoev 0£ axoTrov xat vuv TauTa^ EiTreTv. 
ouaia Totvuv ^axtv auOuTudaTaTov Tipai-tia. |j.a9ot$ 61 to X£y6[jl£vov £x tou 

5 £VaVTt'0U* aU[JLp£pr^XO; "j'a!p iait TO £V U7rOX£t[i.£Vtp TO 8£6[J.£V0V £T£pOU TCpO? 

uTiap^tv. £t 0£ t6 au^iP^pvjxo? iv uT:ox£t[i£vci), tout' eaTtv £V £T£p(i) iyov 
Tr]v uTuap^tv, oriXov oTt au9uTr6aTaT6? iaTtv rj ouaia £T£pou [xtj S^oixev/j 
Trpo? UTiap^tv. Tioaov 0£ iaTt to xaTa[j.£Tpou[i£vov, oiov oiT^rf/u, TptTryj^u, 
TTOiov To Traptovu[xtus xaTr^7opou[x£Vov, oiov A£ux6v, Ypa[X[xaTtx6v. Trp6s Tt 

10 OE To £v ayiazi &£a)pou[x£Vov, o)c TiaTvjp, uio?. Tiou 0£ £aTiv ouata ev 
TOTTO), oFov 2^u)xoa'Tr|? £V AuxEtto. TlOte 0£ iaTtv otov ouaia ev )(p6v(p, 
ofov ^toxpa^Tr^? ev Tto n£XoT:ovvrjatax(p T:oX£[X(p. xETaOat 0£ eaTtv y) Toiaoe 
TtJov [iopitov a/£atc, oiov dva'x£tTat, xa'{)r|Tat. E^eiv oi iaitv ouat'as Trap' 
ouat'av Trapa'&£ats, otov oaxTuXto? ev x^^P"-- '^''^'e^v oi iaiiv lo ei; it Evep- 

15 ^eiv, Tiaa/Eiv oe to ucp' eiEpou dXXotouaOat. 

p. 2a4 'Exaaiov 0£ itov £tp r^[i.£Vtov auTo [xev xai)' iauio £v 

ouO£[xta xaTacpa'a£t XE-j-Eiat {r^ dTiocpa'a£t), i-^ o£ Trpo? dXXr^Xa 

TouTtuv au[jiTrXox-(] xaidcpaai; r^ dTi^cpaatc YtvETat. 

'EviauOa pouXEiat id? aTrXd; cptovd? 6 cptX6aocpo? )^toptaat dTio itov 

20 xaiacpdaEtov xat aTTocpdaetov. Tipos oe lEXeiav louitov otdxptatv x£/py]Tat 
xav6vt TOiouiqj' edv -q ev, TTpdY^xaia | bk ouo itvd, xat itp fj£v dp[x63rj 52'- 
Tti) OE ouy dp[ji6a^, otdcpopd laitv £X£Tva orjXov6it. oiov it XEYto* eiat 
8uo Ttvd, C'pov xat cpuT6v louitov lo ataOrjitxbv itp [i£V uTrdpj^et, XE^to 
St) Ttp C<pWi T'p 0£ oby UTidpyet, Xlyto ovj itp cpuKo* oriXov ouv oit 

25 lauia Stdcpopd siatv, loui' lait lo Cipov xai cpuiov. ouito? ouv xat EviauOd 
etatv drrXat cptovat xal xaidcpaat? xat dTiocpaats' lo oe dXr]i}£U£tv ■/] ^leo- 
OEabat xaiacpdaEt xai dTrocpdaEt dp[i6C£t, laT; oe dTiXaT'; cpo)vaTc oux Ecpap- 
[ji6C£f orjXov dpa oit xai otacplpouatv auiat at dTtXai cptovai xat ai xaia- 
cpdaEt? xat at dTiocpdaEt?. oOev xat aui6s cpr^atv oit exaaiov itov Eipyj- 

30 [XEVtov, Toui' £aii Ttov dTrXtov cptovtov, Xlyto 87] itov xairiYopttov, auid 
xaO' auid ouie xaidcpaatv arjixatvsi ouie dTi6cpaaiv, i-^j o£ Tipo? 
d'XXY]Xa TouTojv au[j,T:Xox-^ xaidcpaais YtvEiat xai dTr^cpaate. oiov 
au^nrXexto iy)v ouatav xai ty^v Trotov xaTrjopt'av, loui' Eait lo dvOptoTros 
Tp£/£t, xat "j-ivEiat xaidcpaats S/jXov^it. t6 oe ou dpvr^itxov [x6ptov [xeiacu 

35 TouTojv Xa[xpav6[».£vov dTr6cpaats Ytveiat, oFov dvOpojTro; ou Trjiyzi. 2 h Tot; TTprjTEXetcii;] spectare videtur Prolegoinena philosophiae Isagoges coinmentario 
praemissa 11 Xuxtio M 13 ouata M 17 75 tiTrocpctaet inserui 

(cf. V. 31) 21 7rpc<Yf)aia scripsi: TrpaY[xa////////Tt M 21. 24 TtiT (xev . . t<;7 

II (bis) scripsi: to \>k\ . . xb U M 21.22 apixo^arj (bis) scripsi: dp[xoaet M OLYMPIODORI IN CATEGORIARCM c 5 [Ailst. p. •2.->ll] 57 n £ p i u 3 i a c. 

p. '2all Ouaia oi saiiv yj xupiuJTaxa xs xal TrpKuxcuc y.at [xa^Xiaxa 

Xs70[X£V7], r^ [xr^Xi xai)' uTToxeijxevou xtvoc Xs-jsxat \>.r^-t iv utco- 

xsi ;x£V(o xivt saxiv. 

5 'ETretOT) at xaxr^*|'Optat xat Xi-io^xii xai stat xat auxo xouxo xaxr^yo- 

pouvxat, 8toxt [JLSV }A'{V^~'^^i t(ov X£yo[j.£V(«v iKOtr^aaxo xyjv 8iat'p£3tv, otoxt 
8e £i(3t', xa ovxa ot£tX£v, Stoxt os xaxrj-j-opouvxat, (i)pt3axo 6[i.(ovu[xa, 3uvtG- 
vu[xa, Traoa)VU[xa' | xauxa "jap xaxrj-jOpiac xporrot £t3i'v. £V ([> 0£ [xaX'.3ra 52^' 
TTpoafjXSV xaTc xaxrj-,opt'atr xo suvoovufxajc xaxr|Yop£t3i)ai, £v6t£Xpt'j*£ x(o 

.10 Xo^^o X(o TTEpt xaiv 3uv(ovu[xti)V, -apaoouc atjxojv xo Tiotov. r^v os xo'jxo 
x6 [X£xa8to6vat xoTc otXEtot^ u-ox£t[x£voic xa)V ''o''(ov xaxrj-copou[X£V(ov. xouxo 
0£ eTttev, ox£ IXe-j-ev oxav Ixspov xai)' £X£pou xax7j7op^xat (oc xaO' 
u7:ox£i;x£vou, osa xaxa xou xaxvj-j-oprj^j.ivou \i'{z-(xi, xoaa'jxa 
xai xaxa xou 'j-ox£ta£VOu prjOv^ssxai. £';xa £0i'8a;sv zoTa [X£v xtov 

15 auvojvuiKov xa; auxac l-^st otacpopa'c, Trota 0£ Exipac, xa'' cpr^aiv oxt xa 
£xspo-(£V^ Exspa? lyti xa; otacpopa'^, xa oe ijridXk-qKa xa; auxa'c. xat 
airX(o? stTrEiv, tcevxs ;x£v xtva; 6pta;xou? a7coO£6(ox£V, 6[X(jyyu;x(ov, auv(ovu[X(ov, 
7rap(ovu[X(ov, xfjC sv 'j7rox£t(x£V(o (p(ov^c, xfjC xa&' u7:ox£tp,£VOU, xpETc oe 
8tatp£3£'.c, * * x(ov X£-cop.£V(ov xaxa au;x7:Xox7]v st^ xiaaapa, xojv av£u 3u;x- 

20 7:XoxfjC sic xac osxa xaxr^-jOpt^ac, -/ai xpsTc xavovac, 8uo [aev xoij paiOouc xuiv 
xaT>)"copi(ov £va ok xou 7:Xa'xouc. -xal 6taXaP(5jv 7:£pt xo'jx(ov iv x(o TTptoxto 
X[X7)[xaxt xat oux(o 7:p0i:apa3X£ua'3a^ ri[xac, [x£-£t3t /vOt7:6v £7:1 x6 6£'jX£pov 
X[xfj[xa £VX£u&£v Ecpa^^xrjtxEVo? x(oy a-((ov(ov xai 7:ot£Txat ttjv ap/f,v a7:6 
Tfjs ouaiac. £tx6T(oc, £T:£t87j atjxrj 7:p(ot7j X(ov aXX(ov £3xtv o'vx(ov ;xcv 

•25 -|'ap X(ov 3U[Xj3£j3r^x6x(ov ava^-f/r^ 7:a'vx(o? ouatav U7:a'p/£iv, 0'j3rjC oe xa'jxr^c 
oux ava-f/.rj 7:av:(o; Etvat xat xa 3'jfi[3s^rjx6xa* (jj3xs 3uvst3'.p£p£:at [xev, 
ou 3uvst3cp£pEt 6£. aK\a -/at 3uvavatpEt p.£v, ou 3uvava'.p£Txat Se" | 'xvat- 5"}'' 
pou[xsvrjs [xsv -(ap ou3t'ac av^jprjxat xat x6 auu.[3sprjx6c, a.vatpouu£V(ov 6£ xtov 
au;X|3£prjx6x(ov oux av/,p7jxat r; o'J3''a. xa 6£ xotaijxa cpu3£t 7:p(bxa' £3xtv. 

30 Ouxouv £7:£t6fj •/aXoJc f^^xTv uT^sSsip-j^aaxo 6 X670; 6 7:£pi xf^; xa'$£(oc, cpEps 

CrjX7ja(o;xsv £7:t xfjC 7:apouar,c Os^opia? i'; xiva* T:p(oxov ;x£v 7:63a xa 3"/j;xat- 
v6[XEva xfjC ou3t'ac, osuxspov 6£ 7:£pi 7:ot'ou a"/)[xaivo[X£vou 6 X6"i'o^ iaxt', 
xptxov 7:ot(o xp6TC(o 6tatp£a£(o; XE/p^/jxat, xExapTov 6ta Tt TfjV a'xo[>ov xfjc 
xaOoXou TzptuTf^v £xa'X£asv, rd\i.TZT0V st -("svo? -fj ouata, 7:(o; £7:t6£/£xat x6 

35 7:p(oxov xat x6 6£ux£pov, Exxov C>jt7)a(o;x£v st 67175? Eaxtv f^ ot7ro6s6op.sv7j 
u7:o-(pacprj xfp ouaiac. ou-/ sv xoivuv aXXa 7:oXXa ayi[xatv6[X£va xf|? 0'jatac; 
laxtv X£-j'£xat -j'ap ouata xal ica^vta ta ovxa, xai)6 UTtap^iv s/£t xiva. £3ttv 7 Si^Xev M 12 eXeyev] p. I''10 xaTriYopErTai M K'» xaTrjyopcjjxivcj 

Arist. ToaaOra] ravxa Arist. ID hio. signavi: insuras T(iiv XeYOixeviov et; xa 

xara a^Jij.TiXoxrjV xai av£'j a'j;A7rXoxTj; (rf. p. 11, 3(1) .'^> l ei M'-': r; M' 58 OLYMPIODORI IX GATEGORIARUM c. 5 [Aiist. p. 2^11] 

03 ouaia xal y; d-lr^ (xal aoty^ TiaXiv Bittt]- r^ xpci~ajv Tr,c auvOsxou, 
(uc f^ fita xuiv -navKov ap-/y], f^ /£i'pajv tf^c auv&STOu, vj: fj dvcioso? uXtj), 
£(3Ti os ou3ta xal f^ auvOexoc, o^ov avOpojTroc, r-Tioc. -oaauTa toivuv 
cyr^[j.aiv6u.cva Tfp oua;'ac. s-t Toutotc osuTspov C"/)Tf^atofj.sv Trspl ttoiou 
5 sryULaivofisvou 8taXs7STat. 'fr^fii or^ oti ou Trepi xou ar^ aaivo[j,svou sxstvou 
Tou oTjXouvToc TTOtvTa Ta ovTa* TauTa 7ap u-6 iraatov t<juv xaTrjYopiwv 
oioa'axsTat xat ou/ G-6 [xia? [Aovrp. oD' ouos |j-r]v Trspl -f^? a-X^? oia- 
XsYEtat, ou-e Tr^c xosittovo? Tfj? auvOsTou (touto ^ap OsoXoYia? sp-fov 
otoacai), ouTS -spt Tf,c yetpovo^' touto -fap 'fuatoXo-i"'a Trpoafjxst. Xsi7:sTai 
10 ouv TTSoi Tfp auvQsTou auT6v oiaXa,3stv. ooyl auvOsxou aTrXtoc, eTrel 
euoiaxofisOa | -avTa toc ^uatxa auYYpa^txjiaxa tou cpiXoaocpou sv toutio 5Hv 
TTspiXafjpavovTSc. dXXa Trspt xauxrjC cpaixsv oiaXsYsaOai wc 67:6 cpyjvf^? 
arjfiatvo;xsvr,c, s~st xal f| Xo^txT] -pa7;j.aTsia -epi -paYpia^Twv oiaXsYSTat, 
ou/ OTt -p7!7[iaTa, C/.XX' OTt u-6 cpcovuiv ar^aaivovTat. TpiTov f^v tujv 
15 C/i^^iUfxsvcov, -ot(o Too-d) otatpsasw; y.iyjjf,-a<.. otatpsi toivuv 6 cptXoaocpo? 
TTjv ouatav stc xaiJoXou xat [ispixfjV. xat s-stofj f, ouata ysvoc saTi "|'svt- 
xwTatov Td os YsvtxojTaTa -{ivq e/si xat '^ivr^ xat storj xai dToaa, xd jxsv 
dTOu-a zpcoTa sxdXsasv xd os 7svr; xat -d sior^ osuTspa, ou xs/prjtxsvoc 
Otaipsast xupio);, dXXd Tpo~(o otoaaxaXixiu atjxoujxsvos xpoTrov otatpsTtxov. 
20 TSTapTov STTi TouTOi; Cl^^/tJojtxsv TTto? svxauOa TTjv d'TO}xov ouatav TTpcoTr^v xaXsi 
X7]v 8e xaOoXou osoTspav, sv os t"^ MeTd cpuatxd x6 dvdTraXiv rrptoxa [xev xd 
xaOoXou xdxxst Ssuxspa Ss xd [xspixd. cpatxsv ouv f,usic oti otTxrj f| xdctc, 
fj }xsv cpuatxf^, f]xt? xat xd xaOoXou -pwxa otosv xojv ixsptztov, f^ os Trpo^ 
f,[xds, T^xtc xd txsptxd otSev 7:p6 xtov xaOoXou. otxxf^ ouv ouar^c xf^? xd^stoc, 
25 ou xf, xd;si XYJ cpuaix-(J xs/prjxat, dXXd -q zp6; fjtxdc- STrstorj -(dp Eiaa-,'(u- 
Yix^v x6 au-,'-,'paaaa -scpuxsv, cpiXavOpto-to? -otojv 6 cpiXoaocpoc dpfxoCsxat 
7:06? fadc. sv 6s ToTc MsTd cpuatxd toic 7:pdY;j-aatv sttoixsvoc dirovsfxsi 
xdxstvot? t6 t'6tov, t6 xaOoXou Ttov [isptxtov TrpoTaTxojv. 6 os 'AXs^avopo; 
xat tota; sztXuasto; suTropst' cpr^ai 7«? "^^^ '^'^ aToaa | 7:pu)Ta U7:dp/st hA^ 
30 T(ov xaOoXou (-omia oi cpr,at t-^ cpuast)- auvstacpspsTat -(ap xai ou auvst- 
a'.5spsf Tou Y«P (xotvou) xuv6; ovxo? dvd-f/.q xat xov dxo;xov sTvat xuva, 
STiSt xtvo; eaxt, xou os dx6;xou ovxo? ou 7:dvxu); dvdYxr^ xat x6v xotv6v 
urdp/stv. xai oxt xouxo dlr^dic^ Bf^Xov sx xou ;xovaotxou f^Xiou xal xou 
(xovaotxou x6aaou' xouxtov ^dp ovxtov oux dyd'i7.r^ ouxs xotv6v xoaaov ouxs 
35 xotvov f^Xtov sivat. 7:sa7:xov f^v xtov Lr^xoufi-svojv, si ■(bjo<; f, ouata, ^xto? 
cpr^atv 6 cpiX6aocpo; eTxtos/saOat xauxr^v xo ^^ptoxov xat x6 osuxspov, xat'xot 
xu)V '(evSiv ;xf, STrtos^oixsvtov x6 Txptoxov xat x6 osuxspov, ei -^z dXr^Of,? 
eaxtv 6 xavtjjv 6 Xsyojv 'sv ot? saxt x6 7:p(oxov xat x6 osuxspov, xouxo)v 
x6 xoivo); xaxr^Yop^^'-^!^^'-"^''' ^^'^'^- ^''^"^'■' T^^^*-' ^P^^^ ^'^'^ '^V "coiauxr^v Cr^Tr^Oiv 
40 f,;xsT? cpa|xsv oxt d|xcp6xspa 7:scpuxsv dXr,Of,' xat '(d[j S7:t6s-;(sxat xai oux 8. 9 y.peiTTUJV et ystpiov M^ 12 TzcipakaiJ.[i. M cpa.aev iii mrg. suppl. M 21 h 5e 

T7) Mexa 'f.] cf. Zelleri Ph. Gr. lli^ |». 304 sq. p.£-cac(>'jatxT' M' 30 cpr,at scripsi: 

(frii).i M o'J superscr. M 31 7.otvo'J inseruit Vitelli 32 xtvc);] aii xotvo's? OLY.MPIODOUI IN CATEGOHIARUM c. 5 [Arist. p. 2all] 59 

iTMi'/j.xa\.n yj ousta ttjv oiarf/ssiv tyjv si? 7:00)—/)^ xotl Ssutspav, xa*' ot7Ao 
ixiviot xat aX/vO. (Jxottsi os i-t -apao£iY[AaTo;' yj ixev "('dtp xaTot TrXaio; 

Otatp£(3l? OUX £~lO£/eTai TO -[yOJTOV xat t6 8£'JT£pOV, xaOo 0£ £3Tt t6 

-ptoTT^v elvai TTjV ouatav, osutsoov t6 cta)[j.a, toitov t6 £a'.puyrov, T£Tap"ov 
5 t6 C«5ov, Yiouv oiot [3ai)ouc, auT/j t) oiatpscftc £T:iO£/£Taf ia-^u/ou 70^ fxTj 

OVTO? OU0£ C<V^^ £tJTt, C<1J0'J 02 (XYJ OVTO; £(3TtV £a'J/U/OV -p(T)TOV OUV t6 
£jitj/U/OV, 6£UT£pOV ok t6 C^^ijiov. £V Oi T"^ xaT(Z -XotTO^ 6iaip£!3£l, OTl t6 

C«i)Ov 8tatp£TTat, £t Tu/ot, eic Xo^ix^v xat aXo^ov, oux av £i:Toiii.£v t6 -pa»TOv 
xat t6 osuTspov 0'JT£ *j(y.p t6 Xo^tx^v -paiTOv u-a'p/£i tou a/.OYOu, xa06 
10 ouata, 0'JT£ t6 (zXoyov to-j /.07ixo'j. iV.TOv xai T£X£UTatov | x£cpaXaiov, ^A" 
£v (o C^(Trj!3(ju[X£v £t U7t7]? £aTtv 7) aT:o6oi)£t(3a uzo^pacpyj -r^z ouatac' IsTt 
7(zp Yj \i'(0'jaa o'jt(oc' ouaia icJTtv t; xuptojTaTa xat TrptuTto; xat 
|Aa!Xt(3Ta X^YOixsv"/;, r^ [xr,T£ xai)' u-oxstitivou Ttv6c Xi^^Tat [x/jT^ 

£V U~0X£llX£V(O Tiv' £!3TIV. Xe^^O TOIVUV OTt OU JXOVOV TaUTTj U-a'p/£l 

15 TTj o'j(3ta Tj uTTOYpacprj, (zXX(/. xat Ti^ [xta T(ov a-otvT(ov oiO'/-?^- xat -((zp 

XOtX£tVrj 0'JT£ xai)' U7rOX£t[X£VOU X£-'£Tai 0'JT£ £V U-OX£t[X£V(t) £C(T''v. '.iatxsv 

0'jv r([J.£tc -po? Tou; Ta TOtatjTa ot-opouvTa; oti £-t [ji£v Tr,c aia; t(ov 
-a'vT(ov o.o'/rfi ~a'vTa droXEXufxiv^o? £pou[X£v -p6; ouoE|x''av oiaaToXr^v, 
ivTauda 6£ 7:p6c c/.VTi6taaToX7]v t(ov OfxoCuYCuv 7:apaXa[xPczvotx£v tt;v utto- 

20 Ypa<pif]V orov £-1 [X£V TTjS TtpcuTr,? ^f^ZV 9^!J--''' [J-"']'^ "''•'^l^ U7rOX£l[X£VOU 

TauTr^v eivat (xt^ts £V u7rox£t[x£V(o txr^^iv STSpov 7:poau7raxouovT£c, etiI 6£ 
Ta'jTr^c 7:p6? dvTt^iaaToXrjV Tuiv 6[xoC'J"i'«)V XaapdvovTs; ty]v u7:oYpac37]v, oiav 

£l'-(0[X£V OTt OUX £V 6-0Xei[J.£V(l), £iadY0[X5V OTt ToTc £V U-OX£t[X£V(t) SaTtV ('JTtO- 

x£t'(xevov) ('j7:ox£tTat "('dp), xai 7:dXtv edv £i'r(o[x£v OTt ou xaD' uT:ox£tix£vou 
25 EaTtv, £iad"j'0[X£v oTt u7:6x£tTat toT^ xai)' -jTioxstfxivou. touto ^tspa; ttj* 
7:pox£t[x£vr^? i)£(opt'ac et; £;£Taatv. (0£(opi'a ie'.) 
p. 2aii Ouata oi iaitv ■/] xupt(oTaTa xat 7:p(oT(oc xal [xdXtaTa 

X£*^0tX£V7), 7] jX7]T£ Xa!)' U 7: X£ t fX£ V U Tiv6s X£",'£Tat [x/jTe £V U7:0- 

30 x£i[xiv(i) Ttvt iaTtv. 

riavTa/oOev 6 'ApiOTOTiXrp ttjv dTO[xav ouatav xat Tcp(or/)v £"(x(o}xidC£t, £x 
TO'j X£"j'£ai)at xat to'j ^Tvat xal to'j vostaDat, xat ix [x£v tou X£"j£aOat Xi"j'ajv 
xupKoTaTa, oTi I xupt(o; atjr/] ^^poasait t6 ovo[xa xat ou (j£Ta'iopix(o?, £x 55'' 
5£ Tou vo£Tai)at Xi"j'(ov xat 7:p(oT(oc, ix oi tou stvat T(i7 ixdXtaTa xs"/prj- 
35 [)ivoc, (o; dv si sXs-jev 6'ti o(ja''a saTtv ■?] xuptto^ Xs",'0[xiv/] xat 7:p(tjT(0s 
voou[xiv7j xat ixdXtaia ouaa. 0[X(oc xat 7:avTa/6i)£v Tr,v [xsptx7]v STratviaac 
ouaiav oux -/i^uvrjDrj isXstav Ta'jr/j t7]v '^YfOV d7:o6o'jvaf 7:spi ^dp Ta^JTr^c 6 ouo^] ouxe M 11 uyeiio; .M 1-. -'S scribas v.'j[jimxa-'i xe (of. p. .')7."J) 

14 an X^you(ji? 19 ^VTaiifta- otaaxoXTjv iii im-f,'. .siippl. M '2'^. -'4 •jnoxeiaEvov 

inserui 34 Tip] t6 M 60 OLYMPIODORI IN CATEGORIARU-M c. 5 [Arist. p. 2all — 17] 

(prjOtv 7j xupttuTctTa xal Trptotois xat [xaXiaxa Xsyojjlsvtj, fj os 
xaOoXou ou [xovov xupKoTaxa xai TrpwKoc xat [xaAiaTa XsYSTai, otXXa xat 

SOfTtV. 

p. 2*13 Oiov 6 tU avi)p(o-oc f^ 6 tU f-ros. 

6 'Evtau&a Ci^J^^otJiJ.sv ttu)? 6 cpiXoaocpo? [ispix^ ouatac: pouX6[X£vo? 

7Tapa8£tY[xa XaPsTv, 6 tU avOpojTro? sTttsv, xat p-7j scpvjaEv !i](oxpa'TrjC 
xai nXa'Ta>v. cpa^xsv ouv r^\izX^ oti touto -cTiotr^XiV, iva xat iv toT? [lepixot? 
avaaTpscpofilvou? fj[xa? Tot xoivoTEpa Trapaaxsuaaig xaTaottoxEiv ota ■j'ap tou 
tU av&ptoTTO? xai xaOoXixojTspm xat xotvoT£po> 6v6[xatt Ej(pf^aato xat [xspt- 

10 xfjV ouatav £af^[xav£V to yap tt?, 6)<; fjOrj TroXXa'xtc £tpr^xa[i£v, [Asptxov sativ 
7:p6apr^[xa, to Oi avOpfOiTo; xoivov xata iravttov cpspofxsvov ttov [x£ptx(ov. 
ofjXov ouv £vt£Ui}£V ('o? 6 tU avi}p(07ro? £t7:(bv xat xotvotspto sypvjaato 
rjv6[xatt xat to [xEotxov ouoEv iCr^txttoasv. f^ ouv ota taut/jV tfjv attiav 
7ipof^"iaY£ tov X670V, fj otott 7:£pi t(ov xatr^^opttuv U7rfjp5(£v 6 X^yos autto, 

15 oux ifxvr^ai^rj l'tuxpa'T0UC r^ OXa^Ttovoc, aXX' £i7r£V Ttc avi}pto7ro?, 07r£p 
xoiv6T£p6v Eattv, (jj; £ipr]xafxEv, fj^rEp ioiov tou xatr^Yopou^xEvou, 7rpoa£"C7tC£t 
oe Tat? xaTr|Yopt'aic [xaXXov t6 xotvtoc xaTrj-jOpEtaBat r^Tzep loito?. 

p. 2nl4 AsuTEpat 0£ | u 1 1 Xi^ovtat, £V oT? Etosatv ai ^rptoTai 55^ 
ouaiai X£-j'6[xevat u7rap)(ouaiv. 

20 EtV//jX(bc 6 'AptatotEXr^s 7:otac T:p(bta? ouata? xaXEi, iizxipyemi Xot7:bv 

£7:t t6 oioa^at 7:oTat Xs^ovTat Eivat OEutspat ouatat. OEUTspat toivuv, 
cpr^atv, ouatat Etatv, £v oTc £i'6£atv ai 7:p(btai ouaiat XE^^otxEvat 
u7:a'p/ouatv. opa os 7:to; -eyyvAo: o>v xal axptprjc oux £i7:£v 6'ti ta "(ivri xat 
ta £t'6rj osutEpat ouaiai Xs"j'ovtaf f^7:taTaT0 ^ap ott xat iv toic; au[jp£prjx6atv 

25 Eiatv YEvrj xai stor), oFov £7:t t(o ttoioj au|i.[3s[5rjx6tt ovtt satt ^svo^ fxsv 
to /p(b[xa sioo; 0£ to X£ux6v. i'va ouv [j,7] £7:1 ta au[x[3Ej3rjx6ta tov vouv 
fj[x(bv S7:a7a'"fo, ota touto £t7:£V o£ut£pai ouatai X£-,'ovtat, ev ot? 
£i'6£atv at rptotat ouaiat uiidpyooaiv, tout' Eatt ta £t.'6r] ta xat/j- 
"j'Opou[X£va Ttbv aT6[xtov ouattbv. ax67:£i os 7:tbs oux £xapT£prja£ 7:aXtv 

30 TsXsiav a7:ooouvat r/]v cpf^cpov xavTauOa TrpoaTtOstc t6 X£"c6[X£vat, Tioyxayou 
Touc ToaouTous £7:atvou$ xoXaCtov. 

p. 2al7 AsuTspat ouv auTat ouatai XsyovTat, oiov o ts avDpto^ro?; 

xai To C(j>ov. 

"EaTt xat ETEpto; £7:t/£tpfjaat oTt to T^ptoTov xat to osutEpov oux £iat 8 7:£pc((j-/.£'JG((j7] scripsi: Trapaax£'jc(a£t M 10 TioXXaxt; £ip^xa|X£v] spectat suum in Isag. 

comin. 16. 17 rj;t£p] £i'7r£p M 16 an xo toiov x(!(T7)yopo6[j.£vov? irpoa^yYtaEt M 

22 cpaafv M 24 a'j[j.p£prjX(I)at M 27 iTraydYEi M 30 post T£XE(av addas TauTott; (cf. 
p. 5'j,.j7) xcJvxauOa TrpoaitilEt? scripsi: zavxaODa (sic) :rpoaxt8Y) M Travta/oo — xoXoECojv 

(31)] cf. El. p. 165,15 32 Xey. o'jaiat coll. Arist. 34 Eaxt xal ^riptu; £Trty.] cf. p. 58,36 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Aiist. p. 2^17. 19] 61 

otacpopat T^> ouata?* rj -j-ap ouata iy ooaa ^csvr^ xat stor^ xat a-o[j.a lyet 
to TrpwTov xal to osuTspov. e)(0VTa oh xal ta auapspr^xoTa ■ysvr^ xat et^or^ 
xat aToiJLa, sup£i>r^a£Tat TauTa iyovTot. to itpoiTOv xat to osuTspov xat Tai? 
auTai? otacpopai? otapoufj.sva. rjXouaafjiEV ok ev toi? avtotspui Totj cptXoaocpoo 
5 Xe-(ovto? (Juc Ttov sT£po-j'£vu)V xat (iTj utt' aXXyjXa T£TaY[i.sv(ov | £T£pat £?at r^Or 
xat at otacpopat. orjXov oov apa OTt oux saTi t6 ■jrptuTov xai OEuTSpov xat 
£v Tfj ouata xat sv toj au[x[3eprjx6Tf st "■(■ap touto Trapaos$(o[i£&a, '}su6'}jc 
6 X670C EaTt Tou cptXoa6cpou. orjXov ouv apa Ix tout(ov 7ra'vT(ov -('s-j-ovev 
(ij; oux stat t6 TrpoiTov xai t6 Ssutepov Tr^c ouaias otacpopai. 

10 p. 2-il9 Oavspov os ix Tuiv sipYjix£V(ov OTt ~<ov xa!)' uiroxsi[j,£vou 
Xs-(0[X£V(ov ava-j'xarov xat TOuvo[xa xai t6v X^-^ov xal t6 s^r^c. 

V\oi.v:ay6dzv £-f/u)[xi(xaa? 6 cptX6aocpo; ttjv ocTotxov xal irpujTrjV ouaiav 
ex te tou X£-|'Eai}at xat Elvat xat vo£Tai>at ota Tpi(jjv Xeceujv, Tr|C te xupi(o- 
taTa xal tr^c Trp(oT(o; xat [xaXtaTa, vuv TYiv atTiav aTcootO(oai tujv ToaouT(ov 

15 Eratvtov xai xs^^pvjTat Xo-^to 6uva[X£V(o Tpryviq dxou£ai)at, xat (jjc i}£(oprj[xa 
xat (0? ~6pta[xa xat (Jijc Xr^;x[xa. dXX' £7rst6rj t(ov 7rpa-j'[ja'T(ov Ta [xiv iaTt 
xaf)' auTa Ta os sv a/sast, xat st [xsv xaJ) auTa, uotst t6 UE(opv)[ia, st 
6s cv ayiaei, ■/] Trpoc Ta cp&daavTa 'q Trpo? Ta [XEXXovta, xal st [xev iTp6c 
ta cp&daavta, t6 Tr6pta[xa TrotEt otov xEp6o; sx ttov cpOaadvtujv dvacpaivo- 

20 [xsvov, £t 6£ 7:p6c tcz [xsXXovta t6 Xrj[x[xa TcotEi* dXX' £7rsi6Y] Ta xa»)' auTa 
tujv Ev ayisEi ^rpuitd siatv, Trpuitov mc^ 0£(.opy][xatOs dxouatEOV tou X6i'ou, 
Eita £7rei6-}j TrdXiv td cpi)daavta tuiv [xsXXovttov Trpuitd satt, 6£ut£pov tbs 
Tropiafxatoc dxouatsov, xat sli)' out(oc tb; Xr|;x[xato?. tbg [xsv ouv dEtopv]- 
[xatos outtoc* TrEvtE tp^Troi £tat xatr^^yoptujv, (o; 6£i$0[X£V sx otaipsastoc 

25 totautrjc' Trdvta td xafr^-(opou[xsva 7^ xatd cpuatv saTtv | r^ irapd cpuatv 5(1^ 
xaTa cpuatv [j.£v, oTav Ta xai)6Xou Ttov [XEptxtov xaf/]-,'op(ovtat ■?; td au[x- 
pEpr^x^ta ttov ouatujv, Ttapd cpuatv 6£ t6 dvdTraXtv Evos/Etat -j'dp xai td 
[xEptxd tuiv xai)6Xou xatrj-^opeiaOat xal tujv aupL^Eprjxottov t^tjv ouai'av 
Ta [XEV [xEpixd Ttov xai)6Xou, (oc orav EtTruj 't6 Trpoatov C^jj^v dv&pujTro? 

30 ECTt', T'}]^ OE ouaiav t(~jv au^xJ^tJEprjx^T^ov, (oc OTav enrto Xeuxo? d'vi)p(oTr6; 
eaTt'. Ta [xev ouv xaTrj-^opou[xeva, (oc £t'pr]xa[J.ev, ■)] xaTa cpuaiv eartv r^ 
Trapd cpuatv, xat et [xev xaTd cpuatv, ■!] xa»)' u7rox£t[X£vou r^ ev u7rox£t[x£V(ir 
xaD' uTrox£t[X£vou [X£v t'oc rd xai)6Xou Ttov [XEptxtov, £v UTroxEi[XEV(i) os ('oc 
Td au[xp£prjx6Ta tujv otjat(ov. 7rdXiv t6 ev u7rox£t[x£V(o ov -q ou [x£Ta6i6ujai 

35 Tou 6v6}xatOs xai TroiEi to £t£ptovu[xov, r^ [xstaototoat* xat st [x£ta5''6(oatv, 
-/) [xipo? ri oXov xai zl [xspoc, TrotsT td Traptovuixa, £t 6£ oXov, ^rotsi ta 
6[xiovu}xa. ecpdvrjaav ouv r^\iXv £x tautrjc trjs otatpEaEU)? Trivts tpoTroi 
xatrj-yopttov, Trapd cpuatv, xai>' U7rox£t[x£vou, 6;xujvu[)U)C, sxeptovu^Ko^, 7rapu)- 2 S^st M 4 dvtoT.] p. 1'j16 5. 9 eiat] £3X1 M 7 TrapaoEScJixeiJa M 

8 Toij cptXoaocpoo M-: xdjv cftXoa<i'f(uv M' 14 -ptor/j; M 2(1 xaTTjyopoovxat M 

29 Trpoattov M 34 ou superscr. M 62 OLTMPIODORI IN CATEGORIARUM c. o [Arist p. 2a 19] 

vua(or. o'jTa) \ikv oov wc Ostopy^uaTo; £;ctxou(JTSOV tou Xdyou. (b; os 
-oot'3fAaToc ouTojC' ikz,'(zv 6 oiXdsocpos OTt Ta xatf UT-oxst}X£voi) iravTUiV 

|X3TCt 0100)3'. TOIC tOtOt; lJ-0/.£iaEVOi;, 0T£ £>v£Y£V OTHV cTSpOV Xail' STSpOU 

xaTTjYopTjTai u)c xaf}' u-ox£ t[x£vou, oaa xaTot tou xaTyjYOoou- 
5 [xsvou Xsy^Tai, TocjauTa xai xaTa tou u7rox£t[i£vou pyji)7^a£Tai. 
Et 6£ Tra'vT(«v jx£Taot8(oat, o^Xov oTt xal | dvdfxaTos xal Xoyou* Tot 0£ 57r 
dvdfj.aTOs xal Xdyou [x£TaotodvTa auvtovutxous xaTy]",'opouvTaf Ta aoa xai)' 
u7rox£i[X£Vou auv(ovu[x(oc xaTyj*|'opouvTai. oaa Tot'vuv (xt] auv(ovu[X(o; xaTr^^yo- 
pstTat, oux £Ti xa8^' ut:ox£iix£vou xaTyj",'opouvTat, aXX' r^ 6[X(ovu[X(oc v] ste- 

10 p(ovu[x(oc 7) Trapujvu[X(o? 7] irapa cpuaiv. idsi^afxsv aoa xat ex tout(ov (oc 
7r£VT£ TpoTrot dvEcpavyjaav xaTr^"|'opi(ov. ouT(i) [x£v ouv. xai (oc TTOpi'a[xaTo; 
dxouaT£ov Tou Xdyou. (o; 0£ Xv}[x[xaTo; * * *. eixotcuc 7ipO£Taq£V xtjv 
d'TO[xov ouat'av 7:£vt£ "(dp d'vT(ov TpoTrajv xaTYjYoptuiv xat u7to ouo dva^o- 
[x£V(ov T(ovd£, xai)' u7Tox£i[x£vou xat ou xai)' u7rox£t[x£vou, cpaivsTat Traatv 

15 u7rox£t[X£vry r^ dTO[xoc ouata, toT$ t£ xaU' u7:ox£t(X£vou, fva xaTr^-j'opr^i)(oatv, 

Xal TOIC £V U7T0XSt[X£V(t), fva U7roaT(03tV. xat EOIXE "d T£ Xa»)' U7rOX£t[X£VOU 

xat To £V u7:ox£i[x£V(ij xuxXu) Ttvt', auTyj os xEVTpu) x£t[X£V(o £v aiato' 
7rdvTa 'j'dp 7r£p"t TauTr^v xux/.ouvTat, Ta ix£v iva u7:oaT(oatv Ta oe "va xaTr^- 
■|'opr^))(oatv. 

20 'AXXd d^TOpta Tic r^iiiv evtsuOev dvaxu7:T£i r; XrjOuaa oTt st TtdvTa 

saTtv £v TTJ dTd[x(i) ouata, xaOo •/.a-r^-io^jrjuv-ot.i auTr|C, £up£i)r^a£Tat xat to 
xa&dXou au[xp£i3r^xdc ev t-(j }i£ptx"^j ouata. 3 £7:iXud(X£vot Tivs'; X£70uaiv 
oTi vai' laTtv -jdp To xaOoXou aujxpEpr^xo.; iv t(j [xsptxfj ouata* £;(£t -(dp 
•f; <i'-)Xrj TTiv xaOdXou Yvuiaiv xat oioev to xaOdXou au^x^iPrjxdc. dXka 7:pd^ 

25 Touc Td ToiauTa X£"j'ovTac rifXErs cpa[X£V OTt ■/) ']'(J/'}] Tyjv tou xaOdXou Yvuiatv 
lyst, ou (xEVTot -,'£ Ty)v xaOdXou Yvuiaiv tyjV tou xaOdXou [jev '(ap ejzi 
-|'V(oatv I (bc -i'i-j'V(oaxouaa xd xaOdXou, ~r^v os xaOdXou -j'v(oatv oux sy^zi, 57" 
£7:£t £Xpv]v [xr,0£[xiav alXriV -ct-^vouaxEiv, Et [x)) ttjv Ij^ouaav xat [xdvov. 
oTt §£ To xaOdXou au^xpspr^xoc oux laTtv Iv t^ [J-^pt^t"^ ouata, 8Et'$o[X£v sx 

30 Tptujv Ttvtov £7:t/£tpr^[xdT(ov, (ov to 7:p(OT0v xotauxr^v E^^^Et tyjv ^-((o-^y^v £t 
To xaOdXou au^xps^r^xdc, (oc up-srs oaze, ev r(j [A£ptx:(j ouaia laxtv, supe- 
Or^aETat xai to [xEpixdv aup.p£pr^xd? et:! x-f xaOdXou ouata, £7:£t ti? yj 
atTt'a TTJc d7:oxXr]p(oa£tos to auTo [x£v xaOdXou aufxpEpr^xoc ETvat ev tq 
[xEptx-^ ouata, To §£ [xEptxdv au[xp£[3r^xdc [x"/] Eivat ev t"^ xaOdXou ouata; 

35 £1 OE iaTt To (XEpixdv au[xp£p-/]xdc £v t"^ xaOdXou ouata, ECTt de xat £v 
T"^ fAsptx"^] ouatcz, saTat £v ^Tpd-^fxa "/aTa dptO[j.dv, oiov to Xeuxov ■/] t6 
[xsXav, £v ouo u7:oxEi[x£vot?, 07:£p dduvaTov. OEUTSpov £7:t)(£i'pr|[xa TotauTrjV 
Ey^ov T^Tjv d-((o-^rjV £t To (j.£ptxdv au[xp£p-/]xd? £v T"{] xaOdXou ouat'c/. £aTt'v, 
dXXd }x-}]v xat ev t"/j fxsptx"^ EaTtv ouaicz, ouoev -/jTtov 0£(opEiTat, £t xd 

40 auTa dXX7]Xoic iaTtv, r] ETEpa. dXX' £t [xev TauTa, auvd-^STat dT07:ov ou8s- 3 eXeyev] p. 1 a 10 4 pr. 1. xaTTjYOpElTai M o to3.] Travxa Arist. 12 post 

XrjfxfxaTO? lacunam signavi 15. 16 toTs (bis) scripsi: t^? M 28 an fxdvrjv? 

33 t6 ayxo] scribas TO'i t6 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Aiist. p. •>:» 19. 3')] 63 

■KOTZ yap 0'jT£ t6 xailoXou xal ~6 [j.£fir/.6v xauTOv oatxsv sivai outs 8'jo 
TTpayiJiaTa y.ata aoiilaov sv o-jvaTat Tt^ EtTtsrv. Ast-sTat oov slvai auTa 
STspa. et 5s STSpa' sstiv t6 xaOo/.oi) xal t6 aspixov, s-sioy; apuorsi t6 
xai)6Xou ui<; aswaaTov tt, (J47 t(ov -avTojv {dpyri), S'jpsf}v^asTat Ta apao^ovTa 
5 ToTs aaa>pLaToi; xal Ta apao^ovTa Trastv toi? aujaastv S[xt|/U'/oic ts xat 
d'\>6y oiq sv 2a>xpa'TS'. | Usojpoyasva, oizsp scttIv douvaxov StjXov ^ap OTt hh' 
t6 xaf^oXou aua,3sprjx6; d)? ascuaaTov ov oux sv ^iojxpaTsi Osojprj&T^asTat. 
Tpt'TOv s-r/stpTrjaa' SkSiot] t6 xaOoXou (JU[AJ3s[3rjx6.r sv ttj aspix"^ ouaia 
pouXsTai oivai, TtoTov to'jto; t6 Tp6 tojv ttoaXujv; touto ^ap sv txovu) 

10 T(o orjatoup-j-tp laTtv. si os t6 sv toT; -oXXorc, xat touto -a).iv aTO-ov 
sv -,'ap Tai; TjjxsTspai^ 'hoyrn;, o xal <pavTa^6aei)a. st os (t6) s-i toii; ttoa.Xoi^, 
TouTO -aat Toic 7:pa!7ij.aatv aoao^st oaoioj?* t6 os -aatv apjxo^ov xai fiv] 
svt', ~(o; 6'jvaTat lajxpaT/p xat aovoc TrapaXaPstv; Tt ouv csaixsv; -(Lc 
67;X(ov tout(ov, a-oostcavTouv rjU^ov OTt aS'JvaTOv t6 xai)6Xou au|x|3£pr,x6; 

lo sv T';^ asptx"^ oijata ''jrAoyv.v, 6 'AptaTOTS>//jc cpr^alv oTt t6 xai)6Xou aujx- 
P£pr^x6? sv T'?i [xspixY] ouat'a iaxh; -p6c touto (pafxsv oTt s-stofj r^-taTaTO 
(oTt) Ta xa&oXou tijc a£T£"/6asva u-6 T(ov asptxtov c-t6s"/STat Ta aua,j£|3"/]x6Ta, 
TouTou /aptv scp"/j ' sTist auTat at xaOoXou ouatat 'za(6jxaT0t o'jaat oaov ko 
sauTaic, oux oiv eTrtos^atvTo -ots aujxpspr^xoc, si jxfj ota jxsaujv t(ov jxsptx(ov 

20 6r^/.ov6Tt' . o&sv 6 [xsv xai)6Xou xuxvo^ (b? aacufxaTo; c6v auT6^ xaf)' 
sauTov, (jj; stpT^xajxsv, otjx av £-tO£cotTO Tf|V X£ux6T"/jTa, dXX' i-EtO"/] oi 
xa^' £xaaTa xuxvot Ta^vTs? Xsuxot siat, otd to'jto xal t(o xai)6Xou otd 

JXcatOV TOJV JJ.£ptX(OV 7:pOad-TOJX£V T"/]V Xe'Jx6T"/]Ta. TO'JTO — Epa^? Tfp rpo- 

x£t[xsv"/jc "/jjxtv i)s(opt'ac £tc Ec£Taatv. 25 (6so)pta f-'.) 

p. 2al9 Oavspov os ix T(ov Etpvj [».sv(ov oTt T(ov xai)' u-olx£t- 51^ 
[xsvou X£YO[xsv(ov dva^xatov xat TO'jvojxa xat tov Xo^ov xaT"/)-j'o- 
psTaOat to'j u-oxetjxsvou. 

'H[X£t? [xsv sv T"^ Oetopta Trapaos6(6xa[xsv 6j; ouvaT6v Tpt/oic t6 Trpo- 

oO x£t'jxsvov dxo'jEai)at xai (Ju; Os(6p"/;jxa xat (1)? Xf^jxjxa xat (o^ ir^ptajxa. 6 os 

'itX6aocpo'; sotxs ofzXa^xpdvstv -spi auToij toaTrso ~opta[xaTO?* t6 "jdp cpavEpov 

Ex Toiv £tp"/j[i. £V(ov t6 'K^pta^xa a/i[xaivst, st'-'^ ouosv sTsp6v saTt t6 -6pta[xa 

"?, xspoo; £x Tojv '^i}aadvT(ov dva<patv6jx£vov. 

p. 2«3.j To'jTO 0£ cpav£p6v sx t(ov xai)' sxaaTa -po/stpt^O}is'v(ov, 
35 oiov xaTa tou dvi)p(j6~oo to C^ov xaT^fjY^^p-tTat. 

BouX6(x£vo; 6 cptX6ao'fo; osi^at (6; Ta xai)6Xou t(ov [J.£ptx(6v xaT/;*jO- 4 (ip"/7j addidi (cf. p. 58,2) 6 ocuxfja-rj M 7 luv M 9 pouXea&ai M 

11 t6 addidi 13 evt scripsi: Sv M 17 oxt addidi 18 ousai] an etaiv? 

21 £iprf/cafx£v] V. 18 au £7:io^;atTO? 22 Etat] eoTt M xw] to M 31 Oia- 
XapPctvov M 35 x6 I^mo^ xaxoc xoO dv8p. coll. Arist. G4 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 2a35. b?] 

peiTa'., 25TI 03 xaQoXou fxsv ta ^[ivq xal xa sroYj [xspixa Ss la axofja, ou 
xaxrr^oprjtjs x6 eioo; xuiv dtojxujv, x6 Trpoas^uic xal cpavsptoc xouxwv xax/]- 
YopouijiEVOv, aXkoi x6 ■j'£vo> ib; uoppco u7ra'p)(ov ouosl? yap av Trspl xou 
£1001); dfxcpsPaXsv rb? ixr, /axTjYopoufxsvov x«)v dx6;x(ov ouaioiv, eirsiOT] 
5 Trpoasyois, a>? sipTJxajxsv, u7rT,p/sv, •irspl os xou -j-s^vouc djxcpipoXtav ijco.; 
sl/sv sv xoic -oXXor? £1 xaxrjYor^-^^^^t ""^v dxoixtov ouauov -q p.rj xax/j-co- 
peixat. oi6 x6 "j^vo^ 6 oiXosocpo? xoiv dxoutov xaxyj-jopyjas oia txta; Xe^etos 
x6 Traaiv dixcpipoXov oiaXutov. 

p. 2^1 \ (ov oe osuxsptov ouciibv ixaXXov ousia x6 sTooc xou 
10 Ysvou?' (s-|'7tov ydp xv]; Trpwxv]; ouaia<j) eaxiv sdv yap dTrooiStu 
xic X7]v -irptbx/iv ouaiav xt iaxtv, Yvcoptfxcbxspov xat otxetoxspov 
d 7X00 1 0(0 ai x6 etoo? r^Trsp x6 '(ivo^. 

\ riavxayo&sv STxaivsaas xyjv ^rptbxYjv ouatav 6 ' AptaxoxsXrj? xat xyjv r^Or 
atxtav xwv sTraivcov dTrooouij, [xsxspyexat Xot7r6v S7rt xa'; osuxspa? ouata? 

15 xat x6 oaivofjisvov [xev xrj dXr^ i}et'a dx[xrjv eyexat xuiv e^ratvcov x^? dxoixou 
xat 7rp(bxr^? ouata?* ev "(dp xaT^ osuxspat? ouatat? x6 stoog xou 7svou; 
[xaXXov ouatav xaXsu oioxt s-f/uxepov eaxt xrjC Trpibx/j^ ouatac. £t ouv 
xouxo dX/jOe?, woji; ou xoiv [xeYiaxtov e7raiv<ov dcttoOr^aexat; xaxaaxeudCet 
Totvuv sx ouo STrtyetprjiidxtov oxt [xdXXov x6 ei8o^ ouaia TjTrep x6 ^svo?, Ix x^? 

20 £77uxyjxos xai xr^; dvaXo-jta;. xai ex [xsv x^? £776x^^x0? ouxto;* x6 [xaXXov 
TrX/jatdCov x'^ dx6[x<i> ouaia [xdXXov ouaia eaxt* x6 os eioo? [xaXXov xoi? dx6(xot5 
TrXr^atdCei xou 7evou;* x6 sToo;; d'pa [xdXXov ouata saxtv. oxt os TrXrjatsaxepov 
saxt xou Ysvou?, otjXov Ivxeu&ev edv -j'dp pouXr^U(b['Sv stoevai xt eaxtv q 
dxo[xos xat 7rp(bx/j ouata xat d7roo(o[xsv oxt d'vi)p(oTro?, ofxstoxepov xat 

25 7rpoaeysaxspov droo(bao[xsv, rjTrep edv et7r(y[jsv C<»ov. ex os x^? dvaXoYtac 
oxt (b odv sv xais osuxepat; ouat'ais a^xtov uTCTjpyev xdjv xoaouxcov S7ratv(ov 
XTjC dxoiAOu ouatac, sxstvo [xdXXov ouata eaxt* Xs^uj o/j xoaouxtov e^ratviov 
at^xtov x6 7rdaiv uTroxstaOat* si ouv x6 sToo? 7rdatv U7r6xstxat, xoTs [xsv 
au[j.ps[3rj/6atv fva uTroaxuiatv, xoT? os ^svsatv iva xax/j^opTjOwatv, otjXov oxt 

30 [xdXXov ouata saxtv. oxt os x6 73^0; U7r6xsixat xoT^ au[xpsp7]x6at 7rp6? U7r6- 
axaaiv, oux Ixt oe xai dXXot? xtat 7rp6c xax/j^optav, 7rp6o/iX6v eaxt. etxoxto? 
ouv ex xe xtjc e^^uxryxo? xat xr^s dvaXo^ia? X7]v xoiauxyjv | Trpoarj^optav .')'.>'' 
x6 eT6o; [xdXXov dTreiX-zjcpev rJTrsp x6 ^svo?, oioxt x6 i'otov xTj^ 7rp(bxy]; 
ouatac ev xouxto [xdXXov eaxtv, yjTrep ev xto ^svst, cpy][xt oy] x6 sivat [xdXXov 

35 ouaiav x6 sToo? yJTrep t6 ^evo?. 

'AXX' svxsuBsv xpeT? V/[xTv dvaxuTrxouatv d7ropt'at, (bv yj 7rp(bxyj xouxov 
eyei xov TpoTrov Troi? auTo? 6 cptX6aocp6? cpyjatv [xeT' 6X170V 6'ti oux eTxt- 
oej^exai 7] ouat'a t6 [xaXXov xai t6 -^ttov, svTau{)a touto dTrocpatv6[xevo? 2. 7 xaTTjYopTjaat M 3 b7:dp/iov M 5 £ipYjxc((X£v] v. 2 G et] yj M 

10 EYYtov — ouatcts inserui 11 YV(jupt[xdT£pov M 12 (XTtootuaei Arist. 

post eloo; add. djroStoobs Arist. riTrep] etirep M (constanter) 26 ip scripsi: 

8 M 34. 35 cprj[jit— yevo; eicias 37 xpdTrov scripsi: evan. M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 2b7] 65 

Tto (iaXXov sTvai ouaiav x6 eloo? r^Tzep xb ^svo?. Trpoc: xautr^v xt,v aTiopiav 
cpajxsv oTt xal cTci6s/£Tat t6 }xaXXov xal t6 t^ttov xat oux Irior/STai* d 
}xev ^ap jxia xai [jlovtj ouata Trpo; eauTrjv TrapaXTjcpSotTj, oux sirtoi/eTai 
t6 [xaXXov xat t6 T|Ttov, oiov avOptoTto?* ou "(ap [xaXXov ouata ioTt r^ 

5 f^TTOv, xa&aTTsp t6 Xsoxov STrtTaatv or/£Tat xat aveatv. d os 66o ouatat 
i:p6; eauTa? au*j'xpti}u)at, tots Xs^eTai ouaia t6 [xaXXov xat -^ttov em- 
6e/eai)af oiov eav u-a'p/ajat ouo ouatat, otov (6) av&ptoTro? xal t6 Ctp^v, 
[laXXov ouatav Xsyu) eivat t6v av^otoTrov rjTiep t6 (^(.oov. osuTspa aTropta* 
et Ta eioTj Tuiv i-evoiv [jiaXXov ouatat eaTt', Ttvo? X'^?^^ H-^ "^^ ^'•'^^/ l^^'"' 

10 8euTe'pas ouat'a? exa^Xeasv, Ta oe -^evr^ TptTa? ouata?; Trp6? TauTr^v TzaXiv 
cca[xev TTjv otTroptav oti 6 <:ptX6ao«o; Tip^? ttjv atTtav toutojv d7:opXs'l»a; ttjv 
xotvf^v, tout' laTt t6 xaTr,-|Opeiai)at, (xia; fj;t(uae TauTa T:poar^-ppt'a?' 
xotvrjv "(ap aiTtav e/ouat t6 xotv(o? xaTr^7op£ia&at xaTa t% TrptoTrj? ouaia?. 
TTp6; TOUTo dTropXe<]^as d[xcpoTepa? 6euTepac exdXeaiv, ou Trp6; t6 rrjv (xev 

15 (xoXXov ouaiav eivat Trjv 6e f^TTOv. | dXX' ex TauTr^s xr^; eTrtXuaeto; "ptTrj OOr 
Tt; f([xTv dvacpatvsTai aTropia, r] Xe^ouaa oti d xai toc eiOT) xal xd Yevrj 
6td Trjv xotvfjV aiT''av, tout' eait 6td t6 au[xpdXXea&at TouTOts Ta; TrpioTa? 
ouaia?, 8euTepat ouaiat exXy]{>rjaav, tivo; /dptv (xrj xat xa au^xpepr^xoTa; 
ou6ev "(dp fjTTov xat Tok au[xp£^r|x6atv f, Trptoirj ouata au^xpdXXerat. [[xrj 

20 8EUT£pat ouaiat ExXf^Or^aav, fjouv ai osuTEpat ouaiat au(JipePr,xoxa]. Trp6; 
TouTou? (pa[x£v oTt £1 xat 6(xoi(o; Trdaiv r^ TrptoT/j ouata autx^dXXETai, dXX' 
ou)( ojxor^o? £)(£t Trpo? TrdvTa Trjv a/eatv ouoe 6(xoito; uTr6 Trdvrtov or^XouTaf 
d[xeXet ei pouXrjOetr^v 6rjXtoaai Trjv d'TO[xov ouatav, oixetOTepov dTrooi6to[xt 
Ki^div t6 eT5o? fj t6 -cevo; fjTrep ev Ttov au^xpe^r^xoTtov. etxortos ouv Td 

25 Trpoae/f, ar^[xaatav e/ovTa xat otxetoTspov or^Xouvra Tf^v TrptoTr^v ouatav 
6£UT£pat ouatat sxXfj&r^aav. xat aXKiJii' xol iyovxa. xo i6tov Tr^? irptoTrjs 
ouaia? eixoTtos ouatat xaXouvTat* Ta -j-dp yEvrj xat Ta Etforj uTroxEtTat toi? 
aufxpeprjxoat, Ta 6e au^xpE^r^xoTa oo/ uTroxetTat oute toT; etoeatv ouTe TOt? 
-^EVEatv. EtxoTtos d'pa ouatai XeYovxat. 

30 'Ev TouTOts f(}xd; 6 (ptXoaocpo? TrpoTrapaxeudaa, lcpdTrTETat XotTr6v ui<; 

efireTv auTwv t(ov dytov^ov, PouXoiievo; fjjxTv dTrooouvat Tt iartv ouata. aXX 
£Tr£t6rj -(£vo; Eariv auTrj "^evtxtoTaTov, Ttov 8s ^evtxtoTaTtov -j-evtov, (o* t.'a(x£v, 
opiajxous oux saTiv d7ro6ouvat, 6t6Tt Trd; 6pta[j.6? sx -{ivno^ xat otacpopoiv, 
£ix6t(o; 6pia[xtp ou/ uTro^dXXet | Trjv cpuatv auTf,c, dXX' kz i6i'tov auTf^v 00* 

35 /apaxTr^piCEf t6 ^dp T^tov Etxtov Eartv (o^ EiTrEiv optatxou. dTro6t6toatv 
ouv lotov Tfj? ouatas t6 [xrj Iv uTroxst^xevto ETvat. £Trei8rj 8e t6 i^Stov xat 
[x6v(|) xat TravTt ^ouXerat lcpap[x6Cetv, C^j^^js^o^xev eTrt tou Trap6vT0s totou 
et Trp6a£aTtv auxta Taura. dXX' d [xev [x6vif) tj ou [x6vt(j £cpap[x6Cei, ETspa 
OEtoptcf cpuXd$to(x£v ei oe Trda-fl (xat) Trto; Trdarj dcpap(x6a£t, £7rt t^; Trap- 

40 ouar^» Ofitopias C^j^^ifjsto^iEv. XeYto toivuv OTt Trdaat; Taic otjatatc uTrdpj^et, 1 Tu5 scripsi: x6 M 7 6 addidi 17 autxPaXeaOat M 19. 20 {xti 

SEiTepat — au|xp£pTjxc!Ta delevi "24 £v scripsi: evo? M '2C) ^^XidTjaav M 

32 S4 scripsi: fj5T] M 39 xal inserui aii dcp ap(i(5C£t ? 

Coinineut. iu Arist. XII 1. Olyuip. Prol. i't iu Cat. O 66 OLYMPIODORI TN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 2b7] 

(1)? 6r;Xto(jo[i£v Ix Sionpsastus toutov syooar^i; xov xpoTCov yj ouaia "Jj irpttnrj 
eaxiv Tj Ssuxspa. xal ei ixsv Trptuirp oyts xa&' UTTOxstfJLSvou laiiv oute Iv 
uTTOxstfAsvto, (5)? iSioacsv 6 cptXoaocpoc. st Se SsuTspa, xad' u7Tox£t[isvou fxsv 
saxtv, sv uTTOxstfisvo) Ss oux saTtv. xat dficpoTspat auTat xaia [jiev t6 xaO^* 
5 uiroxsttxsvou xat ou xa^ u7:oxst[i,£vou Stacpspouai, t6 8s oux sv uTroxst[iEV(i> 
xotv6v EV d^t^oTSpat^ dvacpaivsTat. st ouv Tjups&Tj xat sv r^ TrpwTTO xat 
Iv T^ SeuTspa ouata t6 oux ev u7:oxst[jisv«>, otjXov d'pa oTt ev •jrdaiQ t-^ 
ouata saxi t6 oux ev uroxsi[i.svto xai Trdarjc iStov saTt. xat oTt [tsv at 
irpuJTat ouatat oux siaiv sv uroxstixsvto, ::p6or^Xov Trdai xa&iaTrjXSV. iroAXot 

10 os idc SsuTEpa^ ouaiac uTcoXa[ipdvouatv Etvai 8td t6 xaO' uTroxst[xsvou 
Eivat auTa';, [xrjOEV STSpov sivat vo^itCovTE? t6 xa&' u7roxst[i.Evou uapd xo 
sv uTroxst[isv(o. oTt 6s at osuTSpat ouaiai oux statv sv uuoxEt^xsvo) Taic 
rptoTai? ouaiat?. 8st;u>[isv sx irsvxE xavovtov, (ov 6 TrpwTO? TOtouTOs saTtv j 
(ov id dTO|Aa £v uTroxEtixEvtij. TouTtov xat Td '{ivr^ xat Td siSyj ev utcoxsi- 61'' 

15 ;xsv(o, xat irdXtv (ov id "jSvrj xat Td siStj ev uroxet[i.£V(i), tout(ov xat xd 
dTO|j.a. at oe TrptoTai ouaiat oux Iv uTCoxst[isv(>) eiat* ofjXov dpa (oTt) 
ouSe at SsuTspat Iv uTrox£t[isv(o XsYoviat, aTe Srj siSr^ ovTa xai -^svrj Ttov 
rp(oT(ov ouatoiv. zi 0£ rd £^07; xai Td Ysvr^ iv uTroxsi^isvtp statv, EupEdrjaEiat 
7) dTO[to? ouata xat -p(oTrj sv u7rox£t[i£V(p, OTrsp d8uvarov. SsuTspo^ xav(ov 

20 OUOSV Tuiv SV UTrOXSt[XSV(p Iv T0T$ tStOt^ drO^lOts (O? SV U7rOX£t[l£V(p saTtv, 

ofov ouSs^roTE t6 y^p(o[ia sv a(o[taTt XEuxtp (b; sv u7roxst[iEvip supsdstr^' 
et 8e xd '(ivri xat id sior) ev u^roxstiisvtp XsyeTat, o9;Xov oTt oux e^atv Iv 
Toic toiots dxo^iot; 8id tov stpr^[ievov xavova. ei 8s [xt) iv toi? i8tot? aTo^xoi? 
Etat', OTjXov OTt sv 3uu.pspr^x6at uTroXstTrs-at eTvat Ta ysvr^ xat Td ti6r^. st 

25 0£ TOUTO, aTpa'fTf]a£Tat r; Td;t? xai saTat -ol [xsv au[xpE[3r^x6Ta otjx sv uTro- 
xst[i.svtp at 8£ TrptoTat otjatat iv u7rox£i[xsvo), oTrsp dSuvaxov. TptTos xavtov 
Td sv uTroxstu.sv(p to; dXXo Eartv Iv d'XX(p, Ta 8£ xaO' uTTOxst[xsvou (o? 
oXov st? \ii[jr^' oTov sv uTroxst|xsv(p sartv t6 Xsuxov sv a(JU[«,aTt, tout' saTtv 
dXXo £v dXX(p, xa& uTrox£i[t£vou oe (o? oXov s^? [XEprj, otov to; X£YO[t£v 

30 Td "^Evrj xat xd Eior^ Ttov aTotxtov xaTr^YOpsiadai. st ouv at 8suTSpat 
ouatat to? oXov sk l^-ip^^i xaTr^Yopouvxat Ttov TrptuTtov ouaiuiv xat ou)( (b? 
dXXo £v d'XX(i), or^Xov oti xa^ u7rox£t[t£vou xat oux iv u7rox£t[tEvtp efatv. 
xexapTOC xavojv -a ev uTrox£t[t£V(p ouSsTroxs auv(ovu[t(o? xaxrjYopstxat, 
dXX' Tj 6[i(ovu[t(o; r^ iXcp(ovu[x(o? r^ 7rap(ovu[tto;' dXXd [trjv | at OEuxepat Olv 

35 ouatat Toiv Tuptoxtov auvtovu[xu)? xaxr^Yopouvxat • of^Xov (dpa) oxt oux ev 
uzox£t(xsvtp siaiv. 7rs[X7rxos xavtbv xai xsXsuxaro;* xd sv uTrox£i[t£vtp fj 
EVEpYEtct Eaxiv /toptaxd f^ x-^ ETrivoia' EVEpYEiot [tsv tb? xd )(toptaxd XEyo^tsv 
aup-^E^r^xoxa, (l^rtvoia os tb? xd d;(toptaxa au[xpeprjx6xa). et ouv at Ssuxspat 
ouat'ai [17] 8uvavxai )<fopia8f^vai x(bv 7rp(ox(ov [xvjxe IvspYsia [xtjxs sTrtvoia, 

40 ofjXov oxt oux Etatv Iv uTrox£i[X£V(p, (bs [tr^Ss xa&' fva xp^Trov y(opiC6txEvat, 16 OTi inserui 21 atb|xatt scripsi: THi tt M 27 pr. td scripsi: tuiv M 

35 dipa inserui (cf. v. 7) 38 ^rrtvo(a— aufxpe^irjxtJta inserui OLYMPIODORI IN CATEGORIARDM c. 5 [Arist. p. 2^7. 3*7.21] 67 

dKkoL [laXKov y.aO' uTroxstfiSVou at osutspat ousiai ki-^oivzo av 8ixaiu>?. 
Touxo TTspa? XT^; 7rpox£ifx£vr(? dscupiac sti; iSsxaaiv. (Bewpia tC'.) 

p. 3a7 Kotvov 5s xata Traavj? ouata? xo [xtj dv uitoxetftsvu) etvai. 

5 "A^tov CTJtYjcjeox; ou irai? iBtov ouata? Trpodsjisvo? etTrsTv 6 cptXoaocpo? 

eTirs xotvov. xai cpa[i£v oxt xat xoivov satt xat lOtov xotvov jxsv u>? Trpo? 
xa 6[xoEt8^, roiov 8s a>; Trpo? xa sTspostor^* otov t6 [ti] ^sXaaTtxov xotv6v 
jisv sanv 7ravTU)V avapwTrwv, lOtov os saTt tou avapujTCOu w? Trpoc iititov 
xat po5v. 

10 p. 3*21 Oux totov 8s ouat'a? touto, dXXa xat fj 8tacpopa Tuiv fir) 
iv uTroxstfiSvtp laTt" t6 •^ap irsC6v xat t6 8tTC0uv xa&' uttoxsi- 
(xevou }x^v XsYSxat tou cxv&ptorou, kv uTroxstfi.evtp 8e oux ecTtv. 

'AttoSou? fjfxiv 6 cptXoaocpo? t6 T^tov Tr^? ouata; xal 8et'$a? u)? TTctaT[) 
«xpjxoTTEt, oux (zpxEiTat Tio Tra'aTfj {iTzd[jyeiv (ouos yap touto xat [xovov lyei 

15 Ta lota, dXkot. pouXsTat [xfj jxovov TravTl uTzdoyziv, dDA xat jxovtp sxstvtp ou 
saTtv lOtov), {dXkd) 8ta Tuiv 7rapovTU)v C^i^^^i £i' M-ovi(j r^ ouata uTia^p/et touto, 
cp7j{xt 8>] t6 (XTj ev u7roxet|xev(p etvaf ex toutou "^ap fxaXXov ^(apaxTr^ptaet 
t6 i'8tov ■^Tiep sx tou Tra'aTj | uTrcxpj^siv. svTauDa TOt'vuv cpr^alv u)? oux G2r 
saTt t6 [xrj kv uiroxstfAsvtp i,'otov xf^? ouata;, oioTt xat Tais oiacpopat; scpap- 

20 ixoTTEi* xat Yap xat at otacpopat oux sv u7rox£t|X£vu) statv. dXX' sx toutou 
£u8u; aTTopta Tt? dvaxuTCTSi fj XsYouaa* Tt cpifj?, (w 'AptaxoTsXs?; oux oi'et 
Tot? otacpopa? ouata? eivat, Ittei^tj Xeyei? |x7) }xovt(j tt^ ouatct (jv:dpyz\v i'otov 
t6 fxrj iv uTCOXEitxEvtp Eivai dXXd xal Tai? 8tacpopaT?, u)S Tuiv 8tacpopu)v 
OTjXovoTi jXT) ouauiv ouatuiv; ouxouv auvE^ovTa cpdvat ai otacpopat f^ ouatai 

25 sfatv fj oux siaiv ouatat. si fxsv ouv ouaiat TETu^/T^xaaiv ouaat, ti's rj 
)(pst'a Trj? TOiauTrj? dvTt8taaToXfjs; si Ss oux ouaiat, STrst^T] opuiixEv Tac 
ToiauTac 8iacpopd? fxspT) Tuiv ouatuiv ouaa;, supsOT^asTai fj ouata oux eS 
ouaiuiv dlX ex aufipepr^xoTwv auYxetfxevyj, oTrep douvaTOv. dXX' cpei i'au)^ 
Trp6? fifxa? Tous tA TotauTa diropouvxa? 6 cpiXoaocpo; oti ouvaT6v Ta? ota- 

30 cpopd? xat ouaia? diidpyBiv xat fxf^ eivat ouata?* ouaia? fxsv *^dp XsYOfiEv 
TauTa;, 8i6Tt aTrXai ouatat £?atv, oux ouatat oi, 8t6Ti oux statv auvi^sTot, 
irEpt (Lv rj Trapouaa TrpaYfJiaT£t'a C^j^^st. oi^£v xat auT6; ^sStd)? [fq Tt^ 
uTroXdpot Ta? 8tacpopd; aujxpEp/jxoTa uTrdpysiv, TrpoavaaTsXXst ttjv xaT' 
auTou cpspofxsvr^v diropi^av, Sstxvus (ju; at oiacpopai oux £iat aufxpspTjxoTa, 

35 dXX' ouaiat, otd t6 8£t$at oti Ta [xepr^ Tuiv ouatuiv ouai'at £tat'v. 1 X^YOivxo scripsi: X^yovTat M 3 tit. inserui (cf. p. 63,25) 5 xl delevi 10 xouto 

x^s oiofac Arist. 11 otejrouv M 14 toot) (alt. 1.) scripsi: raai M ouSi] ouxe M 

16 dXXd inserui 17 an /apaxxr|p(Cexai? 18 TraOT] coni. Vitelli: evan. M 19. 23 x6 

(ante (jlt))] xdi M 27 o6x i^ collocavi: ^$oux (sic) M 32 SEOstib; M 33 an br.old^r^? 

b* 6B OLYMPIODORI IN CATEGORIARDM c. 5 [Arist. p. 3*21] 

Msxa -j-oov t6 TCptoTOV iBiov sTrt t6 SeuTspov rStov t^s oucfta? [XETa- 
Patvst Xofjrov 6 (ptXoaocso?, toux' Icjti t6 cuvojvuiioj^ xaT7j7op£TaBai. odev 

ClfJTTjTSOV Et oXu)? I rStOV £(JTt TOUTO. XsYtO TOIVUV OTt OUX ESTtV iStOV, 62* 

£7r£to"»3 exTzirpeo^z xa irpoaovTa to) totu)* T:p6a£aTt "][■«? "^«w loio), u)? TioXXaxi? 
5 £tp7]xa(jL£v, t6 TTavTt u7ra'p)^£tv xat aovto. toutco (o') ou Tcp6a£aTt Tau-a* out£ 
"j'ap TaaTC, ouata u-apy^£i t6 auvtovu[ji(«? xaTr^^opEiadai out£ [ji.rjv fJLOv^j. oTt 
;-i£v ouv •rcaaiQ ouy uT:a'p)(£t, or/vOv £vt£u&£v • £t ^ap Ta? dxojxou; xat rpwTa? 
ouatas ou cpatJLcV xaTrjopsTaSat Trjv dpyr^^j, tto)? av auvu)VU[xto; xaTTj^o- 
p£Ta{)a'. Taura' cpaijLcV, orou ys [xr^O£ xaTr^Y'^?^^^'^'^^ '^^^ auvoXov, «o^ s^PV 
10 xafj-Ev; ouTE oe [x6v|, uTrdp)^£i, StoTt xat £v au[xp£,3r^x6at £axl x6 auvtovu^xto^ 
xa-riYopsTaBai. STt [xevtoi yE xat TaT^ oiacpopaT; u7rdp)(Et t6 auvtovufxto; 
xaTr^-j-opETa&ai. Ei 0£ xat TaT^ otacpopaT; xai toTc au[xpEpyjx6at, ot,Xov OTt 
oux £0X1 loiov xr,c ouatac. a.kk evxeuOev EXEpa xt% r,[Atv avaxuirxEi airopta, 
oxi Trtbc XsYExat auvtovu^xtoc r) otacpopd xaxr^YopsTaSat utto xou cptXoaocpou, 
15 0£0£'7[X£vou auxto oxt ou xaxrjYOpouvxat 'u)'/ Eiotov, oxe £X£*co[X£v [xr; ouvaaSat 
xrjv /.oYixoxr^xa xaxr^^oprjOrjvat xou dv&pwTrou. Trpo; xauxr,v xrjv drcoptav 
caiiEv oxt x6 auva)vu[xov otxxov, to? iv x^ dp/rj [x£[xa&r^xa[X£v r^ x6 [xExa- 
oioouv 6v6[xaxoc xai aoyou r^ x6 ao^x^aXXo^xsvov 7rp6; x6 Eivat, xoux' laxt 
x6 dvaTi/.r^pouv xtjV ouotav xivoc. ouxto xai xtjv ^Uy(rjv xou i\i<\i6yoD xaxrj- 

20 70p£Ta&ai auvtovu[xu)C cpaiiEv. dpa nr^ otoxt xou auxou 6v6[xaxoc (xexej^ei 
xat xou Xo^ou; ouoa^xto;* ouxe '(dp x6 £V'}u-/ov <|'uyrjv dv xaXiaat^xEV Troxs, 
dXX' ouoE [xTjv x6v 6pta[x6v | x^; ^'-''/Ji^ ETriOEcaixo. dXXd xouxou /dptv GS"" 
xr,v «j^ujrrjv xou £[x'iu/ou auvu)vu[xu)? xaxr^Yop£Ta9at cpa[xev, oxi ou^x^dXXExat 
x(p £(x«}/u/ti) 7rp6c x6 Etvat xal dva7rXr,poT xouxou xr,v ouotav 'luy^TJ; •j'<^P 

25 [xrj o'jarjc, Trto? dv £[x']<u/ov Eiva'' cpa[xEv; xaxd xouxo xot'vuv x6 ar,[xatv6- 
[xevov xat xdc otacpopd; auv(ovu[xto; xaxr^Y^^pEToOai' cpa[XEV, ou}( oxi [X£xa- 
oto6aatv 6v6;xaxoc xat X670U, dXX' oxt oufxpdXXovxat Trpoc x6 Eivat xat xrjv 
o'jat'av dva:rXr,pouatv xo'j 'j7roxEi[x£vou. 

MExd xauxa XotTrov ETri xp''xov Voiov [xExaPaivst xrj? ouata; 6 cptX6aocpoc 

30 xat cpr,atv oxt ?'6t6v saxtv xr,c ouoia; x6 x6oe xt or^ (xatvEiv x6 [xev ^dp 
x66£ ETTt (XEptxou Et^Xr^cpEv, x6 0£ X'' l^rt TrdoT]? ouota?' ia^xEv y<^P ^'^i "^6 
xt ouata? laxtv 7rp6ap7j[xa xal oxt 7rdvxa xd ouottootoc xaxr^^opoufxEva Iv xu5 
xt saxt xaxr^yopETxat. Tva ouv Trdaif] ouat'c/. £cpap[x6ai{], siXr^cpEv x6 xooe xt. 
dXXd otacpu)vouatv IvxauOa 01 xopucpaTot xtov cptXoa6(pu)V, 'AptoxoxsXr^s xai 

35 nXdxtov 6 [XEv -'dp 'AptdxoxlXT]? x6 x68£ xt £7rt [xeptxou TrpdY^xaxo; l^rt- 
cpepEt, x6 0£ xot6vo£ IttI xou xa06Xou* ouo "/dp xauxd loxtv T:apax£t'[X£va 
x6 x66£ xat x6 xot6voe. 6 61 Uka.x(ov ouy^ 6iq 6 'AptaxoxlXrj? x6 x66£ 
(xeptxtos iTrtcpspEi xat x6 xotovoe xa06Xou, dXXd xo dvaTraXtv. ouxouv Tva 
[xrj T,[xeT? 7rapi8to(xsv tou? xopucpatouc Ttov cpiXoa6cpu)V otacptovouvTa? xat 

40 xtvSuvEuoio OTTjVat Ta r^? cptXooocptac, tplpE oiaiTT^au);xEv auTou^. tOTEov 

2 tout' sCTt scripsi: VI fere litt. evaa. M 5 toutoj scripsi: touto M 8' oi 

scripsi : ou (supra scr.) M 6 to] tw M 15 SeoetYixdva M^ iXeyoixEv] spectat 

Isag. comm. 17 f*et).adi^-/.a(X£v] cf. v. 15 21. 22 xaX^ctojAev et i;:t8eST,Tat M 

26. 27 (AeTaSfStoatv M 40 v.ivS-jveuaet :\r an dvaatf^vai ? OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 3a21] 69 

oijv oTi ouSstepoc aC>xu)v oiaaapTavEi | t^? aXvjOsias" ouvatbv -(oip km O.V' 
sxacttr^c ousia?, im t£ tr^s [Jteptxr^; xal t7)c xai)6Xoo, ta 660 TrapaXatJL- 
{Ba^vsaOaf st Yap xal tt) [J.epix'^ ouata 6ot;oa£v ap[x6Cov to t6o£ ti xai to 
toiovos xal t^ xaOoXou to toos ti xai toiovos, o9;Xov w; Exa't£poi auji- 
(ptovouatv f^ it£v *|'ap xaOoXou ouata ap(i6tt£t to toos tt «>; dtoitp 'jTtapy^ouaifj 
xat d£i (oaautuiC i^^ouar,. to os tot6vo£ tauTifj dp[A6tt£t, ott .rXrjdou; iatt Tt^pt- 
cxttxifj. TTotXtv o£ ffi !x£pix"(j ouata to tooe tt dp}j.6C£i «>? [xta oua"fl ttp dptO[jL(j), 
to bk tot6vo£ (b? TtoixtXa? i^oua"/) jiSta^oXa'?. oiostxTat Totvuv (i)? tou 
fi£v nXdt(ovo? irtcsEpovto; toTc [i.£ptxotc to toi6vo£ toic 0£ xa96Xou to 

10 ToSs, 'AptaTotiXou; 6£ to dvdTiaXtv toi; [x£v |i.£ptxorc to t66£ toT; (8£) 
xaOoXou t6 toiovos, ou otacpcuvouatv akXdt. [iaXXov aoii^pcuvouatv • iv '(ctp toTc 
d[i<50T£pat? ouatatc dji^otspa; Xa[i[3dvo[i£v td; 7:poar^7op''ac, dXX' £7r£torj 
td TtpaY^iata ayjtiaivovtat ai bk cptovat a7;[iaivouatv, (u; t.a[i£v, C"/)tr^a(o(i£v 
"(oc 'AptatoTsXTrjc ivTauOa tyjv ouatav Xr/si ayjfiatvetv xat'tot TtpdY^ia uTrdp- 

15 /ouaav. iTpoc totjt^ 'ia[i£V ott TioXXdxic £ipT;xa[i£v ott ivtauUa -ept 
7rpaY[idt(ov 6taX£Y6[i£&a ouy_ ott ~pdY[iata dXX' (o; uzo (p(jjV(ov ar^fAatvo- 
}i£V(ov, xat 7r£pl '^(ov(ov ou/ ott <p(ova"t dXX' (oc -pdyiiata ar^tiatvouaoiv. 
£v6£/£tai 6£ xal td; <p(ovd; dvaoi^aaOai td t(bv 7tpaY[idt(ov (bc 6td trjv 
7rp6; dXXr^Xa a/£aiv xat td TTpd^iiata 6[iOt(o? td tuiv cp(ov(bv otott [i£v 

20 "fdp ai cp(ovat | td tuiv T:paY[idt(ov dvaoE/ovtat, £pou[i£v ott i!(oxpa'tr,c 64'' 
tp£/Ei, ou/ (b? tr^c 'i(ov^c tr^ tptauXXdpou tp£/ouar^?, dXX' (b; tou TrpdY- 
jiato; Tou ar^ [iatvofiEvou 67:6 tf;? cp(ovf|C, tout' lati tf^c ouaia; ^(oxpdtouc. 
satt 5£ OTt xai Ta ■Kpd'(iiaxoL (td) T(bv (p(ov(bv dva6£/ovTat, (baTrEp EVTauOd 
cpr^atv 6 'iVpiaTOTEXr^c ttjv ouatav ar^jxatvEtv, ou/ (b; autou tou 7rpa'Y[iaT0? 

25 arjtiatvovtoc, dXXd tf,v 6vo[iaatav 6YjXov6tt tou* Trpd-cfiato? aut^; tf^c ouat'a; 
ar^[iatvouar^?. dpa ouv 6£/6[i£Oa touto (b; lotov, tout' £ati to t66£ tt; 
cpa[iev OTt ou" jiovifj [i£v Y^^ip u7ra'p/£t, ou Trda^o 6£, 6t6Tt xaTd 'AptaTOTEXyj 
taTc xa06Xou ouaiat; ou/ U7rdp/£f outs Yap aut6 xaO' iauto to tooe 
7rapaXa[i|3av6[i£vov iotov, dXX' ou6£ td 7rpo£tpr,[i£va EtEpa 6uo. dXXd au[i- 

30 [itSavt£; to oEutEpov xal to tpitov, tout' £att to auv(ovuii(oc xatr^"pp£TaOat 
xai to t66£ Ti ar,[iaiv£tv, u); lotov d7roo(baofi£v tf^; ouatac, XE^^ovtEC ott 
i6t6v satt tf,s ouaiac to auv(ovu[j.(oc xatrj-jOpsTaOat t(bv t66E tt ar^tiatvovt^ov. 
dXX' E7:£t6fj tauta td 660 6iopO(bae(oc t£tu/r^x£v, dpa xat t(p 7:ptbt(p 
e/oiiEV £7:iO£Tvat 6t6pO(oatv 7; ou, dXXd d6t6pO(otov aut6 xataXEiT^o^isv, 

35 XeY(0 67) TO [i7] £V U7rOX£t[i£Vlp ElVai; Xs^OtiEV TOtVUV OTt TOUTO ElXr^ TTTat, ou/ 

iva [idOtojiSV 8t' auT0(3 ti (eOTiv, dXXd ti) oux saTt. 

Kat £7rEt6rj touto xaXtbc f,|iTv 6fi5pOp(oTat, cpspE xaTd t6 auvr/Ec 

{3a6tCovtEc /(opr]a(o[i£v iri tf,v td;iv ttbv t6t'(ov, C^JtouvtEc -ih: xat Ttoia ( 

Td;£i x£/pr^[i£vo; TauTa 7:apa6E6(oxEv 6 (ptX6ao'^oc. 7:p(bTov toivuv EiTrev (»4^ 

40 t6 tifj Iv u7rox£i}i£V(p eivat. etx^Tto;* eTrEtorj ^dp t6v 6pia[i6v d7ro6ou; 

T^c: oiaias £v exetvtu efiVT^aOr) toutou tou f8iou, iva nri im r.oXh dvr^xoou? 

5 oTrap/ouaEt M 10 dptOTOT^Xou; scrip.si: dptOTOTeXTjs M alt. 6e inseriii 

13 ia|iev] cf. |). 41,23 23 td atldidi 27 ipiQTo-iXrj scrip.si: Gtpi3TOT^Xo'j; .M 

3.5 To] Tui M .86 EiTiv— Ti inserui 40 t6] t(o M 70 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 3« 21-29] 

fj[jLac TouTOU xaTaXst7n(j, Stxatov (ot^&v) tou jxvyjiioveuOevToc Troni^5aa9at ttjv 
otSaaxaXiav Trapa)(pf;[xa, Tva sx 7Vu)pifi.tuTEp(ov ocpOciTj ex duptbv 6 Xo^os 
6 TTSpl T^v ouaiac. [xsTa 8o touto SsuTspov rStov I3i8a$sv to auvtovujiu)? 
xaTrj^opsTadat, to auYYsvcc; uua'p)(ov tio -ptyTcp* Ta ouo ^ap 8ta xt]v auT7)V 

5 ohtav ou osxofAsOo, Siott fiT] jxovat; uTzoipjouai -aX; ouatai? dXXa xat TaT? 
StacpopaTc. XotTroiv ouv Tsaaaptov ovt(ov t6t(ov, svoc (isv tou to8s Tt, e-sptov 
8s Tpttov [isXX6vT(ov XsYsaQai, twv Tptoiv touto TrposTa^sv stxoT^oc;' sxstva jxev 
",'ap d~o Ttov 7:paYtxdT(ov KapsiXyj-Tat, touto 8e di:Q tou ^vofiaTO?. STT£t8r) 
ouv aacpsaTSpa Ta d-Ko tou ovofxaToc: TjTrsp Ta dTro twv TrpaYtxaTojv, toutou 

10 X^^P'^ ^^ "^^ otoaaxaXta Ta aacpsaTspa Tuiv jxy] outco? S)(6vt(ov uposTa$£. 
TOUTo TTspa; TT^? TrapouaTj? Oeoipiac. (Betopta tTj'.) 
p. 3«21 Oux lOtov oe ouaia touto, dXXd xai vj 8iacpopd, xat Ta 

15 "'AttoSouc fjfitv 6 cpiXoaocpos t6 i8tov t^? ouota?, t6 [xtj ev u7roxei(xev(i) 

etvai, xat 8st$ac 6)<; ■irdaTj ouaia dpfxoTTsi, STcst^Yj t6 lOtov ^ouXsTat fiYj 
[xovov TravTt ecpapjxoCetv, dXXd xai [x6v(p exEi'vip ou saTtv lotov, e^ ou xat 
[xaXXov /apaxTr^piCeTat, Seixvuatv (b? t6 [xt) | ev uTroxetfxevo) TrdaTr) [xev Qh^ 
ouatcf UTrdp;(et, ou [xov^j Ss* xat 7dp xai ai otacpopat T(ov (xt) sv utto- 

20 xetjxevtp etatv. 

p. 3*22 T6 ^dp TreCov xat t6 otTrouv, xat Ta eSfjC. 

ripoaQeTeov evTauOa *t6 (xyj ev uTroxetfxevti)'' t6 [xsv ^dp oXto? sirrsiv 
oTt t6 otTTOuv oux saTtv sv T(i) dvOptoTrti) douvaTov ev TouTtj) "jdp eaTtv, 
oux iv u7rox£t[XEV(i) }xev, dXX' mc xaO' u7roxEt[xsvou toutou xaTrjYopoupLSVov. 

25 p. 3a29 Mf^ TapaTTET(o OE fj[xd? Ta [XEpyj T(bv ouattbv eto? tou Ta 
d)? [Aspvj u7rdp)(0VTa Iv Ttvt. 

''O eXe^o^xev £v TTfj Ostopta, [oTt] Ta? oiacpopdij dvTt8t£aT£tX£v Tai? ouatatc 
}xr) ouaia; u7rap)(ouaa?. irEt ouv at otacpopat [xspr) Tuiv ouaitbv eiat, 
8£ot(b? [XT) Ttc Ta; otacpopds uTroTTTeuaxj (xt) eivat ouaia?, vuv j3ouXeTat Sei^ai 
30 OTi Ta [xEpTi Ttbv ouatfbv ouaiat eiaiv. oux auToOev os 7rEpt toutou Sta- 
XsYSTat, dXXd TrpoiTov dTropiav Tt^Or^atv Ttva, ostxvu? oTt at Stacpopat, si xat 
[xsprj E?at T^? ouaias xai Iv u7roxEt[XEvtp eiat toT? oXotc, oux eiat aufxpsprj- 
xoTa. f) 6e dTiopta ToiauTrj saTtv ei Td [xepyj Ttbv ouattbv ev u7roxet[xevip 6 XotTTov M 6. 7 exiptov 81 xptoiv [XEXXovTtov] eTspa Se Tptct (xeXXovTa M 

12 tit. inserui 13 scribas oua{a;: toOto t^s ouafa; Arist. (cf. p. U7,10) 

26 urapyovTos M 27 a^YOfxev] p. 67,20 oTt delevi 29 5£5etio; M 

32 o'jx eJoi— oXot; in mrg. suppl. M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 3*29-^10] 71 

e?(Jt Toic; oXoic, xci 61 Iv uTTOxeifiEvo) aujjipepr^/oTO!, Ta otpa ixepr^ Tuiv 
ouortoiv (jo[jipepr^x6Ta eaiv. t) Xuai? Sitttj' TrpojTTj [xev oti to ev tivi ■KoXKayJhc 
Xe^eTaf Troiv (jiev ^«0 aup.pePr/xos ev Tivt, ou zav 6e ev Tivt cufi^eprjxoc. 
(SeuTepa oe) oti 6 6pta|ji6s twv aufx^epirjxoTojv oby^ (Os [xepo; epouXeTO t6 ev 
5 U7:oxet(jiev(o elvat tou u7roxei»xevou, evTauOa 6e auT()}(pr^}jLa Ta [xeprj Trj? ouaia; 
eiXr^cpaaev 6 ^ap X6"]fo? Trept tou (jjc oXou et? aepTj xaTTj^opouixevou eaTtv. 

p. 3a33 ^Tizdpy^ei 8e Taig ouai'at? xai TaT? otacpopaT? t6 7:a'vTa 
auvo)vu}X(Os a t:' auToiv Xe','eadat. 

'EXeYOjxev oti t6 lotov [BouXeTai xat [x6v(p xat TravTt ecpapfxoCetv. to 

10 [xev ouv I lotov Tr^? ouaiac, 07:ep a7:o6e6o)xev 6 cptXoaocpoc, touto eaTi to 65^' 
jxTj ev u7:oxet}xevit), Traar) fxev u7:a'pj(et t^ ouatqi, ou [xsvtoi ^e jxovo. 
PouXeTa; 6e t6 roiov j^apaxTr^piCeaOat ex tou }x6v(p u7ra'p)(etv, TjTrep ex tou 
7ravTt' t6 }xev '^ap 7:aatv ui:a'p)(ov xotv6v laTiv txaXXov r) iotov, t6 6e }x6vo) 
r6tov }taXXov "Jj^^ep xotvov. etx^To).; pouXyjf^etc ex tou }x6v(p t6 TrpoiTov 

15 i6tov )(apaxT>jptaai xat }xyj eupTjxcb? touto, 6t6Tt xai TaT? 5tacpopaT? b-ndpy&i, 
oux ecpr^aev auro xupio)? i,'6tov etvat. oTt 6e 7:a'aats ouatai? U7:a'p)(et t6 ixtj ev 
u7roxet}xev(p etvat, or^XoT auTo? Xe^o^v xoivov 6e 7ra'a7js ouata; t6 }x-)j 
ev uzoxettxevo) slvat. on 6e ou ii-o^^ri t'^ ouata -^pfxOTTe, 6r^XoT auT6; 
XeY(ov oux i'6tov 6c ouaias touto. }xeTa '(ouv t6 Trp&Tov i'6iov £7rt t6 

'20 oeuTspov }X£Ta|3ePr^xc, tout' ecTt t6 auvo)vu}xu)? xaTrjYopeTaOai, xai e7ret8rj 
euptaxet touto [xrJTe 7ra'aaic apixoTTOv }xvjTe }i6vatc, ouTe xoiv6v auT6 Xeyet 
ouTe i'6tov, aXXa (x6vov cprjaiv u7ra'p/ei 6e raTs ouaiat?. IS auT(7)V oe 
Ttuv Oupoiv exaxtaev touto, 7rpoadetc tov xai auvoeaixov 6 7ap xat 
evavTto? eaTi tq tou t8iou cpuaei* et '(ap i'6tov, ouxeTt xai oXXots a.p\i6as,i, 

•25 et 6e aXXots apix6Cet, xat xotvov eaTtv. 

p. 3bio [laaa 6e ouaCa 6oxeT T^oe Tt ar^^xatvetv e(oc tou xai Sv 
otpti)[x(p t6 ^rjXou^xevov, 

Mera t6 oeurepov i'6tov t^c ouata? i^ri t6 TpiTov i6iov [xeTSp/eTat xai 
cpr^aiv i'6tov etvai Tr^; ouatac to T66e Tt ar^jxatvetv. xat Tt jxev otvTtxetTat 

30 T(p T66e Ti xat Trwc 6oxo'jat 6tacpo)veTv UXdztov ts xai 'AptaTOTeXrj^, 6te$7jX- 
i)a}xev ev r^ Oetopia. o 6* e7r' auTr^c; t% aXrjBetas pouXeTai 07j}xavat, 
toiout6v esTtv cpr^atv | oti rraaa ouaia T66e Tt arj|xat'v£t. xat OTt fxev 6<i'' 
}x6v(j T'^ ouatcx u7rap/£t, 7rp66rjXov. xara 6e 'AptaToteXr^ ou 7ra'aat;" eTrt 
Yap Ttov (leptxJov xat }i6vov t6 ToSe ti X£-,'£t, oux£ti 6£ xat ETrt twv xa&6Xou, 

35 otXXa 7rot6v ti. £ix6T(o; ok T66e Tt (Tfj) |x£pt/Yj xat (xovyj ouatct apa^TTef t6 
}xev Yap "c^oe (xepixou (opta}X£vou eaTi 6yjXo)Tix6v, t6 6e ti, (oc Tj6r, ^roXXaxt;: 

3 htM-zipa U inseiui 9 IXEyofxev] p, 70,16 12. 13 ex tovj ;:avxi refecit M- 

13 •j7tap-/ov scripsi: ■j::c<p/£t M 14 aa zhoxuii (ofpa)':' 17 'latd TMr^i Arist. 

]9 TOJTO tfi; o'jtj. Arist. 21 E'jpi^a-/£t M oippiclTTojv M 24 ycip scripsi: U M 

30 Tu)] t6 M oiE5/jX»ai).Ev] cf. p. (;8,34 35 t:^ iu.serui 3(^ ipia,a^;ou M 72 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. 3^10— 24] 

eipYjxapiev, outjta? E(JtIv 7rpo(jpr][xa. pouXsTott "youv sfTrsTv oxt na.aot ou3i'a 
xo Toos Ti 5rj}i.atvst. xat OTt (i^v tj [xsptxyj ouata Tooe Tt a/j[itaivet, dva\i- 
^ia^r^Tr^Tov IdTt xat dXrjOec, u)s io£t$a[x£v. at Se oeuTspat ouatat o5 ToSe 
Ti ar^fxaivoudiv, ctXXa to uotov Tf cpyjaiv ifap OTt bI xai T(p ovoftaTt 

5 (pai'vovTat To ToSe ti ar^;xat'vouaat, dXX' ouv oux laTiv dXrjOec, StoTi <x-}] 
xat Toj arjfxatvofxevco Ta auTa OTjXouaf TauTa^ 7dp ovo<xdCo(x£v evtx-^ '''^XP^' 
jxsvoi TTQ cptov^, ouxsTt 61 xat T(p arjixatvo}x£vw sv stat, oioTt TcXrjOouc: 
£?aiv TC£pt£XTtxat. axoTTct o£ irtoc T£y(vtx(oc 6 cptXoaocpo? tov xat dxptprj? 
TTpoas&r^xev t6 ooxet' ziTtviv ydp oTt -da^j ouata dpjxoTTst t6 ToSe ti 

10 arj[xaivetv, (juc auToc eauTOu Xa[xPav(>jx£vo^ ETrrj^j-aYSv t6 8ox£T, tout' laTi xai 
Taic TTpouTat? dpjxoTTot t6 toos Tt ar5[xatv£tv xat Taic 0£UT£pat?' oox^i 8e 
etTcev, oiOTt zfi ^(ov^ H-^^virj t(T)v 8euT£p(ov ouatoiv dp[xoTTEt, ouxEXt oe xal 
Ttj) ai^[xaivo[xEvtp, 

p. 3bl8 Ou/ aTrXtbs Se Trotov ti ar^[xaiv£t, (SaTrep t6 Xeuxov. 

15 Eipr^xcb? 6 cptXoao'^0? oxt at [xev [xEptxai ouatat t6 tooe tc a7j[xat'- 

vouatv, at oe 8£UT£pat ouatat ouxETt t6 toSe Tt dXXd rotov Tt, ETteto'}] 
TTOiov Ti laTtv Iv ToT? auixpcPr^xoatv, £7r>^*^a7ev Xe-ctov OTt ou)( dTrX(oc Trotov 
Tt a/j[xaivouatv at osuTEpat ouai^at, dXXd ] xo iv ouatat; irotov ev [xsv -j^dp 06' 
Tot? au^x^Epr^xoatv ev 7roi6v or^Xot t6 au]i^z^r^y.6z, ev hh xaX^ ouatatc ouxeti 

20 [xia ouata uTro tou Trotou 3r^XouTat, dXka xat etStxrj ouaia xat YevtxTj, xat 
efotxTj [xev 7] Tou EtfSou? •(zvixt] oe tj tou yevouc. eirtcpEpEt oe Xe^^ov oti 
dv(oT£p(o ouTo? 6 stprj^xEvo; 6pta[x6s [xdXXov tois ^Eveatv dp[x6CEi ■Jjrtep TOtc 
EtOEatv, tout' EOTtv 6 TauTo XE^tov oTt at osuTF.pat Ei xat tptovfl t6 ToSe 
Ti OTjfxatvouaiv, dXX' ouv TrXvjOouc eiaiv irEptEXTtxat xat ouxeti (ev) ar^fxai- 

25 vouatv. TrpoSr^Xov oe oxt t6 7EV0?, tout' Eaxi t6 C<«ov, TrXYjdouc: saTtv 

7rEpt£XTtx6v TJTrEp t6 ElOOs. 

p. 3b24: 'Y7rdp)(et 6e Tai? ouoiaic xat t6 fxrjSev auTai? eivai ivav- 
Tiov T^ "/dp 7rp(oTT(j ouaia Tt dv eitj svavTtov; oiov T(p Ttvt 
dvOptoTctp ouoEv saTtv evavTiov. ou8e Ttp dvOpcu^rcp tj Ttp C<5><ji 
30 ouoev iaTtv ivavTtov. 

MeTa xrjv 8t6aaxaXiav t(ov 7rp(oT(ov tSitov, d^rEp rjv t6 [xtj ev u7rox£i- 
[XEV(p, t6 auv(ovu[X(oc xaTrjYopEraOat, t6 toSe Tt ayj[xatvEtv, [xETapEprjxE 
Xoi7r6v 6 cptXoaocpo? STrt Ta sTEpa loia Tr^? ouata?, Tpi'a xat auTd oTzdpyovxa 
t6v dpiO[x6v, t6 te [xrj eyeiv IvavTiov xat t6 [xrj e7rt8eyeaOat t6 [xaXXov 1 e?pi^xa[xev] p. 68,31 11 aTjfxafvei M 14 Tioidv rt ex parte oblitt. M 

19 an t6 ttoiov StjXoI Sv aufxp. ? 20 tou Trotoii scripsi: xo Tiotov M 22 avtuT. 

ante dprni. transponas (cf. v. 2) apfi.o'C£tv M 24 ev inserui 26 ttXi^Oouc] 

scribas TrXdovo? 7rXT)9o'js 27 evavr. elvat coll. Arist. (cf. p. 76,24) 28. 29 post 

Ttvl dv^p. add. xal rw xtvl C«^w et post ouoev add. yap Arist. 29 oioe ye Arist. (cf. 

p. 76,25) 32 ante auvcuv. additum p.rj del. M OLYMPIODORI IN OATEGORIARUM c. .") [Arist. p. 3i)24] 7B 

xai ^TTOV, xo £v v.a\ TctuTo To) ctpii}[X(5 Twv ivavTttov sivai 8sxtix()V. TauTa 
Se eyouai Tiva cruYYsvstav Trpoc aXXrjXa. t6 jxsv TSTapTov tu) fxTo), otoTt sv 
ToTi; a[i.cpoT£potc: !XV7^[xr^ £(3ti Tuiv IvavTttov, t6 os 7r£!J.TrTOV, otoTt i'/s.i t6 {jtaXXov 
xai ^TTOV 07rot> 8e t6 jxaXXov xal ^ttov, Ixet xai Ta svavTia, ottou Se Tot evav- 
5 Tta, ixet xat to [xaXXov xai t^ttov, xai ottou eTspov, ivTauOa xai to £T£pov 
aTtsaTT]. oTi 81 ttoXXtjv tJtJ77£V£tav l/si t6 TriixzTOv :rp6; Ta aXXa, StjXoi 6 
'ApiaTOTsXrjc, to [xev TETaoTov | i8iov STrtxpiva? xat atirwv axptpoic jxy) sivai C7t 
toQIto i8tov, t6 &£ 7r£(X7rTov [xVjTe eTrixpiva; txTjTe 7rotrjaa[X£va? X070V toutou 
uic auvvoou[X£vou T(ui TeTtxpTti)" OTjXov OTt xat (/TrXtos etTT^iv t6 [x£v jxaXXov 

10 xat ■^TTOV 6601 eiatv sTrt Tot evovTta, Ta oe evavTta TrepaTa, auYYevoic oe 
eyti Ta TrepaTa TaT? oooTc. rj ouv 6ta touto oux £7r£xptv£ t6 ^reij-^rTov 
iStov 6 cpiXoaocpo?, 75 oTi 7roXXrjC ^ucpyjjxta? t6 extov (zcttuaa? £xa'xta£v or^Xov- 
oTi t6 7r£[ji7rTov. ou [xa'/eTat 8£ t6 T£TapTov t(u £XT(p, ei' ^e t6 jxev 
TeTopTov Xeyei jxyj iysw evavTia tyjv ouaiav, t6 oe sxtov e^rtoe^^eaOat Ta 

15 svavTta* (xXXo Ya'p eaTi t6 E/£tv ivavTta xat aXXo t6 e^rioeyeaOat Ta EvavTia. 
xat TauTa jxev xotv^ 7repi Toiv Tpioiv tottwv. cpepe 0£ £v exaOTOV auTwv 
£$eTa'a(o[x£v. 

T^TapTov loiov Totvuv cprjat t^? ouaiac t6 jxrj e/etv Tt ivavTtov. £7r£i8rj 
60 t6 lotov, (juc TToXXaxts £ipr//(a[xev, xat 7ravTt PouXeTat apjxoTTeiv xat 

20 [xovo), PouXovTat Ttvec jxtj Traairj ttjj ouaia u7rotp)(£tv touto iotov, ctXXa Trpoa- 
tpEpouatv rj[xTv 8uo Ttv(i? aTropiac, (Sv 7] TrpcuTyj toutov eyet t6v TpoTrov 
ev Tifj riept •(eveaetoi; xai cpOopa;, cpaaiv, auT6? 6 'ApiaTOTeXTj? eiTre t6 
Ttup T(p uSaTi evavTtov eivat xai t6v tzepa t'^ 7'^, xatTot -(e TauTa ouatat 
etatv 7r(o; ouv Xe-cet t:^ ouata [xrjoev £vavTt'ov eivat; TauTr^v ttjv otTropiav 

25 Tptyw? STrtXuojxeOa, TcpwTov [xev XsYOVTe? oti TauTa oux etatv evavTta 
xaO' sauTa'- oute ^ap xa&(x atdjxaTot ebiv ivavTia ouTe xa8(i uXrj, 
eTrei e.upe&T^asTai auT6 sauTOu evavTiov, oTrep (3i8uvaTOv. diX evavTia TauTa 
Xeyo^xEv eivai xaTa T(ic ^rotOTr^Tac xai [j.6vov. et oe ai TrotoTrjTEc (oc ev 
a(o[xaatv ouaai aujxpePrjxoTa etat'v, ouosv (i7retx6? iv au[x|pe[3r]x6at ttjv svav- ()7^' 

30 Titoatv sTvat xai oux ev ouat'atc. oeuTepa ETctXuat?' t6 i)ep(x6v t6 ev Tto 
TTupi xoi t6 cj;u/_p6v t6 ev tcu uooTt ti PouXea&s eivat, au^xpe^rjx^; r^ 
ouatov; (iXX' et txsv au[x[3£pirjx6c, ey(o t6 CT^i^^oujxevov, oTt oux ev ouatot? 
r; svavTt'(oatc- rj^xeT? ^ap i'otov o(7re8(oxa[xev Tr^; ouai^a? to [xr^oev e'X£iv 
svovTtov. et 0£ ouaio laTt', or,Xov oTt <3t7rXrj laTt (jdc jxEpoc ouaa tou 

35 oXou O£p[xou' Ei OE a^rX^ xaOEaTr^xEv, rjjieT^ 7repi Ttov 6.-}mv ou oiaXrp- 
(leOo ouaitov evTOuOa, otXXa 7repi Tr^c auv{>£TOu, otoTt xai toc otocpoptx; 
£tpi(jxa[x£v evTouOa [xyj eTvot ouatac. TptT/j £7rt7.uatc* et t6 Oepji^v t6 ev 
T(i) Trupi xoi t6 '|iuyp6v t6 ev T(p uooTt ivavTia etaiv, e^retST] to evavTto 
jxot/eToi Trepi ev uTroxstjxsvov, Tvo t6 STepov e$(ov)9iaav t6 eTeoov t6 xotvov 

40 uTroxetjxevov i'otov ^rotr^aTO, eupeOrjaETOt apa t6 ']/u/p6v t6 iv ~io uooTt 

6 (XTr^OTTjv M 21 rj(jLa; M 22 llepl -(t^. %al cpaop.] cf. B3 p. 330»30sq. 

24 TT) oxidia ex ttjv ouaiav corr. M 26 xa&' scripsi: xad(5Xou M 30. 31 t(5 

(ante h) bis correxi: xoi M 31 pouXea&ai M 40 Troi^oei M 74 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 3^24] 

\ioiy6\iEVov x(o Oepfitj) Ttu ev xm Trupt, tva to uTroxeifisvov i^c Oep|xoT"/jTOc 
^evTjTat T^; <j;u)(poTT^TOc, OTtep dSuvaTOV ouSsTroTe ^ap ouSe t6 Tc5p -^ Trup 
ev <^'jy^p6xr^xi Oetopoufxev ouSe t6 G'6u)p tj Gotop ev OepjjioTTjTt. 

AeuTepa dTropia* t6 Xo^tx^v xai t6 dXo^ov xal t6 Ov7jt6v xat t6 
5 dOdvaTOv xai t6 atoua xat t6 daa)(j(.aTov evavTta eiat, xatTot ^e ouaiai 
ovTO' TTui? ouv cpyjai TT^ ouata jjLTjoev elvat evavTiov; TauTTj? TrdXiv tt^? 
dTTopia? ouo eTriXuaei? TrpopaXXojxeOa, TipaiTov jjiev XeYOVTe? 6'ti oux eiaiv 
evavTia* Ta 7dp evavTia dXXTjXojv eiat cpOapTixd, | TauTa oe ou fAOvov OTt 68^ 
oux eiaiv dXXTjXwv cpOapTtxd, dXXd xat atoaTtxd dXXyjXtov etat* t6 }i.ev -/dp 

10 dXo^ov u7r6 Tou XoYtxou aioCeTat, t6 §e dawjxaTov ei [jiev xeTpov eiyj atojxaTog, 
OtoCsTot U7r6 TOUTOU u)? TO aujjtpepTjXOTO Iv z-^ ouata 6'vTa, oiov t6 Xeux6v 
t6 cV 2(oxpdTei, ef 8e xpeiTTOv enfj atojJLOTOc, atoCet, ov Tpoirov ej^ei eTrt 
'^^'/Ji^ xot atoixoTos* ouTTj Yop xpeiTTtov ouaa tou atofiOTO^ atwCst. ^r^ol 
6e j(«)pta(i6c outt^s otaXutuv t6 a(j)\ia ei? t6 }jlt) 6'v, t6 t:-^, |j.tj t^ 

J5 oyjXovoTt. To etpTj[j.e'va dpa oux etaiv evavTta. xot d^XXto?* et evavTia 
eiaiv, (xejjLaOTjxatxev oTt at otacpopot dTrXai ouaiat eiaiv /jp.Tv oe ou Trepi 
dTrXtbv ouattov, o)? TroXXdxts eip7jxa[xev, eaTtv 6 X670?. dXXo)? Te xoto- 
axeudatoixev 6'Tt yj ouata oux dyzi to evovTia, Xr/ovTe; ouTtoc* to [xo/o- 
txeva Trspt ev u:roxei[xevov (xdj^ovTOf to Trept ev u7roxet'}xevov [xa)(6[xevo ev 

20 u7roxet[i,evtp etatv to ev U7roxet[xevto 6'vTa oux efatv ouatat* to p.a)(6[xeva 
dpo oux eiatv ouatoi. zl Se to evovTta [xd/ovTOi, to oe }xo5(6[xeva oux 
e^aiv ouatot, to dpo evavTto ou'x eiaiv ouaiot. oTt oe to [xoj^oixevo 7rept 
uXkjv fidj^ovxat, 0^X0 v ou6e'7roTe ^dp oute ev vtp tj tout(jdv [xdj^rj OetopeTTOt 
ouxe ev t-^j 'fu/-^ ouTe ev t^ cpuaet* ev [xev 70^ r^ ^oyj^ auveCTtv dXXvj- 

25 Xois To evovTtfl* auveoTiv Ydp 6 Xoyo? tou Xeuxou Tip Xoyo) tou [xeXovos. 
6[xot'o); xot fj cpuai? ^ouXofxevTj 6cpOaX[x6v 07j[xtoup7^aat d[xo TrpopdXXeTOi 
X670V Xeuxou xot [xcXavo;. ] eTret ouv i6et$o[xev [xvjTe ev vtj) [xTjTe ev '^oy^ 68» 
[xTjTe ev cpuaet ovto to fifl)(6[xeva, otjXov 6'Tt 7rept uXtjv (xd/ovTot. 

Kat TflUTo [isv 7rept tou 7rfl'a'(j ouata d^xoTTeiv touto t6 Totov. Ci^JtT^ato^xev 

30 oe et [«.6v(j' touto ^dp eOTi t6 [xoXXov )(apaxTTjpiaTtx6v tou tStou. cpa[x^v oOv 
oTt 06 [xovifj U7rfl!p/et t6 [xtj e/etv evovTia, dXXd xat toT? eioeat tou Troaou 
TouTo lotov eaTt. cpoaiv ouv Ttve? oTt oux eariv loiov touto twv etotov 
Tou TToaou* exeTva [lev ^dp e/et, cpoai, to evavTio* e^rTO ^dp 6'vtu)v tu)v 
eiotJov Tou 7roaou, ato^xoTO?, 7paix[xTj?, e^ricpaveio?, /povou, tottou, X670U, 

35 dptO(xou, exaaTov TouTtov eyei ta evflVTifl* t6 [xev ao)[ta t6 xoucpov xal t6 
Popu, Yj oe eTrtcpdveta t6 Tpa/u xat t6 XeTov xot t6 7rXdTo; xot t6 tif^xoc, 
Tj oe 7po[X[xfj e/ei t6 euOu xot t6 ' xojxttuXov, 6 oe XP^^^* "^V 'hl^^?^'^ 
xot TYjv vuxTa, t6 Oepo; xoi t6v /et^xtova, 6 oe To^ro? iyzi t6 dvto xot 
t6 xotu), 6 oe X670S t6 dXT^Oe? xai t6 tj^euoo?, 6 Se dptO[x6; t6 dpTtov 12 otoxpctxrjs M 13 xpEiTTov M 14 t6 Tt/i— ot)A. eicias ^ sc. ov intellegas 

oLzkihi 23 vo^] w M (cf. V. 27) 24 alt. <j>u"/^] cpuaet (sed del. et 'j^u/rj superscr.) M 

30. 32 cpafjiiv cjv et cpaaiv ouv Tive? inter se permutanda sunt, ut scribatur cpaaiv oiiv Ttves 
oTi ou (Jicjvt) xtX. cpa,u.£v oOv oTi o'j"/. eaTiv i.'$tov toOto Tiov £to. T. TToaoO (cf. p. 75,2) 
3C Tpa-/u M^: ppa/u M' OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 3^24] 75 

xai TcepixTov. dtXXa 7:p6? xouxou? Tjjisic cpajAcV oti TauTa oux e/ei evavTta, 
dlXoL jxaXXov STriSsyovTai Ta evavTia* aXXo ^ap eaTi t6 exeiv ivavTia xat 
aXXo t6 l7ri5e-/ea&ai, xai TauTa <xev ixava Trept toutou tou i8iou. 

riefiTrTOv oe iSiov iTricpepei Xsfojv t^? ouata? t6 jxtj lirtSej^eoftai 
5 t6 jxaXXov xat t6 -^ttov. aXXa aTOpouatv f^ixTv suOeoj? Xe^ovTS? OTt 
xat TToi; auTo? cpr^atv aXXa](ou oTt t6 Ttup jxaXXov {^epjxov saTi tou 
aspoc. 7rp6? touto cpaixev OTt ei xat t6 irup OepaoTepov tou depoc, ou)( 
aTrXto; xa96 zup xai dr^p (xai -j-ap 6 dr]p | axpoj? eaTt Ospixoc xaTa t6 fiOr 
TrpeTiov auT(j)), dXXa xa&6 awiifx aTrXouv ertoe/exat t6 jxaXXov xal t6 f^TTOv 

10 fj '(^P OspfxoTTf]? eaTiv ev toic awtxaai, aujxpsjljr^xs [aujxpspr^xo? saTiv], u)? 
etpvjxa[xsv. dXXo)? ayjjxetmeov tou <xy] eTrtos^^eaOat t6 |xaXXov xat t6 fjTTOv 
T7)v ouatav oTt TTav fjTTOv [xdXXov Yi-^vofxsvov ou cpOstpet tyjv ouaiav, 9^ e/si 
t6 zpoTspov, oiov 6 dvOpa>Ko; Xsux6? u>v et XsuxoTspoc ■/svr^Tai, ouosv f^TTOv 
dvOptuiTO? [XEvet, To 8e sv Tto dept (xaXXov Ospfx6v YtYvojxevov xoi [xstou- 

15 [xevov t6 Osp[x6v t6 sv tio Tiupi cpOsipst t6 u7:oxsi'fxevov, or^XovoTi t6v depa. 
StoTt eiTrev et TrapaTrX/jata -j-svr^Tat f^ OspixoTrj? f^ sv t(o dspt x% ev xtj) 
TTupi, ouxeTt [xevet dv^p. xai toutou /dptv cpOetpeaOai ooxei xat [xrjxeTt 
eivat, OTrep fjV Trp6 tou sTrtos^aaOat t6 [j-dXXov. o^Xov ouv evtsuOev oTt 
oux auTo? 6 dfjp xat t6 Trup sTrtoe/eTat t6 txaXXov xat t6 tjttov, dXXd Ta 

20 atofxaTa Ta uTroxet[xsva TOUTot?. 

"ExTov xat TsXeuTaiav i'6tov dTroStoojaiv 6 cpiXooocpo? Tr^; ouata? t6 sv 
xat TauT6v Ttp dpiOjxtp u7rdp/ov Toiv lvavTt'«)V sivat 8exTtx6v. dvd-fxrj oe 
TrdXtv 67ri toutoi? 6[iot'o)? Ta Trape^rojxeva toTc lotoic C^^J^Teiv, tout' eaTtv 
ei Trdoio U7rdp)jet xai jxovfj fj ou. dXX' suOu? diropouai Ttvs? Xs-,'ovts? oti 

25 ou Trda^o u7rdpj(Sf Ttov -j-dp SeuTsptov ouatoiv oux eaTiv lotov, xa06 jxrj ev 
eoTt T(o dptO[X(p. TauTrjV os TfjV d^roptav xat Tr^v TauTr^; s7riXuatv sTspa 
Oeo)pt'a cpuXd$(ojxsv. STSpoi 8e tivs? d^ropouai Xsyovte? OTt ouos Trdaat? 
Tat? dTOfxot? ouatai? uTrdp/sf t6 jxev -(dp Trup dxojxov ov oux dv Toiv 
evavTitov sir^ osxTtxciv ] ouosTroTS -j'dp t6 7rup xa06 Trup e^rtoexsTat Tf,v 69» 

30 <|iu/p6Tr]Ta. Trp6? toiStou? cpajxsv ort oux eiTrsv 6 'ApiaTOTsXrp Toiv svav- 
Ttmv osxTixov, iva rdaa? Ta? dvTiOsast; s7ri6s}(r,Taf fxiav ydp xat jx6vr,v 
dvTtOsatv sztoeyojxevov t6 i'6tov ttjv tou t6tou cpuatv dvaTrXrjpoi" t6 jxsv 
-^dp Trup et xat t6 Ospjxov xat t6 <];U}(p6v oux e7rtoe)^5Tat, dXX ouv iTrt- 
6e/eTat TfjV sTspav dvTiOsatv, TfjV te Tropd cpuatv xoi xoTa cpuatv, tout 

35 eaTt t6 dv(o xot xdT(o' t6 jxsv '[ap 7rup xoTa cpuatv dvu)cpsps; iaTtv, Tropa 
cptSatv 6s xoTtocpspsc. ou't(o xoi 6 xuxvo? si xot t6 jxsXov oux s7rt6s/sTat, 
dXX' ouv (jJUxeTot xot OepjxotveTOt xot crjpoivsTOt xoi u-j'pot'vsToi. OTt jxsv 
ouv 7rda^ ouatc/. uTrdpyst, 6fjXov svteuOsv. doo 6s xai jxovtj; six6; -j-op 
saTtv u7rdp)(stv TouTO t6 lotov ToTs 7rpoaouai jxev st'6sat tou Troaou* xoxstvo 6 (iXXoxov)] De gen. et coir. B 3 p. 330 1) 25 8£p[xov] OepixoTepov M 8 dtxpo; M 

9 auTo M 10 aufxp. iaxiv delevi 11 EfpTjxa-xev] cf. p. 73,28 K') d£p£t M 

Ti^] "roij M 18 ^7ii8£Saa9ai scripsi: l7:to^S£Tai M 22 uzapxet^ M 23 xois 

zapeiTOfx^/oij M 27 ojte M 30. 31 an too £vavT(ou? 31 i;rtO£/£Tat M 32 t6 

r5tov] an Ti? 3G xaxacpep^? M 39 7;poaoy(ji fXEv] an 7rpo£ipTjjj.^voi;? (cf. 74,32.79,35) 76 OLYMPIODORI m CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 3^24-30] 

Yoto SexTixa twv ivavTuov XsYOfjisv sivat. Trept [lev ouv tou X6700 auTo? 
Te dTTopijaet xat £7:iAuaETat Trpottuv. Trepi Se TOt> j^povou cpajjLev oTt oux' 
6 ypovo^ Toiv ivavTtwv saTi oexTtxoc, dXXa aaXXov 6 dv^p, toio; t] toio; 
U7rdp7«)v cpu)TtC6}ievo? YOtp rjtxepav -oteT, \ir^ (pu)TtC6[xevo? oe itoiet tyjv 
5 vuxTO, xal dep[xaiv6}xevos [xev to depo;, ^'j-/6lt-evo<; Se tov -/etjxaiva. Trepl 
8e Twv XotTTwv (potxev oTi 6 'ApiaTOTsXr^? etTrev ev Ttp dpiOixu), TauTO 8e 
ouy Sv ovTa dptQfxu) s7rt8£)(£Tat Tot TotauTa, dXXa [xdXXov ev ovto tw erSEi* 
oiov 6 dot9[x6? £iTtO£y£Tai [lev dpTiov xot -eptTTov ou^ zh tov 6 dpi9[x6? 
Ttp dpi&[xu), u); dv euroi ti?, dXX' zU tu) eiosf | 6 [isv -/dp TO"^ 
10 Tpta eTTiSr/eTat ttjv TrepiTT^TrjTO, 6 0£ 860 ty)v dpTtoTrjTa* touto Se 
otdcsooo 7:e'fuxaatv tu) dptO[tu). outs oe 6 outo^ t^tto? eaTiv £v Tuii 
dptd[xu), dXXd avu) xot xdTO)* t6 oe avv) xot xotu) et xat totco? eaTi tuJ 
£i'd£i, dXX' ouv 6td'.popo^ tw dpt{>[to). 6 81 'ApiaTOTeXr^s, u)? £tp7)xa[X£v, 

£V XOt TOUT^V Cpr^at TIO dptl)[ltp, OU TtO £'lO£t. ■/) [X£VTOl YpO[X[tT] £'/£1 

15 Tivd dTTopiav saTiv [xkv ^dp ti; Xe^wv OTt ouvo[xot TrjV outyjv •(paii\ir^v 
XoPoiv xdtx-Twv [lEV TOUTr^v -oirjaoi xuxXov, iSoTtXuiv os £ui)£Tav, u); £7rt- 
oe/eaOot TOUTr^v to EvovTto. 7rp6; tout6v cpa[t£v oTt 7roiav 7pa[x[XY]v Xa[i- 
pdvst?; T7)v cpuaix7)v rj ty;v [xaOr^^xOTixTjv; si [x£v ouv t>)v [xodyj^xaTixT^v, 
ouTr^ £7ctvota oe/eTOt to ivovTio, £t oe Tr)v cpuatxT^v, ev tout^o t6 au)[Ad 

20 eaTt t6 to ivovTto 6£/6[X£vov, xoi oux outy) tj Ypa[x[xrj. or^Xov ouv evTeuOev 
oTt [x6v-(j T-(j ouaia U7rdp/ei t6 Ev xot tout6v tu) dpti)[xu) twv evovTtwv 
eivai 6£XTtx6v. touto 7r£pas Tr^; v)£u)pia?. (9£U)pi'a t&'.) 

p. 3b24 'V7rdp/£i 6e toT? ouatoi; xot t6 [atjosv outoT? evovTiov 
25 civot £0)? ou8e 7e T(i) dvOpwTiu) 7) toI C(6«> ouoev evovTiov eaTtv. 

'Attooou; fjaTv 6 (ptX6ao(po? TpiTOV 'lotov Tr^? ouatos £7ri t6 TeTopTOv 
[xeToPepTjxev, t6 [xr^oev e/etv outyjv evovTiov. ei oe xupi'(o; i'6:6v eaTiv, 
fjfxet? (Iv> T-^ bttopia CTjTT^aovTe? ote^/)XBa[x£v oti [xev ^dp Trda^ uTrdp/ei, 
ouTou XeyovTO? dxoua6[xeOa tou (ptXoa6(pou* (prjat ^dp oTt ouTe toTs ^rptoTot? 
•M ouatoi? ouoe toT; oeuTEpoi; ouoev iaTtv ivovTtov. 7t7V(oaxo)v 8£ oti ou 
Kiovr^ u7:dp/et, l^rr^Yo^ev ttjv TeXetov dvoipeatv 1 tou foiou, Xeyo^v oTt oux 70''' 
lotov 6£ ouaio? TouTO, dXXd xoi £7:1 d'XXo)V ^roXXuiv. 

p. 3b30 Et [17) Ti; t6 TroXu t(o 6X17(0 svovTtov £ivot (potyj fj t6 

[X£YO T(0 [LtXp(p. 

.35 'AxptpcaTepov [xcv TfjV tou pr^TOu toutou i>£0)pt'av £v toT? tou Ttept 14 r; scripsi: e{ M 23 tit. inserui 25 ^OTtv evavt. coll. Arist. (cf. p. 72,30) 

28 iv inserui o[£^7JX9a[i£v] cf. p. 72,31 30 0'joe] an oute? 32 ToiiTO 

T^C ouc. Arist. 33 cpoiVj h. slvctt coll. Arist. cpaiEt M OLYMPIODOR[ IX CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 3b30-4MO] 77 

TTOCJOU XoYoi; 8ioa;Oji.ev. Tva 8e (xtj TrcxvTcXai; dtjLurjTot xoutwv oiaev, ta 
6v6}iata fiovov sacpr^vtatofxev, ^wspvtes oti tou ttocjou to [xev eati ouveys; 
to 8e 6t(opta,a£vov. xal im jxev to5 duvsj^ou? XeYstat to [xe^a xal to 
jxtxpov, oj? XeYOfxev ^uXov jxeYa 8ta trjv to-j awjxato; suveyetav, £7:1 oe 
5 to5 ot(opia(x£vou to TzoXh xal 6/.t*cov cpaixsv. oXXa aTCopet tt^ fijxTv Ki'(u)v 
ott xat TTui? ert too uSato? 3uvs)(otj? 6'vto? to ttoXu cpatxev xat 06 [xiya; 
rpos toSto X£7oa£v ott £TC£tS7] to uocttp TOL^/h TTEcpuxev zlq Siaipecjiv xat 
}xa).Xov Guv£7Yi-'C£i "H> otu)pt(3|x£voj, totitou yaptv trjv TrpooiyjYoptav toutou 
aiTitXr^cpev. 

10 p. 3b33 Aoxsi 8e tj ouat'a oux £7rtO£/ £aOai to txaAXov xat r|ttov. 
X£7to os 06/ ott ouat'a ouaia? oux latt }xa>JvOv ouata' touto jxev 
"j^ap £i'pr^tat ott satt. 

Tr^c oiacpuiviac auvat3i>av6fi£vos 6 cptXoaocpo; touto to pr^tov eTrT^-^aYsv. 
6 Tjaer; cp&aaavt£? £7:£).uaa'a£i)a etpr^xote; ott ev [xev [xta ouatcx oux lattv 

15 Octopr^Or^vat to [xaXXov xat f^ttov, Iv {ak) 8uo doiopsitat. oOev auto; 
eipTjxcb? ott r, o6ata oux iTrtSs/etat to [xaXXov xat to f^ttov xai ■•(i'(v<}j(3y(.(ov 
toXiv ott auto; et^rev £v toT? av(ot£p(o tyjv TrptotrjV ouat'av (laXXov ouatav 
sivat, Tva (xfj ttc auttu 6): otacptovouvti iYxaXlaat, iT:ri'(a'(5v Xs^tov to ^£^(0 
of^ ouy 6tt ooata ouafas oux lativ aaXXov ouata (touto |X£V yap 

20 £i'pr^tat ott lattv), ctXX' ott £xa'atr^ ouaia touto, OTiep £att'v, ou 
X^yetat txaXXov r^ f^ttov. (Sa^rep to Xeuxov £t£pov Etlpou | [xaXXov 71'' 
X^^etat Xeuxov, xal auto oe iautou to [xaXXov xat f^ttov £7TtO£y6fji£vov 
ouvatat tfjv au^xptatv o£;a3i)at Tipo; ta aXXa xat Trpo; £aut6' Myovxai '(ap 
to (xaXXov /ai f^ttov ta Trpoi; aXXr^Xa 7:apaXa[Xj3av6[X£va xat 7rp6; iauta* 

25 olov to £v 2(oxpott£t X£ux6v 8^Xov ott to (xaXXov xat •^ttov £7:t8ej(6[xevov 
xai 7:p6; sauto Xiy^tat oly^aOat to [xaXXov xat f^ttov (o£/£tat *i'ap xai 
ci'v£atv xat eTrttaatv), xai 7rp6; to iv nXctttovt ojxotto; Xsuxov au^xptv^txsvov 
suptaxetat (xaXXov t^ f^ttov X£ux6v. latsov 81 ott to 7:p6c £aut6 7:apa- 
[3aXX6}x£vov oiyetat to [xaXXov xat -^ttov, czXX' oux (sv) Ivt xp6v(p (a8u- 

30 vatov ^ap t6v 5](oxpa'trjV xat Xsuxov a[xa Etvat xai [xsXav), to 8£ 7:p6; 
stspov 7:apaPaXX6[xsvov ouvatov ev t(o aut(p yp6v(p 7rp6; trjv tou etepou 
7rapa'0eatv i^rt^syeaOai t6 jxaXXov xat f^ttov. 

p. 4alO Ma'Xiata 8£ ooxeT i'6tov tfj? ouaia? ^ivat to tautov xat 
sv t(i) aptOfxtp t(7)v svavtt'(ov sTvat osxttxov. 

35 Metti tfjV tojv 7:svt£ 7rapaxoXou{)r^(jiat(ov ot7:api'8[X7]atv, Xsy^o of^ tou 

1 d|i.oir|Toi M lU oux] |xrj Arist. t6 /jttov Arist. 11. 19 post fidXXov 

oua. add. xal tjttov oua{a Arist. 18 auvsai^. M 14 ^jnXua(5|XE0a M dpr^xozzi] 

p. 65,1 15 5£ inseriii 16 efpTjxoc il 17 avcuTepto] p. 2*11 18 eyxaX^aot M 
19 o/j] U Arit. (cf. v. II) 21 1^] Aoii Arist. 25 t6 dv] xd ev M 

26 eauT(o M 27 Tto . . . Xeuxdi M 28 iauTO scripsi: ^aut^v M 

28. 31 irapapaXXdfjievov scripsi: TrapopdXeaSat (sic) M 29 ^v iuserui 33 5oxet 

post oua. coll. Arist. 34 Sv dpiSfjiiu 6v Arist. 78 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c 5 [Arist. p. 4^10. 21] 

u.ri EV uTCOxsifxevo) sTva'., tou aoviovuitoi<; xaxTj-^-opercjBat, tou toSe ti srjfxaiveiv, 
Tou fjLTfjSev e)(eiv IvavTtov, tou fjir] eiriSe/eaBai to [xaXXov xal f^TTOv, lid 
t6 Ixtov loiov [leTaPepyjxev, 8 xal dXr^Oe? iBiov eTrixpivei ota irfi \id\iaxa. 
Xe'$£(juc. Ttt'; oe toutou tou iSiou d^ropta? te xat iTCtXudets xaTot t6 Suvht^v 
5 ev T-^ decupta Ste;T]>.Oaaev. 

p. 4:a21 'ETTt oe Ttov d'XXu>v ou8ev6; cpatveTat t6 toioutov, et \iri 
Tt? apa eviSTaTat t6v k6'(ov cpdsxtov xai ttjv oo^av tujv evavTttov 
elvat 5exTtxd* 6 '^oip auT6? Xoyo? dXrj&r,? Te xat ^|/eu8')]? ooxeT 

etvat. 

10 'Attooouc 6 cptXoaocpos t6 Totov Tr^? oucstas, tout' eofTi t6 ev xat 

TttuTov I T(o dpt9ii(o T(ov evavTi'(ov eivat SexTtxov, ^ouXeTat Std toutcuv 7b 
CrjTfjCJat et «xovirj zf^ ou5t'a u-Kapyci fj jxf^' eiret •^dp, (Os TroXXdxts etpf^- 
xa[xev, t6 i'6tov ^ouXeTat xat [x6v(i) ^^apfxoCeiv xat TravTt', jxaXXov d[xapTa'vet, 
et [XTj [xovifi uTtdp/et, r^TTOv 6e dtxapTdvet, ei Trdtjio [xtj uTCa'p/et t:(] ouat'cx. 

15 C^it(bv ouv ivTauOa 6 'AptofTOTeXr^s et [xovio uTrdp/et, Setxvuatv oTt ou \>-6vq 
akXci. xat Ttp roato xai T(o tcoko. xat /dptv [xev tou Troaou 7rapdoetY[J.a 
Xajxpdvet t6v Tcpo'fopix6v Xo^ov, /dptv 8e tou Trotou ttjv 86Sav cprjai ^dp 
OTi ou [xoviQ x^^ ouat'a uTrdp/et t6 i6tov, dXXd xai xm Troaci) xat T(o Trotto, 
tout' eaTt T(p Xoyio xal TTfj o6$t(j* 6 Yap Xo^oc et? xai 6 auT6? T(p dpt{)[X(p 

20 (iTzdpymv Tuiv evavTt(ov eaTi oetxTtxoc otov Idv eiirto '2(oxpa'Trj? xdOrjTat', 
Tj dXr^Oeuio fj '|£u8o[xat* OTe [xev xdOrjTat, OTjXovoTt dXTj&euet 6 Xo^oc, et 
oe [xf^, or^XovoTt f^izoozTon. xat ouTto t(ov £vavTt'(ov eaTt 8exTtx6s e^s uirdpy^tov 
6 Xo^os* t6 '('dp dXr^deuetv f^ ij/euoea&at IvavTta laTi. ofxottos xat edv Trept 
2(oxpdT0u^ dviaTaaOai tj xad^aSat oo;a'a(0[xev, -Jj dXrjOeuo[tev fj ^'et^SofieOa. 

25 xat ouT(o TrdXiv t(ov ivavT^tov eaTtv f^ 86Sa 8exTix7j. TouTrjV tyjv droptav e:rt- 
XueTai 6 cpiXoaocpo;. iTrtXueTat oc otd Tr^? evaTdae(o? Te xai dvTtTrapaaTdaeco?. 
xat eaTtv IvaTaatc [xev t6 (iyj8£ 8X(o? irapej^eiv yj^poiv t^ dTropt'(x, dXX' Ix 
pdOptov auTf^v dveXetv, dvTtTrapdaTaais 8e t6 oeSaa&at [xev TauTr^v, Selcat 
8e auTfjV e$a7tdviov ouaav xai [xrjoev irapapXdTrrouaav t6 ■jrpoxet'[xevov. 

30 d.pyzxo.1 ouv d7r6 t^? dvTi7rapaaTd|aeto; 8td 8uo aiTia?" fj oTt [xaXotxtoTepa 72>- 
irtos latt T^; evaTdaeto; fj oTt t6 tc'Xos xrf dvTiTrapaaTdaeto; dp/Tj 
"[iveTai Tfj? ivaTdaeto;. d7r6 [xev ouv Tf;; dvTt^rotpaaTdaeto? e^riXueTat ttjv 
d^roptav Xe^tov oTi et xat 8a>[xev t6v X6"cov xat ttjv 66$av Ev 6'vTa Ttp 
dpi&[xtp Ttov evavTttov eivat SexTtxd, dXX' ou/ 6[xotav e/ouaiv Tf^v u7ro8o/")jv 

35 "^ Te ouaia xat TauTa* -q [lev ^dp ouata oe/o^xevrj evavTt'a auTvj [xeTa- 
pdXXeTat, oiov ^toxpdTrjs fj 0£p[xatv6[xevo? f^ '|iu/6[x£vo? 6 auT6? [x£Ta- 1 Tou ouvtov. scripsi: xo auviuv. M 7 apa om. Arist. ^vfaxatTo Arist. 

vtal TT)v 00$. cpctax. coll. Arist. 8 te om. Arist. 8. 9 elvat ooxei coU. Arist. 

21 0T£ scripsi: oti M 24 otoxpaTOu;] scribas (tou) (KoxpaTTj xc«&£a9ai M 

25 o5tu> scripsi: auTT) M (cf. v. 22) ^otIv scripsi: oTt (?) M 31 tiioj superscr. M 

34 ante dXX' inter lineas add. dXXd T(o x^oT.ia t^s TiapaSo/T)? oiacp^pei Tot ^;tt t(ov ouattov 
xal Td aXXa M'' OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. .) [Arist. p. 4«21] 79 

PaXXstat, 6 8e >v6-(oc xat rj ooca oux auta tisTapa^XXsxat, dXXa xa TrpaY- 
[iaxa xa utto toutcuv OTjXoufisva. orov u>s oxe atuto ' 2^(oxpa'-r^; xat oe$i6; 
lati xai dpt(3Tep6;'' et lap stu/sv fdTaa&at nXdTtova xat ^LtoxpdtTjv xat 
eivat StoxpdTTjV jxev oeStov nXdtuiva oe dptatep^v, auve^Tj oe nXdTcuva 
5 Trept To eTspov [iepo; toS 2!u>xpdTou? [xeteXftovta Tcot^aai toijtov dptatep6v, 
Xe^etat 6 l\oxpdt7j? 8e$to? xat dptat£p6c, auto; aYj8a[xo!jl [Jistaxtvrj9eic, 
dXXd 8,td trjv a)(eatv trjv otdcpopov eoo^ev autoc Ss^to? stvat xat dptatspo?. 
8eoetxtai o5v ott ouy ofiotav eyouai trjv utcoooj^tjv r^ te ouata xat 6 X^yo? 
xai Yi 66^a' tautd -^ct.^ rifxTv eattv eut t^? 66?rj?, aitep xat £T:t totji X^you. 

10 xal autrj fiev rj dvttTrapdotaati;. rj 8s svataais (prjatv ott 8e8stxtai 6 \6-\qz 
xat f^ o6$a [xrj {xetaPaKX6[xeva, dXX' autd td 6116 to6t(ov orjXo6[X£va. td 
oe [xrj [xstapdXXovta ttov evavtt(ov o-jx eiatv Ssxttxd. 6 X6yo? ijpa xat 
rj 86$a tojv evavtt(ov oux etat 8sxttxd. xai otjtto; fxsv 6 'AptatotsXr^s 
ensXuaato trjv dzoptav ot' evatdas^o'? xat dvttTrapaatdastoc. eatt oe xat 

15 aXkoj; euTTopr^aat | Xs^ovta? o5t(o?' ott td STrt8s)(6fiSva td svavtta ou 72^ 
Suvatat xatd tov autov )<p6vov toiv svavtt(ov eivat Ssxtixd" Tcdvt(ov Yotp 
tuiv toto6t(ov rj ev t(ij Ytvsa&at to sTvat iyzi rj [xstd to ^svea&at auvtatatai, 
(o? Itti xtvrjasujs xat ;(p6votj xai dv&ptoTcou* 6 [xsv ^dp ypovoq xat rj 
xtvrjat? sv t(u ^ivsaf^at sj^ouat tb sTvat, [xetd oe to "jeveaOat ej^st to eivat 

20 dvOptoTtO';. 6 X^^oc tujv sv tiu YivsaQat to sTvat sj^ovtujv sattv sdv ouv 
et7r(o ott ^(oxpdtr^? TreptTratet, rj dXrj{)sust fj 'jisuostai 6 X^^o?, ouxstt 
[xsvtot to auvafi<p6t£pov satt Ostopfjaaf 8£0£txtat ",'dp ott td i7rt8£y6f>-£va 
td Ivavtta sv t(o autoj xp6v(i> oux STit^s/ovtat. dXX' outs [xf^v [xeXXsi 
£Trt6s)(eai)at td svavtta, si' 75 sv tto -/tv£a8at iyei ~o sTvat* cptXet -cdp 

25 dXrjOetav eat' dv [xsv -/dp Xs-cr^tat 6 X6yo?, xat sattv, 7rXfjpr|? 8e -j'ev6- 
[xevos rjorj lcpOaptat, xat oux£ti 6 auto; Suvatat tuiv svavtttov eTvat oexttx6s, 
(oc [xrjte cv tttj auttj) yp^vtp Suvdfxevo? Seyea&at td svavtta txr^ts 8^ 
ouvdfxevo? sTvat tujv [x£td to -(t'v£ai)at auvtatafj.£V(ov. dXX' autrj [j.£v fj 
iTTt^Xuat? dp[x6C£t ttij X^-j-to, ou [xfjV xai trj 666-(j' fj -/dp 86$a e$i? ouaa 

30 tfj? '^uyfjc 8uvatat ev t(jj -^evea&at syetv to sTvat. STistSrj ouv svt xai 
[i6vu) dp[x6Cet, toutou /dptv 6 'Aptatote^Xr^? taur/jv tfjv STriXuatv Trapa- 
XeXotTrev, exeiva? 8s [x6va? sTttsv tdc 81' Ivatdasujc xat dvttTrapaatdasto? 
dpixoCouaac t^o ts Xo-j-to xat xf^ 86${j. 

'AXX' lTret8rj [J-sypt touttov 6 'AptatoteXrjS tov Trepl tfjc ouata; eatrjas 

35 Xo-^ov, tpeps xai f^^xEi? auyxpiatv ttov Trpoetprjfxevtov lOttov Tiotrjaavts? Itt' 
auf^ xataTrauato[xsv tf^v Trapouaav &£topt'av. to toivuv Seutepov iStov, 
cpr^[xt orj to auvtovu[xtoc xatrj"^opeTa&at, ex^Xrjteov tou eTvat T8tov oXtos' | 
ouoetspov ^dp yapaxtrjptattxov syet tou iSTou, 3t6tt [Ai^ts irda"(j uTrdpysi TSr 
(iTQte [i6v(j f^ ouata. to oc Trptotov xat to tetaptov xat zh Tre[iTrtov, 

40 Tout' eatt to [xrj ev uTroxetficvto cTvat xat to [i/jSev eystv svavtTov xat t6 
jxrj iTTtoe/eaOat to [xdXXov xat fjttov, [xdXXov d[xapta'vouatv fjttov 8£ xatop- 3 ?Tu/£v scripsi: tu/ojv M U) evataat; scripsi: aTdai; M 19 xdi elvat (fere 

constanter) M 25 X^yetoi M 28 auxr) M-: auxT) M' B7 3Xo{ M 80 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5 [Arist. p. 4 «21. 22] 

bo'j3'.v. (i.aA/vOv os «[XGtptavsiv Xs-jSTai t6 iBiov, oxav -avxi UTcap)(i(] xal 
ou fxovo), orsp 'jTra^pjrsi £-:rl -a>v Tpttov fStwv Touitov. r^-xov 8e xaxop- 
douaiv, otott (iTj xat fiovTCj UKa'p/ouatv, u>? stpr^xafxev, xai oiott aTtocpattx-fl 
xE/pr^vtat tf, '^tov^* rj u£v -,'dp a-6'faai? ti' oux latt Sr^Xoi, ouxstt (i.£vtoi 
5 tt £3tt, xattoi tou totou optsixov ^ouXoij.£vou }iiu.T^(3a3yai xat ttjv cpuatv 
6rjXa>3at tou TrpaYjxato;. to 0£ tpttov xat ~o Ixtov, tout' lcfti to to^s 
tt ar^aatvsiv xai to iv xat tautov t(o aptUjxtp oTzdpyov ttbv svavtttov Eivat 
oextixov, r,ttov ajxaptavouatv jxoXXov 0£ xatop&ouai* taOta -[dp [x6virj [xsv 
urdpyouat tv) o'ja''a, orep iatt xuptioc yapaxtr^ptatixov tou toiou, oux£tt 

10 {isvtoi xat 7:dar,. dXX' svtsudiV f,}xtv dva'ja''v£tat tt^ dTiopta, f, XeYouaa 
oti £1 ou6£v fjttov to tpt'tov tou extou o'jt£ d}xaptdv£t o'jt£ xatopdoi, 
tivo; ydptv 6 'ft>.6ao'fOC ttp ixtqj «j^fj^^ov diro^sotoxev £tr:(ov }xdXiata 0£ 
Totov sattv, o'jx£tt }i£vtoi xai ttp tptttp. upo; touto c£a}x£v ott etxottos' 
to txsv ^dp tpttov OLKO tf,? 6vo|xaaiaij £tX7j7Ttai (to Yap (jr^}xatvetv iSiov 

15 esttv 6v6}xatoc), t6 oe Ixtov diro tO'j T:pa'Y}xatoc • ivtt(x6t£pa Se td dTCo 
to'j 7:pdY[xato? "^T^ep td dr.o tf,; 6vo}xaata;. ttvo? ouv /dpiv }xr] nda^ t:() 
ouaia urdp/ei to sxtov lotov; xat csafxev ott e-etSf] [xrj tai; S^utspat; i 
dp}i6TT£i ouatat?. a-jtat [x£v "cdp o-jx efatv Sv ttp dptO[xtp, (SaTrsp to lotov 73^ 
j5ouXetQt. irEi^f^ totvuv ou6£tepov ttov efpr^ttEvtov i6i'(ov xupt'tos iot6v ioTt 

20 tf^; ouaia^, cp£p£ d7:o6a>fi.£v tautr^; Totov (x6v(j autfj u7rdp/ov xai 7:a'a^. 
/.£•,'(0 to''vuv ott }xixpdv 7:poa{)fjXr^v st TrpoaXdpot to sxtov i'6'.ov, dp}x6aat 
7:dar, aut"(]. xai 7:(I);. dxou£" f6ou totvuv iatt to T:pd'([ia.' to e/ov -('evTj 
xat £10 r, t(ov £vavtt'(ov 6'vta o^xttxd* to'jto -'dp £f7:6vt£? auv toi? dtofxot? 
xat td s^or^ xat td ';v^r^ 7:£pt£XdpO}x£v. touto 7:£pa? xr^i Tiapouar^s Oecupiac 

2.0 xat tou /.670U to'j 7:£pt tf,; ouata?. 

p. 4*22 [Et \xr] t»; ivt^atatat tov X670V xat tf^v oo^av ^dayt.(i)v 
ttijv Evavtt'(ov sTvat. 

'EvT£'ji)£v dp/f^ tf^s d7:opta; T(p cptXoaocptj) • pouX6[x£vo? [x£v -j-dp, (ju? 

£tpr,xa}x£v, > ;r^tr,aai^ £t jxovrj tr, ouaict ap}xott£t to totov, tout £att to 
30 Sv xat TauTov ttp dptO}xtp toiv Svavtitov £ivat 6£xttx6v, dT^op^i Eaut(p Ki^^oiv 

(o? 6 X670; xai f/ oo^a ttov Ivavttojv satt OExttxd. £7:tXu£tat Se tautr^v 

tf^v d~oo''oLv, (oc f,}t£t; £v tfj O£topt'a i8r^Xtoaa}iEv, t^ Ivatdaet xat xt^ 

dvTtTtapaaTaaEt. 6£i oe £i6£vat oti 6tacp£p£t X6yo; 86$/^* 6 [xlv "/dp Xoyo? 

eott otTTo;, 6 [xev 8td Tf^s YXfottr^; 7rpocp£p6(xevo?, 8; xat 6}ttovu}».o? ttp 
35 YEvet XeYetat X6yo;, 6 6e e;t; tov t^? ^o'/ri<;, os xat dvotdOeTo? xaXetTat, 

dXXd ori xat 66;a 7:poaaYOp£U£tat. xatd touto ouv 6iacp£p£t 6 Xoyo; tf^; 

665-/)?, OTt 6 [xev XoYo; 7:pocpopix6? laTiv, f, 5e 86ca £v6tdi)£To; XEYstai X6yos. 1 \)ndp'/zi M 2 ou superscr. M 7 uTtotp/et M 12 tiiT exTtij] t6 c M 

13 xi^ Tp'T(u] T"! Y M 22 TiaaT) scripsi: £/£t M t6 M': t( M^ 

26 ei — a'j,aj:^pct3(xa (81,14) tlelevi (cf. v. 24) ^vioTaiTo Arist. 29 l^-qzfiaon 

addidi (cf. p. 78,11) OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 5. 6 [Arist. p. 4^17.20] 81 

p. ^hH "Qaze rStov oucfiac; av eiyj t6 xauTov xai iv dptO[i.(p xata 
-7jv autou [xeiaPoXTjv twv ivavtuov sivai osxtixov. 

TouTO t6 3ujx-£pa(3fAa T:p6? ttjv dvTilTrapdsTaatv [xaXKov sip/jTai, ou 74^ 
7ro6c T7JV svtjTaatv rj fxsv yap dvTtTrapdaTaais PooXsTat OEtsSat ttjv ouatav 

5 TT^c TOtauTr^c rpoa&r^x/jc tr^c /.e"j'o6arjC ' xaTd ttjv satiTou txETapoXr^v' ' auTT] 
'i'dp saTtv r; ^^syouaa OTt si xat 6 X6-(o? xat r; 86$a Toiv evavTiwv saTt 
^exTtxd, d>.),' ouv ou/ otxota r; TOUTtov uTrooo/r^- r; [xev "jfdp ouata auTr; 
[XETapdXXeTat, 6 oe a6"jOc xai y) 86?a dfxeTd^Xr^Ta ovTa, Ta uTr6 toutcuv 
7:pd"j'u,aTa ayifxatv6[X£va [j£Ta[3dA/.ovTat. tt) ouv dvtticapaaTdaet to au[x- 

10 repaajxa dp[x6C£t otd tyjv TOiauTr^v Trpoa&vjxrjV, ou [x-})v t(] £va"da£f exetvr^ 
'j'dp 6Xoa/£pa»c oux e[5ouX£TO /topav otoovat t"(] aTcopta, dX/J IviaTaTO 
A£"('ouaa OTt auTo touto 6 Xoyoc xat ■/] oo^a oux £tat tu>v ivavTtcuv o£XTtxd. 
ctxoTwc ouv (ju; [xrj £TTiS£/o[x£vr, Tfj evaTdaet t6 eivat oexTt/ov tu)v £vav- 
Tttov t6v Xo^j^ov xai ttjv So^av ou rrpsTrsi to toioutov au[xTrEpaa[xa.] 15 (6e(opta x'.) 

riept Tou TToaou. 

p. 41j20 Tou oe TToaou t6 [xev iaTt otojpta^xevov, t6 oe auve/£c, 

xat t6 [xev ex Oiatv e/ovTfov Tcp6; dXXrjXa tujv ev auToT? [xopttov 

auveaTr^xev, to oe oux e^ e/6vtcov deatv. 

20 MeTa Tr)v Trept ty)$ ouatac otoaaxaXtav eTtt t6 Troaov ri[Aa; r^'(Oi-(tv. 

xai Set ■^evofj.evouc evTauUa Ci^j^^tv Trept t^c TOiauTr^ Td^eojc* d[xc5iai3r,TOuatv 
^dp ot TraXatoi, ot [j.ev Xe-(0VTe? 't6 Ttot6v oet T:poTeTd/v)at tou Tzoaou', 
ot o£ ' t6 Troa6v tou ttoiou', oiaTrep ouv xat 'AptaTOTeXrjc cpatvETat touto 
Troioiv Trepl ■ydp tcov dXXcov xaTrjYopiuiv ouO£[xia "(s^ovsv d[xcpta,3rjTr,atc, | 

25 TTotav dpa Sei TrpoTdTTea{>at Tr^c erepaij' Trept [xev tou Trp6c Tt, 6i6Tt £v 74^ 
a/laei iaTi, Ta oe xai)' auTd tu>v ev a/sast TrpoYjYEiTat, TTEpt Se Tuiv dkX(j}v 
1$ xaT7]*coptuJv, oTt ev auvf^eaEi OewpouvTat. auvSETOt Se eiatv auTat, oioTt 
7j ouaia au[XTTX£xo[x£vry Tto Troatu xat tio Troito xai tio Trp6? Tt TauTa? 
aTroTeXEi' Et 8s auv&ETOt etatv, Ta oe aTrXa tu>v auv&eTtov TrporjsrTat. ttuJc 

30 oux eCTai Td Trpo£tpyj[xeva rporjoufxeva tujv dXXtov 1$ xaTvjYoptuiv ; 6 (xsv 
ouv 'Ap/UTac iXE-fev 'oeT TrpoTdTTeat)at t6 Troi6v tou Troaou', ouatv eTrt- 
/etpYj[xaatv xe/pr^ixevo^, (Sv t6 TrpujT^v eOTt TotouTOv lotov, cpr^at, Tr^ ouatac 
tfjC dx6[ioo t6 Trot6v -/jTrep to Troaov t6 [xev •(■dp [xeXi xat t6 d<]^iv8tov 
ou T(5 Troaoli otaxptvojxev, dXXd t(o ttoko • t6 jxev ^dp eaTiv yXuxu t6 oe 1 av o6a. coll. Arist. cJp. ov 0£x-. elvai ruiv sv. xaxa ttjv Iccjttj? iJ.tx<x^. .\rist. 

2. 5 scribas ^auTTJ; 9 arjixatv. ante 7ipa'Yfx. transponas II oiocovat M 15 tit. 

9. iuserui 21 oeiscripsi: o/j M Y£vaij.evo'j; M 27 ^EiopEiTat M 28 t«j 

(ante rpoj)] t6 M 31 dpxofxa; M 33 an (fxaXXov) t6 7roi6v? (xeXr) M 

Commeut iu Arist. XII 1. Olymp. Prol. et in Cat. 6 82 aLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. 4b20] 

Ttxpov. SsuTspov liri)rstpr^[xa* oxt xai ~OLig Ssuxepais ouaiat?, xout' satt 
xat? xadoXoy, t6 tcoiov apfxoCst. oxt 8s dXrjd^ Txspt xouxou sXe*(£V 'Apj^utas, 
[lapxupst 'AptcfxoxsXrj? auxoc, (8?) Xsycov irspi ouaiav x6 uotov dcpoptCst. 
fjfxst^ 6s cpafjLSV Tcpoc xauxa oxt irpwxov jxsv st xat ttp Trottp at atojxot 
5 oucjtat otaxpivovtat, dXX' at toiaios atojxot, fjjxTv 8s ouSsU Xoyo? irspt ttov 
tot(ovSs dto;iojv, atX aTrXuic zspl dtojxtov C^/^^oujxsv st atojxa. irpo? 8e 
to 8£utso6v csatxEv oxt ostxat f, ouata xou Tiotou' sotxt ^'dp x6 7:ot6v x6 
fisv ou5tai8£c to Oi £7rs',(3o8ttt)Osc, S xai [ita satl tcov xatrjYopttuv. tou 
ixEv ouv ErEtaoSttoS^ouc ou SsEtat f, ouata, akXa [xaXXov tou ouattuSouc, 

10 rspt ou vuv r^\iXv 6 aoyo?. | ott os to Troa6v ost xou uotou irpotdttstv, 75^ 
sattv suropf^aat xai St' dfXoiV tptwv s-t^£tpr^txdtu)V ■jrpuitov [xsv ott xt]V 
ouatav Staipouusv stc -paitov xal Ssutspov, x6 8s Trpoixov xai Ssuxspov 
TiToaou" stxoxojc dpa ixsxd xf^v ouatav xsxaxxat x6 Troaov. osuxspov oxt 
Trdaais xaTc ouataic aujx^dXXsxat x6 roaov, xoi? }xsv uptoxat^ ouatat?, Stoxt 

15 ^.s-pvtat Sv t(o dpt&}x(o, tai^ Ss Ssutspats, Stott XEyovtat xat autat touto 
auto Ssutspat, xat ott irdXtv Xsyovtat sv tto siost xat Iv xtp Ysvst* x6 8s 
Sv xat xd 5uo TrdXtv xou zoaou. sfx()X(os ouv SsuxEpav sXaj^sv tdStv to 
7roa6v fxsxd X7;v ouatav. xptxov lrt)^Et'pr|[xa" oxt x6 7roa6v 7rp6? 7rdvta td 
ovta c7rsxtsiv£tat, otov tAvxol td ovta fj sv sattv r^ TxoXXd, t6 8s sv xat 

•20 7roXXd rStov satt tou 7roaou. to Ss TrotSv ou)^ outto^; E^rsxxEtvstat iTri 
7rdvta td ovta- ?Sou "j'dp f^ uXyj f^ dvEtSsoi; oux iirtSsj^stat ^rototr^ta (bc 
xpsttt(ov ouaa Trototr^to;. t6 Ss stc 7rdvta STrsxtstvojxsvov tou [xt] out(o? 
E}(ovtoc 7rpott[x6t£pov • stxottos d'pa 7rpot£tt'[xrjtat t6 7roa6v tou Trotou. 
xoux(ov ouv ouxcu; iyov-iav (psps Xot7r6v xat r() SoxouaTQ Stacptovia x(ov 

25 cpiXoaocptov oTrxEov ouxs "^dp 'Ap/uxa; x6 7roi6v 7rpoxdSac StTj[xapxs xf^c 
d/.r^i)sta^, ouxs [xsvxot 'AptaxoxsXr^c x6 7roa6v Trpoxtfxi^^aas' faxsov ^dp oxt 
*Ap5(uta? "^pd^j^a; llEpl t(ov Ssxa -^EVoiv td xa^oXou 7rpo£ta$£ xtov [xsptxtov. 
xoi? Se xaOoXou dp[x6C£t xo 7rot6v. xai xouxou /dptv ( Trptotov sta^E t6 75* 
7roi6v. 6 Ss 'AptatotsXr^c, (ji>; i'a|Jisv, tdc [xspixd? ouat'a; TrpostaSsv, at? 

30 t6 7toa6v [xaXXov <zp(x6Cst. (Saxsxaxd xf^v iSiav dpj^rjv xou au"^7pd[x[xaxo? 
fxaaxoc xouxtov ouSsv Sif^[xapxEv, ouxs 6 xto Troatp auvaYtovtC^^isvo; ouxe 
6 xtp 7tot(p au[x[xa)^(ov. xai xauxa [xsv Trspt xfjC xdSstoc. 

AtatpsTxat Ss x6 7roa6v 'AptaxoxE^Xrji; ei; auvsj^s? xat SttoptajxEvov. 
dXXd d^ropouatv euBuc 7rp6; xfjV Statpsatv, oxt ou Trdvxa xd srSyj ^rsptsXapsv 

35 fSou "^dp rj poitrj sTSos ouaa tou 7roaou, xaOd Xs^o^xev tdXavta, f^^xttdXavta, 
^rEptXsXstTrtat. rp6? xoux6 cpaat xivs; oxt xaux6v saxtv fj p07rr) xou auvs)(ou?, 
-/ai xouxou '/aoiv xf^? po7r^? oux s[xvr/[x6vsuaEV. Ttpo; ou? (pafxsv ott (j^suSo?" 
•f xat ";dp xouxo x£;(prjvxat la^o^xa xat fao^ap^ stvat. xt ouv f^^xsT? cpa[x£v ; 
oxt rj po^r-}) oux laxtv sTSoc 7rooou, dXXd [xdXXov 7rd8os Troaou iaxtv, (ua^rsp 

40 x6 dpxtov xat x6 ^rsptxtov oux s?atv dptO[xoi, dXXd 7rd&rj dptO[xou. TrdOrj 3 8? inseruit Vitelli Xeycuv u. oua.] \i.'d^\b 7 laxl scripsi: oia M 

8 dTietscuS. M 9 ivii aio5tto8ou; (sic) M 24 ooxoiaTj M^: ooxouai M' 

34 -ap^X. M 38 an xaxi y^P xouto ^/prjv tot fa. ? OLY^IPIODORI ra CATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. 4^20] 83 

61 siaiv a>? xaxa[xexpouvTa dpi&fxov xal "(0.0 xo xaxaijLSxpsra&ai irddo? 
eaxt, xeXsKoxtxov [xlvxoi xal ou cp&apxixov. TifxsT? os Tispi xou -iroaou 
StaX£Y6[x.si}a, ou Tcspl Xiiiv Tia&oiv xouxou. dX)' sxspa xi^ -rj^iiv diropra 
irepl xauxTj? xtjS dTropid? oiaosysxat, Xsiouaa oxi si xaXu)? sysvsxo fj 6tat- 
5 psat?, sypTjV [17] xd £107] o££ai)ai dXXr^Xojv vuv oe 6pa)[i.ev xo auveys; xou 
8tu)pta[j.£vou 0£6[x£vov xat x6 6t(opia[j.£vov xou auveyous. oxi 6£ x6 ao^^eyh^ 
OESxat Toij 6ta>pta[JLSvou, 69jXov £vx£u9£V | fj 'ypot[J.[A7j xat f| Eirtcpdvsia xai 76r 
xo aui[iot. auvEyfj eiatv, xat f^ [xev Ypafxfxfj ecp' ev eaxt otaaxaxY^, f, oe km- 
cpdvEta 6tyi^, x6 oe aa)[xa xptyi^ 8taaxax6v et oe x6 ev xat xd 860 xat 

10 xd xpta xou 6ta)pta(x£vou laxt', ^eeTat dpa t6 auveye? TOtj oicoptafievou. 
oTi 8e xal t6 6ia>pta[xcvov tou auveyoug, ot6d$o[x£v ouxoj?* 6 dpt&[x6? 6taj- 
pta[X£vos tt)V 6eexai [lovdSo; xoiv6v opov -irotouarj?, Tva xd [xepifj auxou 
auvd<\i-(i Trpo? dXXr^Xa. irp^s xauxd cpa[x£v oxt 7:pu)xov [xev ouxs dpii)[x6? 
eU x6 auvacp&^vai OEExat xf^? [xovd5o?, (o? 8£tSo[x£v, oute 6£ t6 auvsyss 

15 8££Tat Tou 6tajpta[j.EVou- x-^ [x£v ^dp ■]poL\i[ifi [xf^xo? E/oua-^j dirXaTEs 
au^xpi^r^xE t6 lcp' £v Eivai SiaaTaTv^v, ttq 6£ sTrtcpavsta [xf^xo; £"/oua-(j xat 
TrXdTOs au[xp£p7]xe to 6t/-i^ etvat ^taaTaTT^v, t(o Se a(i)[xaTt irdXiv e^ovti 
[xfjxos xai TiXdxos xat ^d^oq au^x^iprjXE xpty-(j Etvat 5taaxax6v. £i ouv 
xot? auvr/lat au[xp£pyjx£v, xai ou xuptcos auxuiv 5£ovxat auxd xai)' auxa 

20 ovxa, f|[x£T? OE Tcept xujv xa^' a6xd 8taXef6[xef)a, xat ou iTEpi xoJv xaxd 
au[xp£p7]x6s, oux dpa t6 cuve/e? 6££Tat tou 6t(opta[x£vou. 

MeTd ouv TTjv 5tatp£atv Tauxvjv uTio^tatpeT t6 auvE^E; xat t6 ot(opt- 
a[x£vov 6 cptXoaocpo?, t6 [xsv auvE/k sis ttsvte, eis 7pa[x[xT]v, eTrtcpdvstav, 
au>[xa, TOTTOv, ypovov, x6 6£ 5tujpia[x£vov ek 6uo, ek X670V xat dpiUtxov. 

25 dKKd dTTopouai xtve? euBus irp^s xf^v 6tatpeatv xou auveyou?, Xe-j^ovxes EXXtir^ 
xauxrjv Eivat, 8t6xt | [xrj xat xtjv xivrjatv TCEptsXaPsv £i6o? ouaav xou auv- 76» 
eyouq. 7:p6s ou; epou[x£v oxt fj xtvr^at? £v xcp '((veaboii £/st x6 stvat, 
f|(xTv 5e ou uEpt Tujv dTEXoJv Trpa7[xdT(ov, dXXd TTEpi tsXeiujv saxlv 6 X670?. 
dXXd TidXiv dTTopouatv oxt st xouxou XP'-?^^ ^t xivr^ats TrapaXEXEnrxat, s/pf/V 

30 xai x6v xpovov iTd&oc ovxa xtvVjaeaj? (irdOo? ^dp laxt xivr^aeuj? 6 ypovos 
(os (xsxp(ov xauTr^v) [xrj au^xirsptXa^eTv t6 ^dp Trd&o; xou dxsXou? sxt [j.dXXov 
dxsXsaxspov laxtv EXEt^vou ou iaxt Trd&oc. 1x^6? udXtv cpa[x£v oTt ouy 
o[xot6; saTtv 6 /povo; xai rj xivrjats' f^ [xev ^dp xtvrjats, (o? Etpr^Tat, xat 
dxeXriq ecSTi xai ev xip -(ivEa&at Eyst x6 Eivai, 6 61 -/povo? ou/ ouxuj;, 

35 (dXXd xlXEtov xi) £i5oir£7rot7][X£vov £axiv 6 -(dp ypovo^ t] kveazw<; r^ irap- 
£Xr^Xui>(bs fj [xeXXujv. dXXd irdXtv sxspav f^[xTv dTXoptav drropouatv, oxt st 
t6 a(b[xa uTro TfjV ouatav -q-id^^oiiev Xs^ovtes Tf^; ouatas x6 [xev aoj^xa to 
oe da(b[xaTov, tivOs /dptv 6 cptXoaocpos xat t6 auj^xa xou iroaou IxdXEasv; 
irpo? xauxrjV xrjv dTroptav cpa[X£v oxt ou x6 auxo auj[xa xat uir6 x6 Troaov 

40 xai uTr6 xfjV ouatav dvd^exaf 5txx6v ^dp x6 auj[xa, x6 [xev [xadrj[xaxtx6v 1 (ipt8|x6v scripsi: SovaxtJv M 12 post Spov additum xo TioXXa del. M Trotouar]? 

scripsi: ixoioijaav M 15 iyo^sri scripsi: o5aT); (sic) M IG £/06371; M 

20 post auxd additura ovxa del. M 35 ixKU TdXettJv xt scripsi: lac. XII fere litt. M 

0* 84 OLY^IPIODORI IN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. 4^20. 21] 

t6 8^ C305txdv. xoi\ (puaixov [liv ssti to 'oiyf^ StatjTatov xai uuo ttjv 
ouaiav dvaYojxcVOv, [jaUr^tJiaTixov Ss t6 Iv sTrivota Xatipav6[X£Vov, o xat 
£i66; eSTt Toi> iroaou. tt)v Oi outtjv d::opiav rjixtv xat k-\ tou tottou Trpo- 

cpepOtiSt, X£70VT£? OTt 6 TOTOC 7) T£pa? £5TtV 7] £7rtcpaV£ta, Xat £t [i.£V 

5 iTEpo; ISTt', OTjXov OTi Gtto TTjv TCp6; Ti ocpsiXsi xaTrj"i'opiav dvdysa&ai (t6 
';ap irspa? | 0-6 Ta'jTr,v dvaY^Tat. ot^Tt tujv -p6? Tt iaTtv rdv -jdp 7:£pac 77 >■ 
Toui TTSpaToujxivou ioETtv T.ipa;), £t 0£ iTrtcsdvctd £3Ttv. roi? ot? d-aptOfxeiTat 
TauTr^v, £v dpr^xCo; ttjv £-tcpdv£tav sTSo; eivat too rosoD; Tt ouv fjixEtc 
c;au£v: OTt o'jt£ £7:tcidv£ta jx^vr^ £(5Ttv o'jt£ Trepa; [xovov. dkW. £7:icpdv£ta 
10 z£paT0'j3a. Ta 63 3'jvi)£Ta rapd Ta dT:Xd STepd £3Ttv, kz tov a6v&£Ta. 

£'! 0'JV 3T£o6v £3Tt TOUTO (OC a6vi>£T0V, £tx6Ta)? X^YOIXEV TOV C5tX6a0Cp0V [X1^T£ 

otc T7;v £zt'fdv£tav d-aptOixr^aaaUat fxr^T£ 0£ t6v tot^ov, u7:6 tt;v 7:p6; v. 
xaTr^-joptav ocps/Xovta (oc 7:£pa? dvd^^ai^at, ur.b t6 7:oa6v dvr^-^a-jsv. to'jto 
zipa; TT)? rpoxetjievrp Ostopta?. 15 (Qsfopia xa'.) 

['loTSOv oTt t6 ottoptapLSvov laTtv -ptoTov axeXo?.] 
p. 4b20 Tou [x£v zoaoui t6 fx£v laTi auv£)(E? "6 oh otwptajxivov. 

ZrjTou[X£v £VTauda £u&£(o? Ttvo? /dpiv t6 ot(optaix£vov ax£Xo; tou 
ouv£y(ou? 7:pO£Ta;ev. xat cpa[x£v (oc etx^Tio;* ETretSrj YOtp h ttq O^ujpia 

20 ^r.TOuv-z; Ti oet 7:poTdTT£tv, t6 7:oa6v f^ t6 7:ot6v, eXrcojx^v oTt t6 7:oa6v 
7:ooTdTT£iv oet, OTt £7:£XT£iv£Tat eU Tzdvza Ta 6'vto, e7:et7:£p to ovto f^ 
£v iaTtv fj 7:oXXd, t6 8£ iv xai 7:oXXd tou T:oao5 eaTiv iTtet^Tj 8£ t6 
zoa6v otTT6v, C^T7]a(otx£v 7:o''ou 7:oaou dpo, tou auve/ou; fj tou oi(opia[xevou. 
xat C5a[x£v oTt to'j otcoptajxevou eaTt to Sv xat 7:oX).d* (t6 -("dp ev xai 

25 TioXXd) dpt&[x6?, 6 oe dpti)a6? tou 6t(opta[X£vou, t6 dpa Sv xat 7:oXXd tou 
6'(opia[x£vou. £1 ouv 6td t6 7:datv £TtexT£t'veaOat t6 7:oa6v 7:poTdTTet, 
£tx6T(o; xot t6 eT8o? t6 xolTr^Yopoujxevov tou £v6? xot t(ov 7:oXX(ov, tout 77' 
laTi t6 6t(opta[x£vov, 7:poT£TaxToi tou auve^^ou?. 

p. 4b21 T6 [xkv ix deaiv iyovzuiv. [xot t6 [x£v ix Oiatv i-/6vT(ov 
30 7:p6? dXXr^Xo tujv £v auToi? [xopttov auviaTrjxev, t6 ok oux 1$ 
i^ovTtov Oiatv. laTt oe 6t(opta(x£vov [xev dpii)[x6? xot X6yo?, 
auve/£? o£ '([jaii\ir^^ e7:tcpdv£ta, a(o[xa]. 

TfjV [xev TeX^tov izr^'(riaiv toutou tou pr^Tou t^j uaT£pat'a cpuXd$to[x£v. 
dXXd 6et £i6£vat oTt Tpt'a £tatv dXXf^Xot; 7:apax£i'[x£va, 6tatp£ai's t£ xai £7:t- 3 T«5Trou ]VP: Tioaoii M' ' 7 ols scripsi: 060 M (cf. v. 12) 9 oute] o-jSe M 

10 alt. 1. a'jv9£Tov M 15 tit. addidi 16 {(jTiov— a/eXos delevi 17 p.£v] 

corrigas Se (cf. p. 81,17) auveyes et Stiop. inter se permutanda sunt 20 5et 

scripsi: orj M 24 t6 Ydp gv xat TroXXd inserui 29 xai t6 — auijjia (32) delevi 

31. 32 post 5nup. ulv et 5'jv. 84 add. o^v Arist. OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. 4b2K 25] 85 

oiaipEOi? xal oTroStctipcOic. oiaipsat? ^ih ouv ECt-tv f^ 7rp<oTr] xoi3 TipaYM-o^^^s 
TOfivj, u)? o-av To Cwov 8t£Xu> £ic XoYtxov xat aXoYov. sztStaipscfi? 81 eativ 
yj Tou auTou Trpa/fixaxo? xaTa 02'JT£pav eziPoXtjv 7i7Voa£vr^ ''^1^'^^, otov (ots) 
t6 Ctjjov SteXto £t; Ov/jtov xat aOavaTov. u-ooiaipssi; Ss sOTtv tj auTO'3 
5 TOtj Tjii^ixaTO? Toav^, (jbc 0T£ To XoYixov Ta'/i&£v £x TO'3 Cuiou T£|Xa> TrdXtv 
st? ocYYsXov xai stc avOpcuTrov. TO-jTotc oijv tois Tptai, Xsyw Sy] TTf) Statpsast 
xat sTriotatpsaet xai Ti^ uTrootatpEasi, s6ptaxo[xEv xsxp>j!A£vov t6v cpiXoaocpov 
xEXpTjTat jxsv Yap t^ oiatpsastXsYMjv tou Troaou t6 [xev saxtv auvsxE? 
t6 oe ot(upta[x£vov, sTrtotatpsaEt os Xs7u)v xat t6 fxsv sx Osaiv 

10 S}(6vT0)v 7rp6; aXXr^Xa Toiv ev auTOic jxopitov auvsaTr^xsv t6 Se 
oux £$ £-/6vT(ov OEaiv TauTa ^ap Xsyojv rdXiv ouSsv sTspov TrotEi y) t6 
7:oa6v otatpEi £t? auvs/s? xai oia>pta[x£vov • Xeycuv -/ap to txcv ix OEOtv 
£/6vTtov 7rp6s dXXr^Xa Toiv iv auToT? }xopio)V auviaTr^xsv I t6 auve/ss 78r 
uTratviTTSTat, Xeyojv os t6 Se oux £$ e/^vtojv Oiatv t6 StojptatxEVov 

15 OTfjXoi. uTrootatpsaEt oe xs/pryTat Statpoiv au-d Ta TavjtxaTa tou Ttoaou, 
EvOa XsYct EaTt os Sto^ptatxsvov jxsv dptO}x6? xai Xoyo?, auvs/s; 
Se r) Yp°'H-H'''ii sTTtcpdvEta xat Ta XotTrd, eti oe -apd Ta'jTa /p6voc 
xai TOTTo?. '^r^'rjiJ[LV^ £VTa'30a otd zoiav aiTiav ^ouXofxEvo; t6 auv£/£S 
StatpEiv Eis TTEVTE, X£Y«> 07] £1? •[orx]i\irf^ , E-t'idv£tav, au>[xa, T^Trov, Xp6vov, 

20 Td jxEv xpta djxa sSr^Xwasv, XrjO) Sf, TfjV Ypa}x[xf,v xat rf^v sTrffdvstav xai 
t6 au)[xa, Ta Ss STcpa Suo, tov tottov xat t6v ypovov, Xfopt?. Ttvoc ouv 
/dpiv [xf^ djxa auvf/]/s Ta TrsvTs xai drr^otOfxf^aa-o Sr^XovoTi u)s ETSpa ovTa; 
7rp6; TOUTO cpafxsv OTt sixotujc touto -ETrotr^xsv 6 'ftX6aocpo;' riSst Y<ip ^ti 
td TrsvTS ou/ U7r6 [xiav zma-rnir^'^ dvdYETat, dXX' uz6 Stacpopou; £7rtaTr^[xac' 

25 ofov TfjV }x£v Ypa[x[xf,v xat Tf^v £7rt'fdvsiav xai t6 atofxa Y£")[iETpia * « * 
dXXd xa06 tiEv EaTtv, cpuatoXoYia Ta'3Ta oiSev, xa06 Se /p6voc saTi xat tottos, 
daTpovo}xt'a TauTa EiTtaTaTaf Ep^ov '(cnp daTpovo[xia? to Y^vtoaxEtv t6v 
/povov £v (o Suvst TE xai dvaTsXXst Ta daTpa xai rrdXiv 7r6aov Stdarrjtxa 
TooE t6 daTpov touSe StEaTr^xsv. six6tu)s ouv (bc }xfj U7r6 }xiav dva'(6iitva 

30 Tauxa £7rtaTT]fxr^v ouoe xotvf^v ihoL/ov d7raptO}xr^atv. 

p. ^i^^S Ttov }X£v '(a[j Tou dptO[j.o3 [xopioiv ouSei; ioTt xotv6; 
opoc, Trpo? ov auvd^rTst Ta [x6pia auTOu. 

'Ev-auOa pouXo[x£vou to'3 'jtXoa6ccou diroSouvat 6pta[x6v auve/ous | 
xat 3to)pta[i£vou xai Xsyovtoc oTt auvs/s? ^aTi t6 e/ov xotvov opov Sio)- 78^ 
35 pta[x£vov OE t6 [xf^ £/ov xotv6v opov, C^^T0'3[x£v EVTauOa £1 xaXtoc 6pta[xous 
TOuTo)V d^roSiSoiXEv, xal aTrooouai Ttvs^ Xeyovtec oTt Et xaXois E/£t o 3 oTt inserui 4 aOToO] aytTj M (cf. v. lo) ayYeXov ex dYyEXi/.ov corr. M 

8. 9 an otuip. t6 oe c;'jv.? 11 Xeyiuv] X^/ou M 14 unEvtxT. M IG post |xev 

add. oiov Arist. 17 ij] otov Arist. 19 ei? -^^te oorr. Diels: eIttev M 20 post 

Ypafx|x7]v additum tov tc^ttov del. M 23 rjOEi] Eiost M 25 lac. siguavi, suppleveris 

oiSe, tov o^ -/povov xai totov '.fjatoXoYfa xal ciaTpovo|xia. (cf. El. p. 191,()) "27 t6] 

Tou M 28 dvaTAei M 30 ohU] ojte M 86 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. 4b 25. 26] 

6pi(j(j.0s, ou 8et ToijTov cpOerpsiv to optcfTov s? •^otp 6 opicffioc ttjv cpuaiv 
Tou 7rpa'"C[iaT0s •jrapaXa}ipa'vsi, 6 aOTO? ssti tw 6piafT(p, xa96 t6 [Jiev opiCet 
t6 8e opiCeTaf ttu)? ouv evTau{)a opistxov dcTrooeSwxev tou auve}(ou; cpOei- 
povTa t6 auve)(E€; oTt 7ap cp9sipst t6 auvsj^e; t6 ej^eiv xotv6v opov, 8ei- 
5 xvu[i,sv ouTto?' zi (Juvej(s; saTi t6 iyov xotv6v opov, t6 os ijov opov SiatpeTov 
eaTt, t6 8e StiQpifjusvov oux saTiv auv3)(Ss, t6 apa auvs^^s? ws iyov opov oux 
eaTi auvs)(e?. oTt 6e xat 6 tou ota)pia(ji£vou cpOetpsi t6 6ta>piajj,£voVj 6eixvu[j,£V 
evTsu&ev si Sitoptatxsvov saTi t6 [atj s/ov xotv6v opov, t6 6s \iq iyov 
xotv6v opov ot^tatpsTov saTt, t6 Ss doiatpsTov xat auv£)js; saTt, t6 apa 

10 oiujpiaijisvov <i)S }XYj £/ov xotv6v opov auvs/s; saTt. xat supsOTJaovTat TravTa- 
5(60sv Yjjxiv aTOTta auvaYotxsva. 7rp6s touto cpajxsv 6'Tt xoiv6v 6'pov evTauOa 
8uva'fxei Xtjtttsov, xal oux svepYeia, Tva fxr) eupei):(] t6 6tcopia[xsvov auvs^^ss 
xat t6 auve/e? Stioptatisvov. 8et 6s st^evai oTt outo? 6 xotvos opos iroTe 
(xev xaO' auTov saTt xat oux saTtv ixepos tou TrpotYfxaTO?, oTe xal xuptto? 

15 XsfeTat xotv6; opo?, ttots 6s [xspo; eart tou Trpd-j-^xaTo? xat Xs^eTat xaTa- 
^pTjaTtxu)? xotv6; opos, xai \iipo<; [xev oux saTt tou 7rpd7[xaTO?, uiausp t6 
aTj^xsiov TT^; 7pa[X[xf^s (touto Yap t6 a/jtxsiov xuptu); Xe^eTat xoiv6? opos), 
[xepOs 5£ eaT! tou TrpaY^xaToc, u>s OTav XE^w^xev ttjv [xovdSa [xspoi; ouaav 
TTjs 6sxd6oc Ta TrevTS xat | Tte'vTS [xyj auvdTtTetv. oTt oe t6 ayj[xcTov oux 79r 

20 eaTiv txspos TT,; Ypa[X[xf^?, 8et'xvuatv xat auT6; 6 cpiXoaocpo^ Iv toi? <I>uaixois 
Xeyu^v oTt t6 aT^[xetov oux eaTtv [xspo? tTjS 7pa[x[x^s ' touto 7ap tj ou 
xtveiTat 7] xiveiTat xat TCOieT ttjv "(paix^xTjv, xat xtvou[xevov r^ oXov ea-tv 
eh t6 e$ ou xat ou TioieT tt^v -j-pafxtxTjv, tj oXov eaTiv eis t6 st? 6', xat 
•/e^ovev T) -/pa^x^xTj (''ilJ-eTc 8k Trepi Tf^s vuv -ytvofxevT^s ^iaXs^ofxsOa) tj t6 [xev 

25 eaTtv au-fjc et<j t6 ei; o, t6 oe eh t6 eS ou, xat supsOifjaeTat t6 arjtxeTov 
[xe[xepia[xsvov, oTUcp d'T07rov, ei' ^s t6 aT^txsTov [xspo? oux iy^i, u)? xal 6 
6pia[x6s auTou SrjXoT X£-/u)v ' arj(xeT6v EaTtv ou [xipo? ouOev' . 

p. 4^26 Oiov Ta TievTE si saTt tu)V osxa [xoptov, Trpos ouosva 
xotv6v opov auvdTTTSt Ta TlEvte xat t7. ttsvte. 

30 'EvTauOa C^jTou[x£v oit 8td Trotav aiTiav TrpoaxEtTat t6 et saTf touto 

"(dp aT^fxsTov eaTtv d[xcpi[3dXXovTo? OTt Td TrevTs oux saTiv [xoptov tujv os^xa. 
xat cpa[xev oTt t6 et eaTtv TrpoasOrjxEv 6 cpiXoaocpos xaTa iroXXds aiTia?' 
TrptoTov ixsv OTt SuvaTov t6v ttsvte dptOfxov xaO' auT6v sTvat xai [xT^XETt 
[XEpo; sTvat tou 8£xa. oeuTepov oe oTt ou (xovov Tuiv osxa saTiv 6 ttevte 

35 dptOixoc, dlXa. xat tou £i'xoat xat tou TptdxovTa. TptTov oTt oux saTiv 
[xovrj TO[x-}j Tou osxa eU ttsvte* ouvaTat -('dp 6 osxa dptO[x6c xat et? i'aa 
TSfxveaOat, ok eic -evts xai ttsvte, xai st? d'vtaa, tuc Tpia xai sTTTd xai 
S^ xat TETTapa. Et ouv Suvatov t6v ttevte 7roXXa/-(j vosTaOai, EtxoTuj? 6 
cpiXoaocpo? d[xcpipoXTjTix-^ Trept auTou E/p/jaaTo cpu)V(j. 

3. 4 cpScipovxa] cp9e(povto; M 15 xotvuie M 20 h toTs <I)ua.] Z 10 p. 241a3sq. 

23 i? ou — sfs t6 in mrg. suppl. M -^tctl (ante o6)] yj M 24. 25 ei; 6'] eiaou (sic) 

bis M 31 cifxcptpaXXovTo;] d(xcpipc(XXov M 39 djxcpipoXTjTixT; M^: rijjitptpoXT] (sic) M' OLYMPIODOKI LN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. 4^32] 87 

p. 4b32 ^CPauTtos be xal 6 \6'(o<; tuiv 6t(opi(jji.svo>v iattv. 

A6o OVXtOV TWV £l8u)V TO'J 8l(OptOtJL£VOU, TO'J T£ apiOtJLOU XOt TOU X6yo'j, 

£7rt fAEV Tou api^fioD 0£t$ac oTt 6tcopta[x£voc isTiv, oux £8£v)d7] SeTSoi oti 
xal TToaov 7r£cpux£v, aXXd touto 7:ap£X£t'}£V u)? 6[i.oXoYOU(i£vov Traatv. kr:\ 
5 6£ Tou Xo^ou I oux dpxeiTat 6£T$at ijlovov oTt 6i(optaa£vov iaTiv, dXX' OTt 7ih 
xoi TToaov TToaov (jilv 7«? XsYoji^v tov X670V, 6t6Ti xaTajjLETpEiTai ixaxpa 
xai ppa/sta auXXo^-^. dXXd C^^touiaev ivTouOa 7r£pt Trotou 6taX£YeT0t Xoyou* 

6 U.£V "j-Oip £aTtV £v6tdO£TOC 6 Se T:opcpOptx6s. * * 7t£pt OU TOV X670V 6 

(piX6aocpo? TTOteiTat. l^r^ir^aioijLZV xot xoTa ttoiov Tp^irov tou Tioaou 6 X670C 

10 iaTt TToaov TroXXoi -/dp xiyyoLi dpicptapTjTouat TTEpl tou Xoyou xot TroXXai 

TOUTti) xr/pr^vTOf 7) \ikv '(Oip YpajjLijLOTtxTj ol8£v toutov (bc TrdOo? iv vcui 

}i£VOV, Tj 8£ XoYtxTj auXXo7tC6[Ji£vov, r; 61 pr^TopiXT] (oc xaXX(07riC6}X£vov, 

yj 6£ CpuatXV^, £$ % X£XTr^TOt XOt /j tOTpiXT^, oT8£V OUTOV 6td Toiv Cp^OVTJTlXaiv 
OpYOVtOV d7r0T£X0U[X£V0V, 7) OE [XOUaiXY) oT6£V TOUTOV (OC XaTa[X£TpOUfl£VOV 

15 [xoxpd xot Ppa/£ta auXXap'^]- xoTd toutov o'jv tov Tpo^rov 7roa6v iipr^xEv tov 
X670V 6 cptX6aocpoc. dXXd TrdXtv £t t; Ppa/Eia Ivo £5(£t /p6vov f^ 6£ (xoxpd 
8uo, xaTO[X£Tp£TTat 6£ 'jTTo £v6c Td 5uo, Ttvoc /dpiv oux T^pxlaOyj 1x6 vov 
£t7r£Tv oTt (xetpeTtoi 6 X670S T-i^ ^pa/£ia auXXop^, dXXd TrpoaiOrjXEV xot 
TTJj [xoxpd; Trpo; tout6 cpo[i£V oti ou 7rdv iiaxpov 5uo s/ei /povooc* tcov 

20 Yop [xoxpuiv Td [x£v 5uo e/£t /p6vou?, &aT:zp to yj xol to (o, td 5£ fvo 
^[xiauv £/£t /povov, (o? yj at 6t'cp0o7Yoc xot tj 6i. oTt 6£ -^ ot ^i^cpOo^Yo; 
xot 7) 61 Ivo? 7i[it'a£toc iaTtv /p6vou, TrpoSrjXov £vt£uO£v jxopTupouat 'cdp 
01 "/pa^iixaTixoi oTt yjvi'xa [lev tj ot 6icpOo77oc 7) f/ 61 ev TeXet Xe$e(o? 
cupiaxeTot ]x6vr^ oiveo au[xcp(ovou, 7rpo7rapo$uvouat Tr^v auXXopVjv, xotTot £7rt 

25 T(ov [xaxp(ov T(ov £/6vt(ov 6uo /p6vou? (iTj T:otO'jVT£?, I (SaTrep Xiyouat xot .SO"^ 

T6''0[X7jpOt xat TO KoplvOtOt XOl t6 AtYUTTTtaf TOUTO ^dp, SlOTt Iv6? f^[Xl'a£(0? 

/povou £ia''v, TrpoTropo^uvovTot. £t 8£ au^xP'^ autxcpcuvov ^Tvot [x£t' ouTuiv, 
t6t£ ouxeTi Tov ouTov Tovov cpuXaTTOuaiv. dXXd 7rapo$uvouai, (o? tou au[x- 
cp(ovou dvoTrXTjpouvTo; To X^T^rov fj[it/p6vtov ttJ 6tcp0677(i), oTov 'toT? Koptv- 

30 Oiois'. cryii£t(OT£ov 6£ oTt 6 'AptSTOTEXr^c £VTa'jOa 7:daav X£$iv xot auXXojSTjv 
xot Trdaov da/jfiov cpouvf^v X670V ixdXea^v xot ^dp xat f^ Xectc xot fj auXXa,37j 
xot f/ d'a7jpL0s cp(ov7j xaTOfi£Tp£TTat uTTo Ppo/£iac xat [xoxpa; auXXa,3^c. 
OTt [x£v ouv 7roa6v iaTtv 6 X670C, evteuOev £6£t;£v 6 cpiXoaocpoc £x tou 
xaTO[X£Tp£TaOat [xoxpa t£ xoi [^po/Et-y. auXXoi3yj' ^rXsxETOt ^do 6 auXXo- 

36 7ta[x6? ouTto?" 6 X670C xoTOfxETpETToi, To xaTa[x£Tpo'j[X£vov 7roa6v iaTtv, 
6 X670? d'pa TToaov eaTiv. oTt ok 6t(opta[x£vos laTt, 6£t'xvuatv ix tou [itj 
e/£tv xotvov opov tov auvdTrTOVTo to? 1610* outou auXXopd?* Toao'jTov 
7dp 6t£aTrjxaatv d^r' dXX'/jX(ov ot X£$£ts, (Os Ip^ov ^EveaOot toT? 7pa[x[xa- 8 lac. signavi; suppleveris eciTtv ouv 6 Trpocfoptxo; 11 TouTq)] tojtov M 

ifjj ei M 15 jj.axpc( M-: (xixpa M "JG Kop{vi>tai] xopivSat M 32. 34 xaTa- 

[xeTpYJTat et xaT0|jieTp^a8at fere constanter M 88 OLYMPIODORI liN CATEGORIARUM c, 6 [Arist. p. 4^32-5^15] 

Tixoic oicexoTvat "iva \iiv ioTiv apxTixct, Ttva os jxEaa, xtva os Xr^xxixa', lo? 
ari ouvafAEvou [i.i^x£ toui iiiaoo Trponoi) Ysvsa&ai ijnfjrs lou 7:pa»iou TcXeuxaiotJ, 

p. 5i»3 Tot Yotp TO'j sTTiTreoou [iopia 7:p6; -iva xotvov opov 

auVQCTtTSl. 

5 'IstIov OTt i~\ Tou 3-tTi£Ooi) xat TTjC STTtcpavsta? oir^iJLapTavov oi 

-aXatoi Ivt ovoaaTi x£)^pyj[JL£voi st:' dixcpoTsptov ouosv -lOtp rjYouvTai ota- 

C£)£0£tV, 0'JT£ £t TrjV E7:t<pa'v£taV xaX£aOU3tV £Trt'T:£OOV 0'JTE I £t TO £7:IT:£00V SO^' 
ETTfidvEtaV. Ot 0£ V£U)T£pOt ^EWIXETpta £T:iY£v6[J,£V0t TO U£V TOO ET^IT^eSoU 

ovoixa £7:1 Tr,; •[poiiiu.r^'; £7:t'^£pouat, xat dT:Xoj? Et^^siv et:! kvAazrj^ i-Kioot.- 
10 VEia? £XT£Ta[X£vr/? xat laa kyoucsr^q Tot d'xpa, to Se Tr^c £7:t'^av£tas ovoixa 
xal £7ri Tojv [xrj outoj; ej^ovtojv, tout' laTiv £XT£Ta[X£V(ov, cpipouat, xat 
xoXouat TTjv [xEv '(poLiiiiri'^ £7:t'7:£OOV TTjv 0£ £7:t(pdvEiav Tr^^ xupTr^c atpat'pa? 
£7:tcpdv£iav. xat auXXr^por^v EtT^eiv £i' Tt txev ET^rT^EOOv, touto xat £T:tcpdv£ta, 
oux ei' Tt 6e ET^icsdvEta, touto xat £T:tT:£oov. 15 p. 5al5 "ETt Tot [X£V £x t>£a t V £y(6 VT (o V TTp 6 ^ dXXr^Xa T«o V £v au ToT? 
[xoptujv auvEaTr^xE Ta oe oux e^ iy^ovxuiv DEaiv. 

TeTpay^TQ T^oieTTai tou 7:oaou t7)v oiaipEaiv 6 cptX6aocpo?* otatpET '(ap 
t6 TToabv Eic aoveyj,^ xal eic otajpia[X£vov, xat Et? t6 sx Oeaiv ej^ovtojv 
xai oux £/6vT(ov Oiatv, xat zh t6 xai)' auTo xat xaTa aufx^s^r^xo?, xat 

20 £t$ t6 (jupta[X£vov xai dopiaTOv. xat [xtj i)au[xdarj$, £i 7:oXXa)((iJ; -(e-^ovev 
■fj 8tat'p£atc, 07:ou ^e xat t6 Cwj^^v T£Tpaj((Jijs oiaipETaftat cpa[X£V, ex t£ tou 
TOT^ou T^c Sta^coYrj? xat ex tou /povou zr^z Cujvjc xat £x Tr^; cppovr|a£(oc 
xat ex Tou Tp67:ou Tr,? otopyavcoaeojc. xat "zoiovq xoiv(oveT t6 7:oa6v Tt» 
Cuj(tJ t6 TeTpa)(u)c otatpeTa&at. touto oe ^ivETai, oTt yj 7:p(oTrj 8tat'p£at; 

25 oux £^ta'/u£t 7:a'aac Tot^ tou ^Lpd-j-txaTo? oiaXapeTv otacpopdc otaXe/Oet? 
TOtvuv TiEpt TYJ? 7:p(oTYj; oiaipeaEoj? £7:1 ttjv oeuTEpav fx£:a[5at'v£t Xot7:6v xai 
cpTjatv oTt Tou 7:oaou t6 }x£v £/£t Olaiv t6 o£ oux £/ei {)£atv. dXXd SeT 
£7:1 Tojv dlaiv i/6vT(ov Ta Tpt'a TauTa | auvopafxeTv, tout' ECTt t6 Iv Ttvt 81'' 
Eivai, t6 auve/e? eivai, t6 0£i^£t uT:o7:t7:T£tv, (ijc zi ti ev toutujv aT^oXr^cp- 

30 i)£trj, ouxETi Xrj-E-at Oiatv I/eiv t6 TOtouTov T^potY^xa' otov 6 /p6voc xai 
£v Ttvt' iaTi xal auv£/r^? laTtv, dXXd otoTt 0£''c£t ou/ uT:o7:t'7:T£t, ou Xr/ETat 
Oiatv E/£tv. rrdXtv to X£ux6v xal 8£ts£t 'j7:07:i7:T£t xat iv Ttvt ia-t, oioTt 
0£ [X7] ia-i auv£/£c, o-joe to'j-o X£"|'£Tai Osatv l/Etv. ■?; 81 ETspa auCuyia 
ou auvtaTaTai' do-jvaTov --dp T^pd-^^xa xai o£''c£i u7:oT:t7:-ov xai auv£/e; ov 

35 [XTj xal ev Ttvt elvat. ott oe t6 OEtcEt ut:ot:it:tov xai t6 auvE/Ec l/£t t6 
Iv Ttvt Eivat, 8r/ov ivTeuOEv ei t6 auve/e? ToGi Tcoaoij, t6 oe T:oa6v au[x- 6 dp/iOTEpio M 9. 12 ypc(p.[X7); et Ypa(x[j.))v] an 6(j.0(Xrj? et oaaXr^v? (cf. El. p. 192,19) 

11 £XT£-o(|x;j.£vov (sic) M 12 acp^pa; M 18. 19 ij^ovTtov (bis)]: E/ovta M 

23. 24 Tijj ^wiu] t6 CuJov M 24 xo T£Tp.] an loy TExp.? 30 'iy^ii M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM e. 6 [Arist. p. 5al5] 89 

^£^7^x6?, xVos suups^rjxo; £v livi, xal -o auvex^; ap^- £v tivi. xal 6 jiev 
cptX65o'i>o; TTspl Toiv &£ai,v syovtcov Tou; xpsu "outou; dTroosotoxs [iovou; 
TipoaoKopiaiiOuc, TjUSi? Oo auvToixtuxspov cpajiev oti 'tauta Osatv sysi, uiv 
ta uspTj ava[i.£V£i aX/v"/;Xa' , stt auvtotAiutspov ' Osatv syeiv Xi^ovtai ta 
5 fJisYeOr/- oiov y) yP^H-IJ'') ''^^ "^/ £7:icpav£'.a xat to a<ou.a xat o toTTOs d^atv 
eysi, Stott iivii^Tf EtViv xai ta aspT] £/£i avajxsvovta aXXr/va, apiv>}io; os 
xat Xo'cos xat /povos oux s/st Osatv, oiott o'J't£ {isyeOtj stalv oute xa 
aspr^ tO'jtu)V avajisvst dkKr^Koi. o toi'v'jv apiOuoc oitto^ iativ, 6 a£v 
apiOtioiv 6 0£ apt0[j.o'j;j£voc. xat 6 ii£v aptOiiO-jasvoc X^YStat Oiaiv e/eiv 

10 (toutou Yotp ta iiiori ava[i£V£t aXXr^Xa), 6 os dpiOacov, -spt ou vuv -Jjatv 
6 X070?, 0'jt£ td liEprj £/£i dvatisvovta d'XXr,Xa xai -oa^^v sattv. r/tisis 
6s, (1)? sipifjxaasv, 7:£pi tO'j astpo'jvto; otaXrj-oasOa xat o'j z£pt to-j [istpo'j- 
iiEvo'j' 6 ^dp [ietpou[i£voc | 'j-o ta'jtr,v dvd-stat fijv xaT>j7opiav, 6cp Slv 
r^v xai td dptO[iO'j[i£va -pdY|j.ata. dXXd d-opO'jaiv s'jOs(oc Xr/ovtsc oti 

15 xat 6 /povoc xai 6 X070C O^aiv £/£», oioti OEajpEitat iv to'jtot; to zpuitov 
xat to OEutEpov, xat £tt [i£vtot ■,£ sv tc» dptO[ifp* sv [isv ^dp t(j> dptO[iti> 
eati to -poitov xat to 6s'jtspov, u)? r) [iovd? sattv Trpuitov tT,c oudoos, 
ev oe t(p XoYtp to -pooi[itov -po t^? oiTjYTJastbc xai a-jtr^ 7:p6 tuiv dYtuvwv, 
xat OUTOt TtpO tuiv STTtXoYWV, sv os tuT /pOVU), oti [i£td to O^po? ou/ r, 

20 tu/ouad £att tpoirr], dXXd to cpOivoTzujpov. to'jtou -/ouv X^^P'^ tauta X^Youaiv 

£/£tV 0£aiV, OtOtl OEwpEltat £V aUtOl? tO ZpuitOV xal tO 5£'Jt£pOV. T.phi 

ous cpa[i£v ott ta-jta Osatv oux e/st, dXXd [idXXov td:tv. o'j tautbv 6s 
sati to s/siv td;tv xal Osatv st:! -Xsov Ydp iativ r; td?is' £'-' tt [isv •,'dp 
tdciv s/ci, touto xai Osaiv, oux £•' tt os Osatv s/st, r\c,r^ xat td;iv £/£i. 

25 xat ta'jta [i£v -spt tr,? osutspa; 6tatpsa£ujc. 

'Ecp£;T,c OE 7:dXtv £7:1 tTjv tpi'trjV [iststatv 6 cptXoaocpoc XsYu)v'tou 
zoao'j to [isv xaO' a'jt6 t6 6£ xatd a'j[i,3£j3r,xo;'. xai Tva 6£ td xaO 
a'jtd sx tu)v xatd au[i,3£pr^x6; 6top''au)tiSv, xs/pr^tisOa xavovi totO'jt(p' 
(Lv t6 [i£-,'a xat t6 tiixpov xat t6 7:0X1» xat oXt^ov xaO' autd xatrjopEitat, 

no tauta xaO' a'Jtd xat xupi(uc 7:0 ad iattv, (uv 5£ to ji£*ia xat to [itxpov 
xat to 7:oXu xai t6 oXt-^ov xatd au[i,3s^rjx6» xatr^^opsttat, ta'jta xata 
au[ip£!5rjx6c 7:oad sativ otov t6 Xsux^v xatd au[ip£pr,x6; X£7Stai stvat 
7roa(3v o'Jx auto •(dp t6 Xsuxov eattv 7:oaov, dXXd to u7:ox£t[ievov ttp 
Xeux(p* Tcp6; *j'dp trjv eTrtcpdvetav tou acufiatoc, £v tp iati t6 Xeuxov, outu> 

35 X£YO{i£v xai 7roa6v t6 Xeuxov. ou-to; j xai t6v Tptuix6v 7:oX£[iOv 7:oaov S^"" 
XE^otiEV xatd au[ip£,3r^x6c* 5id -,'dp t6v -jTroxEtiiSVOv /povov t6v ^exaetrj 
7:oXu> Xs-jstat slvai. dXXd d7:opo'jai tiv£c ott zl tauta o'jtu>; £'/£t, 6ia 
tt ar^ xai t6v X670V xatd au[i,3£,3r|x6$ XE^o^iEv £ivat roaov xat -/dp xat 
outo; otd tTiV T:apszta3iv tou /p6vou, iv tu ixcptovEitat, X£-,'£tat 7:o/.u; eivat 

40 X670C. 7:p6; tO'jt6 cpa;i£v ott o'j oid to-jto Xr^Etat 7:oX'j; */at [iaxpo;, 

- dXXd xaO' Eautov eativ [ie^a;. oOsv ei pouXr^OEtr^tJEv [iaxp6v £xcptuvr,aat, 

6 Ix""' (alt. 1.) M 10 dv7(i£vr, M 2-2 £/£iv M ->4 t^ot]] eior, M 

27 TCt] T(I)V M 90 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. 5*15] 

ttXsov SiaoxeXXofxEV ttjv dpiyjptctv xat sfjiTrtTtXaTat TtXsiovo? TTVeufiaTO?, el Se 
t6 svavTtov ppa)(u Tt xal fiixpov sxcpojVYJaai OsXcofxev, ou-/ 6fjiot«>? outs rj 
apTvjpta StaOTsXXsTai outs TraXtv TrXr^pouTat TrveutxaTOC. xaXo)? oSv ou 
XeYOfjiev tov Xoyov xaTa sutxpepyjxo^ Elvat ttocjov, aXXa xa9' auTov, o)? 
5 eoet^ajxev. xai TauTO aev -spt tt^ TpiTyj^ otaipeaetoc ixeTetat oe Xoittov 
eTTi T7)v TeTapTT^v otatpeatv 6 cptXosocpoc, oux afxeacu?, aXXa 7rapa5t'o(oatv 
tStov Tou TwOaou XoYov, oTt r^iov eaTt tou Troaou t6 [xrjSev e/eiv evavTiov, 
xot ex TouTou (SaTtep ropiafxa' ti avacpaiveTot t; TcTopTyj otoipeat? tj Xe^ouat 
oTt Tou roaou t6 ixev eaTtv opiaTov t6 3e doptaTov, xoi opiaTov jxev u)5 

10 To eTCTO Eiorj, otov Ypafxfxi^, eTTicpaveto, atofxo, totto?, Xpovo?, Xo70<;, aptU(xo?, 
dopiaTov 6e t6 te }xe'(a xot t6 ixixpov, -oXu xot oXt-yov. 

'AXXd xol sVTOuOo 7ev6}xevoi Ttves xot ttjv Xe^tv PoaaviaovTes dTropouat 
6uo Tivd? dTTopto?, TTpcoTyjv fxev OTt Tivos /dpiv 7rp(OTov i'6iov ^ouXofxevos 
d-ooouvot Tou Troaou 6 'AptaTOTeXr^s etTrev eti 6^ TStov tou Troaou 

15 Xe^eTat | t6 [xr^oev ej^etv ivovTiov, 8id Tt t6 Iti TrpoaeOr^xev fxyjSevoc 82» 
eipr^fxevou tStou' touto 70^ t6 Trpoapr^fxo elwOev eTri Tiatv Trpoetpyjfxevoi? 
Xe-yea&o', evTou&o 8e ouSsv t8iov d7ro6eo(oxs 7rp6 toutou tou i6tou' oux 
apo xoX(o? e^xetTot touto t6 7rpoaprjfj.a. 7rp6? touto cpofxev oti ou {xoTr^v 
6 (ptXoaocpo? TsOetxev touto* et "Kap xot fxyj cpovepoic eiirev sTepov iStov 

20 Tou TToaou, dXX' ouv XeXrjQoTcu? eXe^ev dv(o uStov sivoi tou Troaou to xoto- 
[xeTpeTa9at, ottou eXe^e t6v X670V 7roa6v ovto xaTO[xeTpsTai>ot ppa/eiqt xol 
ixaxpa auXXop-ifj. xot ouTr^ ixev f^ TrpcuTr^ dTropta Te xol e^rtXuai?. SeuTepov 
8e dTropiov TrdXtv Trpocpepouat Xe-yovTe? oTt ei dv(o Tcept ttj? ouaio? 0^0X^76- 
[xsvo; sXs^sv loiov sivot TauTrj; t6 txr^8ev s'/_siv svovtiov, otd ti cpiXoauv- 

25 Toixo? (ov 6 cpiXoaocpo; t6 auT6 lotov 7ro'Xiv ucp' sTspav xoTrjYOptov dvvj- 
7070^. xoi cpofxsv oTt ou [xovov STrsiorjTTEp t6 lotov 8uo Ttvd jSouXsTOt 
exstv, t6 ts }x6v(p scpopixoCstv xot t6 TrovTi, exeT [xev dva^oY^ov t6 fxrjSsv 
s^stv EvovTtov uk6 Trjv ouaiov eost^ev oTt ou [xovo U7rdp/ei outs t"^ ouaio 
ouTE T(o Ttoa^p, Ei' "^e dfxcpoTepot? ecpopfxoCst, svtouOo 6e ou Trepi tou zl 

30 [xov(i) T(p 7roa«) U7rdp)^si rj [xrj }x6v(i) TrpoxstTOt auT»p 6taXoPsTv, dXX' et 
dpo 7rovTi u7rdp)(ei xot ou 7ravTt. st oe touto, ouosv [xoTrjv siprjTOt T(p 
cptXoaocptp, dXXd TS/vtx(o? ^roiuiv U7r6 t6 7roa6v dvvjYOYSv touto t6 lotov, 
CrjToiv et ttovti urdpj^st xoi si [xrj ^tovti. aXkmz 8s rj[j.sTs Trj? auvTO[xtas 
&au}idao[xsv tov cpiXoaocpov, 8i6Tt [xrj (oa^rsp ev rfl ouatct l^rstpdOrj ^sTSai 

35 si [x6v(p uTrdpysi xot TrovTt', out(o xot | svtouOo* svTOuOa -(dp 7rsipdT0t, 83^ 
(bs stpr^xofxsv, d7To6sT;ot st TrovTt uTrdpyst xot si [xrj 7rovTt', TrapaXstcj^Os 
To [xrj [xovoj xot [x6v(p sx t(ov Xsyo[xsv(ov iv T"^ 7rspt Trj? ouato? 6t8aaxoXt'a. 
TOUTO Trepo? Tr^? Tcopouar^? (^e^optoc. 2 O^Xtofxev M': O^Xofxev M^ 14 Iti tijj Ttoaijl ouoev daxtv evavTfov Arist. 20. 21 xaTa- 

[xeTp^aSat M 21 eXeye] p. ^''SS 24 eXeyev] p. 3^24 27 xo xe] tottov M 

t6 (ante TiavTi)] tw M 28 post exetv iter. tcJttov (sic) fxo'v(o— e^etv M 29 itepl] 

Trapct M . 35. 37 .aovw] jj.-^vt) M (ter) OLYMPIODORI IN GATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. 5a 15-26] 91 

p. 5al5 "Eri xh (isv ix Oeaiv £)(6vTiov Trpo? aXXvjXa tuiv £v auxoic 
}xopt'(«v tJovsSTr^xsv, t6 8e oux £$ ij^ovTtov ^satv. 

KaXuk oux siTrEv 6 cptXoaocpos Tiept toO Troaou oti to [xev diaiv eyet 
5 t6 oe oox eyet Oiatv, tva ttjv <p£pojj,£'vr^v aTiopiav excpu-fo* £i -j-ap etTrev 
deatv, rjTToprjaev av ti? Xeyujv oti 6 tottos Oeatv i'/j.i, t6 Se Oeaiv £yov 
£v TOTTU), 6 TOTTOS apa £V TOTTu), oTCp aTOTTOv. Zva 0£ TYjv dTTOpiav xat 
TTjv £T:t'Xuatv Sr^!xoat£6au)}i,£v, £r7ru)}x£v out(o;; y) Oiai? otTTv;, tj jxev tu)v 
}jL£pu)v dXXyjXouj^ia efs t6 oXov, yj Se tou oXot) Iv Tivt eTEpcp £$u)0£V ovTt. 
10 otd TOUTO ouv oux £It:£v 'Olatv iyeiv\ iva (xt; yj}X£ts oiaixdpTtofxev xai t6 
aTr]}xaiv6}x£vov IxEtvo vor^a(o}x£v t6 Xeyov OEatv eivat ttjv tou oXou iv kxipio 
c$u)Oev ovTi. vuvt 0£ ■jrpoaO£U T7]v £$ 7rp60eatv £ar^}xav£v OTt Trepi Tuiv 
}x£pu)v Tou oXou 6iaX£Y£Tai. 

p. 5al7 Oiov Ta }X£V T^? Ypa}x}xri? [xopta Oiaiv ej^et Trpos dXXvjXa" 
15 exaaTov Yap xeTTai ttou. 

Oux eX£YO}x£v £v T^ O£(opt'a OTt fva ^Evr^Tat Ta O^atv Ej^ovTa, §£1 
auvSpap-erv Tpta Ttvd 7rp6? -/■eveatv tout(ov, TrpuiTov [xev t6 ev tivi etvat, 
oeuTEpov (t6) 8et'cet uTC07rt'7rTetv, TpiTov t6 auvej^e? eivai; TauTa tou cptXoaocpou 
Xe-j-ovTOs d'xou£' cprjaiv -[dp oTt exaaTOv auTuiv xEiTai ttou, iva arj}xdvTfj 
20 (t6) £v Tivt, xat £j(ot? dv oiaXap£iv xai dTioSouvat ttou ExaaTOv 
xeiTat, Tva t6 0£t'5£t u^roktTrTov 67]X(oaif], TptTov TrdXtv iTzr^-^OL'(ev xat <S3^' 
7rp6s Troiov }x6ptov tu)v XotTruiv auvd7TT£t, Tva t6 auvej^e^ uTratvt^r^Tat. 

p. 5*23 Kai Ta tou OTepeou oe (baauT(os xat Ta tou t67:ou. 

KaXuis oux £i7:£ auifxa dXXd aT£p£6v, Tva Tr]v £ipy]}i£vy]v xq 7rpo-£- 
25 pai(/. d7:opt'av ixcpuY-o tyjv X£"(Ouaav oti tivo? '/oipiv xo auiixa U7:6 ttjv 
ouatav dva/Oev utto t6 zoaov zdXiv dvfi^^afzv • ot "(dp [xaOrj^xaTtxot a(0}xa 
oux exdXouv t6 I/ov d7:X(o? Ta^ Tpeu otaaTdaetc, dXXd t6 aT£p£6v. 

p. 5*26 OuOS Td TOU /poVOU- U7:0}X£V£l -(dp OUOiV T(OV TOU "/p^vou 

|X0pt(OV. 

30 Ou '(dp 6tTT7]v dfi'(riaa.xo t-/]v oiaipeaiv; zote }xsv -|'dp auvazToixsv/jV 

Toi? T£Tpaatv £l'8£atv tou auv£/ou? iT^ot^Tjaev ty]v -x- * * 1 tit. inserui (cf. p. 84,15) 2 eti oe Arist. scriltas 8daiv <e;(£iv> (cf. v. 10) 

IG IX^yofxev] p. 88,28 17 -6] ■zia M 18 pr. t6 iusor. Keil 20 t6 addiiii 

fiTroo Arist. 24 ttj rpoTEpcn^a dTroptav] t^ TrpoT^pa ir.opiot, M (<"f. p. 83,36) 

31 post t))v lac. bignavi 92 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. p. b^SS. ^11] 

p. 5a38 Kupia>c os -oaot uova Tauxa Xs^sxat ta zlp-^\iiv(x. 

'EvTsu^Ev STTi xi^v Tptxr^v oiaipsoiiv [xsxapsprjxsv, ttjv te xaO' auTo 
xal xaTot oufiPspT^xo?, xoi cpyjaiv oTt xa^' auTa Troaa saTt Ta stpyjfisva, 
orov eTTKpavsia, Ypafxtxrj, atoiia, to'zoc, xaTa aujxj^epTjxoc os Troaa oFov t6 
5 Xstixov xat 6 ypovoc, 

p. 5''11 Top os -oaip ou6s'v saTtv svavTtov sTtt jjisv *,'ap Ttbv dcpto- 
ptafxevouv cpavspov oti ouosv saTtv svavTtov, oiov T<i) otTrii^ysi r^ 
TpiTTifjj^et r^ T"^ STTtcpavsta r^ toioutw xtvi" ou5svi Yap auTwv saTi 
Ti evavTiov, st iir] to ttoXu tu) 6X17(0 cpat'yj Tt? stvat svavTtov tj 
10 t6 fxs^a T<o fxtxpto. TouTcov 6c ou6sv saTtv Ttoaov dXXa zpoc; ti. 

'A-ooouc 6 (ptXoaocpo? lotov sivat tou Troaou t6 fxrj^EV exsiv svavTiov 
xat -('tYVtuaxcov sx Ttov Tispi Tr,s ouatac Xoyouv ou fxovo) touto u7rdp)(Etv 
Ttp TToatp, pouXsTai vuv svTauOa C^jtTjaai ei TiavTt uirdpyst icoaip rj ou 
TiavTi [touto 6& 1 57jXov6Tt]. xat TrpnjTov fxsv auvriYopst 6'Tt ou TravTi xm S^"" 

16 TToatp UTrdpyst, dXX' £7:st6rj rj auvr^-jOpta xs/pr^Tat Ttp ts [itxpm xat Tip 
fx£-cdX(p xat T(p TcoXXtp xai Ttp oXt^tp, cpspE tout(ov T(bv 6vofxdT(ov aacpvj- 
vstav 7tofif]a(op.e9a. 6tTTou ouv eI'6ou^ ovto? tou TroaoiS, (b; stfpyjTat, tou 
fxEv auvE/ou; tou 6£ 6i(optafXEvou, stti piev xou auvs/ou? cpspETat t6 fxsya 
xat t6 fxtxpov, sTTi 6s tou 6t(opiapLSvou t6 ttoXu -/ai t6 6X170^. t6 6£ 

■20 eXottov cpspsTai xat et:! tou auvs/ou? xat STrt tou 5t(optafx£vou, xal 6i6Tt 
fxsv dvTtxstTat T(p xoXo^cp, cpspETat £::t tou auv£-/ouc, SiOTt 5£ dvTtxEiTat 
T(5 TrXetovt, cpepeTat izt tou 6t{optafx£vou. dXXd dTropouat Ttvs? rjpi.iv su&£(oc 
6uo Ttvd? diroptac, zp^LTov p.£v X£-j'0VTe^ oTt si t6 fxs-|'a xai t6 pitxp6v 
STTt Tou auvs)(otJs cpspsTat t6 5£ TToXu xat oXi-cov sTrt tou 6t(optap.Evou, ttw? 

•25 t6 u5(op auv£/E? 6v Xs-copiev ttoXu. 7rp6; TauTrjv tyjv diropiav 6uo Ttvd? 
ETrtXuasts 7rpocp£pop£v Xs-covte?, p,tav fx£v oxt to u5(op ttoXu X£-CETai, rj 
StoTt n{j £7rtvoi'ci ^iatpsiTat st? xd6ou? r^ 5t6Tt iTotpiov saxtv Trpos otatpsaiv, 
(b? dv(oT£p(o sXe-cop-ev. 6£UT£pa dTropia* tivo; /dptv t6v /povov auv£/*?j 
ovTa 7roXuv X£-j'op£v Ttp Tou 6t(optap.£vou 6v6p.aTt; xal 7rpoPaXX6p.£&a 

30 TrdXtv Trjv auTrjv zal £7ri TauTr^s Tr^ d^ropta? Xuatv, Xe-covtes 6'ti 5uvaT6v 
-/ai t6v /povov £v ETctvoicx Statpsiv zh svtauTOu?, "Ajp.spa; ts xat £p5opd6a? 
xai fxrjva; xai (opa;. dXX' sTrEt^rj Ta? d^ropta? ETTEXuadpE^a, cpEpE C/i^^vj- 
atop-sv Ti? rj ot.hia t^; dTroxXrjpcuasojs "ou Xs-csaOat p£v t6 auvE/k? tou 
6v6p.aat | tou 6t(optap.£vou t6 6£ 6t(optapsvov fxrjxsTt toi? 6v6p.aat tou 84 ^ 

35 auv£-/ou?. cpapsv TOt'vuv oTt i7rEt6yj Ta auvs/rj 6uvaT6v xat 5t(optapL£va 1 TauTtt |x(5va coll. Arist. G eti tw tzocu) Arist. (cf. p. 90,14) ^Tit pev] 

dTTEv M 6. 7 cJcpoptaf». M 7. 8 t6 StTtTj/u rj TptTirj/u M 8 Tuiv toioutwv 

Arist. ouSev yctp ssTtv auToT? £v., zl [xrj apa Arist. 10 xdiv 7rpo'c Tt Arist. 

12 U7:«py(£tv] brAp/ti M 14 toOto 0£ orjXovoTt delevi 15 xotl Tip] te xal M 

16 t6 7roX'j M '28 avtuTepiu] p. 77,5 Xi-(o\i.z') M 29 ttoXuv] ttoXu M 

6t(op.] Ttpoottop. M OLYMPIODORl IN rATEGORIARUM c. G [Arist. p. 5bll] Of^ 

sivat, ta oe 6i(opta[X£va ouos-jroxs slvat auve/Tj. ota -outo xa (jisv osyeTai 
TYjv ovo[xa(3tav lou etspou xa oe ou Sej^exat. 

AXX' STTitSTj la T(ov 6vo[xaT(ov txavw; ■/jjxiv reTroXuTrpaYfxovr^tat, cpspe 
eirl t6 1$ ^pyji^ ai'aSpa'p.cofxev auTTjv ttjv auvr^Yopio'^ 'ApiaTotsXou? Tispt- 
5 dsixsvot iV txs'50). XsYci Tot'v'jv oTt ou TCavtt Tcoato uTzdrj/ei to [xrjosv s/stv 
£vavtt'ov ota to [».rjts Travtt auve/ei toijto uira'pj(etv [x-/jtc -avtt ottopta^xsvto' 
toou '(ap xo [ii'((x y.at to [xtxpov srt tou auvej^ou? cpep6[x£vov evavttov sait, 
xat to r.oXh xat to oAqov STit toa ot(opta[xs'votj cpsp6[xsvov svavttov sattv. 
st os touto, oux spptotat to auooousv totov tou zoaou. tautTjv tr,v auvr^- 

10 yoptav 7rpo{)E[X£vo? xat t7]v Xuatv aut^c £Tra'"j'st 6t' svata'ascoc xat avtt- 
7:apaata'as(os. (ov r; svata!atc totautr^v syst a.Y^oYVjV. aX/.' sTrsi67j i'6tov 
svata'as(o? to [xr^ostxtav /(opav 6t56vat zq aTiopta diX su&soj; sx pai)p(ov 
taut/jv avsXsiv, touto xavtau&a Troist* su&s'(oc '(drj cpr^atv ott tauta ou6s 
roaa' sattv ta '(dp uoaa xa&' auta satt, ta rrpostpr^^xsva oux siatv xa»)' 

15 auta', ta 7:postpr|[x£va apa oux sfatv roaa'. xat r69sv touto ott ta Tioaa 
xa{)' autot satt; touto sattv Titatouaaadat sx tr^? £vspY£iac* 6i' ouosv Yotp 
£t£pov out£ tYjv '(p(x\i[ir^v ouT£ tr^v £i:tcfla'vetav out£ to aai[xa outs tov 
toTCOv TToad XsYO[X£v slvat, zi [xtj oti xaft' auta' sfatv Troaa', xat ou 6t' aKko, 
OTTOTS xat t6 Xsuxov xaTa au[xp£prjx6; eXeYO[xev sTvat 7roa6v. | 7r69£v oe SSr 

20 6-^Xov oTi TauTa oux ea-t xa&' auTot; cpa[xev oTt e^ fjaav xa&' auTcz, oux 
av t6 fxEYa eXoYo^xsv [xtxp6v out£ to [xtxpov [xsYa, outs TraXiv t6 ttoXu 
oXiYov outs t6 oXtYov ttoXu. vuvt 6e xat to [xtxp6v [xsYa Xi^^oiisv xai t6 
[XEYa [xtxp6v looh "^dp t6 [xsv opoc \ii'(a ov [xtxp6v \i'(o\izv Tzph^ Itspov 
opo? auT6 T:apaPa'XXovT£i:. 6[xot'(o; Tra'Xtv xat r/]v [x£Ya'Xrjv xs^Y/pov, tou 

25 opou? -avu [xtxpoTaTYjv urap/ouaav, fiEYaXrjV TauTr^v Xeyo^xsv 7rp6c Tot 
6[xoY£v^ dcpop(ovt£C. 6[xot'(0s ouv xat t6 -rroXu Xsyo[x£V 6Xiyov xat to 6Xt'Yov 
TToXu* t6ou Y^^P '^''^^* ^^ '^'(i ^'^^-t 6XtY0Ui; 6'vtas rroXXou; Xsyo[X£v, dcpopoivtE? 
Trp6? tou? sv t:(j oixta. ott os tauta oux statv svavtta, o£txvu[X£v ix 
t£aadp(ov ttv(ov £7rt/£iprj[xdt(ov, (ov t6 TrpwTov satt xotoutov axoTri^ato^xsv 

30 to Totov t(ov £vavtt(ov xat t6 totov ttov 7rp6? tt, xal 8 6dv Totov dp[x6Cst ~ 
touTot? Toi? ovotxaat, Xsxtsov lOiov saTt t(ov Trpo? Tt to ouvuTrap/stv te 
dXXijXot? xai auvaTraYea&at, T^tov 6£ toiv Evavtt(ov t6 [xiQtE auvuTrdpyetv 
fXTjTE auvucpiaTaaSai dXX^i^Xoi?. et ouv t6 [xEYa xai t6 }xixp6v xai t6 iroXu 
xai t6 6Xt'Yov t6 l'6tov l/et tuJv 7rp6s Tt (Tauta y<^P ^l^^ XeY^Tat* t6 y^P 

35 }x£Ya Ttv6? iaTtv \ii'((x., [xtxpou 6rjXov6Tt, xat t6 7roXu ofxottos tivoc eartv 
7roXu, oXtYOu ^r^XovoTf xat d[xa 8^ ouvucptaTavTat* 6uvaT6v Ydp, («s £6£t- 
cafxEV, To auTO Etvot [xsYa xat [xtxpovj, to oe totov t(ov svavTttov oux 
eyouot (ouvucptOTavTat '(dp xai ouvu^rdpyouot, xatrot t(ov Ivavttcov | [t(ov] 85" 
o6)( o5t(o PouXo[X£v«)v), oux dpa TauTa ivavTt'a laTtv, dXXd Trpos Tt. 

40 6EUT£pov l7rt/£iprj[xa" s? t6 }X£Ya xai t6 [xtxp6v xat t6 ttoXu xat t6 okqo)/ 
ivavTta etatv, Itt 6£ t6 \ii'(Oi sx TroXXoiv txtxpuiv auYxsttat, supsi)r]astat 13 TTOiet (super.scr. rj) M oiixe] oyoi M 19 ^X^yoixev] p. 89,3^ 21 ^X^yiofxev M 

38 TiLv delevi 39 TctiJTa] -rouTO M 94 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 6 [Arist. 5^11] 

Tt ic svavTtcov auYx£i;i.svov, ^Tisp iaxlv dSuvaiov. xai stceiotj xa [Jiev 
IvavTta cp&apTixd eiaiv, Ta os ,u-£p>i aucJTaTtxd tou oXou, TauTa oe uTrsde- 
jis&a £c £vavTi'ajv sTvat, ^oii^r^az.TOL'. t6 cp&apTixov ausTaTtxov Ytvojisvov 
evTauOa, 07:ep dToirov. 6 auTo? os Xo-i'o; xat iv:\ tou koXmu xai oXqou. 
5 TptTOv £Tcty£tpr^[ia* £t t6 \ii'(a xat t6 tjLtxpov xai t6 ttoXu xal oXtYov ivavTta 
£aTt'v, £7:£t 6uvaT6v t6 auTo TrpaYfia, (b? £§£i$aa£v, xa^d t6v auT6v j^povov 
xat [xsya £tvat xat atxp6v T:p6c aXko xat oKKo, waKsp xs^j^pov XEYOfiEv 
T:p6? }i.£v Td bao^evri li-^-cdXrjv Tipo? 8e t6 opo; {xtxpdv, supE&r^asTat t6 
}iixp6v, ei TU)(ot, T^ t6 (j,£ya ouvdfievov ev to) auTtp /povoj Sv exaaTOV ev 

10 TravTi TtpdiciJiaTt xaiv evavTiaiV osxTtxov. TeTapTov e7rij(et'pr^[xa' st t6 (leYa 
xal t6 }xtxp6v xai t6 ttoXu xal oXtYov evavTta xaTa t6v auT6v yrpovov, 
eupeOr^aeTat ti eauTto evavTtov, OTrep aTOTrov. 

'Hfxoiv ouv otd Teaadptov eirt)^eipr^[idTa>v ostcdvTOiV oTt t6 [xe-j^a xal 
t6 (itxp6v xat t6 ttoXu xat t6 oXiyov oux eaTtv evavTia, ttu); 6 fl^ujTtvo; 

15 cpTjat xat auT6; Se 'ApiaTOTeXr^; Iv toi? MeTa cpuatxd t6 [xtxpov xai t6 [t-i'(oi. 
evavTia sivai; cpa[iev ouv oTt djicpoTepot oi Xo-^oi xaOeaTTjxaaiv dXrj&eu* 
Iv (xev ",'dp 8uo uTtoxstfievoi? ovxa t6 \>.i-(>x xat t6 jxixpov oux efatv ivavTia | 
dXXd irpo; Tf bI ^dp TauTa Iv 6uo UTrox£i[xEvot?, Td 8e ivavTta Trept Iv Sfir 
uT:ox£i[xevov \id'/ov'an, or^Xov OTt TauTa oux eaTt evavTra. oTe uev ouv efatv 

20 ev ouo uTTOxeifxEvotc, oux siaiv svavTia oikkoL Trpo? Tt. ots 6e h kvl utto- 
xet[xevu) OiojpouvTai, tout' eaTtv au$r^at? ovTa xat [xettoat^, tots svavTta 
laTiv saTiv ^dp opoc [xev Tr^s auc7jaE(u? t6 [xEya, opo? os Tr^? (xettoaeu)? t6 
(xtxpov. TauTa toi'vuv ivavTia laTtv, ETTEtOTj xat (tj) auSr^ai? xq fieitoaet 
IvavTta- r^ •(o.p aucr^ai? xat rj [xetwai? 6o6? eaTtv im t6 [xtxpov ts xat 

25 [xe-^a' (ov 5e at oooi evavTtai, toutojv xat Td TrepaTa evavTta* t6 dpa [t6] 
(iixp6v xal t6 (xEYa ivavrta Efalv (o; TiEpaTa 6'vTa au$v^aeu>s xat [xsKoaetos. 
Tt ouv ou 6uvaT6v dXr^Osusiv t6v 7rpox£i'[x£vov Xo^ov; cpa[xsv OTt vai, ou)( 
■fjTTov 5e xai t6v ev t-(J Met^ Td cpuaixd etpTjfisvov t6 ■(dp iii'(oi xat t6 
(iixp6v, (oc etpr^Tai, ev evt uTroxetfievtp 6'vTa oux eiatv evavTta* t6 '(ap 

30 (ie^eOo? Tou [iixpou Tto tieYeOet tou (ie-j^dXou oux dvTt'xstTat. dXX,' st dpa 
Tj Ev TOUTOts Osu>pou|X£vrj au';r^at; x^ [xEttdaEt IvavTta £aTt'v 7] 8£ au^rjat? 
xai (x£t'(oat? oux sart Tcoaov dXXd ttoiov, uiq ^Et/Or^asTat ev toT? Tcept tou 
Tiotou XoYOt?' £v Trotoig dpa rj IvavTitoats xai oux Iv Troaoi?. r; os E'XXEt(];t? 
xal rj TrXsovscta £vavTt'a* TouTtov ^otp xd [xsYeO/j }xET£j(Et. (SaTE xat autd 

35 xaTd au[iPePr^x6c Ivavria (o; (ieT£)(0VTa Tuiv IvavTttov, &cn:ep xat t6 dprtov 
xat t6 TTsptTT^v cpa(i£v sivai svavTta* dpt&}i6? 7dp dpidfitp oux eartv evav- 
Tto;, dpTt^Tr^? 8e ^reptTTOTr^Tos | IvavTta laTt. xat 0(xu>? cpa^xev t6 dpTtov 86* 
T(j) TreptTTti) IvavTiov etvat (o? oexTix6v Tuiv ivavzioiv. 

AXXd dTTopouat tives TidXtv Xeyovte? oti Iv To^rti) laTtv -/j tou Tioaou 

40 evavTioirj;' cpacl 7dp OTt 6 ^67:0? Ttoaov, 6 tottos ej^et IvavTtov, Iv 

4 TToXv) M (cf. p. 92,16) 14 ttXotTvos M (cf. Enn. VI, 3,12 p. 627) 15 Iv toIs 

Metd cpua.] A 6 p. 987b20sq. 23 ^ acididi 24 pr. ■^;] d M 24. 34 ydp] 

U M 25 t6 delevi 30 dj /^ M 37 Sfxio;] an ouTUJt? 40 ante iv 
suppleveris auva'Yexat OLYMPIODORI TN CATEGORFARUM c. 6 [Arist. p. 5^11] 95 

xptT(p ayri\LOiri x\ uosov i/ei svavxtov. pouXojxsvoi Ss Ssi^at oti sv totco) 
lcjTiv 7j EvavTioTr^c, x£)(pr^vTat auXXo^iajxu) TotouTO)* to avu> xat xaTU) Tcoaov 
xat TouTO ostcu)fi£v 6t' ETspou auXXoYtSfiou Sy^ovTo? ouTU);' t6 avu) xat 
xa'Tu) TOTTO?, 6 tot:o? Ttoaov, t6 apa avu) xat xotTU) 'rroaov. uo&sv 8^ ra'Xtv 

5 t6 avu) xat xotTU) svavTiov; 7ra'^tv xavTau&a sTspo? at)XXo7ia[A6; to C^jtou- 
[xEVOv Tjfxtv 7raptaTU)v t6 avu) xat xoctu) ~X£taTa otsaTTjxcv, t6 TrXsraTov 
Stsatrjxo? svavTtov, t6 otpa avu) xal xaTU) svavTta. xat outu)? [xsv 6 auXXo- 
•/tap-o? TtpoT^X&sv ostxvu; OTt £v TOTCtp saTt Ta svavTta, irpo? toutou^ cpafxEv 
oTt susto'») To avu) xat xa'TU) StTTov, t6 |xev cpuast t6 oe Olasf ouast 

10 [ikv avu) xat xa'Tu) Xs^STat xal f, 715 xat 6 oupavo?, Osast Se u)? otxo? 
8uva'[xsvo? rpo; oilko xal aXXo 7rapaXau.pav6|X£vo? sivat xat avw xat xa'Tuj. 
Troiov o'3v pouXsaOs avu) xat xa'TU); t6 cpuasi r^ t6 Osast; st [xsv ouv t6 Osast 
PouXsaOs avu) xat xotTU), TauTa oux statv svavTia, txKKa izpog Tt* SuvaTov 
',ap t6 auT6 ETTt Tou Osast avu) xai xa'TU) Xs-j-saOat. TauTa Totvuv Tipo? 

15 Tt Etat, xai oux IvavTta. st 8s [xt^, supsOr^aovTat Tra'vTSS 01 Xoyot ap[x6- 
CovTs? km Tou [tixpou xat [ie'(dkoij. st os csuast pouXsaOs avu) xai xa'TU), 
0? TotouTOi TOTTot oux sfatv EvavTtoi auTOt xaO' lauTous, (dXX') | IvavTtwv 87r 
au)[xotTU)V SsxTtxoi* OUTU) t6v avu) T^Tiov SsxTtxov sivat Tou T:up6? XOU90- 
TotTou 67rotpj<ovToc XsYotxsv, t6v 0£ xotTU) 0ExTtx6v sivat T^s 7?^? u)? Sapu- 

20 TotTrjb. Sr^Xov ouv oTt 01 auToi t^ttoi oux statv cpuatxot t&v svavTiwv xaO' 
sauTou?, dXX' st apa Xsyoivto svavTta, ot^Ti lvavTiu)V au)[xdTU)V stat osxTtxot', 
Xe^u) 07] TTupo? xai ^f^?, TouTou X°'P'^ Xs^ovTat. dXX' Tau)? Ipsi Tt; OTt 
xai ouTot 0? TOTTot, To dvui xat xaTu), Ivavtta sfatv u)? TrXsTaTOV StsaTr^xoTa 
dTi' dXXi^Xwv. TTpo; touto cpa[xsv OTt oux auTot svavTtoi statv, dXX' rj 

25 otdaxaai? t; [xsto^u toutwv ouTot "/dp u)? Toiroi oux statv £vavTt'ot, dXX' tj 
fxETaru TouTu)v, u)? EiprjTat, 8tdaTaats laTtv Evavtia. yj Se 8ta'aTaat? oux 
laTt Tioaov, dXXd Trotov. Iv TrotoTs dpa tj ivavtt^Tr^?, (SaTrsp eXsyo^xsv xai 
liri Tou [xixpou xai tou [XE^dXou [xfj TauTa Ta [xeysO/j IvavTia sivat, dXXd 
TTjv irotoTrjTa tyjv sv auToTs, tout saTt ttjv aucrjaiv xat xrjv [X£t'u)atv. xat 

30 sTtt Tou dptO[xou (uaauTU);. ETrstorj Ss Ta t-^ cpuast TrXsTaTov StsaTrjxoTa 
EvavTia sTvat sXeyo^xev, otov oupavov xat -j'^v, IvrauOd Ttvs? 7sv6[xsvot 
PouXovTat SsTcat u)> ou TrXETaTov 8t£aT"/jxEV dXXvjXwv 6 oupav6? xai f^ 7^. 
xat ouToi x£)jpr^vTat Xoyu) toioutu) xat tpaatv oti t6 TrX^TaTOv ot£aTr^x6; 
iTTiTaatv ou Mysmi' zi oi5v fj 7^ tou oupavou TrXsTcTov otsaTr^xsv, ttu)^ 

35 XE70U.SV £Tt [xdXXov diTEj^Etv Tou oupavou t6 fjfitacpatpiov t6 ut:6 "jrjv; Trpo^ 

TouTous cpa[x£v oTt ou ^sT Tsp.a)^iC£tv t6v oupavov, dXX' oXov u)ij oXov Osto- 

psTv auTOv oXo; 7dp 6 oupavo? £Trt TrXEtaTov 8t£aTrjx£ t^? ";^?, xat ou t6 

pEV auTou [laXXov otsaTrjxs | t6 8s f|TTov. 87* 

EfTr(ov "youv 6 cptXoaocpo? TrdvTa Ta sv toutci) fSiu) C>jToufx£va, fxsTstotv 

40 iTrt t6 TsXsuTaTov i'8tov, tout' laTt t6 i'aov te xat t6 dvtaov, lcp' 10 t6v 

1 Ti Ttoaov] -zU xdTto; M 7 SteCTrjxo?] 5iEaTr]x^vai M 12. 13. IG poiXeadat M 

15 eOpeST^acuvTat M 17 iXK inserui 20 cpuatxol] an cpuaei? 21 dvavT^a] 

an ^vavTfoi? 27 ^X^yof^ev] p. 94,31 31 iX^yofxev] v. 10 33 ouTot] 

06 M 40 T(L TeXeuTafu) M' 96 OLYMPIODORI IN CATEGORIARDM c. fi. 7 [Arist. p. 5i>ll. 6^36] 

Tept Tou Tzoaoo xctTaTrauei X670V. Tpttuv ouv ouatwv avTtOeaetov, TauTou — 
Oatepou, laou — aviaou, ojxotou — avofjotou, to «jiev TauTov xat dccTepov 
It:! oustac cpepSTat, t6 Ss o[ioiov xat av6[i.otov =7:1 tou rotou, to oe taov 
xai aviaov s-t to'j -oaou. ea/ev ouv -apooov touto. tout' eoTt t6 t'aov 
5 xat aviaov. 7.7:6 tou T^poJTou tStou. tou xaTa[xeTp£raBaf Ta ^ap jjieTpou- 
;j.£va T| X(5(i); ueTpouvTat xal /.e^ovTat etvat laa, r, aviacoc y.ot}. y.i^^ovzai 
a.nsa. tzvo: ouv touto t6 totov, t6 taov xat avtaov. totov aTroSEOtbxe tou 
7:oaou; *? * * Tot ^txp 7Tp6c Tt oux s/et tStav uXyjv, d).}.' cupiaxsTat xat 
ev ouaiatc xat sv 7:otor?' sv pisv ouv ouatatc (uc 6 T^aT^rjp xat 6 ut6?, sv 

10 Trottu oe (o? ots etrcoptsv ofxotov xal avoriotov, sv iroam Ss to: ots siTTOfisv 
laov (xat) avtaov. st -j'ouv sv 7:a'aats Tat? xaTr^Y^P'^'^^ £upt'axsTat, ouoev 
aTOTOv xai vuv TauTr^v suptaxsailat tyjv xaTrj"(optav sv to) i'a(p xai avtaii). 
xot xaXoic 6 ' iVptaTOTsXrj? 7:apacpuaot sotxsvat Ta 7:06? Tt st7:sv ev toTc 
'Hdtxoi?. tbc sv 7:a'aai^ TaTc xaTr^Yoptatc OetopouiJLSva. dt/Aa a7:opouatv 

15 su^etoc" si Tou TToaou Totov saTi t6 i'aov xat avtaov, ttu)? yj [lova; XsysTat 
(o? et? ouo 7j(jLt'aea xaTausTpoujjtsvrj tj^ouv i'aa, (t'avj {isv), aviao? oe ou 
Xs^eTat; TTuic t6 ar^jjistov xat t6 vuv outs Taov Xe^^Tai out£ avtaov; TauTa 
Yap jxepyj {jltj ejfovta ouSe | oXtoc xaTaijiSTpstTat. 7:p6; TauTa 8uo Ttvot? 8 
aTttXuasi? 7:popaXX6p.£0a, fjLt'av [xsv xotvTjv Ttov Tptoiv, aXX/jv hh. ?8t'av t^s 

20 [xovotSo;. xat sOTtv r; [xsv xotvrj auTrj' OTt TauTa oux siatv 7:oaa, aXX' 
dpj(ai 7:oa(ov, -fjfx^r? 8e ou 7:ept dpj^ojv tou 7:oaou otaXeYoixeOa, dXXa TTspt 
auTOu Tou 7:oaou. 7:£pt (ol) Tr^? (xovdSo; ooLiikv oti ouSev (i'T07:ov Taur/jv sic 
laa [xsv xaTapsTpsiaOa'., sic dvtaa 8s [xrj xaTa^xsTpsTaOat* 6 ^dp 'AptaTO- 
TsXrjc oux siTre 8eTv Tzdvxoi^ -a 8uo zyeiv t6 7:oa6v, tout' laTt t6 i'aov 

25 xai t6 dvtaov, dXX' r^ touto r^ sxsTvo. st 8£ touto, ouosv dTOirov xai ttjv 
[xovdoa stc i'aa [xsv xaTa^xsTpsTaOat, eh dviaa os [xy] xaTa[xsTpsTaOat, ot6Ti 
oux aivd'iY.ri t6 7:oa6v a[xa Ta ouo e/stv, dXX' t] touto ^ sxeTvo. touto 
7:Epa? TTjC 7:pox£t[xsvrp Ostopiac xat T(ov 7:spt tou roaou X^^tov. oux £7:e;- 
r^XOatxev 3£ Ttp pr^TO), srsi87j rdvTa xaXwc otvjXOafxsv sv t"^ ot£;68(i) ttj? 

30 Oecopiac. (0£(opt'a xy'.) 

nspt T(OV 7:p6? Tt. 

p. 6a36 np6s Tt os Ta ToiauTa XsYSTat, oaa auTa drsp iaTtv 
ETEptov Eivai XE^ETat, v^ orwaouv dXXtoc rpo? STepov. 

35 'EreiOTj revTs rapaxoXou07][xaTa srsTat toTc rpo; Tt, t6 XsYsaOat, t6 3 in\ (ante ouata;) iter. M 5 xaTa(xsTp^a&ai constanter M 8 lac. signavi 

10 et7:o[j.ev (bis) M Ofxotov — eiTnojxev nunc paene evanida suppl. in mrg. M^ 

11 xal avwov] dvfaou M 12 -/aTTjYoptav] otacpopdv M 13 iv toTs 'HStxots] Eth. 
Nic. A 4 p. 1096 a21 16 larj jxev inserui (cf. El. p. 200,20) ou superscr. M^ 
18 5X(o; supplevi: IV fere litt. evan. M 22 Si adciidi 29 pr^xw scripsi: 
aviTcu M 31 tit. inserui 32 an repl zo'j Tip.? (cf. p. 97,34) OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 6 »31] 97 

Siootdxsa&ai, x6 etvai, xb ysvo? sTvat, t6 auvaptOiieia&ai xar; xaxTjYopiai;, 
taa'pt{}}j.ov xat rjjxet? xtjv Ci^^ri^iStv ■irot/jatotjLS&a' otoxi [xsv Xs-jovxai, Ci1"tq- 
auijxcv X7]v atxtav x^? £7:tYpa(p9jr, otoxt ok otoa'axovxai, CTjXT^acuasv xtjv 8ta- 
axsuTjv xwv Tcpo? xt, 1 otoxt 0£ staiv, xTjv xouxtov u-oaxaatv -oXu- 88^ 

5 TrpaYfiOVJjatoacv, otoxt Ss ^evrj statv, dvaYxaiov xa xouxtov stovj [xaUstv, 
otoxt 8s auvapii)ij.O!jvxat xat? xax-/i"j'opiat?, xtjV X7'$tv ^■'"/"i^/atoasv. dcp' tj; 
xat T"/)v dp^TTjv T:otTjatotxEi)a. otacpcovst xotvuv 6 'AptaxoxeXrjc satjxti)* sv 
[xsv ^ap -z^ aTrapti^fxr^ast xtov xax/j-copttJuv x6 -otov xo-j ■Trpoc xi -posxa^sv, 
vuvt os sv rri otoaaxaXt'a x6 rpo; xt xou -otou. -o&sv ouv; tpaasv (o; 

10 ouosv dxoTcov okou {xsv -dp d-aptOaTjatc '}tXTj TjV, £tx6c t^v ■KpoTj-j-sTa&at 
xd xai)' auxd xtov sv a/sast, xal otd xouxo ■KpOTj-jStxat x6 T:ot6v xou rrpoc 
XI* oTiou 0£ oioaaxaXta utttjP/ev, otd xiaaapac atxtac if)vaYxda8rj x6 -po; 
Ti irpoxdcat xou rotou. xat Ttptoxir] jxsv saxtv atxia auXT^* STrstOT) ■jrspt 
Tou Tioaou otaXE^yofxevo? xot3 laou xal dvtaoo ijxvTja&yj, x6 ok i'aov xat dv.aov 

15 xtov Ttpo? xt, xouxou /dptv [xexd xo Troaov t6 rpo^ Ti £7:7]"ca-j'£v. 6suT£pa 
aiTia* STTstoTj ■koXu; t^v 6 Xo^os £v tio Troato, (ots) tcov rpo; Tt iavT^aOTp 
iva [iri £Tci TToXu dvT^xoou? vjjxd? toutojv edayj, toutou '/d^^v euOito; }X£Td 
t6 7:006^ 7rp6 Tou TToaou T^ijv (t(ov) 7rp6? Tt StoaaxaXtav 7rpo£i}£To Xrcstv. Tpi^Tyj 
atTta* £7r£t8"}] xd Trpoc xt ou6£(xtav £/ouatv uXt^v xat sv Trdaat^ tpatvovxat 

20 TaT? Y.azriYjp{o.i(;^ xat oti stxTrsatjjv iv Ttp Ttoato Tauxa iotoa^sv, fva ix-/) 
paoito; xai £v toj Trottu TrapaTrsaojv Ta auxd oiod$if| Tjadc, xouxou /dptv 
xou TTOtou (xd) 7rp6; xt rposxa;sv. xsxdpxirj aixt'a" s^rstOTj llptoxaYopstoc 
■?jV 66?a xat xy;v TrotoxT^xa xtov | 7rp6? xt stvat, Tva \ir^ xdxstas -jSvoasvot 89'' 
xal x^/jv X(ov TTpo; xi cpuatv d"(voouvxs; uy] ouvTjBtoasv xvjv xouxtov 66;av 

25 7V(ovat s^xs dXTyi)'}]c st'xs tj^suOTj? u7rdp/st, Trposxa^s xd 7rp6s xt 6 tptXoaocpo?, 
Tva [x-Tj x-(i d-(vota autx^T) d7raxT^H7)vat Tj<xd?. sv xouxots x6 7rp(ox6v saxi 
xs'idXatov, sv (0 xtjv xdctv sCT^xii^aatxsv. tpsps os Xot7r6v STrt x-rjv ETri^patpTjv 
dvaopdatojxsv. laxsov oxt Td asv Ttov dp/atoxsp(ov ^t^Xta Ilspt xou 7rp6; 
xt S7rt'(pd<poua[, xd os xtov vstoxsptov Ilspt xtov Trpo? xt. xat at ouo STrt- 

30 7pacpat £/ovxat Xo^ou' £7r£t6-}] ^dp £v toT? Trpoc xt txia saxlv y) a/iatc xat 
otdtpopa xd o£;d"xsva xt]v a/satv, xouxou /dptv xat 6td'^op6? saxtv t; xouxojv 
£rt7patp-/j, xat 6td tx£v xtjv ayiaiv [xtav ouaav £7riYS"i'pa7rxat Ospt xou Trpo; 
xt, otd os x6 oidtpopa eivat xd os^dtxsva xt]v a/satv £7rt7£";pa7rxat IlEpi xuiv 
Trpos Tt. T/jxsT? os r^ svtxf £7ri"(patp-^ 7r£tai>to[x£v, otoTt dvaXo-^^T f^ tx£v a/iat? 

35 al~ioi Ta os u7ro6£;d[x£va tt]v a/iatv atTiaTtp. £i ouv iv Ttij atTitp xai atTtaTtp 
t6 aiTiov (xdXXov dvTtij-OTEpov iaTtv, e^xoTto; dxoXouQouvTS^ tuj svTt[xoxsp(p 
ouxto xal x^TjV s^rti-patp^Tjv TrotTjatoixsOa. £v xouxot; x6 SEuxspov saxt x£cpd- 
Xatov. xpixov saxtv (■?]) xtov T:p6; xt 6taax£UT]. xat cpa[X£v w; xptal x£cpa- 
Xaioi5 xat [x6vot; dTrapxi^st x6v rsoi xujv roo; xt X6-j'ov 6 cptXoaocpo^. xat 4 Tiuv] Tr]v M 8 7:po£-ra;£v] p. 1^26 10 eixco; M 12 y^vaYxaaSst M 13 £::£i5ti] 

^Trel oi M IG iroaoj] ttokI) M ote inserui £,avT)ai)7)] p. 5b28sq. 18 xdiv aiididi 
20 Tauxa ^ot6a;£v] TaOrrjV £Ta?ev M 22 Td inserui TipoeTa;.] Exaciv M irptuTayo'- 
peioi] TiuOay^pcio; (cf. El. p. 204,2) 27 IC^|TT)aav M 3(J [jLaXXov fort. eicias 

38 fj iuserui 

Comment. iu Arist. XII 1. Olymi). Prol. et (.'at. 7 98 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 6a36] 

TupoiTov [isv IvTiO/jai <|/£u8rj uTroYpacpYJv, Setitepov 8e xa TSta xoiv Trpoc xt, 
xal -piTov TYjv TsXeiav xat 6£Soxt[i.aa[xivir]v uT:oYpa'X)7^v. xat touto £ix6t(o;* 
ou 7ap PouXeTat 7j[xa? r^ «Trovr^Tt -^TOt dxoviTt £Tti Ta | dXY]i>£aT£pa dva- 89" 
YaYctv, dkka. 7rpo"j'U[jLvdC£i Tjfi.d? «j^euSsst arjrpiau.oiSi, xat Trpoxa&dpa? Tot 
5 ^eohri ouTto; IttI ttjv dXrjD^ StSaoxaXiav r^ixaq dvacpEpei. iv toijtoi? to 
TptTOV xscpdXaiov. 

TeTapTov 0£ C,riTri(S(ii\i.zv ttjv TouTtov uiroaTaoiiv. fsTsov oti otd^opo? 
-(•e-j-ovo oo^a itspt Toiv Trpo? Tt, xai ot [X£v irdvTa Trpo? Tt eivat ISoSaCov, 
dXXoi 0£ ouo£v eivat rpo? Ti evojitCov. Yjfxet? 8e IxdTepov iXiy/ovxe^ tyjv 
10 fj[x£T£pav o6;av stadYmjxEv dXr^i)^ utrdpyousav tou tujv ovtwv Ta [xev etvat 
-po? Tt Ta os [xrj £tvat irpo? Tt. xot ot [x£v Xsyovte^ TrdvTa eivat tojv 
Trpo? Ti x£/pryVTat 8uo Ttai Xoyoi?, oiv 6 [xev eOTtv (3uXXo-j'taTix6? 6 hk diro 
T^; £V£o-j'£''a; Xa[xpav6[i.£voc. xat 6 [xsv auXXo"^t(3rty.6? sart toiouto;* cpaatv 
oTt ridvxri Ta ovra at xaTr^Yoptat, ai xaTr^-copiat ■■(ivrj, Ta -(£vrj Trpos Tt, 

15 TrdvTa dpa rd 6'vTa 7rp6s ti. Tpo; touto cpaixev tjjxei? oti xaxw? £tpif]xaatv 
Ta? xaTrj-|'opt'a; -,'£V7j £tvaf Truj; -^dp PouX£af)£ TauTa? -^Evyj Eivai; dpa o)? 
"^evixd; a/iast; ouaa?; dXXd touto dTorov, dXXd -^Evrj Xe^ovTat «>? fevtxrjv 
dva6£;d[X£vot a/eaiv, xai oux ert 6ic auTat xai)' auTa? ^Evtxai oijaat 
a/£a£i;. auvd-j'£Tat ouv £x toutou Xo-^o? OTt Trdaat at xaTrj-j-optat ^svtx^? 

20 }x£T£/ouat a/£a£to?, xat oux etat t«)v 7rp6; ti, dXXd tyjv tojv upo? ti o/eatv 
£/ouatv, OTTEp xat r;[X£i? eXe-^o^xev Trjv uXrjv ToJv xaTrj-^opioJv uTroxeta&at 
Tot; Trp6? Tt. xai outo; [xev iartv 6 auXXo-i^taTtxo; X^-^os Toiv pouXo|X£vo)V 
irdvTa eivat Toiv Trpo; Tt. 6 8e diro t^; Ivep-^sia? Xa[xPav6[xevoc toiouto?' 
cpaaiv oTt To (xeXt xoX? jxev | ^Xuxu laTt toi? Se 7rtxp6v toi? [X£v -j^dp 90r 

25 u-j'tatvouaiv -(Xuxu TOt; oe ixTeptoiat Trixpov. 0[xoiujc xai Tpd/rjXoc TrEptaTspas 
ToT; [x£v cpatvsTat Xeuxo? xoi? oe cpotioc toT? oe [xeXa?. xat S^Xov £VTeu9ev 
oTt ouTe To [xeXt tStav eyet cpuaiv xai )(u[x6v oute 6 Tpdj^rjXo? t^? Tr£pt- 
OTepdc [irav l/et ypotdv. cpap-£v ouv Tcpoc toutou? ort TrpuJTOv [xev ouSek 
ex Toiv Trapd cpuotv xptvet, dXX' kx TuJv xard cpuotv. dXXu)? te Se xat ev 

30 auToTc ToT-; irapd cpuatv eOTt Tt? atTia dva-j^xdCouaa to fieXi toTc: [xev "yXuxu 
cpatvsaBai toT; oe Trtxpov toT? [xsv -,'dp xaTd cpuatv l/ouatv ^Xuxu doTt t6 
fxeXt ToT? 8e ixTeptuiat Trtxp6v doTiv, 8i6ti fj Oep[xaat'a tou [xeXiTo? dvaXuouaa 
T"rjv dvaTre}X7ro[xEvr,v toT? d-j^-ctot? X^^Xrjv TroteT t6 [xeXt cpaiveaOat Trixp6v. 
xat 6 Tpd/rjXo; Se TfjS TreptOTepd? auTo; [xev txi'av lj(et /potdv Trpo; Ss 

35 8tacp6pou? a^Trac ooxeT Trdatv [xrj Trjv auT-Jjv ey^tv ypotdv toT? [xev -yap 
xot' euOuojpiav opujaiv 6 auT6? dei cpatvsTat, toT? 6e xaTa dvTavdxXaotv 
dXXo)? dXXoTe ooxeT eyeiv yptofxa* ev fjXtm -(dp cpatvojxevo? eTepoi? ETspo)? 
cpaivETat rj 8td Trjv tcov 6p(ovT0)V Sidcpopov Olatv fj 8td xa^ xoo fjXiou 
dxTivas rj 8i' d'XXas TotauTa? atTta?. xat outio? [xev oi Xi^^ovxe^ TrdvTa 

40 elvai To)v Trp6s ti. ot 8e PouX6[xevoi [xrjoev elvai Trpos Tt Xe-youotv oti 

1 uTtoYp.] iTriyp. M 3 dxovtrl] dxovr]Tl M 14 alt. al xaTr)Yop(at in mrg. 

suppl. M^ 16 j3o6Xeo9at M 19 toutou M^: toOto M^ 20 etat] eciTt M 

24. 31 yXuxuv M 24. 31 yaf} ouv M 27 pr. o'JTe] ou5c M 36 otOuwpfav 
M': eu&etav (in mrg.) M- 6 a-jTOi] t' «uto; (sic) M OLTMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 6a3G] 99 

«utjet ouSsv eaxiv Trpo? xt, aXA.' £x xr^z TjjjLeTspa? eTtvoia? ^tvovtat xa tz^6; 
Tf rjfxsT? Y^P EitoVOTjsajxsv 03;t6v xat apiatspov, xat ou cp6cj£t es-iv. T:p6; 
ous cpafisv OTt ou [JLOVOV xaTa tyjv f,(jt£T£pav £TCtvotav -ctvovTat Ta Trpo^ Tt, | 
dkXoL xat cpuast etatv toou "^ap 6 [xev aTrXrjv xai t6 ^uap <puaei etViv oecta UOv 

5 xai aptaTepa'' 6iC -(ap 6 (lev aTrXfjv SeCto? laTt t6 0£ f^Trap dptaTepov, 
ouTtoi; £1 au[j.p-(j TauTa [j.£T£ve)(&fjVai t) [xf) outcos l/etv, t6 au(j.7rav ots- 
cpOapTat C<oov. S^Xov ouv evTeuOev ot» ou [xovov xaTa ttjV fj(j£T£pav Eirt- 
voidv laTt Ta Trpo? Tt dXXd xat cpua£t. dX^ojc t£ Se ei Sotjxev [xv] Etvat 
Trpo? Tt, oux laTtv ouSs 6 8Yj[j.toupYO?" 6 "cdp orj[j.ioupY(J!Jv oeorj[j.toup-cv][x£V(i>v 

10 ecTt or][xtoup-co?' TauTa 0£ tojv Trpo; Tt. £i ouv dvatpe&fjaeTat t6 upo^ Tt, 
oij(T^aeTat etXtxptvoi? fj Tipovota, xal irdvTa laTat ex TauTO[xdTou. xat auTo 
oe t6 £x TauTO[j.dTOu xivSuveuet dTroXea&at, el' '(e xat £v toi? ex TauTo- 
[xdTou "(ivo(j.£voi; laTt xat aiTtov xat atTiaTov TauTa ok -dXtv TtJuv Trpog 
Tf t6 -cdp aiTtov aiTtaTOu eaTtv airtov. ei ouv riki'(^ai\izv xdx£tvous <b? 

15 douvaTov Sv:o.vzoi. elvat twv Trpo? Tt, xat toutouc rdXtv 6(j.otu)s fjXr^ca^XiV 
to; d5uvaT0v [xrjO£v ETvai Ttov Trpo? Tt, ETriO£ij(&f^asTat TidvTa Ta ov-a xat 
£upe&r^ao[x£i)a [xrjxETt TTEpt Ttov irpoc; Tt C^/Xouvtes fj etaiv fj oux etatv, 
dXXd Trept irdvTwv tojv ovtojv of^Xov oTt fj fj[X£T£pa etad^ETat 66$a dXvji^fj? 
ouaa xai pipato?, fj Xrcouaa Ttov ovTuiv Td [xev Eivat tojv 7rp6<; xt Ta 8e 

20 [xf] eivat Trpo; Tt. 

nefXTTTov xat TeXeuTaTov xecpdXatov Ta erSrj twv Trpo? Tt, oexa Tot'vuv 
eial Ta £i'6rj twv Trpo? Tt, TauTOTrjs, dvtaoTrjs, ucpsats, xptatc, Trrjai?, 7£V£atc, 
[xeOe^i?, OEat?, dau[X[x£Tpta xat f^ Trp6c; t6 7£vo? dvacpopd. | xat laTt ^lr 
TauTOTrj? [x£v, (o; 0T£ £t'7r(o[x£v ' t6 i'aov i'ao) EaTtv i'aov'. TauTOT'/); 51 

25 XEyETat, 5i6ti (xf) irpo? £T£p(ovu[xov X£"C£Tat dXXd Trp6s auT6 t6 ovoita. 
dvta6T-/j? 61 EOTtv, (ji>; ote Eorto^xEv 't6 5t:rXdatov fj[xi'a£(o? laTt SnxXdatov'. 
ucpeatc 6£ eaTiv, (og ote £iTr(o[xev ' 6 d'p/(ov dp^o(x£V(ov iaTtv dpj^tov' • 

OEl "ydp UTrO^EP/jXEVat TOU^ dp)(0[X£VOU; T(p dp/OVTt. xpiats 8£ laTlV, (JUs 

0T£ £t'Tro>[x£v ' fj £TrtaTY][irj Tou ETrtaTrjTou laTtv £TrtaTv)[xrj'. Tr^ats Se laTtv, 
30 (Os 0T£ eiTrtofxev 't6 Trotouv zh t6 Trda/ov Trotet'. [xsOEcts 5£ lariv, (Os 
oTe eiTr^ofxev ' t6 [xeTE^ov (xeT£j(0[x£vou [x£T£j(et' . "c^^S'^'?^ <^» ^'"^* et'Tr(o(j£v 
'6 TraTfjp utou TraTTjp'. Oeat? 5£, (bc ote enroj^xev 't6 oe^tov dptaTEpou 
Se^.ov'. dau[x(xeTpi'a 6£ lartv, (Os ote £rTr(o[xev ^t6 dSuvaTov £?; t6 Eivai 
d8uvaT0V et? t6 opaOfjVat' . fj 6£ Trp6^ t6 "cevo? dvacpopd, (o? OTe eirr^o^xev 
35 OTi fj [XEV "i'pa[X[xaTixfj auTrj xaO' eauTrjv oux laTt tojv Trp6? Tt, dXXd 
TrotoTrj? <]'t>)(fj;, Trp6? ok TfjV lTrtaTrj[xrjV, tout' laTt t6 "cIvo? auTf,s, Trapa- 
PaXXo[X£vrj Toiv Trp6; Tt laTtv f^ "^dp -cpa[X[xaTtxfj lTrtaTrj(jrjs laTtv "|'pa[X[xa- 
Ttxrj. TOUTO Trlpa? Tr^? Trpox£t[X£vrjs OEtopias. 8 6o{ot[xev M 9 o65i] oute M or]fxtoupyT)(xiv(ov M II e{Xtxpiv(o;] eiX^xoi; 

(sic)M': eXi^xouM-' 14. 15 etX^ySafxev (bis) M 22. 29 reiai; EI. (p. 202,lu 

203,6) 24 erTTOfxev (fere constanter) M 31 fxcTeyofx^vou El. (p. 203,4): (xeteyo- 

[xevov M 

7 * 100 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist p. r,»36.37] (0£(opta x8'.) 

p. 6»36 npo? ti 8e xa xotauTa XsYstat, oaa auta ccTrsp icsxtv 
s-£p(uv sivat XsYSxai. 

'EvxEU&sv 7] «l^stiOT]? uTOYpa^Tj Ttov -irpos Tt. aXX.' Tva TaUT-/)V VOV^ltOiJlSV, 
5 £t::a)|xsv outco?" otTTOv to irpo; STSpov XsYSjQat* t^ ^ap auTo oirsp saTtv 
irpo; STSpov Xs-j'STat, tj aKKo iisv saTtv, 'npo; aXXo Se STspov Xs^STat, oiov 
t6 asoxov Xs-^STat Tipoc to [xsXav t6 "cap Xsuxov ou xa06 Xsuxov stJTtv 
Xsuxov Xs^sTat ■jTpoi; t6 jj.sXav, aXXa xa&6 TCoXsijLtxioTaTov r^ svavTtov auTOu 
icjitv. I t6 os irpo; ti oux aXXo jxsv saTtv aXXo os Xs-j^sTat, aXXa xai)' o J>lv 

10 [JLSv loTi, xaxa touto Xi^sTaf t6 -jap osct6v 7rp6c t6 dptaTsp6v XsYSTat, 
ou xaT' aXXo ti, oiov xa&6 svavTt'ov s(JTt'v, dXXa xa&6 os;t6v toc ^ap i^po? 
Ti ou xaTa t6 irpuiTov aYjp-atvojievov, dXXa xaTot t6 osuTspov XsYovrat, tout' 
saTt Ta fXTj aXXo)? fxsv ovxa aXXw? os XsYOu-sva, dXXa Ta xaTot ttjv totav 
ccuatv XsYOfxsva 7:p6^ sTspov. xaTot touto youv 6 cpiXoaocpo? t6 eioo? sTttev 

15 irpo? Tt o£ Tot TotauTa XEYExai, oaa auTot aTisp saTiv ETEptuv 
sTvat XsY£"ai, Tva ut] \d^o)[iev xa. dXXo)? jxkv ovTa dXXoj? 8e 7rp6? STspov 
XsYOjxsva. C,ri-r^a(a\izv ck Tivo? }(dptv eTtte XsYstat xal [xyj 'saTt". xat cpajxsv 
ott ETTStOYj sxTt&sTat uTTOYpacpTjv [XT^TE dXr^8T| ouaav jxr^Ts dpEa/.ouaav auTto, 

(O; (0£t;Et 0£ 6 Xo^O; 7Tpo'ttt>v) ^ToXXd aXOTM laTlV STTOJXEVa TaUT-(j T"^ 

20 uTro-(pac57]. p. 6*37 'H OTKwaouv d'XX(oc; T:p6c STSpov. 

KaXtt»? xat TouTo Trpoas&yjxsv 6 cpiXoaocpo?' sttei -(dp £i'py]xev ('o? auxd 
aTTEp saTiv ETEpojv sTvat Xs^ETat, "va [xtj oid t6 ETsp^ov voixtarj? 
oTt -rpo? -^EVtxTjv fxovr^v Ta Trpoc Tt auvTaTTETat, toutou ydptv eTttev T; 
25 6Tr(oaouv dXXtt)? irpo? STEpov laTiv -(dp Ta Trprk xt auvTdxTstv xat 
7cp6s SoTtxYjv xat 7rp6s aiTtaTixif^v. xat 7rp6? jxsv ooTtxr^v, (o? OTav Ei^Tr^ojxsv 
'6 cpt'Xo? cpi'X(p cptXoc', 7rp6? 8e a^TtaTtxTQv, (o; oTav si^Trojfxsv '6 xoTzxmv 

XUTTXOJXEVOV XU7rT£l' . 

p. 6a37 OtOV t6 tXElCoV TOUTO OTTEp saTtV ETEpOU XsYETaf Ttv6? 

30 ^dp jxeTCov Xs-^ETat. 

napdSsi-^fxa Xa^^ov t9;c uTro-cpacpr^? 6 cptXoaocpo? xaXtt»; d^ro tou | 
[xEiCovoc r|p$aTO, ETTEtOY] £v Toi^ 7r£pt Tou 7roaou XoYoi? [J.vr([xy]v S7rotY]aaTO ftTr 
Tou [AstCovoc, xat TouTOu -/dptv Touxo iXaPsv 7rp6i; 7rapd6EtY[xa, iva [xr] sS 
dYV(6axu)v, dXX' sx cpavspuiv xtjv 8t8aaxaXiav 7rotY]a(i. 1 tit. inserui 8 jioXeiJLtxcJxaTOv M 10 eaxi et pr. XeYExai] eJaiv et X^yovxai M 

30 Xdy. p.eiCov coll. Arist. ^_^2i2-iv xoit.Ttepi tou Troaoj X.] p. 5bl9 
OLYMPIODORI IN CATEGORIARLLM c. 7 [Arist. p. 6b2. 6] IQl 

p. 6b2 "E(3Ti ot zotl 10. TOiaijTa Ta>v -pos ti oiov izic xai ota- 

Zr^Touuev sv-au9a oti Ttvo; yapiv Tcopa'o£tY}ia pouXofiSvo? Koi^eXv Tuiv 
iTpo? Tt 6 cit).OjO'^oc asuEpi3u.EVfoc ci'pr,y.£v TaijTa, arozsyojptatjLEvov to 
5 6'.Tu).a3'ov xat to iiiyj. "acac* s-rjVE-j-y.sv 'fci.rj XsYmv ssTi os xal Tot toi- 
OLijic/ x(ov -poc T'.. caaasv ot*. oia 0'jo aiTiac* TrouiTOV UiV OTi to [xsTl^ov 
xat To 6tuXa'aiov touv 7:poc Tt £3T'. xat u^^vov, -f) os sqi? xai t) oia&ssi? 
xat £7r[3Tr]ur^ oiJ (i^ivov -po; ti £i3iv, a/.Xa xat -otrjTr^TE?, xai -ot6Tr,Tec 
fi£v oj; £v 'l'r/ri 0£ajpou[Aeva, -p'i? ti oe w<; -po; 5. Xiyjv-y.i Tzapa^aXhj- 

10 [j.£va. ■?! 017. TauTr^v o5v tyjv aiTiav sywpiaEV TaoTa, t) oti ixEiva Trpo; 
"/evtxTjV xal jj.6vov XsYovTai (to 7ap itsTCov £).aTT0v6? sSTi fi£iCov xal to 
6t-Xacjiov 7);x''a£(jL); iaTi 6i-Xaa'.ov), xci.u-a ok ou uovov Trpo; "/evtxTjv aXXa 
xai Trpoc ooTixTjv avTiaTp£(povTat, otov Xi'(oiizv oti 'yj £i:taTr^}i.rj eTrtaTr^TOu 
eaTtv £7:taTr^|jir/, xai dvTtaTpEcpovTS? XrcouEv 'xat to eTrtaTr^Tov £7:iaT7Ju-o 

15 ea-lv £7:t3TrjT6v . ouoito? 6£ xai ■/] otaOsaic otaOETo-j iaTt ota'i}£atc xat 
To StaOeTov otaOiaEt 6tai)£T6v. tatEov oe oTt xat TaijTa xat Tot Ecr^? Xe-^o- 
[xeva, orov ava'xXt3tv xat xaBeopav xai aTa'3iv, £cpa3XEV 6 r,[j.£T£po; otoa- 
cfxaXoc [xTj ,3o'jX£ai}ai | tov 'AptaTOTEXr^v (ij; 7:p6c Tt Xa^srv, aXX' (Juc 7:oia 97^ 
(OecupErTat -|'ap xat (b? 7:ota xat to; 7:p6; Tf auTa [X£v -|'ap xaO' a'jTa', (wc 

20 erpr^Tat, 7:oia' iaTtv, 7:p6s Tt 6£ (l)c EyovTa ayiaiv -00; Ta uETEyovTa auTojv 

(Jj; 7:06; Tt), OTt vijV 'Apt3T0T£Xr^C Po'jX6uEVOC xaxt'3at TOV 67:6 T(TjV VidjTEpojV 

a7:o6t66[xEvov 6pia[x6v, ou |x6vov Ta 7:p6c Tt optCETat. aXXa xa'' Tiva tojv 
UTTO Tr,v 7:ot6T/jTa c?.va-;oixEV(ji)V, (o; TTota auT-x Xa[X|3a'v(ijv. or^Xot 6£ xat to 
ty;v Oeoiv a'jToT? 3uvapt0[xy;3a30at, T^TiEp £3Tt 7:oi6v ou6ev -|'ap STEpov 
25 £3Ttv Oistc 7) To TotovoE 3yr,(xa Toij xtvoujiEvou. To OE 3yr,<xa -oiotyj;. 
aXX(o; T£, cpr^stv, tj avaxXt3tc xat y; xaOsopa xal r) aTa'3t; avTtxou; 7:ot6- 
Tr^TEc etatv, £i'6rj 6'vTa Tr^c OiaEcjc. rroJc o'jv hr^'^ to [xev -evoc 67:0 to 
7:p6c Tt ava-,'£30at Tot 6£ £'.'6rj utto tvjv 7:ot6Tr^Ta; 

p. 6''6 Kat T-z aXXa 61 cijaauTtoc. 7:p6c Tt o3v eaTiv oaa a-jTot 
30 a7:£p eaTtv k-iooiv £ivat XE-fSTat. 

Kai ToijT6 cpr^aiv 67:6 'AptaTOTEXou; (bs ",'U[xva'CovTOc tov £t'pr^[x£vov 

6pt3[XOV X£-'£30at, (JJ? £t OUTU)? IXe-jEV OTt xaTOt TOV £tp"/)[X£VOV optatxov 03a 

a7:£p laTtv eT£p(ov X£-(£Tat, 7:a'vTa 7:p6; Tt etatv, 07:£p aT07:ov. d'XX(o? te, 
'.pr,aiv, o'j8£ ^ouXETat -iio; -rjo^sa^^ih; £vavTt(oOr^vat TouTto t(j) op(i), dXXd 
.35 T^poTEpov auixixayEi auT(t) xal xpaTuvEi auT6v, xat otJTto? dvaTp£7:£i toutov 
OEixvuc (1)? 7:oXXd TO'jT(i) a-or.rx 7:apaxoXouOrj3Et. I xotl 010. Arist. i c(7:oy(upt3[x. M 5 Y^p] Se M 9 (b;] 0'j M': 

■?j M- 13 l-iaiiTOJ (constanter) .M 17 dvc(xXr,at« (coustanter) M 

'J(J irpo; Tt] OTt M 21 an oti (oe)? 25 xiv.] aii xeifx^vou? ;»1 cpaotv 

M (cf. V. 17. 34) Y'J[*^'^Covtc; M 34 oute M t^o; M' 102 OLY^lPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 6^11. 13] 

p. 6bii "Exi 8£ xat (ri) ctvctxXiat? xcti rj ataoic xal f^ xa&eSpa 

Oetjet? Tt v£?. 

Z"/jToiji}i£V sviauOa -ivo? X^'?'^ 7:a'Xiv ta TrapaOit^fxaxa oisxptvev, xat 
cpajxev OTt oiOTt oux stai xaijita | x'jpt'u)^ Ttpoc tt, dXX' (us Trpo^ tTjv totj 93'' 
5 "{ivoo: dvacpopav XsYovtat r^po; tt, tuiv -potsptov autcuv xai>' autuiv Xs^^o- 
ii£V(ov elvat ttov r,p6; tt. £~£t8Yj os ciTrev 'xat irdXtv §£ t; dvdxXiats xat 
7) atdat? xat tj xa&lopa diaet? £taiv' (etor^ ydp tauTa t9;c &£a£toc, t) 6I 
Oeat? toiv Ttpo? tf v; Y^p oXov to auiua opOov latt xat xaX^itai atdat?, 
ri oXov TtXdYtov iattv xat xaXeitat dvdxXiat?, rj jxipoc [liv tt autou Tatatat 

10 [XEpo? §£ Tt auTOu xdOyjTat xat xaXEtTai xaOISpa), to Se dvax£xXt'aOat 
7] eaTavat Tj xaOeCscf&at TauTa, cpr^aiv, oux statv Oea^i?, si' *(■£ tj i)£ai$ 
T(ov Tipoc tt eattv, tauTa 0£ 0£a£tc [^.£v oux eiatv, itaptovuixto; Se dTio tojv 
£tprjU,£vu)V £iou)V Tr^c Oiaewc [letr^viyOrjaav, dTio ixev tr^c atdavu>; to eatdvat, 
d-6 o£ t^c dvaxXia£U)? to dvax£xXi'aOat, d~o oe tr^c xaOiopa; to xaOiC^aOat. 

15 «oarep Se ta-jta dr.o tuiv etoiov t7)$ 0£a£u)c (Ji£tr^v£)j0/jaav, outu)? xat 
dro tou -(£vou? toutu)V, tout' latt trj? Oea^u)?, fx£t/jV£)^07j to xeiaOat, rjti? 
iati }xi'a tu)v xatrj"jOpiu)v aut/j 7dp ^evoc eatt tou eatdvat xat dvaxexXtaOat 
(xai xaOeCEaOai). &c!-z to £i'oo? ttbv 7:p6? tt, tout' lattv fj Oeat^, ixtav 
£t£X£ xat/i7opt'av tf^v tou xeiaOat. xat ouSev Oaujxaatov xai ouo "cdp 

20 £ior^ tou TToaou 8uo £t£xov xatr|Yopta?, 6 totto^ Tr^v tcou xat 6 ^povos tyjv 
TTOtc', ou/ ott 6 toTroc Xe-jetat ttou, dXXd td Trpd^txaTa Ta iv tu) to^tu) 
ovta, ou6£ 6 /povoc autoc Trote, dXXd td ev /povw ^tvofxeva TrpdYjxata. 
d7:op7)a£te 8' dv ti; -po^ tov 'itXoaocpov otd tt td Olaeto? £i'87j xat u-6 
to itpo; Tt xat u-6 T7]v Oeatv dvd-|'£f Tauta 'cdp | utto tTjv tou xeiaOai 93^ 

•25 xat^jYoptav £'8£i dvd-csaOat. irpo; ov X£70a£v OTt ou rdvTu)^ Ta duo tivoc 
-apu)V'j[xu)c Xe-coiiEva utto Tf^v aoTr^v xatr^Yopiav teXei" loou *cdp d7:6 ttj? 
"Cpafxfxatixfp 6 Ypa[x[xaTtx6?' xai fj [xev -cpa}x[xattxfj £7:tat7j[x7] ouaa 67:6 
tf(V Ttotot/jta dvd-jEtat, 6 8£ -cpa[x[xatix6c 67:6 tf^v ouatav. outu) xai etti 
to'jt(ov TTjv [i£v £V£p-ceiav uKo Td Ttpo? Tt dvdyojiEv, auT6 8£ t6 xeiixevov 

30 U7:6 tfjV xetaOat xatr^-j'opt'av. 

1». f;i)i3 lIapu)V'j[i(o? Se d7:6 tuiv £ip/j[X£V(ov Oiaetov Xe^ovtat. 

Zvjtxetwtiov ott xaXui; iv toi? 7:poXaPouatv £X£YO[xev ott XP^^'^ "^^ 

tuiv 7:ap(ovu[A(ov ^ioaaxaXia? £v tuj 7:ap6vtt au-i-cpd^xitatf t8ou ^dp auTo? 

'AptaTOtiXrp cpatvstat tout(ov (x£[xvr^[xivo?. 7:poiXa[3£V 8£ £V f^ ^PXfl 

35 tf^v toutu)v 8t8aaxaXiav £i7:(ov, Tva [xfj 6v6[AaTa d-cvcoaTa toTs £iaa70[xivot? 1 ert] eatt M ii (ante ctvaxX.) inserui 7 ei.07) Amm. (p. 68,21): tjot] M 

8 q Aram.: xai M 10.11 dvaxeiaOai et -/a9r|a9ai Arist. II ei Amm.: tj M 

16 TTJ<: 9^a£(os Amra.: xcuv O^aetuv M tjti? M^: ei ttc M' 18 xai xa9eua9ai 

Amm.: om. M 23 zl suppl M- Tct 8laeto; ei^OT)] xo Siaet M (otd xi ttjv O^atv 

xat TTjV atctaiv Ot:6 td irpdi tt d^^dyti Amm.) 30 an ttjv (toO) XciaSat? 

31 X^Yexat Arist. 32 h toI; TrpoXa^.] p. 55,8 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 6^13. 15] 103 

Tzapiyq Aod [xt] £x xoiv cpotvepuiv aXX* ec a^vtotj-tuv itjV 5i6aaxaXic(V oocrj 
TcoirjaaaOat, oTcsp latt StapepXr^ijLSvov Ttapa xoi? TraXaioxspot?. p. 6b]5 'TTra'px£i Ss xat evavxioxyjc Iv roi? 7:p6? -i, oTov apsTT) 
xaxta evavTt'a, exotTepov Ttov Trpo? Tt ov, xat eTrtaTYJar^ d'(vo(a.. 
5 ou Traai 8e Toi? Ttpo? Tt OTzdpyzi evavTtov. 

MeTot TTjv '\izuori uTroYpacprjv Tuiv rpo; it eirt Ta lOta Xot-ov ueTa- 
pipr^xev 6 <ptX6ao(po^. xat TrpwTov ti5tov otTrootocoat twv TTpoc Tt t6 £/£1^ 
evavTtov. aXX' £ui>e'a>? T][iac Cr^Tr^at, otaSe/eTat* cpaat ^ap tivoc /a'ptv 6 xai 
ouvoeafjLO? TipoTeOeiTat. (cpa[j.ev) oit xat ota Tot tieXXovTa xai 6ta lot tpi)a'aavTa' 

10 oia (xsv I Ta jxsXXovTa, sTrstorj sXs^oixsv axoXouServ ttt) svavTtotrjTt t6 Mr 
[xaXXov xat t6 yjttov. eTrstOTj ouiv auvecpeXxeTat xai r; evavTi(oats t(o [xaXXov 
xat 7]TT0V (txsXXet -(ap otTrooouvai xat toOto loiov 6Tra'p/ov Toiv Tipo; Tt), 
eixoTto; oijv 6 xai auvoeafio? Trp6axetTat. -po<; 8e Ta (pOa'aavTa, eTrstoTj 
Tj ']/£uor)? uTro^pacpr] i6i(o otvaXo^eT. i8t(o 6s avaXoYst, otoTt xat r) utto- 

15 "(■poKpr) EX au[xpEprjx6T(jov, xat TrotXiv otOTt r; u7ro*i'pacpr] xaOaVep t6 ioiov 
avTtaTpecpeiv pouXeTat. eTrst6r] ouv Trjv uTiOYpacp-)jv dTro6s6(oxa[xEV dva- 
Xo*,'ouaav t'6t(i), (b? pr)0s'vTO? Trptoiou f6tou oijT(o? eTrr^YaYsv tov xat auv- 
5sa[xov, 6rjX(ov 6t' atjTOu oTt ou6£v t6tou 6tevr)vo/ev rj uTroYpacpr). [xeTot 
TauTa eTepa ti; r)[xa? djropta otaoe/eiat r) Xe^ouaa oTt Ttvo; /a'piv eiTrsv 

20 67r(xp/£t, xat [xr; eiTrsv rj 'xotvov' r^ 'lotov'. Trp6? ou; cpa[xsv oTt S7:si6r; 

"t^ f Cf \ Vs \ \ \ f \ f t^ rr \ \ \ 

eXeYOixev OTt to lotov xat TravTt xat [xovco ecpapixoCef ots [xsv Yap TravTt 
scpap^toCet, t6ts Xs-|'STat sivat xotvov, ots oe [x6v(p, Xs^sTat iStov stvat. 
ETTSt ouv t6 TrpoxEt[X£vov toiov ouTs TravTi uTrdp/et, (o? auT6c cpr^atv, oute 
oe [x6v(o, dXXd xat Tai? Tiototr^atv, (at, ost/OijasTat, stxo-to? outs xoiv6v 

25 aiJT6 sipr^xev (az, [xrj TravTi uTrdp/ov, ouie iotov (5j? [xrj [xovtp, dXX' U7rdp/et 
TouTo TrpoarjYopeuaev. dXXd TrdXtv dTropouat Xs-jOvtsc oti £t [xr^tE Traatv 
U7:dp/£t fxr|TE [x6voi?, or^Xov (o; Ttat [xsv uTrdp/si Ttal oe ou/ urdp/st* 
xatp6s ouv TOUTo 7rpoa5iopt'aaa0at xai 5st;at Ttat [xsv uTido/st tujv rooc 
Tt t6 £/£tv svavTt'ov, Ttat 6s otj/ uTrdp/st. | Xs"j'0[xsv ouv oTt Tot 7:o6s 94^' 

30 Ti iot'av uXr^v oux s/st, ttXkb. Trapacpudot sotxsv sv Trdaai; £uptaz6[X£va 
xaTrjYoptat?. ote 70UV r; xaTr)",'opia, £v "i^ sativ auTr; rj tou 7rp6; Tt a/sat?, 

£/£t EvaVTtOV, TOTE xai T(X 1Tp6? Tl £V TaUTYj 0£(OpOU[XSVa £/£l EVaVTia. 0T£ 

Vt ai xaTr^70piat, iv ats Ta 7rp6? ti saitv, oux l/ouaiv ivavTia, ouSe Ta 
7rp6? Ti Ta £v Tauxatc: Tat? xaTrj^optats O£(opou(x£va £$£t svavTta* otov £7:£t8r) 
35 r) otjata oux E/£t ivavTtov, (ac, iajxsv, otjos toi 7:p6? Tt -Jx ev TauTifj Oeco- 
pou(x£va £;£• evavTtov, otov ratr^p — utoc, OEcto^j — aptarsoo^. i:aXtv 
e7r£t6r) t6 Troaov oux £/£t ivavTtov, ou6i Ta sv TauTr^ Ostoooujxsva Tf) 1 T^i^i/y^ et 8(5;t)] TtapdSet et o(i;£t M 4 ivx^-ivi Arist. ov xiuv ;:p($; Tt coll. Aiist. 

5 t6 dvavT. Arist. 8 cpTjal Jl i) cpajx^^ addicli 10 toc oblitt. M eXiyojxev] 

p. 73,4 II T(]J] t6 M 12 'jrap/iov M 17 dvoXoyojaT) M 21 eXeYOfJiev] p. G5,3(i 

23 cpaoiv ,\l 30 ;:apacp'jd5i] extrema evanida (cf. p. 79,31) 33. 35. 37 ouoi] 

CJTE M 36 0E$i6; — ctptaT. ex Amm. (p. 69,31) supplevi: 6e; (rel. evan.) M 104 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 6^15] 

xaTr-Yoota 7:po? t» iyoixsvj svavtiov, oTov to oi-Xotaiov xoti t6 otTrrjyo. 
e-ei87j 0£ To -otov, «>? osix&TJjsTat, s/et evavTtov, toutou /apiv xoti Ta 
TlOoc Tt Ta ev TauT^ i>£(opo'j|x3va r^ xaTTj-^opra £/ou3iv evav-iov, otov t; 
£-taT7;[i73 TrjV dcYvoiav. dXX' svTSuOev e-spo; 7)[xa^ oiaoe/eTai X670; Xeyojv 

5 OTl £'! Ttal [X£V U-a'p/£l Tial 6i OU/ U-a'p/£l, £c£aTlV £~l TOUTOU TOU totou 

xat xaTacpaTizY] -/pr^aaaOat r;^ cpujvf xal d-ocfaTix-^, xal oioti \ikv u-a'p/£t 
Tiai'. ouvaTov zl-=~.'j ot» t7. -poc Tt £/ouaiv ivavTia, oioTt 6£ Tialv ou/ 
uT:a'p/£i, ouSev d-£ix6? d-ocpaTix-^ /pr^aaaBat tyj ^wvrj xal Xe^^iv oTt Tot? 
-06; Ti ouo£v iaTiv ivavTtov. ei ouv osostxTat oTt SuvaTov xai xa-accdact 

10 xai dr:ocpda£t £-1 toutou /pr^aaaOat tou Biou, Tivoc /dpiv 6 'AptaTOTsXr^? 
Tr;v xaTd'faatv tt;? d-o^daso); npO£TtV/)a£v; Trpoc ov cpajxev to? stxoTU)? 
TrpoeTturyas Tr,v xaTdcpaatv | Tr^c diio^fda^ajc oid ouo atTtac TiptoTOV |X£V KSr 
oTt y; xaTdcsaatc ojpiatxivr^ iaTtv a)C or^Xouaa xai ti saTiv, /; 6i drocpaat? 
doptCTo; u)C XsYouoa ti oux laTtv, ou |x£VTot ■(£ ti lanv. stxoToc ouv t6 

15 u)pta}X£Vov, tout' laTt Trjv xaTacpaatv, tou doptaTOu, tout' laTi Tr^? dTto- 
(sdaztoc, Tzpr,=-:iiiy]Ciev. 8euT£pov os, u)? cipv^xau£v, r^ dTroosSofxsvrj uTroYpacpyj 
t8i(p dvaXo-jsT, t<» ok tOMo jxaXXov dpuo^st r; xaTdcpaats (i)? or^Xouaa tyjv 
cpuatv Tou TrpdYfxaTO? (xai ^dp xai t6 lOtov touto pouX£Tat ^ijrsTv) (r,) tj 
aKOCtaaic r) svavTioutxivr^ t-^ cpua£t tou -pdYuaTo? Tr^ uiroYpacp^?. 6td 

20 TauTa? ouv Tas aiTta? tt)v xaTacpaaiv 7:po£Ttjxr^a£v Tr,c d-ocpdaeuic, xai 6td 
t6 (jbpiajxsvr^v elvat xai 6id t6 dpixo^Etv t:^ cpuaet tou i6''ou, (i)? dvaXo-jouarp 
T(j) t6t(jj TTjs u-o"j'pacpr,;. 

'EvT£ui)£v £-i t6 5£UT£pov i'6tov jx£Tai5£[3rjX£v 6 cptXoaocpoc, t6 Ta Tpo? 

Tt £7:t6£/£a0at to jxdXXov xai t6 rjTTOV. -£pi ou ou6£v Ipoujxev (ju; TrdvTtov 

25 T«)V dvtoT£pu) £tpr^jx£V(ov X6"j'(ov dp[xoC6vT(ov xai £7ri toutou* sXs-jOjxev -^dp 

OTt TtO £/£tV IvaVTlOV TO JxdXXoV xai r,tTOV dxoXouOsT, TptTOV Ss Toiov 

d7:o8''6(oat cpdax(ov oTt Ta 7:p6? Tt 7:p6c dvTtaTpicpovTa X£"j'£Tat. dXX' £ui)£(oc 
7)jxdc dr:op''a 6ta6i/£Tat OTt £t xai Ta 7:p6c Tt dvTtaTpicpst xai t6 lOtov 
dvTtaTplcpst, auY/uOvjas-at tout(ov t; Td^tc xai laTat Td rpoc Tt Tota xai 

30 Ta lota 7:p6c Tt. 7:p6c o'jc cpajx£v oTt dXXo £aTt to dvTtaTpscpEiv xai dXXo 
t6 7:p6c dvTiaTpicpovTa XiYsaOat* t6 (xsv Yotp dvTtaTpscp^tv iaTt t6 lctadC^iv, 
t6 ix£VTOt Y- "P'"^? ~- £ctadr£t, ou 7:a'vTa 6£ Ta | i^tadCovTa 7:p6c ti iaTi. 95'^' 
TOuTou /dptv oux £';7:£v 6 cptX6aocpoc dvTiaTp£cp£iv, dXXd 7:p6c dvtaTpscpovTa 
X£Y£ai)a', Tva dcpopiarj tojv 7:p6c Tt Ta loia. £7:tax£~T£OV oz OTt idv jxt; 

35 6topO(oaE(o; ''yyri t6 Tiap6v i'6tov, oux laTat xup''ojc dzoo£5o[X£vov toT? 
•i:p6c Tt. xai Tva touto xaTaax£udarj, 5uo 7:apa6=t'Y[xata Xajxpdvst 6 cptXo- 
aocpo?, £v djxcpoTEpotc t6 oXov xai t6 fxipo? u7:dp/ov, dXX' ev jxev Tti) evi 
t6 [xepo; ToiJ oXou xaOoXtxtoTSpov eaTtv, iv o£ tu) eTepto t6 oXov tou [xipouc 
xaOoXtx(oT£pov. t6 [xev ouv l/ov t6 [xepo? tou oXou xaOoXtX(oT£pov TOtouTov 

40 eOTtv oiov opvt; 7:T£p6v e/st. ou 7:dv 6£ l/ov 7:T£p6v opvtc laTt, aXka 

8 dmf)y.cr« M 13 -/.at] an x6? 16 £fpTj-/.au£v] p. 103,14 18 tj inseiui 

21 pr. t6 ex toO corr. M czvaXoyooarj;] dvctXoyoiJvTat M 25 IXeyofXEv] XsYOfxev 
M (cf. p 103,10) 26 To} £/£tv] t6 £/ov M 30 xa rpo; Tt tota coil. sed 
corr. M 35 dTiooeoioa^vov M 38 laTtv evan. M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 6^15] 105 

(j.5aXov TTtr^vov toijTO '{ao ai? xpiot. o<.onpzi-ai' toiv '(OLp TCxr^vtov ta \xiv 
eOTiv ufjtevoTTTcpa (u? [iuTat, xa oe aapxoTriepa «)? vjxrepioec, xa Se oyiCo- 
TCTepa o)? at opvtOe?. xaXui? oijv eXe^yotxev oTi t6 TcTepov, tout' ecfTi t6 
fiepo?, xaOoXtxtoTcpov tou oXo'j t^; opviOo?' STrt rXeov '^dp eOTi tt^; ooviOoi; 

5 t6 TTTepov. t6 6e eTepov 7Tapa'osiY[j.a, iv oj t6 oXov tou [xspoo; xaiJoX-.xu»- 
Tepov esTt, TOiouTOv eSTtv 'sr^Gh oti t6 -r^oaXtov rXotou ~/j5aXtov, ouxsti 
jxevTot xai t6 ttXoTov 7:rj8aXiou rXotov -a Yap ctxaTta, -Xoia uza'p)^ovTot, 
oux e/ei -rjSaXta. e-l ::Xeov ouv ecfTiv ivtauOa t6 oXov tou ixepouc, tout' 
laTt t6 -Xotov Tou -r^6aXt'ou. -tos ouv oixeta estat (r,) toutiov azo6o3t$; 

10 xat 'iaaev oTt ei t6 aev txet^ov xaOeXa)|xev, t6 oe eXaTTOv au^YJacuaev, 
TOTe eupeOetTj xupttoc avTtaTpecpovTa" o^ov s-et t6 tttso^v | xaOoXtxtuTsoov 96^ 
eaTt TTj? 6'pvtOo?, au;r]a(oasv Tr,v opvtv, ouxsTt zp6? opvtOa t6 -Tsp6v d-o- 
otoovTe?, dXXa -p6^ -TepouTov, xai eaTtv xuotojc r, dvTtaTpocpT^. -dXiv 6e 
xot e-t Tou sTspou -apa8stY(j.aTo; t6 aerCov xaOatpouaev, tout' eaTt t6 

15 rXotov, xai ouxs'ti t6 -r^odXtov -Xotou droStoojxev, dXXd adXXov 'ur^SaXttoTou. 

'EvTeuOev r)ad; d-opt'a otaos/STat r; Xs*couaa oTt oid Tt 6vo|xaToOe- 

Touixev, xatTot tou cpiXoaocpou ev t-^ llotrjTtxr] rpa-aaTeta dTraYopeuovTo; 

jxr) ovofxaToOeTeTv, 'va {xtj t-}]v dp)(a''av -apa^ojfxev /prjatv. izo); ouv 

IvTauOa auTO, oatveTat ovotxaToOeTtov; xai cpajxev OTt eXe^ev txr] 6vo[xaTO- 

20 OsTeiv, ecp' (ov xeiTat 6'vo}xa. rjixei; 0'3v 6vofAaToOeTOU[xev TrpojTov [xev ics' 
(ov oux eaTtv ovo[xa* touto ydp rotouvTe? ouTe Tr;v dp/aiav -apa(5a''vo[xsv 
/pr^atv, dXXd xat TauTrjv e'j-opojTspav ost'xvu[xev. osuTepov 5e 6vo[xaTO- 
OeToujxev, ou/ •'va xaOoXou /pr^a(o[xeOa, dXX' Tva Trjv t(ov dvTiaTpecpovTcuv 
djroooatv TeXsi(oa(o[xsv. oti 6s dXrjOsr? statv at drooeSo^xsvat Xuast? tt^ 

25 dTTopiac, cpatveTat xat a'JT6c e-i tou autou Ta-jTTjV o'jt(o? s-tXu6[xsvo;' 
cpr^at ^dp OTi svt'oTe 6s xai ovotxaTOTrotstv i'aoj; dvaYxatov, sdv 
[xrj "^ xet'[xsvov 6'votxa. xat otd jxsv toij etreiv t6 ev''oTe xai i'a(oc 
TjvtcaTo TTjV -ptoTTjV e-t'Xuatv TTjV Xeyouaav oTt eTt tout(ov ovoixaToOeTOUJiev, 
ecp' (ov [xr; ea-tv 6'vo[xa, otd 6e to'j sittsTv dva^xatov ttjv SeuTepav e-''- 

30 Xuatv d-eoTjXtoas Tr)v Xs-ouaav oti ou/ Tva /pTjaio^xeOa otd -avTO?, | 6vo- 06^ 
ixa-oOeTO'j[xev, * v-- OTt e-t tojv dvTtaTpecpovTojv oux ecp' div d^xcpoTepa 
6v6[xaTa xetTat, e~et e-jpeOeir/jxev Trjv XP^t^^'^ TrapaPaivovTe?, dXX' ecp' 
(ov xeiTat t6 [xev, t6 oe (xrj xeiTat, ex to'j xst[xe'vou 6vo[xdCo[xev t6 [xr] 
e/ov 6'vo[xa, oiov eXeYOjxev d-6 to'j -Tspo^j t6 -Tsp(0T6v xal d-6 Toij 

35 Ttr^oaXiou t6 ■irrjOaXt^oTov. iva oe ptotxev eire xupt'(o; dTiooeooTai t6 Ttpo; 
Ti et^Ti }X7], xavovt TOtouTto /pr/a(o[xeOa* edv diroSoO'^ Tt -p6; STepov, dveXto 
oe -dvTa Ta ~ape-6[xeva sxs''v(o, [i-^'''^'rt oe e-t to'jto) atoC6[xevov -p6c o 
dzeooOr^, xupta eaTat r; d-66oatc, edv 6e d-o6oOr) ti rp6; iTepov, ev6c 4 ^Tit rX^ov partim evan. M 9 if) inserui 10 xo(9^Xo[X£v et au;/jaofx£v M 

1.5 dmoio'>ajj.£v M 17 h t^ IIotjt. zp.] c. :?2 p. 1458^18 24 ctTToSioatv M 

T£>.Ei(u3oix£v M 27 -/etii.. rj coll. Arist. 30 dr.ihT^L] dr.t evan. M 31 post 

dvo;xai}£Tov)[X£v lac. signavi: in mrg. add. (aXX') iva TeX^fav (?) t/jv dTToooatv tcjv ToiojTtov M'-* 
31. 82 «iacpoTEpa praeter a et p cvan. M 32 post xeiTai fort. addas (Jvofj.aToStToOfi.Ev 

eiT£ x'jpt(o;] zixioi M 36 xavdivt M 106 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM e. 7 [Arist. p. 6^13—38] 

8^ xS)v TrapETrofxsvojv £X£tv<o irpo? 8 aTrsSo&Tj avaipoufxsvou, ouxext (3(i)C>]Tai 
TOUTo irpos 5 aTTSOo&rj, oux eSTat xupia y] aTToSoai?. ofov aTrooeoouxafXEv 
Tov oouXov irpo; Sojxpaxyjv xat OESTroTrjv Trpb? [i£v OEaTroTyjV xupt'o)? otTro- 
8i8o}X£v, u)? i(J}i£V £x Tou EtpYjpivou xavovo?, Trpbs OS TOV 2a>xpaT7]V ou 
5 TravTo)?* cotv ^ap aTroSoi Tbv oouXov zpb? SsSTroTrjv, avEXto 0£ Ta irapEiro- 
}ji£va T(5 oeaTroro, tout' saTi Tbv StJDxpaTr^v, -bv 'AOrjvaiov, Tbv ai[x6v, 
Tov Trpo-jCtaTopa, tov cpaXaxpov, Tbv Stofflpoviaxou 'i\p/t[jirjOou;, ou6' Ev 
7rap£pXa'|a ttjv SsaTroTtxrjv ayiaiv, aXX' eti xai Tra'vTtov tout<ov ttvaipou- 
[A£V(ov 6 SouXo? OEaTTOTOu oouXo; saTiv. e^ os TrotXiv aTro8a>}x£v Tbv oouXov 

10 Trpb? 2(oxpa'Tr^v, ctvEXto 8£ Tot Trap£Tr6}i£va tuj Z(oxpa'T£t, (xrj }X£VTOt ifE 
irctvTa, dXX' sv xat }x6vov to ScaTr^Trjv | stvat, rjcpaviaa SrjXovoTt xat Trjv 92«- 
aTroSoatv ^EaTroTou 7ap fxrj ovto?, xav 2(oxpa'Trj; ■(), xav at}xb? -iD, xav 
irpoYotaTtop, xav 'A&r^vaioc, ou atoCeTOt rj tou OEaTroTOu Trpb? Tbv SouXov 
oj^eat?* StjXov yap oti tou SsaitoTou dvatpou}x£vou auvavatp£Orja£Tat xai Tb 

15 Eivat 8ouXov 2(oxpa'T0u?. touto TrEpa; Trj? irapouar^s OEtopia;. (0£(opia xe'.) 

p. 6bl5 'VirdpxEt 0£ xat EvavTtoTrj? ev TOte irpo; Tt, oTov dpSTrj 

xaxia £vavTt'ov, ixdtspov t(ov Trpo? Tt ov, xai £TrtaTrj}xrj d-jfvota. 

ou Traat Se toT; Trpos ti u7rdp)(£t IvavTtov t(5 '(cnp StTrXaaitp 

20 ouSev iaTtv svavTiov, o6o£ t(o TptTrXaatto, ou8£ T(ov toiout(ov tivi'. 

'EX£"[0[icV £V Zf^ OEtOpia OTt T(OV TrpO? Tt (TtVOt }X£v) £)(£t EVttVTta, TtVOt ok 

oux E/£t, xat 7rpoaot(opiadu,£i}a Xsyovts? oti TauTa sj^ei EvovTtfX Tot £upi- 

axotiEVtt £v xoTrjYoptot? E/ouaot; xoi auTOi? £vavTt'a. touto "puv dxouE tou 

cpiXoaocpou Xe-^ovto;* £7r£t5rj ^dp Tb Troiov, (o; £?prjxa}X£v, E/st evovtiov, rj 

25 8£ dpsTrj xoi rj £7riaTr]}xrj 7rotd EaTt, toutoo /dptv xot auTOs ElTrEV TouTot? 

EVOVTtO EtVOt. 0T£ 0£ TO TTOabv OUOEV £/_£t £VaVTt'oV, OUTOU Xe^OVTO? OXOUE 

Tou cptXoaocpou T({) '(Oip 8i7rXaaito ouoev EaTtv Ivovtiov, ouoe t(o 
Tpt7rXaat(o. 

p. G'j38 Otov Tb TTTEpbv idv d7ro8o&-() opviOo?, oux dvTiaTp£cp£t 
30 opvt? TTTEpou" ou "cdp otx£i(o$ To TrpwTov d7ro8£8oTat 7rT£pbv 

opvtOo?. 

O?x£i(o? ouv xot rj[X£is £iprjxa[X£V. zl oe ' opvt? TrTEpou' ofxEto sa-at 
rj d7r68oaie, 7r(o; ouv Tb [xev oux dXrjOsc dTrEOE^OTO, Tb 8£ dXrjOs? Ecprjasv 1 aduCsxai M 3. 4 d7ro8(8(o|xev M 6 arj[i6v M 7 «ipxrj[XTj5ous M 

10 Tou acoxpcftou; (alt. 1.) M 12 aTj|x6; M 16 tit. inserui 18 ov tOuv 

Tipos Ti coll. Arist. 19 t6 svavT. Arist. 20 TpiTrXaatip Arist.: if)u.ta£t M 

(cf. V. 28) Ttvf) o'jO£v{ Arist. 21 iX^yoiiEv] p. 103,27 Tivd [xsv inserui 

22 7rpoa5toftao|x£0a M OLTMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. fibSS-T-SS] 107 

[iT] sTvat; TTpo? xouxo | cpatjLSv oxi touxo usTrotrjXSV Y^^lJ-vaCwv r|[ia? xata- 92' 
©povsiv }XEV Toiv 7:apa8£i*|'fiai«)V, STnoituxetv os xa xaQoXou, oirep ev xoTs 
'AvaXuxtxoT? cpaivexai irsTrotrjXEvaf exsT ^ap dTiooou; Trapa^oet^txa [xr; opOoi? 
exov, eTrrjaYc Xsy«)v 'PeXxtov 6e xou? opouc XaPeTv'. 

5 p. 7a5 'Evioxe oe xat 6vop.axo7rotsTv laia^ dvaYxaTov, idv txrj xsi- 

jxsvov ovojxa tj. 

'EvxEuOsv fj aTTo xou ovoixaxoOsxeTv (aTropta), r^v ri[xsT? Stxxui? etts- 
XuadjxsOa, xat auxooijXr] saxiv, (u? sost$a[xsv sv x"^ Oswpta. 

p. 7ai7 Ou -/dp q C<V^V' xscpaXrjv sxsf TroXXd ^dp x<tjv C«)«>v 
10 xscpaXrjv oux s)(st. 

IlpocfUTraxoustv 8sT svxauOa Trvsu[xovds xe OaXaxxtou? xal xapxivou?' 
t(3X£'ov -/dp oxt xauxa xscpaXrjv oux s-/st, [xopiou 5e xivos dvaXoYouvxo; 
xscpaXrj oux dfxotpouat. 

p. 7a35 nEpiatpou[tEVfov xiov dXXfov oora saxiv au^xpsprjxoxa xq> 

15 osaTroxTfj, otov xo otroot sTvat, xb iTrtaxrj^J-rjc 0Exxtx<0 xat x6 

dvOpwTTOJ. 

'ATTopr^xsov EVxauOa Tcoi; x6 oittouv, ouattoSs? u7rdp/ov, aufxpepyjxo? 
ExdXsasv 6 cptXoaocpo?. xai cpaatv oxt 8txx6v x6 au[i.pspr]x6?' Xe^Exat -yap 
xat x6 dvxtotaipoufxevov x"^ ouata, Xs^sxat os au[xpEpr|x6c xat x6 EctoOsv 

20 auxou xou TrpoxstixEVOu 7rpdY[xaxos &U scExaaiv oTov idv Tispt Ttotoxrjxo; 
otaXsYo^xsvoi xr^; ouaia? [xv/jaOtutxsv, au[xpspr^x6s xyjv ouaiav cpa[xe'v, oioxi 
Exspov laxt ■Kapd xtjv xou Trpd'([iaxoc xou Trpoxsi[j.evou cpuatv. au[xpcPr^xo? 
6e XsYsxai, ou;( oxi sv u7:ox£i[x£vo) £aTt'v, dXX' oxt [xvjoEfxtav xotvtovt'av 
s/Et 7rp6? xrjv xou s$sxaCo[xe'vou npd^^xaxo? cpuatv. | xouxo) xto^arjfiatvo^xevtp OS"- 

26 x6 6t'7rouv 6 'ApiaxoxeXrj? au^xpe^rjxos exdXeaev, (Os sctoOsv 6v 7rapa xo 
Ssa^roxrj? xai 8ouXo?, o Trpoxstxai sis s?sxaatv. oxt hk xauxa ouxo) s^^si 
o^Xov, 67r6x£ xat aux6 x6 xou dvOptoTrou 6'vo[xa au[ip£[5rjx6c saxtv sJTrsTv 
sTvat xou oeaTTOxou. dvsu [asv ouv dvOpco^rou * * dXX', (o; sipr^xat, xaxa 
x6 OEuxspov arjfxaivojxsvov xou au[ApePrjx6xo? svxauOa Xrj7rxsov. 1. 2 xaxacppovsTv (xev supplevi: xaxacpp. (rcl. evan.) M 4 X^yiov] Anal. pr. A 15 

p. 35 »2 6 7) ovofxa coll. Arist. 7 d7:op(a inserui 9 Trj] ei M': rj M- 

13 xEcpaXTjv M cifjiotpoijat M'^: ctfjLiupooat M' U aufxp. i<sr\ coll. Arist. 

15 oeanciT-o evan. M ofjrouv (?)M post elvat aild. xal Arist. 18 cpaaiv] 

cpr^aiv M 24 to6t«i)] IV vel V litt. evan. M 25 a'j[xpeprj aev (rel. 

evan.) M 28 post civOp. lac. signavi 108 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 7b]5] 

p. 7b 15 Aoxsi 03 xa -po? Ti «u.a ttj cpuSci stvai. xctt eirt (xsv xoiv 
TrXctaTfov aX/jUs? i3Ttv aaa yap 8t nXa'aiov te sctTt xat -^'[jLtsu, xat 
■^fjitcjeo? ovxo; 6i7:Xa'atov saTtv, xat oouXou ovto; SeaTroTrj^ loTtv. 

MsTa Ta -po£iprj[x£va i'ota, tout' laTtv t7;v TrptoTr^v 67to*j'pacpr]V xot 
5 t6 iyt^'^ svavTta xai t6 i-tos/sa&ai to jjiaXXov xai t6 TjTtov, STrt t6 tsXsu- 
Taiov iStov fxsTapiprjxsv 6 cctXoaocpoc, xat cpr^aiv oTt Ta irpos xt aijia r^ 
cpuast saTt'v. 6.)X STrstorj toG! a\i.a uvr^arjV S7rotr^aa'[xsi)a, cpsps C,rfcr^<na\ivj 
TToaa/ui; t6 afxa. s-stOTj os t6 aaa }xs'aov TrpoTs'pou xai uaTspou, jxa'i)u)[X£v 
iroaa/ais XsYSTat t6 TrptoTov xat t6 uaTspov oaa/oi^ '^ap t6 axpov, Toaau- 

10 Ta/u)? xal t6 [xsaov. ETrsiov) Ss TrctXtv t6 TrpoiTOV xat t6 uaT£pov avTt- 
x£t'fi£va' £?atv, [xa'i)to[X£v ~oaa/(o? t6 TrpoTspov. t6 toTvuv TrpoTspov 01/(0;, 
T\ /p6v(o Tj (puast. xat cpuasi [xsv saTiv, (a^ 7roXXa'xt; s^pr^Tat, t6 auvav- 
oipouv xoi fxT] auvovoipoufxsvov, t6 auvstacpspofisvov xai [xyj auvstacpipov, 
/povio os saTtv TrpoTSpov, (JL>; £t Tu/ot 6 Tp(oix6; Tr6Xs[xo? ETSpou Ttv6c. 

15 ei Tot'vuv t6 TTp^Tspov otTT^v, 7] cpuast ri /povu), 6aa/u); os t6 otxpov 
zotsoLo^ayJog xat t6 fxsaov, o^Xov OTt xoi t6 ofia 5t/o)C, cpuast xot /povto. 
iTrstorj ouv i'6tov aTro6s8(oxsv 6 'AptaTOTsXr^c tu)V 7rp6? Tt t6 ofxo t'^ cpuast 
eivot, laTSOv 6'Tt touto t6 i'6tov -aat ixsv u7ra'p/st toi; 7rp6; Tt, | ou [xovoi? 98» 
6£, dXXa xat toT; f6t'ot?* to Yop i'6ta 6t[xa stalv Tuiv stouiv, (ov sfatv 

20 r6ia. 6 TOtvuv 'AptaTOTsXr^ ou/ out(o? ((b?) TcpoTspov, dXX' sTspov 666v 
Pa6taa; ostxvuaiv ou/ ort Traatv U7rdp/st, dXX' 6'Tt ou Traatv, ou/ (b? dXyj- 
Osu(ov, dXXd -jU^xvoaTtxo); Trpoitbv. xat Xoii-Pdvst ouo £7rt/£tpr^[xaTa, ty]v 
Ts S7rtarr^[xr^v xol -r^\> oi'aOr^atv. xat S7rst5y) t6 d[xo 6tTT6v sXrjOfx^v, xat 
cpua£t xat /&6v(i), STtt [xsv ty;? sTrtaT'/j[xr^; ou Xa[xj3dvst t6 d7r6 tt^; cpua£(o; 

25 fiovov x- -^ xat TouTO £tx6T(o;' ai [xsv ("(dp) STrtaTrj[xat uaTspov rj[xtv Trpoa- 
"IftvovTot, xot TouTOu /dptv ou6sv oTOTrov £7rt/stpetv d7r6 /p6vou, ai 6s 
oia&r^asi? d[xo auYYivovTot Tj^xiv, 6t6 xol tyjv d7r6 tou /povou ^ropoXsXotTr^v 

£7rt/£t'pT^atV. TO [XSV (ouv) d7r6 TT/; STrtaTTj^XTj; £rt/£tprj[XOTO TOUTOV £/£l 
t6v Tp^TTOV XOt 7rp6T£pOV Xo[x[5dvSt TO 07^6 TOt) /p6vOU XOt cpyjatV OTt OtJ 

30 TrdvTO To 7rp6; Tt d[xa eiatv i8oi) ydp to S7rtaTr|Td 7rp6TSpd laTtv tTj? STrt- 
aTr,[ir^;* ttjV ^dp s7rtaTr|[xr^v 6vt(ov twv 7rpoY[xdT(ov Xaii^dvofxsv * * 6r,Xov 
OTt To iTriaTrjTO Trp^Tspo xr^q £7rtaT7]fxr^?' (b; '(ap £i'pYjTat, xot [xy] oua/jc £7rt- 

aTT^fXT^; TO 7rp6? Tt EaTf 5^XoV 6'Tt OUX £iaiV a\ia TO 7rp6s ti. xoi touto 

}X£V t6 OTro Tou /p6vou £Tri/£tpT^[xa. t6 ok d7r6 tTj; cpua£(o? lart TOtouTov 

35 t6 Ccpov dvatpou[xsvov ttjv ETrtaTVj^xr^v dvy.tpst, oij [xevxoi ■;£ xot t6 STrt- 

aTYjTov 6uvaTat •(dp xal [x-}j ouar^; STrtaTrjfir^; sivot to STrtaxr^xd (b; Trpd- 

Y[xaxa' xd ydp TrpdYfxoxo 7rp6 xT|; ETrtaxTjfxr^;. out(o xoi Td TEaaopo aTOi- 

3 ante xai 8o6Xou add. -/at oeaTroTOu ovro; ooOAos eaxi Arist. 12 r.oWi-AH etprjxai] 

speetat suum in Isagogen coram. 13 auvetacp^pov xat fj.r; auv£tacp£po(x£vov M 

14 xpotxo; M 17 aixa evan. M 19 aixa] afxsaa M 20 (b; inserui 

7Tpo'Tepov] TrpoTEpav M 25 [xovov] [j.o'vrjs M post ().o'vov lac. signavi, inseras dXXa 

xat t6 diro xoO ypovou, ^i:i oe zf^i aiab/jaeto; t6 aTio tt); cpuaeio; (xcJvov yap inserui 

28 ouv iuserui 31 post Xai(.pc«vo(xev lacunam signavi (cf. v. 32) 33 pr. irpc)s 

Tt] an rpa'yfxaTa? OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 7^15] |09 

^^sTa TTpb TTjC ' iTCTTOxpaxouc larpixTjC; uTzr^pyev, m\ xa asxoa Trpb t^c 0aXo'3 
a(3Tpovo[Atac. ei ouv to C<oo''' dvaipoyuEVOv ttjv £7:i3TTrja-/)v dvaipsi [i.6v/]v, 
Tr^c os ST:taTT(]}jLr^? | dvaipoufJsvT^; ou auvavatpstTai xat t6 STriGiTTjTOv, otj>.ov 99r 
oxt ou)( ajia siatv r^ ts si:iaTT^;j.T^ xal t6 STrtaTTjTov. (juaauTto? os xat iid 
5 TTp ata&T^aso)?- t6 jisv C^oov dvatpo'j[jiEvov t7)v aia&r^atv dvatpst, ou [isvTot 
7£ xat t6 ata&T^Tov. st o5v t6 C^j^ov [jiovtjV ttjV ataDT^atv dvatpsT, 6t|Xov 
OTt TrpoTSpov t6 ata&"/jT6v tTj? aia»)v;as(juc, xat sups&T^asTat [jltj dtxa Ta Tcpoc 
Ti. dXXcoc T£ 0£ t6 dvatpouv t6 xaBoXtxcoTspov exsivo TrpoTspov saTi. t6 
[jisv ouv ata&TjTov dvatpst t6 aa)[xa xa&oXtxwxspov ov, t6 oe C^ov ttjv 

10 aTai^yjatv dvatpEi, ou [xlvTOt "(e xat t6 aai^jLa. st ouv t6 a«>[xa xaSoXtxa)- 
Tspov saTtv T^; aia&i^astoc, dvaipst os t6 atoijLa t6 atai}T|T6v, to!3t' saTt 
t6 xa&oXtxwTspov, Trp^Tspov dpa t6 aiaOT^T^v (bc t6 ata&T^Ttx^v dvatpouv. 
7] Auatc os T^ [i£v TTpiuTTO saTtv a-jTT^* OTt Ta atai)T^Td svTauOa ttjC ata&YJ- 
asou? staiv TTpoTspa, (uc Trpd"|'(jiaxd saTtv, ou [xsvTot "(s (bc atadTjTd. tbaauTCJu; 

15 os xat Ta sTTtaTT^Ta o»? Trpd";[xaTd saTtv TtpoTSpa tt^c £7rtaTT^[j//]c, ooy (bc 
EirtaTT^Ta. a.l.\(j); ts os ou xaXo); "(s-jfovsv f, £c£Taatc' Ta [x£v "j^dp £7riaT/jTd 
6uvd[xet sTrtaTTjxd TrspteXdpo^xsv, tyjv o£ iTrtaTT^iiTjv £vep"^£ta eTriaTT^[XTjV. ou 
oet 8= ouT(ju TrapapaAEtv, dWot. zcl 6uvd[x£t Totc 6uvdfi£t xat Td £V£p"(£ia 
Tot? £V£p"j'£''a, Tva t6t£ d[xa Td irpo; ti eupz^mcsiv. 

'20 '£-£1 ouv [X£Td Ta lOia £Trt xtjv dXrj&tvJjv uTro^^pacprjV [xsXXo^xsv uopsu- 

saDat, cpepe xeaaapd? xiva? dTropiac; Trp6? xauTT^v xivi^aoj[xev, wv tj Trp^juTT^ 
TouTov e5(£t t6v xpoTrov et x6 Trp6c xt 6piC6[xevoc xou sxspou s[xv7jai)Yj 
(eXs^^ev "^dp ] oti Trpoc ti eaxtv oaa auxd aTrsp iaTtv £T£p(ov eivat X£"i'£Tat), 99' 
x6 oe ET£pov Trp6c Tt (sTspou ",'dp saTtv ETspov), xd Trp6c Tt dpa 5id tou» 

25 Trpoc Tt (bptaaTO. Ta^jTTjC ttjC dTroptac otTTYjv Trpocpipouat ttjv Auatv. 7rp(7jxov 
[XEV oxt ETTt x(ov da/£T(ov Trpa-j'[idT(ov 6ta[j£p>//jTat r^ 6idXX/jXo? 5£t;ic, ettI 
8e xuiv Trpoc xt ouxsxt 6tap£pX/)Tat, dXXd xat au[xpdXX£Tat Trpoc ty;v tosjtiov 
otoaaxaXiav, 6suT£pov 6£ OTt oux dX/ji)?] Trjv u7ro"j'pacpYjv dTroosotoxs Toiv 
7rp6c Tt, 6t6 xat TOtauTTj lypTjaaTO cpcovyj. osuTspa d^ropta* st [jy] (x6vov 

30 t6 £T£p6v laTt Tou 7rp6c Tt, dXXd xat t6 a'jT6, tivo; /dptv to fxepov [xovov 
TrsptiXaPsv, x6 oe xauxov rrapfjXEv; xouto ^dp 7rotT]aa<c iXXet^r^ t6v opiatxov 
dT:o6s6ioxsv T(bv 7rp6c Tt. 7rp6c tout6 cpa[xsv OTt stx^Ttoc t6 TauT6v Trapa- 
XsXot^rsv el "('dp [xuptdxtc auT6 Trp6>; auTo TrapapdXXsTat, dXX' o'jv sTspov 
8oxsi sivat T(o 6tTrXouai)at t^^ Trp6? eauTo TrapapoX-^j. TptTVj dTropta" si 

35 Td Trp6$ Tt [xta T(ov xaTTj"j'opt(bv, at 6£ -/.aT-/j"^optat "(svrj, Ta Trpo; Tt ^svrj, 
oux eaTiv dpa Td "^'evTj 7rp6? xt, dXXd 7rav 7rp6; xt "(s^voc. Trp6c ouc <pa[isv 
oxt ou5a[X(bc' ou Trdv "cdp Trp6s xt -(svoc saxiv f6ou '^ap x6 6£$i6v Trpoc 
xt 6v oux laxtv "CEvo;, 8t6Tt xai (xsptxov. TSTapTrj dTropta* ei xcl Trpoc ti 
i6tav uXtjV oux e/£t, dXX' u^ro^spX/jVTat TouTotc 7raaat at xaTT^^jOptat, Ta 8£ 

40 sv Trdaatc Tatc xaTTj",'opt'atc i)siopou[jsva 6uLtbvu[i.a, Td dpa Trpoc Tt 6[i(o- 
vu(xa. Trpos xouxou; TrdXtv | svxauUd cpatiEV oxt xai)oXtxtoc Xa;jpdvETaf 100^ 13 an TtptoTT) <i7ri-/etpi^a£t> ? 25 bpharo M otTxetv M 34 tiu] t6 M 

kauxo] eauTtii M 41 TrdXtv paene evan. M Xajx^.] au a.aapTdveTe ? 110 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 7bl5— SMS] 

ou -j-ap ta Iv TzdaoLi^ -ais xaxrjYOpiat? Osaipoujisva 6|X(ovu[jLa, dXXa xa airo 
Ttaaa? xac xa-yjYopias dvayoiisva. id Oi T:p6; n sv rdsai? &su>peT-Lat, ou 
{j.£v-ot UTTO Trdsa; dvd7£Tar oux dpa td Trpo; ti oijnovujjid lati* dXKo "ydp 
lati to Ev Trdcjat; tai? xatJjYoprat? QsujpsiafJat, xai dXXo to ut:o udaa? 
5 tdc xatrjYopta? dvdYsa&at. touto Ttspa? tf^? Trpoxet[x£vy]? Oecuptac. (0eo>pia K<z'.) 

p. 7b3i Oiov 6 tou xuxXou t£tpaY"JVta[i6c ei^e eativ ^Trtatrjtov, 
iTrtatr.arj [i.sv autou oux eattv ouTroj, touto §£ iTrtatrjtov sattv. 

'Ev tot? dpii}|xoic cpr^atv f^ dpi&fir^ttxrj tstpdY«JV0V dpt&jj.6v jxsv sTvat 

10 t6v ccp' £aut6v TroXurXaataCojxsvov, xuxXov oe t6v d7r6 tou autou dpt&[xou 
doy6{x£vov xai eic t6v aut6v XrjYovta. au[xpatv£t Ss TroXXdxis dpii}[x6v xat 
iTrtar^c TroXuTrXaatdCsaOai xat st; tov aut6v XrJYSiv, uj; sTvat t6v aut6v 
dpt&[i6v xuxXov t£ d[xa xat tEtpd-jUjvov, oTov iTrt 7rapa5£t"i'[xato? tou Xsyo- 
fxsvou' Xs"co[ji£v outuj;* Trsvtdxt; Trsvte Eixoat TrEviE* Stoti [xsv 6 irsvte lcp' 

15 £aot6v ■jroXuTrXaatdCstat, tstpdYujvo? lati, Stoti 8£ diro tou autou dpyetat, 
tout' sati td Trsvts, xat £?? t6 aut6 XrJYEi, td Trsvts, xuxXo? sattv. uj? 
ouv EvOE^stat t6v aut6v dptB[x6v sivat xat xuxXov xai tstpdYujvov, outujc 
xai £Trt tujv [xsYE&tibv £Cv]tr^aav oi iraXatot st Ivosj^stat xuxXov sTvat taa 
(xat) tstpdYujvov. t6 0£ oux Eattv. r; Se aitia, otott r) [xev [xovd? xata- 

20 [xEtpEt t6v dpt&[i6v, [xspo; ouaa tou dpt&txou, t6 Se ar^^xsTov ou xata^xstpst 
td |x£Y£&r^' Siott [xev '(ap 6 dpt{)[x6; | [xovdat xatajxEtpsTtat, Suvatat 6 lOOv 
aut6c xai xuxXo; sTvat xat tstpdYujvos, Siott os td ixeysi)/) ou xata- 
[xstpouvtat ar^[xetot?, ou 6uvatat t6 aut6 [xeye&os xat xuxXo? ^Tvat xat 
tstpd^ujvov. 6 toivuv 'AptatotsXrj? Iirt toutou dTropei tr;v duopiav ostxvu? 

25 TTpotepov uTrdpj^stv t6 iTriatrjtov tr^? iTrioti^[xrj;. 

p. 8al3 "Ex^' °^ dTroptav Trotepov ouSs^xta ouata tuJv Trpo; tt 
XsYstat, xaOdTrep ooxei, tj touto iv8s)(etat xatd ttva? tujv oeu- 
xepojv ouaiujv Itti [lev ^dp tujv Trpwtujv ouatujv dXrj&E? iattv 
out£ ^dp td oXa out£ td [xlpr^ Trpo? ti XsYStaf 6 ydp tk dv- 
30 OpujTTo; ou XsYEtat ttvo; tic dvOpujTros, ouoe 6 tt? Bous ou 
XsYEtai ttvog Tt? (3ous. xat aTrXuj; £?TreTv td k^r^z. 

Tpi[xeprj; uTrrjp/ev rj otoaaxaXta tujv Trpo? ti, uj; Eipr^taf yj ^}>su8rji; 
uTTOYpacprj tujv Trpo? tt, td toia, r; dXrji)rj? uTroYpacprj, fjtt? xat au[xTrXr]poT 1 Traaai; evan. M 1. 2 xa utto Traaas iterata del. M 2 Trpdi; tt evan. M 

3 UTio raaatj M G tit. inserui 7 oiov xat Arist. 8 oiS^Trco Arist. 

ToiJTo] abrhi Arist. 16 Xdyet M 19 xai inserui 19. 20 xaTa(x£Tpet tov] 

xaTa[j.£Tp^Tai (sic) M 20. 21 xaTaixETprj Tct M': xaTa[j.eTp^Tai M'^ 21 xaTa[i.£Tp^Tat M 

24 dTiopEt T/jv] dTropiiTai M 25 TtpoTEpov paene evan. M 26 ttot.] 7rpo'T. M 

30. 31 ou X^YETat om. Arist. 32 Etpr^Tat] p. 97,40 33 post i6ta add. tujv iipdi; Tt M* OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 8al3] IH 

auTTjV. (XTioSou? ouv 6 'AptaTOTsXrj? Tot TTpoTspa ouo xecpaXotta, tout' eaTt 
TTjv tj/oUOTj uTroypacpTjv xai Ta Tota aoTtov, [xeTapatvst Xotrov siri t-Jjv dXr^O^ 
ujiOYpacpr^v. xai a;tov laTtv Q7]Tr^(S0ii Tt'vo; X^.P'^ '^°' (I/suo^ TCpoTSpa TCapa- 
SsSoiXiV 6 'AptaTOTaXvjc. xat (f)a[j.£v oTt touto TrsTTotr^xsv eixoTtoc, u)c au(i- 
5 paXXofievov xat Tui Xe^yovTi xai T(o dxouovTt xat toTc uiroxeitxevoic irpd-j-jj.aaf 
Tui [xsv XsYOVTt, iva [Jirj So^if], dXX.' Tva [xsTa dTroSeicsojc TrdvTa TrpocpepTjTat, 
T(p 8e dxouovTi, iva TrpoTepov eY"(U|i.vaadfAevoc toic "l^euoeat | xat tov 101' 
TOtouTOV eXe^^^ov [ia&(Juv dvevootdaTtoc xat dxptPuic Ta dXyjO^ TrapaXdprj. 
TOts 8e uiroxetjjLevot? TrpaYfJ-aat aujipdXXsTai to TrpoTepov Ta «j^suo^ irapa- 

10 8i66vat Tov cptXoaocpov, oti tj dTroSoOsiaa uTro*(pacpY] et xat [xt] laTtv dXr^Oyjc, 
dXX' ouv rSiov laTt Tuiv Trpoc Tt raat [xev uirdp/ov, ou [lovot? oe. et oe 
iStdv eSTtv, soet [it] aKJUTrTjOr^vat touto, iva TeXeta 7evirjTat f^ tujv Trpo; Tt 
8toaaxaXt'a. ou [irjv ou8i ttjv dXrj&^ uTroypacpTjv dTrovr^Tt 7rapaoiO(uatv 6 
cptXoaocpo?, dXXd TtOr^atv diropt'av Ttvd xat Sstxvuatv oti t^s [xev TrpoTepac 

15 a(ii^6[ievT^; uTroypacprj? dveTrtXuToc [xsvst t; dTropta, TsOetarj; 8s Tr^c dXr^Oouc 
SuvaTov TauTrjv STitXuatv os^aaOat. iva ouv ttjv dTropt'av vovjaojtxsv, Tpia 
TauTa ^■'/'cr^atofjisv TrpoiTOV ti'c f^ uXrj tt^? dTroptac, SsuTspov ti t6 Trotr^Ttxov 
auTTjC ai'Tiov, xat TpiTov ttu)? auTYj Tcposp/STat. saTt toivuv fj uXtj ttjc 
dTTOptac aur/j* y; ouat'a fj xaOoXou r^ (xsptxTj xai oXtj xat xaTa [xspoc, (oc 

20 71'vsaOai TSTTapac au[xTrXoxdc ex Tuiv eipYj[xev(ov oXov xaOoXou, (SaTrep 6 
xaboXou dvi)p(i)Trov oXov Te xat xaOoXou, oXov 8e [xeptxov, (SaTrsp 6 Sco- 
xpdTTjC [xsptxoc [xev u)V (Joc d'TO[xov, oXoc 8e, xaOo au|xiTSTrX7jpu)ixEva Ta TrdvTa 
iysi, Ta [xopta Ta au[XTrXr|pouvTa t6 dTO[xov, [xspos os xaOdXou, otov f^ 
aTcXuic xEcpaXTj, [xspoc [xsv ouaa (uc xscpaXvj, xaOdXou 8s, oTt xaTa TroXXmv 

25 xscpaXuiv I Xs^sTat, [xspo^ [xeptxov, otov fj tU xecpaXY [xepo; [xev ^dp 101» 
saTtv (uc [xopiov ouaa, [xspixov 8s, xa{}6 Ttvos dvOpcoTrou sanv fj xscpaXiij. 
sv TouTOt? fj uXyj ttj? dTTopiac. Tt 8s laTt t6 TrotyjTtx6v ai'Tiov out^?; 
cpajxev ouv oTt t6 Trot7jTtx6v ar-iov eoTtv 7j ouata, •^ti? daTtv [xepo? xol 
xoOoXou. Trpoep-/eTat 8e rj dTropia toutov t6v TpoTrov dpa dXrjOec san 

30 t6 Xs*j'stv (xrj8E[xt'av ouat'av stvat tujv Trpoc ti r^ saTi Ttc ouaia Tuiv Ttpoc Tt; 
Tiaaa Totvuv ouat'a f| Trp(joT7j saTtv fj ^suTspa, xai xaO' sxdTspov r^ xaOoXou 

fj (XSptX7J. [0X7J [XEV (jbc SwxpdTTjC oXoC, [XSptXTj OS (W? TO [XOplO TOU 

2'u>xpdTou?]. fj [XEv ouv TrptoTTj ouaia outs xoO' oXt^v souttjv oute xoTd 
To [xepTj XeyeTat rpo^ Tt. fj 8e 8euTepa ouat'a xaO' oXr^v psv sauTTjv ou 
35 Xs^ETat Trpo? Tt, xoTa 8= to ;j.sp7j Ta^oc XsYSTOt, ofov f^ xecpaXf^ Ttv6c xscpaXTj 
xat fj /etp Ttvoc X-i^P- «oaTS ouv f^ dTropta TrposPrj iTrt tTjS ouaiac, ^Ttc 
(xspoc xai xaOoXou. Tt; 6s f^ XtSat? ttjC dTropia?; sx t^c Trpior/j; utto- 
"l^pocpfj? dXuT(ic laTiv £? ^dp Trpd? Tt laTtv oaa auTo dirEp scTtv STspcov eivat 
Xe"|'eTat, xai tj xecpoXij auT6 OTrsp laTlv STSpou XsYSTot, ou iaTt xscpaXTj. * * 

40 TOf/apOUV OSTEOV TTjV dX^jO^ UTtOYpOCpTJV, Ot' f^? fj dTTOpia TTjV XtSatV ETTt- 

4. 5 au[xPaX(5(x. M 6 TTpo'f ^petai M 8 toioOtov] toOtov M dvevSuaaTio; M 

11 ujrap/ov] 'jitdpyei M 22 xa&6] 7.i%6\o'j (?) M 32. 33 SXtj — atoxpdToo; 
(lelevi 38 d] ^j M 39 (lost xecf. iac. signavi 112 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 7 [Arist. p. 8al3] 

oiyemi' Tipo? xt lorvuv iaxiv oi? zh slvai Totutov s3ti T(o upo? sTepov 
■jra>? £)^civ, o)? av et D.cYsv exetvQe, cpr^at, xaXo) Tcpo? Tt 01; ouSev oikXo 
r^ uTTotp^t? Tj £v Tfl 7:00? akhr^Xct ayi^zi OewpetTat. Taur/jc | 6e t^? utco- 102r 
Ypacpr^c T£i)e''arjC £TitXuo(j.£i)a ttjv aTropiav ouTeo;* ei u)? dXr^Oaic cpyjatv tj 
5 dXTj&T]? uitoYpacpy] oTt ouo£v £T£p6v lotTiv •?! t6 £v Tifj Trpos ctkkrlKa ayiaei 
O^opeia&at, or^Xov u)S eav oToe Tt? ti twv icpo? Tt, xat t6 r.ph; Xi^eTat 
oloev, xat o)? oTo^v t6 £T£pov, outwc xat t6 ETspov 010 v £t dopiaTco; oi6£V 

Tt TO)V TCpO'; Tl, Xat TO £T£pOV doplOiTtOC OIOSV, xal £t (optajXEVfOC: OtOEV XI 
T(OV rpO? Tl, Xat t6 £T£pOV (ijptatX£V(0? OlOEV. TT)V tXcVTOt X£CpaX7]V EaTlV 

10 EiOEVot 1X7) stooTac Ti'voc £3^1 XEcpaXifj. xai TOUTO irda^OfXEv -q rrapd t7]v 
Ofxotoxr^Ta, (o^ i-\ '^d--r^z xat TTsptaTEpac, r^ Trapd t6 e"';x£xaXucpOat, (o; ei 
UKOi)(o;x£f}d Ttva t6 txEv oXov E"j'x£xaXucp9ai auifxa, jxovr^v o£ -|'£YU(xv(oa&at 
T7]v xEcpaXr^v, 7] Tiapd t6 of^ipr^aOat, Si^Tzerj Et oi^pr][XEvryV tic £TrtO£t'$£t 
Tou XoiTTou a(o[xaToc ttjv x£cpaX7]v. et TOtvuv Ta jxev Trpos Tt 6t' dXX7]X(ov 

15 YtvtoaxsTat, xai 6 t6 ETEpov £t6(bc xat t6 XotTcov ETrtaTaTat sc dvd-j^xT]?, 
xEcpaXrjv 6s xat /stpa £voE)(£Tat ETrtaraaOat !x)] Ei^orac (ov etatv, 6r^Xov 
apa (oTt) xauxa oux etat Tuiv Trpo? Tt. ei 6£ touto, dXr^&s^ iaTtv eiTrEiv 
(oc ou6euta ouata tujv Trpoc Tt. 

AuTTj |x£v ouv 7] ' AptaxoTEXou? ErtXuat?. £Tret67j 6£ 7] TcpoTEpa UTrO- 

20 YpacpTj TU)v Trpos Tt, £t xai ({;£u67]c, nXaT(ovtx75 eaTt, Ttvec TC£tp(o[x£vot dTro- 
Xo-feia&ai uTrep auTr^c [xovtp Tto aacpeaTEpio cpaaiv otacpipetv ttjv n£piTraT7j- 
Ttx7]v u7roYpacp7]v x\<; flXaTtovtxr^; xat 6£txvuvat TreipuivTat oTt xat tou 
nXaT(ovixou opiaixou | xet[X£Vou oux iye^ yoipOLv 7] dTropt'a. xat tpaatv OTt 102» 
xecpoXrjv Xafx^dvst 6 'AptaTOTEXr^; t7]v 6f(]p7][xevr^v (dXX' auT7] 6[X(ovuix6? 

25 saTt xecpaXy]* ou ydp evepyet Tdi; Tr^c xecpaXrj? EVEp^Et^ac), dXXd (xal) ttjv 
£YX£xaXu[X[x£vr^v xal ttjv t(ov 6[xot(ov C">wv' dXX' auT/] oux saTtv aTOfxos* 
ou "^dp la^xev auT7]v (oc dro^xov ev -(dp sart Tuiv au[j.TrX7]pouvTtov t6 aTOfxov 
t6 E^OEvat TouoE Ttvo? ouaav. dXXd [X7]v oux i'a[xEv 6i<; touoe ouaav oux 
dpa i'a[x£v (b? aTOixov. £t 8s doptaT(oc i'a[x£v ort xEcpaXT] Eart, xai otou 

30 eartv doptaT(o; £?a6[x£i)a. Tcp6c Td6E 7][x£ic cpa[x£v ort ou (xovov t(o aacps- 
aTEpto, dXXd xat xtp dXr^ OEaTEpto 6tacpEpEt 7] nsptTraTyjTtxT] uTroYpacp}] Tr^c 
riXaTcovixf^c" 7] -;dp nXaT(ovtX7] uTco-j^pacpT] TrpioTOV [xev t6 Exepov xtov Trpo? 
Ti (opiaaTo [X7] cppovTiaaaa tou XotTrou' cp7]aiv -/dp OTt Taura d'Trep eaTtv 
£T£p(ov Eivat XsYETat (xat) ou6£v TrEpt Tou Trp6? XeYETat eTtcev. t] oe 

35 IlEptTcaTr^TtxT] UTco-^pacpy] d[xcp6T£pa Tr£ptXa[xpdvEt Ta Trpoc "t, Ecp' (ov cpr^atv 
01? t6 Etvat TauTov laTtv Ttui Trp6s £TSp6v Tr(0? Ij^EtV. ETrstTa 5£ 
6 nXaT(ovtx6c 6pia[x6? dTr6 tou XeYeaDat e/apaxT7]ptaE Ta Trp6? Tt, 6 6£ 
n£ptTraT/]Tix6c d:r6 tou Eivat. oatp Tot'vuv TrpoacpuEaxEpov T(bv £tp7][X£vtov 
t6 eivat 7]TC£p t6 Xr^EaOat, ToaouTov 6 n£ptTrarr^Ttx6s 6pta[x6c xou IlXaTu)- 

40 vtxou ECTtv dxpipEaTSpoc. aX\d cpaatv ot dTr6 IlXdTojvoc xat t6v OXdTtova 1 TojJ t6 M 2 cpnjrjf eicias 5 an oti <t<i Tcprjj tt>? 12 uTco&ofxeSa M 13 aa 

^Trioet?-/]? 17 Sti inserui 23 cpT)atv M 25 xal inserui 27 «bc superscr. M 
28 (XTjvJ [jLEv M 34 7.al inserui Xiy. zlnzw collocavi : eItiev Xey. M 35 Tiapa- 

Xafxp. M 36 To] To7 M xuj] xo M etepov] xt Arist. 39 pr. xd] xo3 M OLYMPIODOPvI TN OATRGORlARrM c. 7. S [Arist. p. Sal3. ^2:>] 113 

'fio zlvat. [ivv^ijf/jv ■Koir^acf.a^iai iv tco si-sTv oaa auia a~z(j z:;t\v ixi- 
p(ov sTvat. 'ki'[z~a.i, aXXa XcXr^t)aat iiev^wa tyjv | a-ofiiav tou orjia^iou 10l{r 
TTOtr^aavTcc;* ciTtujv -j'7'p sctiv oux £vI|xeiv3V auT(o aXXa [(.STapipr^xsv i~\ 
to XsYsaOat. oux lost oi* ou 7ar> to oTvai' scTt toTc Trpo<j Tt iv t(o /.i73(3f)at. 

f) aXXa iiaXXov sv t(i7 sTvat -poi; Tt. &s~t ouv axptpsaTsryO? llsptTraTr^Ttxos 
opia[j.o? To5 nXaTouvtxou. dWd cpaatv ot 3t' svavTia? oTt ToaotjTOV olsTat 
auToc 'AptaTOTsXrjC jxr^osv otacpspsiv tyjv :tar/ aoTou a~oooi)£raav uTirrjpa^f/jv 
Tr^C llXaTdjvtxr^C, r^Tt £7ct T3X31 Trjc xaTryyopt^a; 'pr^atv OTt lacuc /aX3-ov 
'j-£p T(ov TOtO'jT(ov a7rocpaivsai}at 1x7] -poTSOov otsaxsixffivov, to usvtoi 

10 otaTTOpstv TTsr/t aL)T(ov oux (z/prjaTOv saTtv Ta'jTa "('ap r/ix'.pt|3aA.XovTOs saTiv 
■irspl Ttiov zap' auToij kz'(0\xivaiv. dKkd 'npoc TauTa' cpa[j.£v oTt ■zaoTa 
sipr^Tat ou 'jrspt Toiv Trpoas/oic £tp/][X£V(ov, aXXa irspi Tuiv £7ri/£tpr^[ja!T(ov, 
01' (uv xaT£ax£uaa£ Tot Trpo^ ti [xyj sTvai fxixa tyJ '■juact, ostxvu? (oc o'jx 
r/Xrji)£iav sX^-j^EV, a.XXa [xaXXov ■,'U[<va'C(ov Ta'jTa sxsT -cpisXapsv. touto -soac 

lo "fp t)£(opt'ac. (9£(opta xC'.) 

n £ p t t: i u X a t r t T yj T c. 

p. 81j25 rToioTYjxa ok X£"|'(o xat)' vjv -oiot' Ttv£c XE^ovTat. £aTt 

OS Yj TiOtOTY]? T(OV TrXcOVaytOC X£"j'OtX£V(OV. £V [)£V OUV eToOC "uOt- 

20 oTr^Toc £?ic xat otri&Eatc XE-j-^iat^ioaav. ota''.psp£t os icic otaDi- 

C£(OC T(0 |XOVl[i.(oT£pO V xat /pOVt(OT£pOV £tvat. 

' \']~\ TfjC Trapoucr^s Os^optac ttevte Tiva C/l^^jiJ^ojxEV, TrptoTOV [tsv ti's 

Y] TaQtC TfjC XaT/)','OpiaC, 0£'JTSpOV OS TtC Y) atTt'a Tf^C S-'.",'pa'.pf)S, TptTOV 

TToca ~d slo/] Tfj? xaT/)"j'opt'ac, TsxapTov Tt^ y] ota-^fopa | t(ov stotov, ■jteu.-tov lOH^ 
25 Tt'c Y) Ta;tc Ttov 3i0(ov Tfjc xaTr^"j'opt'ac. ~spt ouv tou TrpcuTou cpajxsv rlTt 
£txoT(oc TSTaxTat jj,ST'i TY]v :rpoc Tt y.azr^yi[jia\i fj TrotoT/jc, Trp^oTOV txsv St-x 
TYjv ojxotoT/jTa T(ov T:apao£i",'[xaT(ov * xaf^aTrso "('zp azxd xh ttocov to TTpoc 
Tt TSTaxTai Ofi Tr^v 6[xotoi/jTa T(ov TrpopX/j[xaT(ov, tout' sCTt to [xsy^x xat 
To [xixp('jv (Ta'jTa "(ap to'j ttocou ovTa ou jxovov iv TOUT(t) £t)s(ijpstTo, -y.XXa 

30 xai UT:0 TOt TCpO? Tt '7.VS''X)3p3T0, UTTO [X£V TO TtOCOV Ofi TO UT:OX£i''X£VOV, 

UTTO 0£ Tot T:poij Tt ota TfjV a/sCiv) ' iTtstOYj ouv To [xs^j^a xat To [xtxpov 
£v T:oa(i) £i)£(op£TTO xttt £v Toi; T:pos Ti xat TOUTOU /oipiv [X£Ta To 7:oaov 
fj T:poc Tt xaT/j"j'opta sT/s -fjV Ta;tv, out(o xai £VTa'jt)a oia TfjV 6[xotoT"/jTa 
Ttov T:apao£t"([xotT(ov [xstix tyjv T:poc xt xaT/j-pptav -/j -oiot/)C TSTaxtaf f^ 
3a "("ip £T:taT"/)[x/], OT:£p xal T^apa^iOEfj^^xa xou rpo? Tt fjV, ou jxovov ut:6 ■zd. T:p6c 
Tt o(Vot"csTai, dXXa xal ut:6 ty]v T^otor/jTa* uTto ixsv *|'ap ty]V 7:p6c Tt -y.va'- 
"^exat (o; irpo? t6 iTtiCTYjTov 7:apapaXXotx£v/], utto os TfjV Ttototr^Ta t'uc iv 3 o'jt6 M 9 5ic(JxE[xf,'oj; M 13 xaTca/ejaoott M 16 tit. iiiscnii 

18 tive; Eivcd Arist. 21 tto ,aovt[xu)T^pto xal /poviioT^pou eivat M: tijj roXo /povuuTepov 

elvai -/.al (xov. Arist. 26 t/jv ex Ttliv corr. M 8.') toO r.p6i ti] cf. p. 1()S,31 

Commeut. iu Arist. XII 1. Olymp. Prol. ot in Cat. 8 114 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 8^25] 

d/'jy^ OstopoofjiEvyj xotl -sXsituxixYj TauxTj? u7rap)(ouaa. outu)?; o5v, o)? eipv^- 
xa|x£v, xdvTauOa oioTt rj £-[5Tr]u.rj ou |xovov £v TOt? ■Kp6<; Tt dlXa xal £V 

T-^ TTOlOTrjTt OclopsrTat, TOUTOU "/dptV JJLETOC TOt TTpO? Tt 7) 'KOtOTr^? T7]V TdglV 

£iXr^cp£V, xat auTT] [i£V KpwTVj atTta, 6t' r^v r) TrotoTr^? TotauTr^v eXa/£ 
5 Td^tv. I oeuT£pa o£ aiTta, OTt EXsyoasv T£TTapa? dT:Xd? eivat xaTr^-j-opta?, 104r 
ouaiav, -oaov, iroiov, Tupoc Tt, S? Se auv&STOus. eTTEtSr) ouv dTrooEOwxatxev 
Ta; Tp£Tc xaTrjoptac, uttoXoituov r^v aTroSouvai xai Trjv X£tirouaav, Trjv [i.£Td 
/£tpd; 9r][xt, Tva i^ 6 X670; £x£tvo; dppa"|'r]S 6 Xl-^fov '8£t T:por^7£TaBat Td 
d-Xd d£t Tujv auvOeTcuv'. otd Ta; ouo TOtvuv TauTa? otTta^ TOtauTrjv 

10 £Xa/£ Td^tv. [laTt oe xat TptTr^ aiTia toutou, 6t' r^v rj TrotOTrj? TotauTr^v 
iXa/s Tactv cpafiev oTt irepl tou TrotsTv xat Trda/etv [x£V£t tov Xoyov 
T:ot£Ta9ai. auTat o£, tout' eOTt t6 Tid&r^ xat evspYetat, xaTa Ta? TroioTr^Ta? 
-a'vovTat. douvaTOV 8e puivai t6 xaTa -otoTr^Ta -(tvotxevov [xrj irpoTepov 
[xaOovTa Trjv Trj? TroioxrjTO? cpuatv. toutou /dptv 7:poT£TaxTat, tva [xaOovTE? 

15 Ti EaTtv TTOtoTrj?, ouT(«; dxptpiaTSpov ToT? XeYOixEvot; irept tou icotETv xat 

7rda/£tv •Kpoa£/(o[X£v tov vouv.] xal ev TouTot; t6 TipojTov iart x£'^dXatov. 

AsuTepov o£ rj atTta Tr,; eTrtYpacprj?. xat Xe^o^xev oTt svavTtav ipd- 

ota£v 6 c5tX6aocpo? 686v ev auTm ev toT; Tpo? Tt xat EVTau&a* exet [xev 

■^dp orou -Xr^i)o; u-rjp/ev, 81' evtxou 6v6[xaTo; ttjv xaT/f(optav eor^Xtoaev, 

20 e7:t7pd(|/a? Flept tou T:p6c Tt, evTauOa Se otou ev uTCdp^et t6 T^pa^fxa, touto 
otd -Xr^Oou? £aT][xaV£v, eTfjpd^ac Oept uoiou xat uot^TrjTOc;. CTi">]aujixev 
ouv Tivo; /dptv 3tT:X-^ XE/pr^Tat t^j ETCt-jpa^f^j. | xat cpa[X£v OTt t6 7:ot6v 104'' 
Tpta arjtxaivet, r^ auTrjv Tr;v xaTr^^opiav, tout' eOTt xr^v 7:ot6Tr]Ta, r^ t6 
auju-a t6 (xete/ov Tr^s Trot^Tr^TO^, r) t6 7:oi6v, (SoTrep Xeyoijev X£ux6v xat 

25 r/jv X£ux6Tr^Ta xat t6 aw^xa t6 XeXEuxaa^xsvov, tout' laTt t6 [jets/ov 
Xeux^TrjTo;. ar^txatvEt oe t6 T:ot6v xat dXXo xaTa t6 xaOoXtxtoTEpov t6 
xotvfj d[x'^0T£p(ov xaTrjYopou[x£vov, auT^c t£ t^? 7:oi6r/;To? xat xou a(o[xaTo? 
Tou [xeTE/ovTO? auT^?. TOUTOU ouv /dptv £7:£Ypa'j/£V riEpt Tou 7:oiou xat 
7:ot6Tr|TO?, otd Trjv 6[X(ovu[xiav Tuiv a//[xatvo[X£V(ov £7:£tor] ^dp r]7:iaTaT0 

30 TToXXd arj[xaiv£tv t6 7:oi6v, toutou X^'?^^ "^^ 8euT£pov 7:p6? aaor^vetav tou 
7:o(oTOu 7:ap£Xa|3£V, w<; dv £i eXeyEV outuj;* oti •KSpt 7:otou otodaxu), ou tou 
ar^fj-atvovTos t6 xaOoXou ouoe tou ar^[xatvovTO? auT6 to a(o[xa t6 7:£7:otto- 
[xEvov, dXXd Tou arj[xatvovTo; auTr;v Trjv 7:ot6Tr^Ta. £i ouv TauTa out(o; 
£)(et, 8r^Xov oTt oute ^tTToXo^eT 6 cptX6aocpos 0'jTe [xdTrjV 8tTT-(j xe/pr^Tai 

35 E7:t-;pacp-^. dXXd 7:dXtv CrjTO-uat Ttvo? /dptv xal iv auT-() t-^J £7:t-;pacp-i{] t6 
7:ot6v 7:poT£TaxTai Tr^? Trot^Tr^To;. xat cpa[x£v OTt £tx6T(o;* xaTd 7:dvTa Ta 
a-/;[xatv6[X£va otxai'u>c dv t6 7:oi6v xr^? 7:ot6Tr^To; 7:pOTa/0£t'rj • EarjfxavEV -jfdp 
t6 7:ot6v t6 xaOoXou* (t6 8£ xa06Xou) otxatu)? 7:pOT£TaxTaf xat -j-dp Td xa86Xou 
T(ov [xrj ToiouT(uv 7:poTdTTO[x£v. £ar][xav£ 8£ xat t6 atofxa t6 [xete/ov Trjc 7:oto- 

40 Tr^TOS* TouTO Se oaov 7rp6; auTrjv Trjv 7:ot6TrjTa [ auvOeT^v saTt* Ta oe auvOeTa, lOS"" 5 ^X^/Ofxev] p. 81,26 8 Xc^yos scripsi: compend. dub. M 10 eaxi— vouv (16) 

delevi 12 auxat] an TaiJTa? 16 npoa£)^o[XEv M 18 aixtp sc. Tti) iTttTtpotcpstv 

32 o'j5^] o'jT£ M 30 post TioioTrjTo? additum Tzpoxay^dri del. M 38 t6 o^ -/ai^. inserui OLTMPIODORI IN r.\TF/;ORTARrM c. 8 [Arist. p. Si>25] H.', 

(u; -o},/,azt? 3'.V/jto», Vju-tv xoti TipoXipa xotl Y'''<'^r>iJJ''W"-p^- sixotojc o-jv zal 
xaxa TOUTo to Grjtxof.voasvov to Trotov TrpoTSTaxTat tt); roior/jToc, toot' 
saTi To aiSv&cTOV to'j arrXoij, Tva ix Tuiv r^iuv 5a'f(uv 'j7:af//ovT(ov tt,v tt,c 
oioaaxa^vtac ap/Y)V 7roiTj5TjTa'.. a/./.a otj saT^aavsv xal a-jTTjV tt^v xaTTjYoptav. 
5 toijt' saTi T/)v -otoTT^Ta* iXr,'ousv os OTt tj -oioT/ic -po; aa'fT]v3tav zap- 
£'^//j7rTat Toul 7:oio'j' o'j osT os rrpoTaTTsaDat to -po; aa'f7)vstav 7:apa/.a;x- 
Pavofj.iVov £X3tvo'j, OL» Iv3/a 7rapaXa|j.pav3Tat to rapaXajxPavotisvov. oiov 

3t [^O^J/.TjiJStTjV 7:paY|Xa OtOa'cat, OSt |XS 7:pOT7!TT3tV TOIJTO, £ti)' OUTdJC £t 

3'jp£!)3''/j aaa'f3?, z-OL-;a-^tX'^ ~'j.rjrpjzv[\i.a aa^f/jvtCov to 7:poTEpov outwc 

10 xal £VTa'ji)a i-£tO"/) to u-sv 7:otov to 7:0^71x7! ijTt to x'jp'.(oc vsjX 7:p(uT(ijc 
otoaaxo(x£vov, t) o£ 7:oiot/)C 0£'jT3pa. iaTiv i^apaoE^-Yfxa tou 7:oiou oijaa ota 
aa'f7)V£tav to'j -rjfj-irjrjo, o£t to x'Jp''(oc otoaax(i[x£vov, to'jt' £aTt to 7:otov, 
7:poTaTT£ai)at TO'3 7:apao3''7ixaTO?, /.£"j'(o 63 ttjc 7toiot/)toc. iv to'jto!c xat 
To 6£ijT£poy x£cpa'>.atov. 

15 Tp''Tov x£'faXaiov iaTtv, xroaa tt,; r:otoT/)TO'; £to/). xai 'iaa£v oTt 

TSTTapa xaTa auC.o-^ioiZ 7:po£p/o|X£va' 7:p(oTov ji£v £^tc xat otail^atc, o^^jT^pov 
0£ 6'jV7.;xtc xat 'xouvajxta, Tp''Tov 7:ai)/)Ttx/j 7:otoT/)c xat 7:a'i)o?, TSTapTov 
a/9j;xa xai jxop'f7J. oTt 63 TSTTapa' iaTt Ta 3'.'6"/j Ta 3tp/)jx3va xat 0'Jt£ 
7:X£iova 0'JT£ £/,a'TTOva, 6£i;(o;x3V ix ^tatpiasojc* tcoX/.oI jx£v o'Jv xat a/.Xot 

•20 roXXac 6tatp£a£tc | i7:£TT)6£uaav 7:£pt to'jto'j, ■/) oi axpipsatipa xat aaf;3- 105^ 
aT£pa iaTtv ■/) r:ap' ■/)utov Ar/f)/)ao;x£v/). a/./v' Tva Ta'jT/)v vo^/)a(ojx£v, Tpt'a 
Ttva 7:po/.a![3(jj;x£V AT^jxfxaTa* rpwTov uiv OTt ■/) 7:aO"/)T'.x^/) 7:oiOT"/)C otTTii) 
iaTtv, ■/) za'i)oc 7:otoijaa 7:30! t"))v ■/)u3T3pav a'.ai)"/)atv xat "/, aro 7:ai)o'jc 
'(i'(vo[).iyq. 6ta'f£pooat 6£ auTat aX).^/)A(ov, oTt •?) jx£v 7:ai)"/)Ttx"/) zot'jT/)c "/, 

2;") 7:a!i)o? 7:oiouaa ctst a'jv£aTt ~m 'J7:ox£tu3v(o jx/)63v aijT(o T^E^^ovi^^-jTt, ota 
iaTtv •/) iv Ttj) ;x3/,tTt --^.-Jx-jT/jc (o'j *'ap 6"/) to ;x3).t 7:3T:ovi)6? -^£Yov£ ■7.'jx'j, 
citXX' aua T(o jx£}.t sTvai ajia '(i';r/^t ■■/jjx-j* 7:ai)"/)TtxT) oi t^oiott^c Xs-j-STat, 
otoTt r^xi^oc ijxTTOtsT TOtc ■,'£tjo;A£VOt;), •/) 6£ a7:6 7:ai)ou? ■'tvojxiv/j 7:£-ov- 

OoTOC TOU U-OX£tJX£VO'J, OtOV •/) £V T(0 X'JXV(l> X^tJXfjTTj? (6 ■j''ip X'JXVOC i:ai)(oV 

30 Tt 7:ept To a(o;ia ■•3-j'0V£ X£!Jxoc), ou touto X£-,'ovt(ov ■/);x(ov OTt "/) 'xt'j 
7:a!i)ou; ■j't-,'vojx£V"/) 0'j 7:oi£t 7:£pt ty)v -/jjx^Tipav a'.'ai)T^atv 7:a'i)oc (xal aur/j 
;x3v -j'ap 7:ot£t, (oa7:£p t6 X£ux6v iv t(o xuxvtjj otaxptvst* a6'jvaTov {'(oip) 
T"/)V rai)"/)Ttx-/)v 7:ot6T"/)Ta ;x"/) 7:o'3tv 7:ai)oc), r/.fj' OTt Tivic i; auTtov £;ai- 
p3Tov 3/ouat xat '.'otov to a.7:6 7:ai}ouc -^'''vsai^at, oi)3V xupt'toc wvouaai)"/)aav, 

35 i~z<.fj-q To 6'vo;xa 6taaT3)./.3tv 3'.'(oi)£ Ta 7:pa'YixaTa d-' aXX/)/.tov. 6£UT3pov 
X"?j;»;xa' vost ;»ot TSTpa-/.'//.' Ttva Ta!^.v ;xtav ;x3V xat 7:p(oT"/)v t"/)v -ai)/) TtzT,v KKI'" 
7:ot6T/)Ta 7:a!i}oc 7:otouaav 7:3pt t"/)v at'ai)/)atv, xal t"/,v T^otoTT^Ta t"/)v aro 
7:a'i)ous -,'tvo;x3v/)v, tp'!tov 7:ai)o?, TSTapTov 63 7:a'a/£tv. 6ta'f3p3t 63 Ta'jTa 

TtO 7:oXu/pOVtCOT£p(0 xat 6XtYO-/poyt(OT£p(lJ' 6t£ JX3V -'ap "/) 7:Ot6T"/)C '/.•/(tjptaToc 

40 iaxt xal ouasxXsniTo; xat (oc av 3t'7:ot Ttc o'jat(o6/)c, (oaT^sp "/, iv tii} rjiXtTt I d^jT^Tai] p. 42,l.j 4 TTon^aETat M .^. 6 -sptefX. M (> to . . TrapaXaj/^Gtvo- 

fxevov] Tou . . itapa?.a|x,3avo(jidvo'j M 8 7tpoaT'iT-£tv M 2fi [x^Xt-t] u^Xi M 

32 Y^p inserui 35 Siaa-^Xeiv M 30 voct fi^jt soripsi : v(jtiixa (sic) M (cf. p. 13G,3.')) 
37 -A-ii] an 0£'j-^pav os ? 

8* 116 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 81)25] 

•^Xuxu-r^: (aG-r; ■;ap ouaia toutou saxt), t6t£ Xs^sxai -a^rittxyj TroioiY]? 
7:a'&o; iroioijaa Trspi X7]v T^^jtsxipav aia&r^atv, oxs os TraXiv ucpsstv auxY) v) 
7X010X7]? 61/exai x^; Trpoxspa;, u>? sTvai xai xauxr^v ouasxXEtuxov xat (xr) 
£u/spu>; )(a>piCo}Ji£vyjV t) (ji6v(] x-fl STrivoia, &a-sp 7] Xsuxoxy]; tj sv xoj xuxvtp 
5 (ouvaxov yap, oj; Oopcpupios ^■'jOt, xat x6paxa Xsuxov ETrtvorjOrivat xat 
AtOtoTra dTcoPaXovxa X7]v /pota'v), xoxs Xs^sxat Trailr^xtxr] Troioxr^c <u; d-o 
TrdQou? YivofisvT] otacpspouaa xr|? 7rpoxs'pa?, o-i f, [xsv Tra'vxT(j dxfupisxo; r^v 
-/] 0£ ji6v(i x-^ s-tvoia /toptCsxat. oxs os £t'r] /] -oioxr^? /(opiCsaOai ouva- 
[xsvTj xai STTtvota xat svspYsia, waTrsp rj sv voaw Ytvoixsvr] (o/p6xr]s, xoxs 

10 Xsysxat TrdDo;. STrdv 6s eit] fj xotauxrj ^((optaxT^, (5j? dv stTOt xt; sv xtp 
-jtYvsaOat s/stv x6 sTvat, x6xs Xs-j'£xai irda/Etv, «SaTrEp f^ d:r6 cp6[3ou -(ivo- 
ti.£vrj w/j/rj-r^z' xouxou; ^dp, cpr]ijLt or] xou; oid cp^^ov (o/ptuivxa?, ouos 
(i)/pi'a; xaXoua£v, otoxt cpd^pEi xr]V 7rpoarj-j'opiav /] cpuat? [j.£xapdXXouaa xf^v 
^potdv. I xpixov Xfj[i.[xa* xf]V auxrjv Troioxr^xa xai Trai>r]XixfjV ^Tvat xai l^tv lOC^ 

15 (8uvax6v, xax') dXXo (j£vxot xat dXXo, i^tv [xsv (y; 7rp6$ x6 6£^d[X£Vov a(u[xa, 
7ra{)r,xixf,v ok 7rot6xrjxa (u? 7rp6; x6v aiaiIav6ii£vov oTov rj iv Trupt Osptxoxr^s 
xax' dXXo xott dXXo xat £'$t? iaxt xat 7ra&r^xixr] Trotoxr)?, £^t? fisv (i>? 7rp6? 
auxf^v xfjV ouaiav oscaixsvr^v xf^v {)£p[x6xr^xa, 7ra9rjxtxrj 0£ 7rot6xr]? (o? 7rp6c 
auxou? xou; atai}avo[X£vou;. 

20 Toux(ov ouv ou'x(o; £/6vx(ov xat 7rpo£tXrj[x[XEV(ov fjjxTv xuiv xptuiv Xrjix- 

adx(ov, cpsps xfj; 6iatpsasu>c scpa'!>(o[x£i>a. f) xotvuv 7roi6xr]? f] xsXst^oxixi^ 
saxiv -/] xaxuixtxf| fj ouxs xsXstujxtxf] ouxs xaxujxixr]. xat £i [x£v XEXstw- 
xtxf] £tr] fj xax(oxtxr^, fj TrdOo? TxotEt Trspt xf^v alaOrjatv /] ou 7rot£t 7rdi>o?. 
xai £t [X£v 7rotsr 7rd9o?, ^roisT xf^v ^ra&r^xixrjv 7rot6xr^xa xfjv Trd&o? 7roiouaav 

25 7r£pt -zriV arai)r^atv. £t 6£ ou 7rot£r TrdOo;, fj 6uaa7r6pXrjx6s saxiv r] sua^ro- 
pXrjxoc. xat si [xsv 6uaaT:6pXr^xo?, Tcotsi xr]v s$tv, st 8£ suaTropXrjXO?, 7roi£t 
xfjV otdOsaiv. £1 6s iaxt [xr^x£ x£X£t{oxtxfj [xr]X£ xaxwxixrj, fj xax' £7rixrj- 
6£t6xrjxd iaxtv f^ xax' svsp-^stav. xat st [xsv xax' £Trixr]6st6xrjxd saxt, Trotsi 
x6 osuxspov eToo? xfj? 7rot6xrjXoc x6 xaxd 6uva[xtv xat d6uva[xt'av ouo£v 

30 '{oi.p fxspov iaxt 6uva[xt; xai douva[xta fj I7rtxrj6£t6xr]? xat dvs7rixrj6£t6xr]S. 
£1 oe xax' £V£p-(£tav strj, r] 8td pdDou? iaxtv fj £7rtTroXatujs. xat £t [x£v 
oid pd{>ou; iaxt, 7roi£i xrjv 7ra&rjttxfjV rot6xrjxa xfjv d7r6 Trd&ou? 7tvofx£vrjV, 
d 0£ S7rt7roXat(oc | iaxiv, f. £v d({>u;(0t? 9£a>p£ixat -q £V Efxfj^uxot?. xal 107r 
£t }x£v Iv d'1/u/ot;, 7rot£T x6 a/fj[xa, £t os Iv £[xtj;u/otc, 7rot£T tfjv [xopcprjv. 

35 laxi 8s xat dXXcu? £i7r£Tv 7r£pt xou £7rt7roXat(o;, oxt fj [xaOrjixaxtxd laxi xat 
-j'i'v£xat x6 a/Y^[xa, f^ cpuatxd xat TrotsT xfjv [xopcprjv. laxt 6£ xat Ssuxlpav 
EiTrsTv 6iatpsatv xouxou, oxt f^ 7roi6xrjc rj 5uvd[x£t iaxlv fj svEp^sta. xai £t 
[XEv 6uvd[xst saxt, ^rotsT x6 6£ux£pov eioo? xfj? Tcotoxrjxo? x6 xaxd 6uva[xtv 
xat d6uva[xiav. st 6£ ivsp-^sta saxtv, fj v(p Yiv(ocx£xat fj atai)r]a£t. xat 

40 el [xev vtp Yt-(V(oax£xat, ^rotsT tfjv £^tv xat ^tdOsatv. zl oe aiai)fja£t -(i-fv^d- 3 olxttai] o^ ante IV litt. evanidas M 5 riopcfuptos] Isag. p. 13,1 S i^ U ixdvYj 

delevit et superscr. otu-cT) U -xav M 12 oioe] ouxe M 15 ouvaxo'v, -^at' scripsi: 

lac. M 22 ■?/ oure teX. ojxe xa/.. ia mrg. suppl. M^ OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 8^25] 117 

3X£Tai, Tj ix>A 7] ■KrjXXcd;. xal zl \ihv ixia atcjOr^ast Yf/vtoaxsTat, 7:0131 -7]v 
-aO/jTtxrjv rotoTrjta. (si) 02 TroXXaic, Trotsi xo c/rjtxa xat tyjv |ioo'irjV. 
•|'U(jivaata? os xa'pitv sativ ei-cTv xat -pt-r^v otaipsatv, oxi tj Trototr^; 7) 
£v '^u/"(j OcajpsiTat 7] Ev acotxaTi 7] sv 4"^X*(il ^^'' OtofxaTt. xat si usv iv 
5 ^^xfi ''•°'- ^«"[^•'''tt &£u)psrTat, TiotsT xr^v s;iv xat ttjv otaOsatv. st os sv 
'\>oyJ^ [xovY], -otet To osuTSpov etoo? t6 xaTa Sovajxtv xal douvafxiav. st 
8e Iv awaaTt OscupstTai, r^ ota ^a^Oouc sanv rj STciroXatto;. xat st [xsv 
ota Pa'i}ou?, TTOist tyjv -aOr^TtxTjv TrotoTr^Ta, st os £-t7roXat'(o;, t6 a/r^ ixa 
xat TTjv [xopcpr^v. u.s/pi toutojv xat t6 TptTov xs'ja').atov. 
10 IsTapTov saTiv r| otacpopa Toiv siooiv. xat cpa[xsv OTt Tsaaa'pa)v ovtwv 

16 ■KpoiTOv xat TptTov xat xsTapTov oia'-pspst tou osutsoou, oh ta ixsv 
ouvd[xst t6 6s svsp"j'£t'a. TzdXtv oiacps'pouatv dX/.rjXojv, oTt t6 txsv •iTpoiTov 
xat sv '|u/"7j (xat sv atoixaTt) OsujpstTat, t6 6s osutspov sv 'li'y/'7j |j.6v"/], 

t6 OS Tp''TOV xat TSTapTOV SV atotxatt [XOVOV. | -dXtV t6 TpiTOV TOU TSTdpTOU 107^ 

15 6ta/fs'pst, OTt t6 [xsv TpiTov oid |3di)ou? OsuipstTat, t6 os TSTapTov srtTro- 
Xat'oj; Tou a(o[xaTOc. 

ns[x-Tov TTjv TO'jTojv Td;tv C,r^-qauii>.zv. xat cpaixEV (o^ sixoTo); izi; 
xal 6tdi)£ats tjov dXXojv 7:poT£TaxTat, otoTt xat £vsp'(st'a saTt xat TsXetoj- 
Tixr) r?jC 'T^oyji; xal iv atoixaTt xat iv 'loyj^ OsojpEtTat. 7rpoT£Tt'[x"/)Tai 0'3v 

20 xat TauTa tojv d'XXo>v. rrdXiv to xaTa 8uva[xtv xat d6uva[xt'av sixoto); 
6£UT£pav sXa/s Tdiiv, tou [xsv TipojTou, xaOoTt t6 [xsv 6uvd[xst to oh svso- 
^eta, Ta TipojTsTa 0£ dTrsi^Xr^cps tojv Xot7:(ov, xa06 t6 [xsv osuTSpov Trspi 
(]/uj(7)V Os(opsTTat, Ta os Xot7:d 7:£pt t6 aoj[xa or^Xouvtat. t6 oe Tp''Tov 

StXOT^O? 7tp0T£TaXTat TOU T£TdpTOU, eTteiO"}] t6 [XSV £V pdO£t iaTt t6 OZ S7:t- 

25 7:oXat'(o^ OsojpetTai. to'3to 7tspa; -r^; Tcpoxstixsvrj? 0£ajp''ac. (0£OJpia X7]'.) 

p. S'j2o riotoTr^Ta 0£ Xsyoj xaO' r^v 7:0 tot Ttvs^ Xsyo^xsOa stvat. 

"EOo? saTi ToT? dp/atOT£'potc, i'v' ots [xsv auTot supiaxojaiv ovoixaTa, 
XsYsiv t6 XsYsaO(o xat xaXstaOto, 6'ts os 6'vo[xa XsYOuatv r^up"/][x£vov (iv) 

30 ffl xoiv^ auv/]0st'7. xat 7:apd toT? TtaXatoT? x£t'[Jisvov, Xs^etv to xaXsTTat 
xai X£7£Tat. 7:aj; ouv ivTaijOa 'ApiaTOTsXTj; Trept roioTr/To; otaXsYo^xsvo; 
x6 X£7(o eTt^cv, xatTot £u'p7]Tat rj /P^i'''^ ''^^ 6'vo[xaTo; 7:apd IlXdTtovt; 
Ttpo^ Touto cpa^xsv OTi £i7:sv t6 Xsyto 6 ^iXoaocpo?, ou/ (o? [jOuX6[xevoc 
atpexepiaaaOai t6 6'vo[xa t(Tjv dp/at'(ov, dXX' ('0; T^XaruTspav ttjv to'jtou 

35 /prjatv TtotoJv £? Ydp xat 7:apd IIXdTojvt f^v r^opq]iivrjv, c^XX' o'Jv aj:avt'a r, 
xouTou (/pr^atc) | s^^aivsTO, (o; 6"/]Xot xai auToc Xs",'ojv ' sotxd.? [xot [xt] zdvu lOSr 

2 e{ om. M 3 eaxtv] lac. M 11 xo evau. M 1.'5 zai ev aiufxaTt aiKlidi: 'l'-)/r^ "/.at 

Ev au)|iaTt oin. M': <l>'y/ri suppl. M- 17 -/ai] superscr. h rj M-' 18.1'.) y.at TcX. -f|; 

>h. eicias 26 lit. inscrui 27 corrigas etvat y.i-^o^Ton (cf. p. 118,0. 11) 29 ev 

iuserui 32 rapa riXciT.] Theact p. 182 A (cf Hl. p. 22.'j,19 Plat. proleg. |). 200 llerui.) 
34 TrXaxJTEpov M ■}:> ttokov part. evau. M .")('. •/pfjat; supplovi: la.'. VI litt. M 118 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 8^25] 

•j-ivoiaxsiv -0 tr^; Troioxrjxo? ovotxa a&poto; X£y6[ji£Vov'. or^Xov ouv oxt oux 
r^v r; toutoo XP^i^'* 7:7.pa xoT? TiaXaiois TTXaxuxspa Yjuprjfxsvr]. <5j; ouv 
auTO? xsXsiav xrjv Ttspl xauxrji; oioaaxaXiav Ttoiouixsvo? xal Traat (pavspav, 
sTksv xo \i'((o. }xyj KopntXavy)S"(j oi xiva^ r] Xe;is 8ia xo stTrsTv oxi 
5 -oioxr^xa Xi'(ai xai)' r^v Trotoi xtvsij sivat Xl^ovxai xat vo[J-taat 
Tiaaav -otoxrjxa irapujvufj-toc Xr,'£a8at xat Tiav Trapwvufxcos l.t'(6iizwj Ttoio- 
xr/xa stvaf ouos yap xotjxo saxtv aXrj&e?* ouxs -(ap itaaa Ttotoxr^; Ttapu)- 
vjixojc xaxrj^opstxat (fj yap ap£xr] xai 6 aitouSaro; Ttoioxyjxss ouaai ou 
xaxyjYopouvxat TtapwvJiAoj? ota xo [xv] E/Etv xotva)Vt'av ov6p.axos, aXXa [aSXXov 

10 £X£p(ovu[>.a);), ouxs Ttav 7tapu)Vj[j.to; X£y6[X£vov 7tot6x7]? Eaxt" xa '(ap Ttaipoj- 
vutxtxa £t xai 7tapa)VU[X(os XE^ovxat, aXX' ouv oux av 7tox£ xt? xauxa 
xaXlaai 7tot6xr^xac. £vxaui)a oe C^xouat xtvo; "/otptv oux £i7t£ '7tot6xr^ta 
X£-|'<o xaO' r^v Ttotot xtvsc; YivojxEOa', dXXa xai)' 7)v Ttoioi xtv£? £tvai 
X3-,'ovxat. xat Xe^oixev oxt ota xou Eivai Ij^ojptaE xrjv 7ta&rjxtxr]v (Ttoioxr^xa) 

15 aTto xou 7ta'a/£iv, oxt r] |X£v 7tai}r^xtz7] 7toi6x/j; xtov ovxojv iaxt xai auvsaxi d£t 

X(0 U7tOX£tlX£V(p, x6 0£ 7tda/£tV £V X(p '(VJZdxiai £/£t TO ElVat. £t OUV EtTCEV 

'xa{>' 7]v Ttoiot xivs? Yiv6[x£0a', £7t£t07j xat -/] Ttotoxr]? r] utto x6 7tda/£iv 
dvaYotxEv/], xoux' laxtv ■/] otd cp^^ov (6/ptaai?, Ttotou; ] xiva? 7]}xas TtotsT, 108^ 
d7t£7tXdva x6v vouv xojv dxpo(o|X£V(jjv Ttspi xouxo x6 a7jjxatv6[x£vov. x6 o£ 

20 Elvat 7tpoa&£k £0£t;£v oxi TTEpt xf]; 7tai)7]xtxf,c 7toi6xrjXo? otaXEyExat, -^xt? 
xujv ovx(ov Eaxt', xat ou 7t£pt xou 7tda/£tv xou iv tiu ^tvEa&at e/ovxo? x6 
Eivat. sXdpovto 0£ xtVE;; xauxT]? xf^ -(pacpfj?, Xr/ovxEs ott xtvo? /dpiv 
£vxaui)a [x£v xf^v 7tot6tr/ta otd tou Ttotou EOtoa^EV, £v oe t(p tiXst tfjs 
xatrj-,'0pta; otd tf,; 7:ot6r/]to? or^AoT to 7tot6v. xat cpaij-sv ott Eixotoj^ 

25 TOUTO 7:£7totr,x£' TfjV [j.£v -,'dp 7:ot6tr^ta (optaato otd tou rcotou otd ouo 
attia? ttvdv' Ttpojtov [xev oid tou aacpou? oeT a/^[xat'v£tv to daacpEs* X£-,'0[X£v 

OE tO TtOtOV aaCSEatEpOV ElVat tfp 7tOt6tr]tOg, Ot6tl Xat t6 [X£t£/OV tOU [X£t£- 

/o[x£vou aacp£at£p6v satt* to -,'dp Ttoiov, tout' satt x6 a(o[xa x6 [xexe/ov 

xfp TtOtOXr^tOC, aUtf,V [X£t£/£t tfjV 7tOl6t/^ta, OU/l OE fj TtOtOtr^s [X£t£/£t 

30 to a(o[<a. fj ouv otd tou aacpouc, tout' £att tou 7totou, xf]V Ttotox/^ta iar^- 
[xavEv, f^ ot6ti f] 7tot6tr,; -(ivo; Eatt -,'£vtx(otatov. tauxa oe xd "j'£vr] ou 
ouvd[X£i)a ar^fxdvat (ex xu)v) 7tp6 auxujv, otoxt ouoev [[xr^oEv] £/ouatv dvuj- 
XEpcu aut(ov, dXX' ix tujv }XEt£/6vt(ov autd, 07t£p xai £vtaui)a 7t£7totf^xa[X£V, 

Otd tOU [XExl/OVXO? XTJS 7tOt6xy]XO?, f]-,'OUV (XOU 7t0t0u), x6 -,'£V0? xouto t6 

35 -/Evtxtotatov, X£-i'uj of] xf]V 7tot6x7]xa, or,X(oaavt£s. ev oe tuT tEAEt tf,c 
xatr^-,'optas t6 7tot6v otd t^? 7tot6t/^to? £ay][Aav£ | otd t7]v dvd'('/.r^v t(ov lOJK 
Ttpoc tf ETtEtoT) -,'dp xauxa oid t7]v a/£atv 7tp6? tt Etatv, ev oe toT; 7tp6c 
tt dvd'('A./] auvEiOjd-^^Ea^at t6 fxEpov t(p £t£p(p, toutou /dptv EvxauOa t6 
7toi6v ,%uX6[x£vo? or]X(oaat 7tpoau7:/)xoua£ tf^v 7tot6t/^xa otd X7]v dvd",'x/^v 

40 tojv T:p6? tt, <o; Eipr^xai. vojxtaet M 12 -iiaXEarj M 14 TroioTriXa addidi 2o £V oe tiiT zi\tC\ 

p. 10 '127 25 ota toij evuu. M 27 jxjsl |j.£T£yov IV fcre litl. crasae 

:-}2 i-/, ToJv scripsi: evau. M jj.r,o£v ilelevi o4 Toi» iioioij iuscrui 

38 a'JV£tac<y£Ct}o(t scripsi: ajvctTfyycaDai M OLYMPIODORI IX CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 8^26. 27] HQ 

p. 8^26 "Esxt 61 f/ Tcotoxrj? twv KXsovayai? Xz^^oiiivoiv. 

'ATTOpoufxsv ivrauOa oxt yj Troiorr^? iwv KO/Aa)^(o; Xsyoixsvcuv, xa 62 
TcoXXaj^ui; XsYOfASva Ofj-tovufjLa, rj TtOioirjC apa otxaJvujjLO?. rj 6s Xust? saxtv 
aiJi>]' ott xat auxo touto to zoXXa/ai; XsYSsOat iroXXa ar^aaivsf TroXXayo)? 
5 7ap XsYstat xat xa 6jia>vu[jLa xat za suviovufAa xat xa do svo?. dXXa 
Ta jJLSV oijtaivuixa T:oXXa/ai? XsYOVTat, ou [xsvtoi "(z xat stoiv sv -^dp 6v6- 
[xaat fiovov yj xotvajvia. Ta os auvajvu[xa xal siat xat XsyovTat. 6 Totvuv 
'AptaxoTsXr^? t6 -oXXayoi^ svtauiJa Xs^saOat stti tojv auvoivujxwv TisptsXapsv. 
dXX' Tva TsXsra "ysvvjTat r) d-oxptat?, TTpoaOu)[XEV t6 '6'vTa)v' xaTa 8td- 
10 voiav, fva supsOsty] t6 pyjTov outo); syov r^ 5s -otoir^; saTt T(ov -oXXayoic 

XsYOtXSVUJV OVTCUV', Tva t6 TsXstOV X7]V Toiv 6[XO>VUlX(OV OldxptaiV TTOtrj- 

a(o u-sOa. p. 8b26 IjV [xsv ouv sioos irotoTr^TOs s?t? xat oidOsats XsYsaOo). 

Zyjtou^xsv svTauOa tzvx; dTrapiO[xyjad[xsvo? 860 sior^, Xsyoj 6y] s;tv xat 

15 oidOsatv, £v sioo; Tauxa (xovov sxdXsas. xai cpaatv oxt rj sct? xat rj 8td- 

Osot; ouosv otsvY;v6/aatv dXXvjXajv, st ;xr] T(p [xaXXov xot rjTTOv t6 6s [xaXXov 

xat fjTTOv I srSou? otacpopdv oux sp-j-dCsxaf r^ d'pa sct? xat StdOsat? oux 109^ 

stat otdcpopa dXX' sv, (o? siTrsv, sioo; x6 5sy6[xsvov x6 iidXXov xal f^xxov. p. 8b27 Atacpspst 8s s?tc 8taOsas(Os x(o [iovt[x(oTspov xat /povt- 
20 (uTspov sTvat. 

'EvTauOa pouX6[Lsvos 5idxptatv -oiy^aaaOai s;s(o? xat 6taOs'asa)s cpr^atv 
6 cptXoaocpos oTt \auxa ou 5isv7]Vo/sv, st fxT) x(p -oXu/povt(oxsp(D. irpo; 
ov cpafxsv oxt auTTj oux saTt TsXsta 8idxptat;' ou [tovov ydp TauTa, toux' 
saxiv xTjv s;tv xat xyjv 8tdOsatv, xto -oXu/povt(oxsp(p xat 6Xt"j'0/povt(oTs'p(i> 

25 otaxpivofxsv, dXXd xai srt tyjv -aO/jTixrjv irotoTyjTa ttjv dT:6 TidOou? -jtvo- 
[isvyjv xat t6 TrdOo^ -OLoxq Trstp(o[isOa 5taxptvat. i'va '/ouv tout(ov ■j-^vr^Tat 
TsXsra 8tdxptat?, sxaTSpoi? tois sifosat TtpoaOsTsov t'^ [xsv s^st xat otaOsast 
t6 TsXstov xat dTsXsc, t^ 8s T:aOrjTtx"(] TTOtoTyjit xai tco TrdOst x6 sTrsiao- 
otojOiC, Tva supsOstrj ouxtoc t6 TioXu/povt(oT£pov xai [t,ovt[i(oTspov xat 

30 xsX£t(oxtx6v £$t; saxt, x6 oz 6Xfj'o/p6vtov xat sutxsxdpXr^xov xat ou xsXstov 
otdOsat? saxt, TraOr^xtxy) os T:ot6xrp saxt x6 TroXu/povtov xat 8uaix£xdpXr^:ov 
xat STTStaooiuios?, (T:dOo? 6e eaxt t6 oXiYo/povtov xat sufxsTdpXr^xov xat 
ST:stao5i(bosc)' auTr^ '(a.[j y) TrpoaOy^xr^ ■'(svofxsvy) xsXct^av xr)v d[tcpox£p(ov 
T^otsixat 5tdxptaiv. 3 rj (ante tiok^t.) evan. M 8 auviuv.] avcuv. M 13 XEYeoSioaav Arist. 

11) TiiT fj.aXX. xai] t6 (j.aXX. t6 M 19 tuj] t6 M TioXu/povtwTepov zhii xai 

|j.ov. Arist. 23 ccj-tj] tojto superscr. M-' 25 erti i. 0. praelcreii (of. p. 147, (J) 

32. 33 TTdSo; — imi<j. inserui 120 OLTMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 8^29 -35] 

p. 8b29 ToiaijTai 6s ai i-iazr^iiai xai at dpsxat. 

npo3'JHaxouat£ov iv-aGUot oti xal ai ziyyai. ai os liyyxi XsY^viat 
aovtuot sTvat xai ou(5[i.STa'pXr^-ot ou Trpo? to uTioxstfxsvov, aXXa irpos tr^v 
-j'V(o3tv I toij -jtYvtoaxovto?, st apa sv s;st s/st ta tatptxa Oswpr^ixata. llOr 

5 p. 8">;30 'Eav xat astpt(o? ttc STrtatr^ [xr^v Xaprj. 

Mstptav s-t3ty^arjV xaXst tYjV ts/vr^v oia to psustov trj^; uXrjC, -q [xspo? 
tT? sirtatrj[j.rjC, o)» sav ti? -oXXtov ovttov t(ov EuxXstoou Usfopr^ixattov osxa 
aovov siofj Us(oprj[Aata, dxpipai? |j,svtot xat 8ua[JLStapXrjt(oc. 

p. Si^ol 'Edv-sp [J.Y] [xs-|'dX7] [xetaPoXrj -(-svrjtat utto voaou t) 

10 StSpOU TtVOS TOtOUtOU. 

Totautr,v [xstapoXrjV Bouxuoiorji; tatopr^asv sv t(u xat' autov Xot[jL(o' 
'ir.at -j'dp ott C''13«vtsc Cfds ts sautouc ry-j-voouv xat tou? s-ttrjostouc, 
roXX(o [xdXXov xai tvjv s-tatrjjxrjV, ry sT/ov to Trptv. 

p. 8i'o2 '^aautojc 6s xat r, dpstrj, oTov rj otxatoauv/j xat r^ a(o- 
15 cflpoauvr^ xal sxaatov t(7jv totouttov, oux suxivyjtov ooxsi sivat 

ouo' sufxSTdpXr^tov. 

Etxot(oc 6 'xAptatotsXrjC sv6t£tpt(].£ xoXq zr^^ '\'^'/Ji^ -apa6st-j'[xaat otd 
TotauTrjV atttav s-storj sXs-j'0[xsv OTt 6uvat6v tyjv autrjV -KOtotyjta, xat' 
dXXo [xsvtot xat dXXo, xat sqtv sTvat xat TraUrjttxTjV •^ototr^ta, s^tv [xsv Tipo^ 
•20 to u-oxs''ij.EVOv, 7:ai)rjttxrjV os ::ot6tyjta Tipo? fj[xas tous atai)avo[xsvous, fj 
6s s;t; 6uvatai OstoprjUfjVat xat sv at6[xati xai sv '^ioy^i, oaat [x£v ouv eiat 
TiOiOTrjTs; sv a(o[xaTt {)s(opou[xsvat xat svspYsta ouaat xat sv pdOei TsXouaat, 
auTat UTTO TfjV 7rai)rjTtxY]v TroioTv^Ta dvdyovTat xat utio Tf^v £^tv, oiov fj 

OspfXOTTjC fj SV Ttui TTUpt', OCai 6s SV ^U/(j [XOVOV UsujpOUVtai, I d-KO tfjV llOv 

25 s^tv xat tfjV 6idi)£aiv [xovr^v dvd-j'OVTat, ouxsTt 6s uuo ttjv TiaOr^TtxYjv 
■notoTr^Ta* ou6s -(do Trotouat Tt -spi TfjV f^[xsTspav at'ai)rjatv. ,%uX6[xsvo? 
TOivuv 6 'AptaTOTsXrp [xfj iTta^xcpoTsptCovTa 7rapa6o'jvat 7rapa6£t'Y|xaTa tout(ov, 
£^£(os xat 6tai)£as(o?, -i^va-j^xdai)/) 7rspt Tatjta £v6taTpt']^at, iva T^Xstav tfjV 
T£ Tfj? £c£(o? xai Tfjs oiaOsasto^ TiOf/^arjTat 5td tojv 7rapa6£f([xdtajv 6[dxptatv. 

30 p. 8 '',■]') Atai)sast? Xs-j'ovtat at' statv suxtvrjtot xat ta/u [xstajBdX- 
Xouaat, otov i)£p;x6t/jc xat '|^u;ic xat voao; xat u-j'sta xat o'aa 

dXXa totauta. 

'EvtauOa -(svojxsvot ot 'Atttxot £;r^-j'/jtat Xa[xpdvovtat tou cptXoao'^ou, 1 at T£ iTitaT. Arist. 7 £'jx?^£[5o'j i}£(oc>Tj|j.c(t(ov ])aeiie ovaii. M 8 £iofj] lo/] M 

9 ECiVTiEp] £C(v lap M 10 £TEp.] a7,Ao'j Arist. 11 Bo'j-/.'Ji1.] II, 4I) 1G £'ji).£Ta- 

Po/.ov Ariist. 18 i/iyoiJ.ev] p. ll(i,14 23 oiov ("vaii. M 2(i ouoe] 0'jt£ M 

30 a EOTtv c-j/.tVYjTo: 7,'7.'i TCfyj ;j.£TC(pc<A/.ovT'"/ .\ri.st. ;il 7.otTC<'i'j^t? Arist. OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 8b35-:>a 10] 121 

XrfOVTs; OTi oux sixo-u); -apiXa[3E -a TrapoSiqiJ.axa • oiaOsascoc usv *,'7.p 
PouXo;x£VOs rapaosiYfiaTa Xapsfv, OspjiOTTjTa xat ^''J'-''' ■napi)va[33v, a-sp 
oux £!3T'. oiaOiasi?, aA/.a |j.aXXov -ailr^Tixai irotoTYjTE;. "poc oG; oa[jLiv 
OTi zpwTOV IJ.SV TYjV ouTYjV 7:oi6T"/)Ta, (o? roXXoxic eipr^Tai, xal uro tyjv 

u SiaDsaiv xol utto tyjv TraUriTix'}]^ -oioTr^Ta avai^^saOai ouvotov. a/.Xtos ts 
0= xai xoTccppovrjas Tuiv 7:apa6sri'[J.a'TU)V 6 'Api3T0TsXr|? -oXXa'xic £tpr|[j.sv(ov 
£t YJ.Q r|[3ouXr^v)r( aci.z,ia-z[jrjv aTrooouvat to -apaoEt'Y[j.aTa, s/>.£"'sv outujc* 
oit at otaOsast; Xsyovtoi otov voao^ xol u*(£t'a' y) os voao; xat u-[£ta 
£Uxtv/)Ta' To 0£ £uxt'vr|Ta oFov ^spi).6xr^<; xot "{juypOTTjS. osi xotvuv x-^; 

10 i)£p[j.oTrjToc xot TTjC 'j/uc£a)^ axoustv (juc 7rapao£tY[j.aT(ov ovTcuv ToGi euxt- 111 ^ 
vy^Tou, ou [j.EVTOi ^s T-7|C 6ial)£aE(o;* (oa^KEp ■yap EtpriTOt, [xrj 7ra'vu tojv 
7rapaOEi7[j.aTtov cppovTtC(jJV, ouoe^aiov toutoov £7roirjaaTO oiaxptatv, aXXa 7:avTa 
auv£;xt;£v. 

p. Ii.i] Et (j-T^ Tt; xol auTtov xouTtov TUYya'v£t oio ypovou ^rXvjOoc 
15 7)6/; 7:£(puat(o[j.£vyj xot avtoTo? rj Trotvu 6uaxi'v/)To; ouaa, r^v av 
Tic iaw<; (o? ictv T^poaa^opEuot. 

ri£9uat(o[x£vr| Xr/E!, tout' laTt cpuat; Tt; Y£vo[xs'vr|, uaTEpov 6£ oti 
ouvoTov To? auTo? T:otoTr|Ta? xat scetc xat otaOsast? (Xs7sai)at)' r) 700 voaoc 
xat r^ u"|£''a scst? XrjOVTat, (oa^rsp r) sv t(u iVItXcovi t(o d\}\r^x-^i u^sia xai ■?) 
'iO T(ov 7:£VTa'i)X(ov, 7:£pt -?,? ' l7TT:oxpa'Tr|? cpr|aiv 'oi Etc oxpov EUEqtai acpaXEpot", 
voao? os otov 6 ixTtxo; TrupsToc. xat TauTa [jev ecsi; Xs-jSt ('0; 6uaa7:o- 
[3Xr|Ta, st 6' su;x£Ta|3Xr|T0 f| t) voaoc xat u-'sta, tots outo Xs-,'st 6ta()sast; 
U7:a'p-/siv. 

p. OnlO Etat 61 ot ;xsv scetc xot otoOsast;, ot 6s 6tai)s'ast? oux 
25 ^z avo-xrj^ £?Et?. 

'EvTOuOo T^apoXo-j-ia^xov Ttva -,'t-j'vo[xsvov sXs'-j'yst sTTt tout(ov 6 cptXo- 
ao'poc TouTov syovTa tov Tp07:ov 9r,ai 'idp' •/) sct; oiaDsatc, r) oiaOsai^ 
ouy sct?, ■/) sct? ou-y sct?. xai cpa[xsv OTt 6 [xsaoi; opo; 6[i(ovup.6; saTi, 
tout' laTi r) 6ta'i)sat;' (SaTrsp Xe-(0[x£v ovo[xa t6 xaTo ^tovto; [xspouc X6-'ou 

30 cpspo^xsvov, -/at 7:a'Xtv 6'vo[xa to 7:TtoTtx6v to avTt6taa:£XX6[x£vov T(p py)[xaTt, i 
ouTtoc laTt xot xoOoXtxY) otaOsat? xai [xspixii^- saTt -/ap 6tai)£atc r^ xotvoi; 111^ 
xot)' s'cs(o; xot 6io»)sas(o; xoTrjopouixsvrj, saTt 5£ 5ta'i)satc ■?) avTt6taaTsXXo- 
[xsvrj r/) s;st. 7:ot£ 6£ 6 auXXo-'ta[x6; Xa[xPa'v£t Tr)v xaUoXtxtoTspov 6'.o'- 
i)saiv, OTS Xs-st 'r) sct; 6ia'i)sat5\ 7:ots 5s tyjv [xsoix^oTspav, ots '.pr^aiv 

35'-/) 5s 6ta0satc ouy s;tc'. xat sx toutou au[x[3atvst tov 7:apaXo-,'ta[j6v 
-;£-,'£vrja5)af 7:Xova -;ap toutou; ■/) r^? 6ta()sas(oc 6;x(ovu[xt'o, [xrj sv toi^; 
otxciOTspot; opot? Tou auXXo-,'ta[xou to auTo Xoiij3a'vf|Tat ar|[xatv6[x£vov. 1.2 r.ipiila{i. M 3 oic<ȣa[; M I 7:oXX7-/.i; EiprjTOd] cf. p. li'(>.lS l-I xt; ''vaii. M 

~L'j-iyhoi .\iist. II! (o; E;tv| £;tv /jOtj .\rist. 1^^ Uf. ailiiiiii 11». '2' 

evau. M -JO ' l7T-o-/pc(Trj;l .\pli. 1,3 "JT «frjai sc. 6 7roipaXoyta|J.o; (rf. v. ;i;!) •/i' 122 <)IYMV\()\>'>U\ IM CATKOOkfAfMIM ft. ft fArisf. p. ^fH] 

^yf/'i}At/.o'^; -?/ fj-(itv/t,h^ t.fjX v'i<3<«^yst; X^70f/.6v, y.«l fiMXf»^ Kda 

y.f/r^j. fj^j'/^j\).i.v '^'jlty.-f^v ?/ flfjtjvd^tm >.i*(&tui' fjh ^&p ^(p &<«- 

Z8?gJ>«^ 7r<w; itfjnxtjv xttiv xtjV,(jXifjv itfjthv >.i'(&xf/t, dXk^J. p.9.l),f,V 

!, xio fj^jvfi\trf tftvt 'f^-Jf/r^v (?( f}f,'jvfj\).(.fjv) xfjh Tfjil^fifji t( l,fj/,(o,<; 

i^ i////fev 7t7'5/s?v, y.c<l t^. ^;-?^;. 

''Iva T^y fjt^jX5pfjv dfjfji tr^; ■Kfjifjxf^xfj^ vf,ff'joty.Bv^ x(,(fj. xfjoxfj C"//t-^-- 
'7'«}/.sv' TTory //■»»: /^ ^i^v«j/,e;, y.«l rsp/i Tro^-y; Wi<p-s*»; l^rtv /■yii/ytv 6 X'^Y''^;» /4ti 

Tf/^t'/V 7i^^t// // fjOvfJ\l.i.<i TTSf/l -^^; 5!'7Ag-/y}i.sl)«. f,h/.f,hv IrSf^ XfJ.(jtf^V l//;pl6V 

10 T//V (7rf///)J)!<3tv, fj.\,txif,v f).nh xfjh npujxfifj. }, xfdvjv hhvfjpdi 7/ ($:7:X&; fA/Jhi 
).i'(EXfJ.i, -7, r^jfj^Jr/iliz -7, TJip(,i». s? % // Wvc<f/,t; f,v/J(,<; )i'(^tfj.i^ W\ % 
fjfj'jvn\i(.^j (,\t.fi)fi(fi>,\t.ivn,'; v>'iwix'j/y)<i As/I)//'Jst7.!, ?/ 7:(/'/(JS/<7>; | i?^ Tfif/f/Oi' llSff 
htfj./iiK '(^J(i )A'(&xfJ.i xh hsf/ffV xfhv f).vxit&i\iivi»v^ Xf)QfJ.(jXfj/Jhz -lifjl xh ix&pfjv. 
f)))' k-nnfj/i xh rfj.^jf/fioJi^i^^/.xf/. >^ii,- fj.vfj.nxstv bMH xfiXc, >.SY'>(fSv'/t;, «f/sf/s 

M, kmtxiif xihv Tpfiv.\,t,\iivii,v ''jT'j'p'^/.f)io\i.zv Tfj(,fj.f,&>.'(\i.f/.. rJ,\j^io xfjlvjv hijvfi- 
\i(v 'fyfisv, /o; ^ts tXrii,i^.%v xhv ^jvU^iurfjv krix/fimv sTv«( itph^ itfim*/ 
kriix/i\if,v, rpfm/j, hk fihvf/\».iv li'(f,\i.zv^ «'»/; ^/TS sfrmf/.sv fj.hxhv xhv fJv\)piiiTftv 
irixfifiBditi i/uv Tphi 7(/7f/,f///T(z-/^v. h\if,(iuQ rhppiit f/.fj'jvfj.\i(fj itjxlvj {iii 
Kxt t,Xriu\t.Bv xhv l(\}fiv (f/.//) l7ttT///st''yv slv^i Ttp^j; Ttaafltv l7rtoir^fji/;V, rpfi9&'/Tt,4 

1(1 f,l f}.f,'iVfj\i('j lat^v, fifi ^Ts s?7t<«}/>sv xhv )M)f,v \trf, f,hvfj.nS)f/.i inxfjhsditg i/&tv 
rt^hi 7(/'/|/,|/,aT!///v. n'j\ iv xf/jxfjii fipXv fj')\t.TSpfj(vsxrj.i xh {rpiitxt^v) xs'ffi^- 

X'/l'/V, hlhxBpi,V JVpfJl.WiV^ iv f^ f,'f>sl).f,\f,5V fAST'i T^V fJ.TfJ.p(\)p.-f,mi/ tAv 

ifl\i.^jivf,\Liv(av t9J; f)'jvfj.\).s,iiti y.fj\ x^f,^ f).f,tjvf/.\).(fj.; elfjivji Ttspri 7tr>^///v (if,\tM' 
viip.iviov i<jx\v -'f,\i.tv h ).h'(fj;. )Afit xf,(vjv ^iXi h )Ji'(f,<; f)h '((v&xfJA ■'f,\iXv 

'lU i)'')XB 7tspJ T?^; rhppiit f)')Vf}.p.Bi»^ f/jxs, Ttsf/l x7/; rfippiit flf)'jvfjp.(fjz., f).)Xf/. Ttsf/l 
xCiiv Tpins./iitv. j/jX BbJ)xm<i tih 7t6pl xiltv rhppin •'fip.tv h )J)Yi!;, dlh^ it&pl 
xiitv rp'ili/iitv, hihxi 't, C//t//^i; J,\iXv iixi T<ip\ 1<)p.^^&^^f,-/.hxiitV m\ ilvtm. 
fiihxi f/.sv tihv Ttspl i<)\i.\^z\^thxii)V t, C//t//'J'-M f).rs//i\i.z\)fj xr,^ rhppiit fi<jvti- 
f/-s«/5 {fj.^jtri '(fjp tihi(fJ i(Jt(v, /it; f)i(^f)p.Bv)^ fiihti hk n&p\ ijnmv -{■/}/,Tv h 

•M) )Ji'(fi;, tJj rt)),<)rpf/.'(p.tivfi<j\i.BV t>/V rhppin 'Ifi^^v/^dfjv fj.^)tf, '(fj.p 7rc<vrsX//c 
ilti atipt^lii I yif/.\ }/,>/ hv. fixi hk }, rhppnt fi<jvfj\f.i<i fihi(fj iix\ wX tJj llZv 
7t'/t/iT//,', h^^Jiv ii ihv T//V Cj)ajV \is,xi/fi>)ifj.v a6t?'/s flrfiiov Xs^Ofi-feV. t-?/; 
hk rhppiit h<)Vfj\niit% -f, OX// f/.sts/si, hJixi iriTf,f,<i(iiti l/st rph(i rfhxf/. 
xp(xtiv /5'f'/X'/i'/v, iv y f,'pzl).f,p.BV '>.aXs/l)7/V'/t Ttspl tfljv f}<fipii\iivxii)V 

t\[, /,}tlv 'j//f/,7tv'/}/,sv»ov. ^/ T'//v'/v 66v«}/,if ■?/ rptiiB/-/,'; (r&p\ '(^.p ta/>t//s ^ipXv 
h )Ji'(fi;), M f)k M ■>, flhijvfjpk(fj -f, r(jfiiE/'/,c, ^ts fi-)j Iv T«fi 7r'/istv /'/l 

Tf/.T/BiV \)BlilptJ)\iBVf/i, XBXpfJ/fd; kmxiptJ. ahxdiV f)ltiipB\)/i1&ttJi' fj6v(il\)fJi 

)Mrhv '((-(VBiWf/ii hvLxih xh Ttj.ifj.<; fjij(/,7TXo)t7!;' tihv hovfithv itmtv^ hwfJth^ I. 2 TtU/T, 9/ <ip. T^/ 6y. ?/ voo. Ari.sl. /!. 5 t((I| t6 M 4 y^ Ttios Arist. (i.^/,X'/v 

oiri. Arist. h ?/ ri?/6v. iiisoriii 10 r\i^i\).] O^-Jtv M 1,0 {/rt&f)<^XX'j(/.Ev M 

n; »lf7ro(/,iv M (coiislaiilfi) l!> ('>/ addidi 15). 'i(» iinxhhtvjv thui t//v A/t»t,v in 

iiirj;. sii|(|)l. M' 21 r\jthxiri iiisnriii 'iti iWitt\).(ti .mirijisii h<jvl\).v»i M /"»1 fjv\ 

(1,1 M 'i',2 \).txi/.\ 'iri/. M ;W; (iriiis v.nt.l oviiii, M /57 6'jv, | nii ('/.'JTE ? OI,YMl'loi)()|;i IN CATEGORIARUM c. 8 [Aiist. p. ?»14] 123 

[xrj TTOisrv, dSuvotxov Troteiv, d5uv«Tov ijirj xrotsiv, o-jvarov Trdjysiv, ouvatov 
H^ Trd(jy(eiv, olSuvaTOv Tra'axeiv, dSovatov ijltj 7:a'3"/3iv. xzxpoiyCo; xotvuv 
SxaTspou Xs'('0[iivou, 6 ' ApiaToxiXrp 6'jo autxrXoxd; dcp' ixats'pou Xa|j.j3a'vct, 
ih oixsiotspov T(p otXit'(|) drcootSoy;' ofov Ttp [xsv Suvdtxst d7roos6(oxsv to 
& 56vaai)ai Trotsiv xai to 5'jvaaOat |j.rj rcda/stv (TaiJTa ■];dp saTtv ourfl otxsi- 
(jTSpa T(ov Xoi7r(ov), TT[i 5o d6'jva«xt'a to [xr] ojvaaOat irotstv xat t6 fXTj 
56vaai)at ixrj 7:da/stv Ta'jTa "ifdp saTtv auTfj oixstoTspa. Tva 6s aacpiaTspov 
Tov >/)Yov 7rotT,a(o[tsv, 0T:o5si"]f}xaTa tcjtuiv Trpoaxp^jOtufXEOa' 5'jvd[xsvov 
TTOisrv \i'^o\izv otov Tov KtjxTr|V, 5'jva'[xavov 5c [xrj Trdayetv tov u^^tstvov, 

10 5tOTt [XTj pXdrTSTat pa6t'(0v Oiro tcov s;(o{)sv TrpoaTTiTTTovTtuv. Ta'jTa [tsv 
o'jv TTj; 5(jvd[xs(o; cpafisv Ta -apaSstYjxaTa. STtt 6s tt;c d5!> vo[xt'a; «aixsv ll;5'- 
[XTj 5uvaai)ai \ikv ttoisiv tov paDu[xov tov s/ovto CnrTtaa[xs'vov tov voGv 
xal [XTj 6'Jvd[»svov Ttoteiv Ta TrpoarjxovTa, [xrj 56vaaDai 5s [xrj 7:da"/eiv oiov 
t6 (taXaxov at^oixa* to'jto -('dp oij 56vaTat [xrj rdaystv. tcjt' eaTi [x-ij 

\o SiaipsiaDai. xat iv tojTotc zapa^e^pd^jDio f,[xtv t6 63'jTSpov sioo; TTp 

7tOt('>TT,T0C. 

llpoax3yprjai)(o 5^ fj^xiv suTaxt(o; xat to tpitov stoos a-jtrjc, 'jrjftt 6fj 
xf,v 7tai)/jttxf,v Ttototrjta xat to 7:di)oc* a-jTr) -^dp fj TtaOTjTtxfj tcoiott^c fj 
aD[X7:XT(pot to zlito;, (u; fj sv tip [xs'Xttt •;X'jx'jtrjc, f, o'j a'j|x7:XTjpot. xai 

'JO si [xf, a'j[ii7:XT,pot, f, sv 7tovtt Ttji er^si 'j7tdp/st, toc f, Xs'jx6tr,s f, sv t(i» 
X'jxv(i), fj o'jx sv 7:avt!, t'oc f, Xs'jx6tTjC f, sv ttj) dvi)pto7tt»), TtXfjV tbc dv 
-f, tf,v 7:a()T,ttxf,v 7:ot6tT,ta Ttotsi trjv d7:6 7:d()o'jc -,tvo[xivT,v. TSTTdptuv o'jv 
ovTtov (Ttov) a'j[x7:XT,ptoTtxtov, t'o.; sv toic 7:poXa|3o'jatv si'pT,Tat, 7:ai)T,Ttxf,c 
j:oi6tt,to; t^c TtdOo; 7:oio'Jarjc 7:spt Tf,v arai)r,atv, xat 7:a()T,ttxf,c -itototTjtoc 

'2b Tf,> dTto rdOoiJc ■jivo[xsvr;c, xot outoO [xsvtot to'j 7:d0o'jc, stt 5s xot to'j 
Ttda/stv, st 5uvoTOt f, outt] T^otoTrjc ei'TS 3i:t ato^iattxf,^ s^ts stti '^u/ix^c 
TtototTjto; eivai S7:i6sxTtxr], C^'Ti<Jsi 6 Xoyo;* oiov sitt ato[xaTtxf,s' 7:oi6tT,tos 
(bc f, Dsp^xoTTj; f, sv Ttupt TCaOTjTtXTj TtoioTrjc sati TtdOo; TtotoOaa xata ttjv 
ot'aDT,aiv, f, 6a iv Tti) dvOptoT:^^) t(|) Osp^xoTsptj) x3xpo(isv(o xatd '.j3'J3tv 

;K) 7:al)T,Ttxrj Ttototrjc: sattv d7:6 7:di)otjc itvojxsvrj, f, 6s sv xtG 7:'jpstTovti Osp- 
[lOTrj; I ouy d^tXtoc ouxto; sottv dXXd 7:di)o;, tj 5' sc f,Xixia; atj^xpaivouao lU»» 
OspixoTT,; U7:6 TO r:da/siv dvocpipSTOt. tbaouTto'; 6s xat si:t Ttbv «^u/ixibv 
T:otoTf,ttov sattv *,'u[xvaaat tov X6\ov 6 txsv ',dp i)u;x6c sv Ttj) Xsovtt TtoOrj- 
Tixrj .TOioTTji; saTtv au[X7:XT,pouaa t6 siooc, sv 6s tif> xsxpa;xsv(j) op^tXtbtspov 

[Vo 7:ai)r,Ttxf, 7:oi6tr,s dTto 7:di)ou; ',svo;xivrj, iv 62 tt|) xatd 7:spt'ataatv 6p",iX(»), 
ots 6r) xai Xu::stv to'jtov auixpatvst, 7:di)os' sattv, iv 6s tif» xatd rrpoa- 
xoipov 6p-,iX(otsp(») xoi ta/sto>' Ttauo»xiv(i) 7:da/3tv iati. 

Touta xoi 7:3pl tou Tpttou sl^oouc stpT,x6ts; [xstaP(b[xsv int to titaptov 
si6os*, 6 iattv a/fj;«a xal [xop'.pi^. ikK toaitep td »xiprj tibv ouattbv oujiat 

U) iniv, o'jt(o xai to [xsprj Ttbv 7toiotf,t(uv roioTrjTs; siaiv. [xiprj os tiov 

l. J 'Vjvaxijv |u, n^i/. xo. rcjj^. iii uir^'. sii|i|>l. >l l'.) tj) <i M iU ^ tv 

rvati. M '.'3 ttiiv uiMMtii cif/JiTiil |>. II. "•,;>»; '.'3 toi 5)cp,uoT<()0'j xi«p«- 

[iiivoj M ;>! i'j|i[i«(vo'Jia| 3fjfAatvo'j3'3i M 124 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 9^14] 

aym.d-iov To T£ cuOu xctt xo xotjx-uXov, sTTciSyj ttSv axr|[j.a s? auTuiv auy- 
X£iT7t, r^ £x [xovcuv suOsioiv r^ £x aovtuv TrEpicpsp^iwv, t) £c euOsiojv afiot 
xat 7r£pi(p£p£tu)V. £t 0£ ToijTO, TTOtoxrjTsc apa laovTott t6 ts £Ui)u xat TO 
xo([J.7:uXov. C/.XX' £TC£i5r] TTOtvTa TOt Et.'6rj TTj^ TTOtoTrjTOS Sis^v^Xyofxev, cpips 
5 Cr/TY^(3(o[jL£v uTCo TTorov Eiooc Tr^? irotoTrjToc otvaxTEOv t6 ^apu xai t6 xoucpov 
xai t6 xpa/u xott t6 Xeiov xai t6 fiav6v xai t6 ttuxvov. t6 fi£v ouv ^apu 
xat t6 xoucpov oux £iatv irotoTTjTc? oiXX' ouatat* sv ouaiat? '/otp £tat t6 \ikv 
xotTto cp£p6[X£vov r) papuTri?, t6 Ss avo) (■?]) xoucpoTv^c. | Tot 6e XotTia cpr^alv 114f 
'ApiaT0T£Xr(? ut:6 t6 Trpo? Tt otva^YsaUaf Xr^si yap OTt t6 Tpa)(u xat t6 

10 Xsiov ouScv aXXo a/j[xat'v£t r^ ttjv Oiatv tojv [xopituv, otXXot xat t6 [xav6v 
xat t6 7:uxv6v Tt '{6.[j cpa[x£v Tpay(u; ou t6 s/ov ava)[xotXtoc xst[X£va xot 
jxopta; ouT(o os xot ttuxvov oafiEv t6 auvs^Yu? s/ov Ta [x6pta, [lavov Ss 
ou Tot [x6pta otTi' aXXT^Xojv ot£aTr^x£. TauTa oe dsast;* r] os Oiat; t(ov 
Trpo? Tf orjXov ouv OTt xat Tauxa utto Ta Trpo^ n otva^^ovTat. xal Trspt 

15 fsv Tou Tpa-/£0? xat tou Xstou ouosv T:oXuTrpaY[xovou[xsv otXYjt)susi ^otp. 
iTEpl 6s Tou [xavou xat tou iruxvou Cr^TYjTsov, [xy^ttote Tot EvavTta sauTtr 
cpotaxsi, EVTauOa [xsv Xsycuv auTot Trpo; Tt, sv 6s r^ rispt Ysvsasto; xai 
cp&opas TTOwirjTa? TauTa xaXoiv. cpafxsv Tot'vuv OTt ot^xcpoTspot ot Xo^cot 
ouvavTat o(Xrji)sustv t6 *cap [xav6v xat t6 7:uxv6v ouo ar^[xatvsf XrjSTat ^otp 

'20 t:uxv6v ttots [xsv t6 auvsYYu; Ta [xopia £/ov tiote os t6 8uaT:ai)s;, ourto 
xat [xavov ttote [xsv t6 ^tsaTrjxoxa e/ov Tot [xopta ttote oe t6 EUTrai)!;. 
OTE [X£v ouv t6 Truxv6v arj[xaiv£t t6 auvE^yu? s/ov Ta [J-opta, uTr6 xot Trpo; 
ti otvacpipstat, 6[xot(o; xat t6 [xav6v, ote otsaTr^x^Ta ar^fxaivst Tot [x6pta, 
xal auTo ut:6 t6 T:p6s Tt dvacpEpsTat, ots 6s TauTa 6r^Xouat Trjv suttoc- 

25 Ostav I xat tyjv 6ua7ra'l)£tav, utio tyjv Tiot^TyjTa otva^^ovTat, xotx Tr^s T:ot6- 114y 
TTjToc U7r6 T7)v Trai)"/]Tixriv -oi^TrjTa t7)v otT:6 TTOtOou; ■^i\ri\i.bjriv. 6uo toivuv 
ovT(ov a/][xatvo[X£V(ov Tou [j.avou xat tou ttuxvou £"C5((opsi t6 auT6 xai [xavov 
Eivai xat 7:uxv6v, T:p6; dXXo xat dXXo Xa[xPav6[xsvov oFov 6 drjp [xav6; 
|x£v ESTtv (b; suT:ai)rj; t:uxv6i; oe (b? auvs-fcu; s/tov Ta [x6pta, ouTto 67] 

30 xal Yj 7rj xai ttuxvtj Xr|'£Tai eivat xat txav/f t:uxvy] [xev (b? 6uaT:a»)r]? 
fxav/] 6£ (b; £/ouaa a/]pa"("y(bost? xat otaxivou; t6t:ous, (b? 6/]Xouatv 01 
aEtafxoi 01 *|'tv6fxsvot sv TOUTOt; T:v£U[j.aTOS uiroXaixpavofxivou. xouto Tripa; 
Tr^? i)s(opt'a5. 

(0£(opia xi)'.) 

35 p. 9al4 "ETEpov 6c "civo; Tcot6T-/]TO?, xai)' 6po;xixou^ r. T:uxTt- 
xouc r^ uYtstvouc rj voa(b6st; sivat Xi^o^xEV, xat aizXihz oaaxaTa 
6uva[j.tv cpuatx7]v T] d6uva[xtav XiYstott. 
'EvTaui)a Cr]TOU[xsv t:(o? '(ivo; xaXsi TrotoTr^To;* xi "cdp; f] T:ot6T/]s oux 

2 post CJYxeixai inseras Tiav yap a/ri[xa aiyxEtTai TTEpicpEpiuJv M (constanler) 8 alt. ^ 
adiliili xd evan. M 12 post [xopta inseras XeIov hz xo e/ov ofxaXdJ? vc£t[X£va xa [xcjpta 
17 Tf; rispt yev. z. cp».] potius Piiys. A 4 p. 216^30 (cf. Amm. p. 88,16 Philop. p. 153,25) 
21) af,[x.] a'jp.pa<v£i M 25 rrfi evan. M 31 ar/pay. partim evan. M 34 tit. addiiii 
(cf. p, 117,26) 35 n'jxT. l^ opO|x. coll. Arist. 36 elvai om. Arist. 38 y«P evan. M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 9» 14. 28] 125 

loTt ^evo? *c£vixa)-aTOv; d o5v fsvo? YSvr/wTaTov, tiojc cpr^fjtv auT/)v yevo? 
sysiv; Oci ouv |X7) outcus axoueiv touI pTjTou, aXX.' ots srTTir] 7£vo;, dvTl 
Toiji 'ysvos scjTtv 6-6 ttjv -otoTrjTa dvaYoasvov', u)? sTvat aXXtov (xsv ysvoc, 

sToo; 6s TTJ? TTOtOTTJTOC, Xaf)' 8 SpO[i.tXOU? 7] TTUXTtXOUC Tj U-jtStVOUC Tj V0(3(O- 
5 OSt; XsYOUSV. TO |i.£V TTUXTIXOU? T^ OpOtXlXOU^ 7:apa'8st7[J.d S(JTt TOU 

ouvaai)at Tiotetv, t6 os uYtsivouc Trapdosfjttd sSTt tou ouvaaOat [i.v] -da/stv, 
t6 os vodtdost? I TrapdostYfid s3Tt tou [ayj ouvaaOai -da/siv t6 7010 [atj 115'" 
ouvaa&at TrotEiv TrapsXsi-Ssv svTaui)a 6 'AptaTOTsXr^? (oc s; TjJxTv -poauTta- 
xouoasvov. sxsivo 6e arjiJStcuTSOv oTt ou TauTov saTtv -uxtTj? xat ttuxtixoc, 
10 dXXd TcuxTTp |j.sv svspYSta s/tov ttjv ruxT-.xrjv s-taTT^ar^v, ttuxtixoc 6s 6 
lir^~(o }j.sv cvsp-jSia s/(ov £-tTV]6stoc os <ov 1:^6? t6 -apaaxsudaaa&at 

TaUTTjV. OUTtOC pT^TtOp [J£V 6 £V£p7£ta (OV, pr^T0pix6c Ok S-tTTjOStOC rp6? 

pyjToptxT^v. exstvo 8s osi ar|ast(oaaai)at, o-sp s^atpsTov £a/£v t6 sioo; 

TOUTO* t6 jxsv ^dp [j.sTs/ov auTOu ovotxdCsTat, auT6 os t6 £i6o? dxaTovo- 

15 .aaOTOv laTt xat 6t' dXXou Trpocpip^Tat* oTov £160; TruxTtxr^C £iriTr^6£toTr,c 

xat 6 -p6c OUT7JV £-tTr^6£l(0C £/(0V dvi)p(O~0;' 6 [J£V ouv dvi)p(OT:0C ovo- 
[idC^Tat TTUXTtXOC, aUTTj 0£ Tj S-tTrj6£lOr/)C, TTpO? TjV £/£t £7:tTr^6£l(OC 6 

dvi)p(o-oc, dxaTovoaaaTo; iaTt. xat 6ixai'(oc' T(bv ^dp ivsp-j-^ta ovt(ov £talv 
Ta ovofjLaTa. 

20 p. 9^28 TptTov 6£ Y£vo; TTOtoTvjToc -a{)yjT'.xrj TrotOTrj; xat 7:d&oc. 

"0 [X£V OUV £CT]T0U[J.£V dvu>Ts'p(0 6td t6 7SVOC: TOUTO, Xat STCt TOUTOU 

pr^Tsov saTtv, oTt sTsptoc osi t6 -'svoc dxoustv. oTt 5s Yj ■iraOr^Ttxr] roioTTjC 
ouo ar^txatvst, ttqv ts Tra&rjTtxrjv TrotoT/jTa ttjv aTTO Trddou? Yi*cvofx£vr^v xat 
TYjv -otouaav -£pl tt^v araU/^atv, ix otatpiaatoc £v t^^ Ostopta sostcatxsv. 

25 ou6£v 6£ dro-ov xal vuv TauTr^c [xvr^aOrjVat* rj -aOr^Ttxrj -otOTTp r^ aou.- 
7:Xr^poT t6 £l6oc r^ ou au[x7rXr|pot. xat et [x£V au[j.7:Xr^poT, ■|'i7V£Tat r; TrdOoc 
TTOiouaa 7:£pt TTjV at'ai)r^atv, £t 6£ ou au^xTrXr^poT t6 £t6oc, r^ 7:avTt [ t(o IKjv 
£t6£t U7:dpy£t, (oc ■?] X£uxoTr^C r) £V T(t) xuxvo), r^ ou 7:avTt Tto £i'6£t, (oc 
7) £v dvi)p(o7:(p Xeuxott^?, 7:Xr)v (oc dv -^ Trjv 7:ai)r^Tixr]v TrotOTrjTa ttoieT 

30 TTjV d7:6 7:di)ou? -j't'jVO[X£vr^v. 

p. 9b9 AEUxoTrj? os xat [xeXavta xai ai dXXat ypoial ou t6v 

auT6v Tpo7:ov toTc sfpr^^xsvots 7:ai)rjTtxat 7:ot()TrjTSc Xs^ovTat, 
dXXd T(i) auTac d7:6 7:di)ou? YE^ovEvat. 

Zr^TT^TEOV svTouOa 7r(o? Ta /p(o[x7.Ta ou Xs^st 7:di)oc TrotsTv Trspt Trjv 

35 aiaOrjatv 6 'ApiaTOTsXrp, xaiTOt ^s ^rotouvTa* t6 [x£v "i'dp X£ux6v 6taxpiv£t 

t6 6£ ix£Xav au"j'xptv£t Trjv otjitv. cpa[x£v Totvuv oti touto 7r£-otr^x£v 6td 

TETTapa; aiTta;* f^ -ydp dTr6 tou s^atpsTOu, <oc £i'pr^Tat sv toTc TrpoXapouat, 11 Tiapaaxeucia— supplevi: evan. M 22 oer] ot) M 29 7:Xr)v scripsi (cf. p. 123,21): 

TioXu M f,] £tr) M (cf. p. 123,22) 33 xijJ] xo M 37 eipi()';ai] p. 115,33 126 OLYMPIODORI IN CATEC.ORIARrM c. 8 [Aiist. p. 9'>9— 10a27] 

Poi)Xo[XEvo? t7.; -/.oi-r^^^io^Aa: £/.751(0 \\z~.vai, r^ iTTstoT] xa \ihv oXXy, toioutov 
~ai)oc k010'j!3iv, ofa Trep auxa sisiv, otov lo HspijLov ijspaatvst xat to 
'i'j/pov 'I/'J/Ei, Ta 0£ ypiufxaTa ou toiootov -ai)o; Troisi, ofa' £tcj'.v auTa'* 
To -'0'jv ).£'jxov otaxf>''v£t TYjv o'!/tv, o'j lisvTot *;£ xat A£UXatV£t, TO |j.£/.av 

5 (3UYxpi'v£t, o'j ixTjV xai u.£Xa''v£t. xal ota Ta'jT"/;v ttjv atTtav o'jx r^v£3"/£T0 
cirstv a'jTa -aDoc rot^rv TTSpl t^/jV at'af^/)3tv. Tpt'T"/j atTt'a, oti Ta ;j.£v «xX^.a 
o'j"/ otov T£ iiTtv /(optji>r,vat £7:tvo''a, TauTa os £7:tvot'a /fopt'C£Tat. ojc 
'f"/;atv I Iop'i'jptoc. TSTapT/; a'!Tt'a' Ta Tra'»)/) sv /pov») "('tvcTat, t/)v ok 
o'|itv Ttvsc '.saatv a/pov<oc opav £t -/ap iv /pov(t) i7t'-j'V£T0, cpas'', to opav, 

10 cost To u.£v 7:X"/;!jt'ov 7:p6T£pov opav to 61 7:6pp(o u'aT£pov opav, xal u."/] 
au.a 'X7:avTa. aXXa ij."}iv 7:a'vTa 'zaa scjTtv opav o'jx apa £v /povd) to 
opav. 1 xaXtoc apa oux £i7:£v Tot /p^uuaTa 7:a'f}/) 7:ot£Tv 7:£pt t/jv arai^/jatv, llGr 
Tva ij."}j £ic T7]v TO!a'jT"/)v ^iairsaot otixcpiopr^T/iaiv t"/;v ^-/jTO'jGiav ^^t^ £v /p6v(o 
£i't£ '7./p6v(o; "itv^Tat to opav. If) p. 9bi:i Ata/uvi}£lc Y^^tp '^•-> ipuJkpoc s^iv^TO xai 'io[j"/;f>£U (o/poc 
xai SxaSTOV -aiv TOiouTtov, 

Tout6 'i"/)atv 6 'itX630'ioc, ott o'jx £x xpa3£(oc xaTa 'iujtv 'o/poc 
xat xaT^y. '*i'jaiv Ipuilpoc totauTa £/p'/]aav:o Ta /pdjitaTa, 6 6£ 6ta 'f^liov 
(o/pt(ov xai 6 6i' af6(o ipuUptuiv. 7:6{)£v o'jv Ta TOtauTa ^t^vsTatj to 
20 }x£v ouv 6ta cco^ov (i/ptav Yiv^Tat (oa7:£p '.p^uYouar^c Tr^c «^puac^oc xat 
auvapTraCoua/)? auv iaur/j to '.pi'Atov araa, to 6£ 6i' at6(o ipuflptav ",'tv£Tat 
('o? Tou arpiaToc auvTpi/ovTO? xat 6t'x"/jv ~poxaX'juiiaTOC -,'ivoaivou r/J o'!;£t. 

p. 10'"2.j "Ia(oc a£v oux xat a/.Xoc (i'v tic cpav£i"/j Tpoiroc T^otoT/;- 
Toc, 'iXX' oT -,'£ X^Y^acVot aa'XtaTa a/soov xoiouTot £taiv. 

25 Ou/ oTt 'i'/,Xoc Tp67:oc laTt Ttc 7:oi6t"/;toc (xat to'jto 5"7j/,ov ou ix6vov 

ix T(ov 6iaip£a£(ov t(ov 'zv^oTspoj £tp"/;u.£V(ov xat yap r/;v otaipSTtxYjv txif^ooov 
ou6£v xau/-^a£Tat 'fu^^v, (w? 6 IlXaT^ov tpr^aiy dl)! oti xai fx£Ta T"/;v '^tXo- 
ao'.5t'av 'AptaTOTiXouc ttoXXoI y-T'^''''^'''-''' 'ivop^c Goztrjl^ ouaTivas stxos YjV 
£trreTv, eir^zp uTiTjp/cV Itspoc Tp67:os 7:oi6T"r|Toc), 'xXXa touto £t'p"/;x£v 6 'AptaTO- 

30 TiX"/;;: YUjxva^Ctov "/,|J.ac xat ^q-r^-Li-/.rjh^ a^roTeXiaat [jOuX6a£vo?. 

p. 10*27 not6T"/;T£C aiv o'jv ciatv at £tp"/;|j i vat, 7:ota 6£ T-i xat' 
auTac 7:ap(ov'jix(oc XsY^tx^va | "?, 67T(oaouv aXXtoc <>'"' auT(ov. i7:t 110* 
uev oov T(ov 7:X£iaT(ov xal a/£66v i7:t —dvzuiv 7:ap(ovu|X(oc Xi-j^E- 2 Tiep evan. M 8 llop^f».] Isag. p. 13,1 9 d—fj[Aw iii mrg. siippl. M 

yap scripsi: ye M v(l.-(^tTo scripsi: YfyveTat M cpaaO cpr,a( M 

22 7:poxaX'j[jiaTO? M yivo|i.^vTi M 24 [sAX. Xzy. coli. Arist. totoiJT.] 

ojToi Arist. 26 'ivcoT^pio] p. 116,21 27 IlXc<Ttov] cf. p. 2,28 31. 32 xaTd 
Ta'JTa; Arist. OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 8 [Arist. p. 10a27] 127 

TO(t, OIOV OCTiO TT^? XeUXOTYJTO? 6 XsuXOs Xat rxTZO T^? ^ P ^ [^'^ fJ'' '^ "^ ^ " 

xYjs ■cpa[i[j.aTixo? xoti diro t^? otxaioauvrjC 6 otxcttOs. 

MsTOt TVjV UTTOYpOtCpTjV TTjC TTOtOTyjTOS XCtl TTjV TaUT"/)? 0iatp£3tV USTa- 

PatvEt Xoizov 6 'fiXoaocpoc STrt to otoa'cai Tot t^Sta TauTf^c. Tiptv ok toGto 
5 TroiTjaat, Trjv dpr^\xivr^v uTroYpacprjv otoptlwtjsou; actoT. xai aciov CvjTT^aat 
(«S Tivos /aptv <j.yj £uO'jc -aur/jv ottopi^oxsaTO, dXXot (x£Td ttjv uiroYpacpTjV 
TYjv 6tatp£atv (eTaq£). xat cpaaev ot». touIto etxoiou; TreTrotV^XEv yj yxp 
uTcoYpacpTj t6t(o dvaXoYsi. oux suOuc ouv otojp&toaaTo TauTTjV dXXd [j.£Td 
T7jv 5tat'p£atv, fva auvdpt&jxo; -'ivr^Tat toTc loioi;* j3ou>.£Tai ",'dp auTY)v otop- 

10 OtoaaaUat xat dxspatov d~oo£Tcat, Tva xaTa to auvsy^; auv toT? loiotc 
eupEOEtYj XsYojxEv/j. Tic o£ EaTtv 7] auTTjs 6iop&(oatc; t6 ortoaouv dXXto;* 
Y) [».£v "(dp TrpoTEpa uTroYpacp-}] 6rjXoT t6 Trap(ovu[i.(oc Tac Troior/jTa; xaTT^"j'o- 
psTaDat. touto oe oux dXT^{)£c* ou [lovov "j^dp Tiaptovutxto; dXXd T£Tpa"/(oc 
"xaTT^YopouvTat, TtaptovufKo;, 6[j.(ovujx(o?, £TEp(ovu[x(o?, dxaTovo[xdaT(oc. xat 

15 7cap«ovufi(o; [X£v xaTT^^^opsTTat (oc t6 X£ux6v dTro t9j; XeuxottjTO?, £T£p(ovu[X(o? 
6£ (o; ■/) dpeTY] Tou aTTOuoatou, 6[x(ovu[x(oc 6£ (oc "/j [xouatxY) £TrtaTr|[x-/j -"?,; 
[Aouatxr^c "cuvatxoc, dxaTOVojxdcJTtos 6£ (b; t6 ^suTspov £i5o? oXov ttj? ttoio- 
Tr^TO?. xal 6t6Ti (xev T:ap(o|vu[X(o; xaTr^^jOpsTTat, sTttev xaO' "?,v Troiot llTr 
TiVEs etvai Xe-^ojxeOa, 6i6ti 6£ xat 6[x(ovufi(o; "xat eT£p(ovu[x(oc xai dxaT- 

20 ovo[xdaT(o;, TrpoaEOr^xEv t) otkooouv dXXto?, Tva tou? dXXou; Tpet; TpoTcou; 
aivt$/jTat. 

TouT(ov ouv ouT(o; £tp/j[x£V(ov xai TTjC TEXsta; ■/)[xTv uTTO^^pacp^? E^yvto- 
a[X£V"/)?, cpspE Xot7:6v xal ttjv t(ov i6i(ov 6t6aa"/aXt'av 7:ot/)ato[xei)a. Tpt'a TOt'vuv 
eaTt TT^i; 7rotor/)TOs tota, to eyetv evaVTta, to e7:tO£"/£ai)at to [laXXov xat 

25 '?^TTov, t6 o[xotov xat dvofxotov X^j^EaOat. dXX' £t 6ox£T, £'/taaTov tout(ov 
totag £cETda£(o; dEi(oa(o[X£v, xat TrpfoTov [xev t6 I^Etv ivavTtov -/)[xTv £i; 
-^[xvaatav ^rpoxEiaOto. C/JsvjatojxEv ouv £t [x6v(j xat 7rdai{j r^ ^rotoTr^Tt 
U7rdpy£t t6 £/Etv £vavTt'ov. Ttv£; [xEv ouv Xe-j^ouatv oTt ou jxov/) • xat -j'dp 
Ta Trpo; ti e/et evavTta xat t6 ^roteTv "xat t6 tAt/zv^. Tcpo; ous cpa[xev 

30 OTt £t xat TauTa E^Et evavTta, dXX' ouv ou 6t' eauTd liWb. 6td tyjv 7rot6- 
T/)Ta' Ta [x£v "jdp 7rp6? Tt, ('o; 7roXXdxt; £t'prjTat, f5iav uXr^v oux £/£1, dXX' 
£v 7rdaais TaTs xaT/)-ppiats OetopeTTat. ote (j.ev ouv sv r(j TrotoTr^Tt eupi- 
axETat, TOTE e')(£i Ta evavTta, /dptv ttj? 7roi6r/)Toc 6r)Xov6Tt. 7rdXiv 5£ t6 
7rotETv xal t6 7rdaj(etv Xe-co[xev uTro tt^; ouaia; xat tou Tcotou ",'£",'£VT^ai)ai. 

35 xat OTt [xEv 6id Tr)v ouatav oux I^Et Ta ivavTta, 7:p66/)Xov ^EOEfxrat 
^dp OTt x^ ouaia ou8£v eaTiv evavTiov. et ouv 5td ty)v ouat'av oux e'-/Ei 
EvavTtov, u7roXEt'7r£Tat dpa "xat t6 TroteTv xat to Trda/£tv 6td T7)v TrotoTT^Ta [ 
eyetv t6 ivavTtov. £t ouv at dXXai 7:aaat xaTYjY^^ptat 5td t7)v afTi'av TauT7)v 117* 
£"/ouat t6 EvavTiov, 7r(oc ou 7ip66^/)Xov OTt auTT) xat [xovtj xuptto? "xat ^rptoTto; 

40 E/Et t6 EvavTtov; xat oxt [xev [».6vo U7rdp"/£t £6etca[xev, dpa Se xat 7rda"0 1. 2 6 (ter) om. Arist. 5 Trotrjaet M 6. 8 oiopStoaaxo M 7 eTa;£ 

inserui 19 X^yovTat Arist. (cf. p. 117,27) 21 evf^rjxai M 31 ErpTjxai] 

p. 103,29 35 o^oef/TatJ p. 73,18 38 e/ei W 39 7rp<I>To; M 128 OLYMPronORI IX CATEGORIARril <\S [Arist. p. 10« 27] 

'jrAy/z'.\ 'iotakv o'joc(fji(T);* t7.Tc "'7.0 jisjOT/jjt Tiov ivavT((ov oOoiv saTiv 
ivavTtov, or^jv Trp '^auij, Ttt} u)/rj(o' to •ao 'iottov o-jts -(o Xs'JX(|i iSTiv 

ivaVTtOV O-JTi Tcij asXofVr Ta ■•7.0 SVCtVT''^ -/.sTaTOV [Bo'jX3T7.t 0tS5T7'v7l' 
0'J0S7T0TS OS Ta USaa T0jO'jTOV OtiaT/j/S T(0V 7'/.p(0V, O^OV T7. 7/p7 </- 
5 dt/./.y.fOV. 0'JTS 0'JV Ott }XS50T/)TSC TUJV SV(ZVT!.'(OV Sy^OUG'' Tl EVaVTtOV, 0'JTS OS 
TO T017(OVOV xaf)o Tpt'Y(OV0V 0'L'tS TO OSUTSpOV siOOC TTjC — OtOTT^TOC. /71 

ToaauTot (xsv ::spt to-j 7:p(oT0'j loiou £tp7]-ji)(o. 

As'jTspov 6s rotov £/.s70asv To £7:ios/s3i}at To ;i.aX/vOV y.al to y;ttov. 
^/;T/j3toijisv o£ X7.vTa'jOa £t fi.ov/j xat ~a3/) u-Aoyv. tt| -oiOT/)Tt. X7t TiViC 

10 usv Tac auTac ■/jij.Tv dTTOpia? 7:pocp£pou5tv, OLa-tp xat i::! -(ov £vavTt'(ov, (oc 
xat T,;j.ac avaYxasOr^vat t7.c a'jT7.c £7:t/.'j3£'.c ajTTSp sxsTas 7:00$ to'jto'jc 
si7:£Tv. £::£iorj 0'jv xal to £7:tos/S3i)ai t6 ua/./.ov xal t6 tjttov uov/j t/j 
TTOtoTTjTt 'jrrapyst, (oc sx Ttov 'j7:svavTt'iov /.oyojv s6s'';au£v, /.oi7:6v !I/jTT|3at 
a^tov £t 7:a'3T, 'jr.doyzi f, ij.Tj. '.satikv OTt 0'j ~diry \ 0'j't£ -ap to Tp''-'(ovov 11 Sr 

i,i £7:t6s/£3i)at t6 ij.a/./.ov xat t^ttov 'ia;j.£v o'j't£ 6£ t6v x'JxXov 'oJj-y. yjjj 
[A£t'^ova xat i/.aTTOva /.SYSTat. t6 6s ;xa/.Xov xat f,TT0V 0'jx srrtos/ovTai. 
Ttvs? 6£ ,jO'j/.o;xsvot 6sT;at (oc 0'j6s|xt7. 7:ot'>T/)Tt 'j7:a'p/st t6 S7:t6£/£3{)at 
t6 |xa/./.ov xat t^ttov Ta'jTa' 'fastv OTi f^ 7:otoTT^c aijTTj xaO' £a'jT/,v oijx 
£7:t5£/STai t6 ua/Aov xat TjTtov (ou /.syousv ^ap o'Jt£ 6txato3'jVTjV 6txato- 

•iO 3'jv/;; U7././.0V f^ t^ttov o'jt£ /.£'JX0T/)Ta Xs'jx6tt^toc fxa/./.ov f, /jTTOv), aX/.a 
Ta jxsTS/ovTa t9;c rrotoTTjToc ststv t7. £7:t6£/6[x£va xat -6 fxaXXov xat t6 

fjTTOV, 0'JX a'jTa"t at ZOtOTT^^C. 7:p6? 0'JC 'faU£V OTt £t Ta JX£T£/OVTa TTjC 
TTOtOTTiTOC S131V T7. £rt6£/6u£Va TO 'xa/./.OV xat fjTTOV, xai 0'J T7. JX£T£/6;x£Va, 

£pa)TT(T£OV 'jjxac' apa atjTot xa fx£T£/ovTa 6t' iauTa £7:t6s/ovTat t6 fxaX/.ov 

25 xat fjTTOV (f() ota tt^v T^otoTT^Ta; zl jxsv o'jv 01' ia-jTa £zt6£/£Tat, 6y;/.ov 
OTi xat 7:p6 Toy oi^asfiat r/jv 7:oi6T/;Ta t6 txa/./.ov /7.1 f,TTov £/£t, st 6s 
o'j 6t' satJTOt d/.Xa ota tt/-' 7:ot6T/jTa, zp6o/;/.ov (oc sv tI^ 7:ot6r/;Tt i3Tt 
t6 iLa/./.ov xat f^TTOV. 6 7:sp 'Apt3T0T£/.7;c otjx'z;oTspatc Tat; o6;aic 7:po3Ti- 
OsTaf ::0T£ jxkv -/ap d-orjiyzzot.: tt^v 7:p(oT/;v 66;av tt^v X£-co'J3av [j.Tj6£7:ot£ 

30 o.'jzr^^ xai)' sa'jr/;v Tf,v rotoTT^Ta S7:t5s/£3i)at t6 ;x6tX/.ov xal f,TTOv. 7:ots 6s 
dp£3X£Tai r^ 6£'jT£pa 66;t, ri^ /.s-,'0'j3t; £7:t6s/s3Dat tTjV T^oior/jTa t6 ;x7./,>,ov 
xat fjTTOv. Tt o'jv 'iatxsv; ivavTt'a £a'JT(o 'iUs-;-,'STat 6 'ft/.630'iOc; o'j6a;x(os" 
dix',56T£pot -cdp at /.6-,'ot d/./;i)sT; £t3tv, xai t6 i7:t6s/s3i)at Ta'jT/;v t6 fxdXXov 
xat f,TTOv xat t6 uf, £zt6s/£3i}af st -'dp vov;3(ij;xsv tt^v 7:ot6TT,Ta 0'jt(o?, I 

35 fSTSOV OTt f, 7:ot6TTp 6tTTf, i^Ttv >.£-;£Tai ■;dp f^ 7:ot6TTp xal (ju; usts/o- llS*^ 
usv/; xal (joc 6pt3T/;. xal ots ;xsv (oc jxsts/ojxsvt^v auTTjV XdptojxEv, t6t£ 
siti6£/£Tat t6 jxdXXov xat /^ttov, ot£ 6£ (o; 6pt3Ty;v, t6t£ otjx £7:t6£/£Taf 
o'jO£v Y^p Tojv ovTojv Y.rjLZ^ TTjV t6''av 'j7:ap;tv t6 jxdXXov xat f^TTOv irrt- 
6£/£Tat. xal ;xdpT'jc 6 riop^fjptoig X£-,'(ov 'ou5£7:ot£ iv -pdYua xat t6 

40 a'jT6 dv£3iv xat £7:tTa3tv 5£/£Tat'. 

To'JTtOV 0'JV 0'JT(0; i/0VT(OV xat 6st^dvT(OV f,;x(OV t6v '.ptX630'iOV sa'JT(p 15 xj/.vov M 19 oi/.aio3'jvT| (pr. 1.) M 25 '?, iaserui 32 ci'joaa(IJ;] 0"J0ajxfj 

add. in mrg. M 39 nop'.p.] Lag. p. 9,21 OLYMPIODORI TM r:ATR(iOI«l \ KDM e. H [AiiHt. p. lO»^?! 129 

(jo[j.'p(uvouvTO(, (Aexe/kb(o[iev Xoittov stcI t6 xpitov ioiov, xdxeias ouSev ■^xtov 
7U|Ava(3avte; eaotou;. 'faixev totvuv fJti touxo to Kiov aTrooe/etai 6 cpiXo- 
aocpov (lis xofn'(ij; oira'(>/ov Toiov (AOV(i 7af> xai 7:a(J(j fjT:a'p/et t(j roiot/jtt. 
ott o& ^•'^'''■fl ■''•''Jf' iTarjo uTrap/et, 7rpoo"/))vOv evteoDev tcjt«T)v toivov ooauiv 
f) avti})eae<ijv, taotoo xal et£pO'j, iaou xal aviaou, 6[xoto'j xal avo[j.oiou, to 
(lav taijtov xai Datapov £7:1 t/js o'jai'a<j /.eYstat, to oe i'aov xat aviaov £7rt 
too Troaoii, to oe o(iOtov xat 'vvo^i.otov STCt toO Tioto'j. (i-aiiovte; o'jv ta 
ioia tr,; i:otof/jto; xat C/jtr^aavtd; Tcro; tO'jtoi; ta itpSTCOVta, 'fspe XotTcov 
(j.t'av 'ZTTOptav aitop/jaavte;, eTrstta aor/jv tyjv Ttapoijaav i)£»tjpiav xataTcau- 

Kt i(i>[i.ev xat tov Kept xr^i Ttototrjto; X070V. 'ZTropoijiai tivec Xe-^ovte; oti tko; 
to aiJto 7:apa'oetY(»a oovatov 'jiro o'jo xat/jY'Jpta; '7va!"'(eai)af iXe^o^Aev "^(zp 
trjv £7riatrj[j.rjV 7:p6; to | £7:tat/jt6v 7:apa[:laXXo[jiv/]v 67:6 ta Ttpo; xi dvd- IIIK 
'(zn\)r/.i. (r^ -,r>.p im(3Tfj\x-q e7ttat/jto'j eattv), l7rtatrj(xr^v 0' sv ti7:oxei(j.svo> 
o'jaav, to5t' eativ iv '\>oyf^ ()£(opo'j[i.s'vrjv, 67:6 trjv 7:ot(jt/jta av7'YeaJ)at. 

I.', tafjt/]; tr,; dm^nrj.^ tpei; £7:tX'ja2t; Trpo^^fepo^j-ev, Xs^ovte; 2ti 7:p(7itov [lev 
t6 a(Jt6 7rpaY(xa i'j7r6 a^x-^fotEpa; fi; xaTr|70(5t'a; dvaYeabai ouvat(iV, 7rp6; 
aXXo [xevtot xal d'X>.o. du' ei axo7rr]a(o(x£v tot; ^ve^o^xevot;, ou to aut6 
7rpdY[xa 'J7r6 d(i.'fot£pa; dvdYetat. xat to'jto or^Xov evteuftev yj i7:iatvj[x/j 
otttr^ sattv, r^ [x£v xaDoXou rj oe (xeptx/j. xat /) [xev xaO^jXou U7r6 td 

'20 7:p(i; tt dvaYstat, /) 8e [xepixrj U7:6 t/jV 7:otot/)ta. xai £att (xepix"/] [x^v 
oTov 'cpa[i.;i.attxrj, p/jtoptx"/j, iatpi//|, -c£(»[xstpia. xab^jXou os lattv d^riaf/^^x/j 
/j xoiv(o; xatd to'jx(ov xat/j"copo'jii,svrj, (ij; "/j 7:p(ot/) 'fiXoaofta. oti 0£ at 
;i.£ptxat £7rtatrj(xai ''j7:6 t/jv Tcoiotrjta dvd-covtat, o"7jXov ivxEuOsv xatd ta'jta; 
'Cdp 7:otol Xa-Ci^xsDa, xat o'jx litt xatd t"/jv xai)(>Aou 7:otot"/jta. xal 6'7jXov ?tt 

'j.'> taijtat; S'fap(x'jC£t "^6 tvj; T^ototrjto; sioo;, o'j ;xsvtoi '(e f(j xaDfjXou. tt "cdp 
dattv 6 t"7j; Trofjt/jto; opo;; o'j/l 6 Xs-c(ov xai)' /jv 7:otot'ttv£; X£"C(j(J.£i)a 
eivat; 6"7jXov o'jv ^tt xatd ta'Jta; X£-c'i[X£i)a Trotot, o'j [x£vtot 'ce xatd 
r/jv xal)(jXou* 7rdvta "cdp d6'jvatov ?va xai tov aut6v d'vi)p(07rov d7:t'ataai)ai. 
(oate 6"7jXov ott oij t6 aijt6 7:pd'c;i.a 67:6 d[xcpotepa; td; xat/j"COp(a; dvd- 

:jo -cetat, dXXd dXXo xat dXXo. £ati tptt/j l7:tXuat;, oti ouoev d't07:ov to aut6 | II!)» 
7:pd-c[i.a xat 67:6 r/jv Ttpo; ti | dvaf^peai^at xat 'J7r6 trjv 7rot(jt"/jta' ili- lliO' 
-CO[xev -cdp ^tt td Trpo; ti i6^av uXr^v oux £/et, dXX' iv Ttdaat; tai; xar/)- 
"CJptat; euptaxetat. 07rep oijv sXapev (Jj; dtOTrov '/j d^ropta, toijito •?) ^7:^ 
Xuat; (li; dva-cxaCov d^rsoetce. tpt(7jv oijv oija(7jv i7rtX'jae(ov, 6 fiXoaofo; 

:irj 'AptatotsX/j; 6'jo xat [xova; ^rapiXaps, trjv t£ oeutlpav xat t"/jV tpt^r/jv, 
^rapaXefijja; r/jv Trpojt/jv, ou/ <jj; ixe^vr^v dYvoijaa;, dXX' '/j^xiv ddaa; taur/jv 
7rpoau7raxo'j£tv, Trpoitov |x£v Hm C/)t/jttxoij; -/((xd; 7:ot"/ja"(j, osutEpov 6£ Tva 
[X"/j ('o; £tepoxtvrjto(; rj[i.tv /p/jad[x£vo; 6'fi)£t'/i. toaaijta [xev 7:ept t^^; Tcoto- 
tr^to; eip'/^al)oj "/j[xtv. [xstd o^ t6v ta'jt"/j; X6'cov £7:1 to ^roietv xai t6 

•»o Trda/etv 6fstXo(xev iXi^siv. dXX' i^rsto/j [A"7|Xo; dct6Xo'cov d7rsiX/j'fev •/) 
Trapouaa ))s(opi'a, 'fipe "xata7:a'ja(o[X£V a'Jt/jV. 

'2 yJM-vccJ. iii lin. cvaii. M '.) imna] in'' M 13. 14 ^7iiaT/j|XT)v— to'jt' laTiv iii inrg. 

Muppl. M 2(',. 27 \t(. tlvcti] cf. |). 1 17,2«; 31 pOHt 7tpaY|j.c( itor. UTto djx^pcT^pa; (v. 16) 

np'iY|x'i M :}1. :i2 iUf.] cf. |i. 103,2'J :J8 iTipoytv. scripsi: Ttpoxtv. M (cf. p. I;i2,24) 
CouiujcMt. Iii AiImI. XII l, Olymi). rrol. ct lu Cat. 'J 130 OLYMPIODORI IN CATEGORIABUM c. 8 [Arist. p. 10a32— lla5] 

{Szmpia X'.) 

'AvaYVtofiEV 8e tY]v Xe^iv. 

p. 10»32 'Eti' Evitov Ss otot to (xTj xsia&at tai? icoiOTYjaiv ovofiata 
oux svosystai TraptovtStitt);; fz::' autaiv XEyeadai. 

6 'Evtoodsv -h TrapaoeiYjj a XafjiPa'v£i totj dxatovo|j.a'cJTOU 6 cptXosocpo?, 

tout' £3tt toiji OEUtipou £t8ous t9)? TTOtotr^to;" eXeyojxev ^'ap ott auto [x^v 
oux ovotjLa'CeTat, ta Ss fiete^ovta autou ovo[xdCovtat. xal totStou X^^P^^ 
ouSe 7:ap(ovtj[X(ju; XEYOjxev tti d~' autou, otott jxyjSe auto to 0£ut£pov ] 
£100? u.B~iyz'. ovoixatos. 120*' 

10 p. 101'.') 'Evioti 0£ xai ovofxato; x£i[X£vot) ou XeYEtai Trap(ovtj[xu)C 
zb xat' aiJtTjv Xe^^Ofxevov. 

LTretOTrj av(ot£p(u cipr^tat ott ta aTO tou 0£Ut£pou £iOou; oux etat 
:rap(ovo[xa, otott [xr; ovofidC^tat, PouXotxEvo; IvtauOa T:apdo£f((xa Xa^Etv 
tu)v £t£p(ov'j[j.(i>v, cpr^aiv ott TioXXdxic: xat ovotxato? ovto? ou Trap(ov(j[x(o? 
15 £t3t irapr^Y^xiva, dXX' £tEpu>vtj[X(Os. xat latt TrapdoEiYjxa to tou eT£p(ovu[xou 
To XE^ofxEvov. latEov 0£ oTt To 6[x(ovu[xov 6 cptXoaocpo? Tzapikei^^^e Sttz ttjv 
TtoXXdxt; £fprj[X£vr^v atTi'av, C^JTitjTtxous r/[i.as TOtr^aat pouX6[x£vo?. 

p. lOi»? Oiov dro Tr^? dpETrj? 6 aTrouoaio?- tuj ^tip dpeTrjv ej^Etv 
a~ouoato? Xs-i^Etat, dXX' otj Trap(ovu[xujij dTto t^? dp£t^?. 

20 Zr^totjfxsv £vta'jOa ttvo; X°'P^''' '^^''^ '^^^ "^^/^ dpetrjs Trap(ovu[i(o? XE^eTat 

6 aTCOuoaio;. xai cpatxEV tJot] OTt aTiouoatov etti xaXotj xai [xovou Xe-jO^xev, 
Tj oe o-ou8r] ou [xovov ettI xaXo'j dXXd xat im xaxou. 

p. 10bi2 r^Kdpj^Et Se xat ivavTiOTY]? xaTa to irotov, oiov otxaio- 
auvrj d8txt(3t IvavTtov. 

25 ZrjToutxev svTauOa Ttvo? Z^P^^ "^"» TrpujTov Totov dTCo8ous 6 cptXoaocpo? 

Tov xai atjvoea^xov -poaeOr^xEV. dpa (jo; STEpou t8tou dTro8£00{xEVou; touto 
Yotp (o) xai auv8£a[xos ar^^xaivet. xat cpa[x£v oTt xupt'(o^ [xev toiov oux dTro- 
3£8(oxev, dTro^soujxe 8£ Trjv uTroYpacprjv tStrn | dvaXo^ouaav, w<; EiprjTai. 121' 

p. llao Tpi7(ovov 8£ xai TETpd^ujvov ou ooxEt To [xdXXov xat 
30 TjTTOv iTci6E5(EaOat, ou8£ TuJv dXX(ov a)(/j(xdT(ov ouSev. 

'^O pouXsTai 6 cpiXoaocpo; a7j[xavat 8td toutou tou pr^Tou, touto danv 1 tit. inserui 6 tou oeuT^pou etSous] to Seutepov eI8o; M IX^yo(j.£v] p. 125,14 

8 o68^] ouxe M c«'jtou] aixdiv M 11 post aitrjv add. Trotov Arist. 12 civ(u- 

p(o] p. 129,37 18 ToJ] x6 M 22 xaXou evau. M 27 6 inserui 

eroTjTot] p. 103,14 29, 3(1 •xat fjTTov om. Arist. OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 8. 9 [Arist. p. 11 »5. bl] 131 

oxt Sei £v xoic TcpaYfxaatv, sv oF; iativ 7] coYxpiaic, xai oijtoiaj; uTcapyetv 
xauxa xat dvo[iottoc' st jjlsv -ap 6{aoi«)? 6ra'py£t, ou ^tvsxai cj^cxpiat? xax' 
auxa'. 6id xouxo ouoettoxs 3'T^Y.pivr)nev xov av(>pu)-ov xat xov ' I-Tioxpa^xrjv 
X(o d^^uytp. £t Ss xoijxo dvo^jLOito? uTzdpyst, TcdXtv ou Ytvsxat auYxptcjts' 
5 ouSsTtoxs '(ap xov 'Eaixpdxriv xat nXdxtova xaxd x6 d'v&pa)Tcov slvat Ttapa- 
pdXXo}i£v. xouxo laxtv, oTjatv 6 cpiXoaocpo?, oxi xpt'YU)Vov Trp6? xpt-j'(ovov 
ou TiapapdXXexat, 5t6xt oaoiov saxt x6 aj^^jxa sv dfAcpox£pot?. ouBs xotvuv 
x6 xpt^tovov Tzcjb^ XExpd^cuvov irapaBdXXexat u)? xuxXtxd' sv ouosxspu) -jj^dp 
saxtv 6 xuxXo? cpatvofxsvo?. x6 'j'ouv x^xpdYwvov xou xpf|^u)Vou [xaXXov xuli 
10 xuxXu) Xs^ofjisv TrXr^atdC^iv, 816x1 TrXetova? '(uivh.^ eyet x6 xexpd7U)Vov [jLtaou- 
[jievov i:a<; xou xuxXou xupx6xr^xa?. n e p t X u Tt t s t V X a t tt d a y e i v. 

p. lli»! 'ETTtoeyexat 6e xat x6 Trotetv xat x6 -daj(£tv evavxtoxr^xa. 

'Etti x^? irapouarjc dewpta; xp''a xtvd xscpdXata TtoXuTrpaiffAOVTfjawfjiev, 

15 Ttpuixov [i£V XY)V xd^tv, 0£ux£pov hh £t xaxr|Yopt'at siat x6 Ttoistv xat x6 
Ttday£tv, xat xptxov Ttpos | etci xouxot-; C^j^cr^^ceov Ttoaa xd eibr^ xouxu)v 121 *■ 
siat xat et xaxyjYopt'at xuyydvouatv ouaai. £tx6xu)? xoivuv txsxd xtjv Ttot6- 
xrjxa x6 Ttotstv xat x6 Ttdaystv £xa$sv 6 cpiXoaocpo? 8td 660 atxt'ai; xtvd?' 
Ttpuixov [x^v 6td XTjV ofxotoxTjxa xuiv TcapaoeiY^xdxwv • x6 '(OLp aux6 eXsYOfxsv 

20 xat uTc6 xrjv Ttoioxyjxa dvdYsa&at xat uTt6 x6 Tcdayetv, oiov x6 epuDptav 
xouxo 7dp xat Ttotoxrj; eaxt xat Ttd&o?. oeuxepov oe eTtstOYj Ttept Ttoi6xy]XO? 
otsXe^^ofxe^a, r) 60 Ttot6xr|s auv x^ ouata x6 Ttotetv xai x6 Ttdayetv ditexs- 
Xeaev eoet ouv eu9su)C fj.exd x6 dTtoxeXouv Tcept xou aTtoxeXoufxsvou ota- 
XeyDr^vat. xai xouxou '/dptv x6 Ttotetv xat x6 Ttdayetv txexd xrjv Ttot6xrjxa 

25 Ttpwxr^v sXays xd;tv. osuxEpov ^v xtov C/Jtouilsvu^v, st xaxr^Yopiat etat'. 
xat xtvs; ^ouXovxat [xrj £tvat xauxa? xaxr^^optas, dXX' utc6 xd Ttpo? xt dva- 
cpepeaOat, fiaxe eivai xd? Ttdaa? xaxrjopia? evvea* iXe^ov -/dp oxt x6 Ttoiouv 
xat Ttdayov Ttotst xat x6 Ttdayov ut:6 Ttotouvxo? Ttdayst* xauxa 8s xuiv Ttp6? 
xf 8^Xov ouv oxt xaXuis auvsXoYtad^xs&a x6 ez dpyr^c. Tcp6; xouxouc cpafxsv 

30 oxt xai xaxr^-j-opiat sfat xai uTt6 xd Ttpo? xt dvd-j-ovxat. xat oxt xouxo aXr^- 
&£?, 8si'$ofisv ouxu)?' ^■'"itrjxsov xotvuv t( [xev lOi^v iaxtv Iv xots Ttp6? xt, 
xt th. lotov Iv x(o Tcotstv xat Ttdaysiv. xat £1' Ttu); £upu)[x£v [xr; xd auxd 
ovxa £v d[xcpox£pot?, dTcocprjvatfxsv dv [xrj ] eivat xauxd xd Ttpo^ xt xat x6 122'' 
TtoieTv xat x6 Tcdayeiv d[xcp6xepa. xr^? Ttpo; xt xotvuv TtoXXd \iev saxt xd 

35 TrpdY[xaxa, [xta 6s aysats r] xauxa auvdTtxouaa. ev os xul Ttoieiv xat Trdayetv 
oux dv eupotc: xouxo, dXXd x6 evavttov svxauOa ^dp ev [xsv saxt x6 -paYixa, 
TtoXXat 8e aysast* xal 8idcpopof x6 -^dp aux6 detoprj^ia Ev [xev saxt, ota- 7 0664] 0(5x6 M 10 TrXefova;] TroXXdj M 19 iUfoit.t-^] p. 118,17 

22 8taXeyd[).eOa M 27 a)aTe elvai ex parte evaii. M 33 dTrofp^vatfxev dv 

supplevi: dTrocoT^v— (rel. evan.) M 34 dixcptJTepo ex parte evau. M 

9* 132 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 9. 10 [Arist. p. 11 bl. 15] 

oopoj? Se Xi-^exai Tzapoi trjv otc/fopov cf/eatv XEYexai toivuv «>? Trpo? [J.ev 
70V o'8aaxovTa otoasxaXia, uj^ 7:p6s 0£ xov (iav9a'vovTa [j,a'&rjait;. st oijv 
eSst^aasv -6 Troteiv xat t6 Traaj^etv [jltj [j.6vov ou ouva[j.eva etvat Trpo? Tt, 
olKXol xat evavTta ondpyovxa toTs irpo? ti, S^Xov lo; STepov eOTt t6 uoteTv 
5 xat t6 ira^tJ/etv 7:apa Ta Tcpo? ti xal xaTrj^optat eiortv. eTretSrj ouv ioet- 
;o[Aev OTt xaTrjoptai siatv, at 8s xatrjYoptat ^svr^, Ta os ysvtj et? eior^ 
otatpsTTai, cpsps xat t6 tptTOV Toiv upoTe&ivTtov CT^Ty^atofiev, tout' etjxt 
TouTojv Tot sr6r]. t6 to''vuv TcotsTv StTTov iaxf t6 7ap ■jtotsTv ^ cpuatxuii; 
■iroteT ■}] xai)' opfxv^v. cpuatxcus jxsv, u>? t6 Ttup Xe^Ojxsv xatstv, xa8-' 6p[xr;v 

10 8e, (S; cpaasv toc C^^ol xtvsTaQat. st Ss xai>' opfxrjv opa, r^ sts sauTo TtotsT, 
ui; xoa[ja)V sautov, r^ st? sTSpov, ojc 6 otSaaxtov. raXtv t6 TzdioyBi.v 
otTTov r^ tsXst(ottx6v, (jo; t6 otoa'ax£ai)at, r^ cp&apttxov, tb; to xarsaSat. 

'E-stO'}] ouv xal ai stspat xatr^^jOpt^at *j'sv/j siai -jSvtxojtata, osps xat 
rspt tout(ov C^jx^/Cjwtxsv TToaa/tt); Xe^ovtat. t6 tot'vuv ttou | k^a^/^ui^ 122" 

15 Xs^stat xata ta? S; avTtTtspiataiast,' r^ avm r^ xa't(o r^ Ttpoato r^ oTttato 
r^ os;ta r, dptatspa'. t6 6s zots Tptyu)? xaTa tou; TpsT? /povous' xaTa 
t6v svsattota, xata t6v [xsX>.ovTa xat xaTa tov •itapsXrjKu&OTa. udXtv t6 
xetabat Tpt/toc* r^ -^ap oXa Ta «xopta uTTTtd siat xat xaXeTTat dvdxXtat^, 
ri oXa opOta xat xaXeTxai atdat?, r^ Ta jxev op&ta Tot 6e uitTta xai xaXeTTat 

20 xa&s6pa. 7:dXtv t6 iys.iv oiyjji; • r] ^dp o>.ov Ttept oXov, (i)? oXov xo cpapos 
ev oX(jj T(o atoaa-t, r^ oXov itept (j.epo?, («? 6 oaxxuXto? cv Ttu oaxtuXtij. 
6 [xev ouv cptXoaocpo? 'AptatoteX/)? tauTa Traps^Xst^^e C''j'^>)'^i>'*^u? rjfxa? dTro- 
TsXsaat pouX6[xsvoc. xat xaJloXou svOa 7rapaXt[XTcdvet, 6id TauTr^v xriv aiTiav 
TrapaXt[XKdvet, Tva [xrj, xa&(u? xat dvtoTepto eiprjTat, (i)? sTepoxtvrjtot? rj^xTv 

25 ypr^arjtat. touto Trepa? Trj? Oetopta?. (0eu)pta Xa'.) 

p. llbl 'ETri^eyetat 6e xat to iroteTv xat to irdayetv evavttotrjta. 

EoOu? e$ dpj(^? 6 cptXoaocpo? 6td tou xat auv6sa[Jou t6 rSiov StipaXev 
6 ifdp xat auv6ea[j.o? [xeYt'atr^ eatt otapoXrj tou i6t'ou* touto Yap arj[xai'v£t 
30 oxt ou [xovio touT(|) dXXd xat dXXot? Tiatv (uTrdpyet). 

p. 11 1' 15 ' TTcep [xev ouv TuJv TrpoTsOevT^ov ^(evviv ixavd Ta sipr][x£va. 

'Ex TOUTOu Tou prjOevTo; -r^TraTrjdrj 6 'AXe$av6pos xat' cprjatv oTt irept 
vorj[xa'Ta)v t6 auvTa^^xa touto 6iaXa[x[3dvei, sx tou stTcsTv t6v cptXoaocpov | 
UTTSp ouv TU)V TrpoTsOsvTcov -(BvSiV, Trspt 6s TU)V ^svuiv 6rjXov6Tt ou 123'' 
35 TU)v Trp6 Tuiv TroXXuiv, dXXd Tuiv svvorj[xaxtx(ov. sx xou o5v evvor^^xauxou 2 7tp6« 0^] hk Trpoc corr. M^ 14 Tiepl evan. M 18 v^] xal M 23 xa&tjXou scripsi: 

xa&— (rei. evan.) M 24 etprjTat] p. 129,38 28, 29 t6 (ante tS.) et tou (ante i6.) 

evan M 30 uTrap/et addidi 32 'AX^?.] cf. p 19,29 34 ou scripsi: xat M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 10 [Arist. p. llbl.5. 16] I33 

aTcaxr^^ic otepePaiouTo ott r<zrA vor^ua^ttov aoviov ivxau&a 6 'ApiOTOtlXTj; 
pouXetat oiaXs/Or^vai. rispi "(OV aVtlX£t|X£VO)V. 

p. Ilbi6 rispt os tojv avtixet[x£va)V, Troaayu)? eiftoOsv dvttxEiaOat, 
5 pTjtEov XeYStai yap £t£pov §t£po) avttxetcrOat t£tpay(o?' -J^ «)? 
ta ^po? tt, y; voc ta svavtia, 75 o)? £^t? xal atEprjat?, tj w^ xatct- 
cpaat? xat d7r6'faai?. 

nXr^pcjbaac 6 'AptatotiXr^? to oeutepov tfi-Tjpa tuiv Katr^Yoptuiv, et:! to 
tpttov (xetap£[3rjX£v, £V lo h'.oiki'(Zzai 7r£pi toiv dvtix£i[j.£vu)v. xat d'?t6v 

10 eattv Tc£pt tr^? Tcapouar^? {>£U)pia; tittapa tauta C'';~?,(5«i' "pwtov jxev -oaat 
"("EYovaat 86;at Ttept toutou tou tfJiTjiiatoc, o£ut£pov oe -oaa/(o> X£"'£ta', td 
dvttx£tu£va, tpitov Ttc "Jj tdct; toutwv, titaptov -ota to6tu)V r^ ota^opd. 
cpatiEv toivuv oti tpeis ooSai Y^T^vaat TiEpt tcXiv dvttx£ia£vu)v, tout' £ati 
tou -apovtoc ta-/jijLatoc* ot ixev *j'dp v6i)ov eivat auto eXe^ov, ot oe ou v6i}ov 

15 u£V EtxEp-cpovto OE tvjv td?tv, 01 OE "po? td? d^x^jjotepa? o6;a; otEtxd/ovto. 
xal 01 [lev Xrj-ovtEC auto v6{)ov toutotc £X£/pr,vto toi? X^YOt?* ott EvtauSa 
|X£V trjv autTjv XeYei trjv xtvr^atv Eivat xai trjv ix£ta[3oXr]v, dXXa/ou os 
■JJYOUV £v tip TT£a-to) tr^c (PuaixTj? £Tri ttXeov cpatvEtat dTrocprjVdtxEvoij Etvai 
TYjv (iEtapoXvjv tTjC xtvr^aEo)^- IxeT 7dp cprjat trjv -/eveaiv xat f})v cpOopdv 

20 [xetaPoXrjV }j,£v eTvat, ou [xevtot ^e | xtvr^aiv. -poc toutou; toivuv ciaixev 12."}^' 
ott ou/ txavov uTrTjp/Ev vo&£uaat tb t[x7;fxa* xat '(olo cpatvEtat xat dXXa/ou 

TOIOUTOV Tl TTOtTjaaC, Xe^U) OTj £V tO) X6yO) tuiv TTEpt tU)V Trp6? tt tO £~l- 

OTYjTov tt^? £7ciaTTj(j.7jc, (Saitep ouv xat to aiaOr^tov -r^i aiaOr^aeu)? 7:p6tcpa 
Etvat cpdaxu)v, dXXa/ou Se [xy; touto au-f/topuiv dXX' d[xa tf; ^uaEt \i'{(i)v 

25 tauta Eivat. xai O[xo)c ou 7:apd touto d$tou[X£v voOEuetv to 7tpu)tov tixrj[xa, 
dXXd xai au[xcpu)vouvTa eauTtti d7reoet$a(xev tbv 'AptatoteXyjv xat trjv aittav 
tr^c ooxouarj? otacpa^viac eipTjxa^xEv. outo) xdvtauOd cpa[X£v oj? oux Eati 
tb 7rapbv tiiTjtxa v6i)ov tou cpiXoa6cpou, dXX' ev dacp6t£patc taT? 7:pa'j'[xa- 
tetatg cbc otxEiov axoTrbv dTrooibo^aiv Exdatti)" ev [xkv ydp tautrj dt£ br; 

30 7:pb; tTjV toiv 7:oXXo)v aiaOr^aiv d7:oJ5X£7:o)v xat etaaYojYtxbv oe auYYp^fJi-IJ-a 
TrotrjadfxEVOc trjv xtvr^aiv tfj [x£ta[5oXf trjv autrjv £i7:£V, ev oe tf Ouatx-/) 
ate 07) ou zpb; trjv tdiv 7:oXXo)V aiaOr^aiv d-opXE7:u)v dXXd xat dxpt^oXo- 
YOU(x£VO^ 7r£pt tY)v cpuatv to)v 7rpaY(idto)V xal ett [xEVtoi y£ ">? '^[■'Oi tEXetouc 
tbv X6yov 7rotou[XEvo? ETrt ttXeov cpr^aiv Eivat t7)v [xEta,3oXr)v tTjC xtvrjaeojc. 

35 xat tauta [xev txavd Ttpbc tou-; AEYOVtac v6»)ov Eivai tb T^xr^ixa tb 
7rpoxet[xevov. 5 X^Yetai] X^yio M (i at^p. -/al eSt? coll. Arist. 17 ttjV aut/jv scripsi: 

TouTTjv M (cf. V. 31) 18 h T«ii T.iixnzi\i Tr,« (Puatxfjj] p. '2241)8 sq. 21 aa «Tt 

(touto)? 24 dXXaxoO] cf. Anal. post. A 24 p. SOx^ 26 d;:Eoe(5a[x£v] cf. 

p. 109 13 33 ::p6; TeX.] TrpoTeX. M 134 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 10 [Arist. p. 11^16] 

Ot 6s XsYovtes voOov [xtj eivat auxo, ^e\i<p6\izvoi Ss t'^) TotSet lou 
T[x>]}iaTo?, TOiouTOv X670V TrpoexstpioavTO' eXeyov toivov oti FIpo Tuiv 
Tomov oei eTrqpa^cpsaOai touto, STreiOTj au[i-Pa'XXeTai :rpb? Tr|V otaXexTtxTjv | 
TipaYuaTetav, ei -[e otaXexTtx9]c ec-tv s'p-j'Ov to auTo ava(Jxei>a'Cetv xai \2A^ 
5 xataoxeuaCeiv • touto oe ev Tot? Tozot? iiapaStowaitv Ta 6e dvTtxei'[j.eva 
Trpbs TouTO <JU}i,pa'XXeTaf eixoTojs av eTre^eYpa-nTO (to) :rpo/ei[xevov z\iri\i.0L 
ripb Ttov TOTTtov, ('0; et? TYjv TouTOi) i)e(opiav au[jipaXX6[ievov. rifxets 8e 
(pajisv oTt [jiaXXov Trpo5e"/e(3Tepov 6 (piX^aocpo? elvat touto to T[i^[ia Tai? 
Kar/jYopiat? otexptvev 6ia TetTapa? aiTias' TcpmTov [xev oti ev tu) Trepl t^? 

10 ouata; X6y<.o toiv evavtttov eTrotrjad[jiei)a [xvrj^jLr^v, SeuTspov 8e oti ou8e ev 
fi6vio T-^ ouata dXXa xai ev Trdaat? Tai? xaTrjYopiat? e[jLe[xvii^[JLeOa toutoiv, 
(fir^[xi 07] Ttt»v evavTi(ov, el' ^e e6eiCa[jev oti t(ov xatrjYopioiv ai [xev e')(Ouatv 
evavtia, at 6e oux ijousiv [xev eTrt6e;(ovtat 6e, at 6e xai e)(ouat xat 
e7ri6e)(ovtat. tpttov 6t6tt ev t(p Trspt tou [xtxpou xat (xe^dXou X6y(|) eXe- 

15 70[xev tauta [xyj etvat evavti'a dXXd Trpo? ti. dva-cxaiov ouv UTrrjpj^ev tyjv twv 
Trp6? tt 6tacpopdv [xaQeiv. Trai? 6e r^v touto [xa&eiv, [xr) [xa&6vta? xai trjv 
xoivcuviav. etx6t(o? ouv euOeto? Trepi toiv dvtixet[xsv(ov 6tsXapev, ate 
07) 6eixvu|xsv73? ev autoic tr;; te xoiV(joviac xat t^? 8tacpopa? toiv Ttpoi; Tt 
Trpb; Ta svavTia. tetdptr^ attia* tatsov ott Trpoxsttat aut(p sv to) Trap6vtt 

20 t[x73[xatt ur^tr^aat td aTropd6r^v sv tat; dXXai? TrpaYfxatsiats autcp etp/][J.eva. 
S[xvr]ai)7] Youv xat autou tou dvttxst[xsvou xai t(ov st6(Jov xat tujv uTro- 
7pacpa)V tou [xsv ^dp Trpo? tt S[xvr]ai)r, xat sv aur(] | t(j xar/j-jOpta xai 124^' 
ev toT? Trept tou [xtxpou xal tou [xe-jdXou Xo^ot?, t(ov 6s svavtt'(i)v sfivi^aDr] 
sv oiacpopoi?, (j)? elTrov, xatrjYoptat?, trjc 6e e^e(Os s^xvrjaOr] sv t^ Trot^Tr^Tf 

25 dva*f/carov ouv 6t6a';at Trspi t^? atspr]as«)? r?]? dvttxst[xsvr|? r(j e|ef t(t)V 
^dp dvttxet;»ev(ov ixta eattv S7rtatr)[xr]. xatacpdaeto? 6s xat dTrocpdasd); 
k\ivqabrj sv t(j) tsXst tou rrpootou t[X7][xato?, evOa eXeysv td? aTrXd? cp(ovd? 
[xr^oe xatdcpaatv [xr]6e dT:6cpaatv ar^[xaivstv. Etx6t(Os ouv ST:et6rj STriatd[xs9a 
tauta, dxpt^r^ txrj s/ovtsc auttov tr]v ^vtoatv, STret6r] [xr;OS sv '(vtoaet ea[xev 

30 T^? te xoiv(oviac xat tr]c 6tacpopd? autaiv, auXXr^por^v TrpottOetat eiTrsiv ev 
ttp T:ap6vtt t[xr^[xatt Trepi toiv aTropd6rjV aut(5 stpr^[iev(i)v dXXa)(ou. xat 
ETri toutot; Trdai au[XTrXrjpouaO(o 7][xtv tb Trpoitov xscpdXatov. 

Asutepov rjV t(ov C^/jTou^xsvwv Troaaj^u)? XsYstai td dvttxet'[xeva dvtt- 
xsiaOat. cpaixev toivuv oti tetpaya)?* td "[dp dvTtxei[xeva dvttxettai 73 (bc 

35 td TTpo? Tt 7] (i)? Ta evavTta 7] (5)? e?t? xai aTepr^ai^ rj (w? xaTdcpaat? xat 
d7r6cpaai?. uic Trpo? Tt [xsv, (i)? Tb 6tTrXdatov 7][jLtae6? eatt 6t7rXdatov, (i)? 
Ta evavTta 6s, (bc Tb Xsuxbv toji [xsXavt, (b? os s^t? xat atspr^atc, 6i^ od^tc 
TUcpX^TrjTt, (i)? 6s xaTdcpaats xai dT:6cpaatc, 6)? dv9pa)Tro? pa^tCet — dv- 2 7rpo£/£i(j-/^a. M 6 t6 inserui 9. 10 £v Tij> Trept Tf^; oOata; Ao'yi{)] p. 72,31 

11 TouTtov scripsi: toOto M 14. 15 ^XeyoiJiEv] p. 93,7 17 StAapev scripsi: 

5teXc((5(0[j.£v (sic) M 19 auttp] atJTcBv M 23 dv toI? . . . Xdyoi;] cf. v. 14 

24 eiTiov] V. 11 I(xv^a3-^] p. 8^27 27 i(xvT^a8r)v M eXEyev] p. 2a.5 

29 EyovTE; scripsi: l/ovTa M 30. 31 auXXv^poetv et aTropaoeiv M (coustanter) 

30 TipoaTiOeTat M 32 auij.7:Xrjpo6&rj (?) M 34 TETpa/iii; OTt coll. M' OLTMPIODORI TN CATEGORIARUM c. 10 [Arist. p. 11^16] 135 

OpwTTOc ou j3a3iC£t. oii 81 Tstpaywic tq: avTixsifxsva avTtxeitai xat outs 
xaTa TrXeiova apiBuov | oots xaTa aeiova, (ia'doic ivTetj&ev 8ta Tivtov l^.^"" 
oiatpecJ£(ov 860, <ov yj TrpojTr^ ToiauT-/jv e^^et ttjv aYto^r^v Ta ovTa t^ stu^Et 
aXXvjXa tj dvaipeT, r^ ouSe atoCet ouSe dvaipet. xai st «jiev jjLr^osTepov, Tiotet 
5 Ta sTspa. et oe tjwCei aXXrjXa, TtoieT Ta Tcpo; Tt. st bh ou atoCet, tj {xeTa- 
pdXXct et; dXXrjXa tj ou [j.eTapdXXet. et jxev ouv [xt] iJieTopdXX-(j, Tcotet ttjv 
xaTdcpaatv xat Trjv aTrocpaoiv. et 81 ixeTapdXXet, tj oXa xaOoXou [xsTapdXXei 
xat TTOiet Tot evavTta, -q ou xaOoXou eauTa ixeTapdXXet, dXXa to [xev eTspov 
jxeTapdXXet to 8e eTepov ou ixsTapdXXet, xat Trotei e^tv xai CTspyjatv yj 

10 7dp ect? fieTapdXXet [xev sU aTs^pr^atv, tj 8^ aTepTjaic; ou ixeTa^dXXei et? 
ectv. eaTi 81 xat dXX-cj otaipeaet uTropaXeTv tov Xoyov, Xe^ovTe? ouTto?' 
Ta dvTixet[j.eva r^ Xoyot etatv v^ TrpdYjxaTa. xat zl [xev XoYOt, Trotouatv ttjv 
xaTdcpaatv xai Trjv dTiocpaatv. ei oe 7rpdY[xaTa, 75 atoCouatv dXXryXa v^ ou 
atoCouatv. et [xev ouv atoCouatv, Tuotouat Ta 7tp6? Tt. et 8e ou atoCouatv, 

15 ri [xeTa^dXXouatv etc dXXyjXa v) ou [xsTapdXXouatv. el [xev ouv [xeTa[5dXXouatv, 
TTOtouat Tot evavTta, ei oe ou [leTa^dXXouatv, Ttotouatv s^tv xai OTepyjatv, 
OTjXovoTi Tou eTepou [xsTajBdXXovTo? et? to eTepov, tjyouv ttjc £?cto;, tou 8s 
STepou [X7] [xeTa^dXXovTO? et? to sTepov, otov tt^c aTSprjasto?, w^ s/st STrt 
otj^eto? xai TUcpXoT/iTOS' o4*t? [isv ^dp [xsTa^dXXet et? TucpXoTT^Ta, TucpXoTYj? 

20 8e ouSeTTOTS [xeTa^dXXet slq o^j^iv. 

TptTOV f^V TtOV C,riTOl>[livii)\i Tl? rj -d^tC TOUTtOV TtOV dvTt&£a£(OV. cpa[i£V 
TOIVUV I OTt Ta Trpo; Tt TtOV XotTTtOV TptfOV dvTtllsastOV StXOTtOC TTpOTSTaXTai, 125^ 

iTietoY] d[xa t^ cpuast saTt xat atoaTixd dXXvjXtov Tu^y^dvouatv. ouos[xt'a 8s 
Ttov XotTriov Tpttov dvTi&sasojv TOUTO xexXv^ptoTat. [xeTa 8£ Ta Tcpo; Tt Ta 

25 evavTta TSTaxTat, SioTt TauTa [xst' alXrjiXdi eaTtv, <o? cpyjatv 6 &eTos nXdttov 
[xeTa Y°tp To Xeuxov to [isXav xat [xsTa ttjv dTrouaiav tou [xsXavos tj tou 
Xeuxou Trapouata TrpoaYtvsTat. auYxexXvjptoTat 8e Ttij TotouToj Ta toc s^n; 
xat aTepTjatc dvTixei[isva. xat dXXto?' Ta svavTia xipvdTai Trpos t6 drco- 
TsXsaai STSpov Tt, toaTrsp t6 Xeuxov xat t6 [xsXav Trpoc "jSwr^aiv cpatou, rj 

30 oe e^tc xat aTepr^at? ouSeTroTS xtpvdTat jxeT' dXXr^Xtov Trp6? sTspou Ttvo? 
•/svvrjatv. r; os xaTdcpaat? xat dTrocpaai^ TsXsuTatav sXaysv Td;tv to? xa^oXou* 
auTT/ ydp otd TrdvTtov Ttov ovTtov xat [iri ovTtov oir^xet, toaTrep Ttov dXXtov 
xoXocptov TUYj^dvouaa, xat otd touto TOiauTTjV Td^tv diretT.rjcpev. eOTt oe 
xat STsptoc eiTTeTv TouTtov ttjV Td$iv Ta Ttpo? Tt TcpoTj"|'eTTai, eTretor) [xrj 

35 [xd)(exaf Ta oh [xrj [xa;(6[xeva Ttov [xa)^o[xsvtov TcporjYSiTat, xat Ta f|TTOV 
[j.a)(6[xeva Ttov [xdXXov [xa/o[xevtov. fjXTOV 3e [xdy^sTat Ta svavTta, eTret8rj [xt^ts 
£7ti Ttdvttov Ttov ovTtov STrexTstvsTat f; \idix7l oiuxuiv, dXXd xat xtpvdTat 
£1$ dXXrjXa Trp6; ysvvrjatv sTspou Ttvo^. [xdXXov 8£ \idyzxai s;tc xai 
aTEprjat?, xat oid touto TsXsuTaia, <b? svavTtav 686v ooeuouaa | toT^ l^O'- 

40 EvovTtotc tbs [xdXXov [xa)(0[xevry xat jxrj xtpvtojxevr] Ttpo? Y^vvrjatv ETEpou. 
T^C 8e xoTocpdaEto? xot drcocpdaEto; Tcporj-jOuvTat to etp/)[xsva, STrsiSr) ^ttov 

8 rj] £1 M 11 aii X^yovtct;? ^o io-zi superscr. M' ouS^v M 25 nXa'T(ov] 

cf. Phaedon. p. 70 I). E 2!). 33 ydveatv M (cf. v. 31) 10 Yeweatv M 136 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 10 [Aiist. p. 11^16] 

\idyovxai Tauxa sxeivtjc, ei ^s y; xaTacpaoi? xal rj dTrocpaotc Inl ttcIvtcdv 

Ttbv OVTU>V xal JiT) OVTtOV ETTEXTErVEl TYJV \l-diyr^)>. 

Ts^TapTOv r^v Toiv Ci^TouaEvaiv (■?)) toutiov Siacpopa'. xat (pofjLSV oti 
oiacpspouaiv dXXr^Xiov. TrpoiTov txsv ouv Ta Trpoc ti oiacpspouat tcuv Tpiuiv, 
5 oTi TauTa aTTsp saTiv 7:pb; to dvTixet'fj.£vov XrcETai, oiov t6 SiTrXdaiov irpb? 
t6 -Jjiiiau oux d'XXo t» 'ki'(S.'fx\. dXXd auTo oirep EaTi, tout' saTi oiTrXdaiov. 
Ta OE EvavTia auTO OTicp saTtv ou XsYSTai sTvai sTspou" ouSe 7dp t6 Xeux^v 
[xsXavoc XsYSTat Eivat Xeuxov dXX' svavTtov. 6[aoi'u)^ Se ouSe STrt t^? e^eu)? 
xai TTj? OTEprjasu); auTo ottep saTiv ETEpou XsYSTai Eivaf ouSe Yop fj oc|^is 

10 TucpXoTTjTO? XsYETai Eivat o<];t?. xal fiTJ Tt? 7)1x5; diTaTTja'^ Xe^u^v oti t; 
TucpXoTTjS XsYETai ocj^EOic sTvai TucpXoTYjc, ETrEtSv] si au[xpr^aETai dvTtaTpscpsiv, 
eupsQryTSTai -/) o<}tc TucpXoTTjToc o'}tc, OTTsp saTtv dSuvaTov xaTa ^dp touc 
cpuatxouc Xo-j-ou? dSuvoTov scTtv dTio aTspr^aewc s^tv eivat. oti Ss ou XeYeTai 
ouTujc, 8et$oa£v svTsudev Tuiv Trpos Tt ouo Tivd 3}(6vt«jv, UTTOYpacp-JjV XSYU) 

15 xal liBtov, u-OYpacpr|V txev ttjv XsYouaav auTa airep satt Ta Tpoc ti eTspujv 
Xe-j'eai)at, loiov oe t6 zp6; dvTiaTpscpovTa XeYeai)at, eX 7:ou autx[3'^ r)jxd? 
TTjv o<|'tv xai TTjv TucpXoTr^Ta XsYEiv dvTiaTpecpstv, OdTsoov -dvTU)? Toiv 8tjo, 
Tr^? uTTOYpacpr^? ^ri\Li xai tou i6t'ou, xaxujDv^aeTai. | xai Tva T:apaaTi^au)[XEV 126^ 
t6 XsYOfxevov, u7roi)u)ixei>a ttjv TucpXoT/jTa o'}su)S sTvai TUcpXotrjTa. dXX' 

20 eTTst IX-}) dvttatpscpst (ou ^dp XsYETat r) o<\i\.<; tucpXotr^TO? 6''];ic), xaxuj&Yj- 
aetai s; rjyd'{'^r^; to "i'6tov tu>v -p6? tt t6 Xsyov Trpoc dvttaTpscpovTa XsYEa&at 
auTd. xal -dXiv ei' ttou 'j-oi)u)}ic{)a Tr)v [XcV, ojs ei^pyjTai, 6'tiitv TucpXoTr^TOc 
o'<]^iv eTvat, STreiST) ou XeYOtxsv trjv TucpXoTrjta otiefo? eivai tucpXotr^ta, 
dXXd atipr^aiv o''Leu)c, o^Xov oti svteu&ev cppouoo; ■/) uTroYpacpr) • ouos y«P 

25 dp[x6ttEi auto Oitep sativ ■?) -ucpXoTr^c XsYea&ai 6't|;eu)C eTvai TucpX6T-/jc, dXXd 
aTepyjat? 6'tli£u);. 6[xot'u>; oe xai sTrt xaTacpdaew; xal dTrocpdaetoc cpa[xsv 
oTi tauTi xai tatjita tuiv irpo? Tt oiacpepouaiv. xat 6 [xev 'AptatoteXr/? 
touta? zotstToi To? oioxpiaei; toutu)v. ■/)[xsrc 6s -/01 sTspa TrpoaTtOefxev ■ 
OTi otsv/^voye to svovTia -rjC scsoj? xat Tr^? aTsp-/^asujc, 6'Tt STrt [xsv Tuiv 

30 EvovTiojv 6'jo Eiat To TrpdYixaTO to-jtojv (sativ Y^p, si fj^^ot, Xeux^v xoi 
[xeXav), sTTt os trj? s;eojc -xai tr)? aTepvjaeujc oux eTt 6'jo siatv, dXX' sv -/01 
[xovov ■/) Ydp o''}ii; 7rapo'jaa xat dTro-jaa tvjv s^iv xai trjv atsp/jatv epYO- 
Cetot. ojairep ■/)(xspa •/.oi vu; o'j'x stai otdcpopot cpuaeic U7r6 otacpopojv aittujv 
YiYv6[xevat, dXX' sv eativ -poYfxa a''ttov tr^c dixcpoteoujv uTrdpceujs ■/) tou 

35 Y)Xt'ou Trapouat'a xat dTrouata* outujc xot to outo vosi [xot STri tujv Trpo- 
xet[xsvtov ■/)[xrv etc e^eToaiv. touto Trepo? tt)? Ttopouaryc Oeojpfo?. 3 Tj inserui 7. 8. 9 o-joe] oute M (ter) 17 Saxepov scripsi: Sax^pou M 

20 ctvTiOTpEtpei M': dvTtaTpE'f7) M- 22 xai TiaXiv iter. M •jTio&cJfj.e&a M 

22. 23 T'j'fXoTrjTa o'|;eu)? M 30 ei tu/oi ex parte evan. M OLTMPlODORI IN CATEGORIARUM c. 10 [Arist. p. llblC-38] 137 (Qsoopia X[3'.> 

p. llblfi rispi bh Twv dvTix£t}jiEVa)V Trooa^coe ei(oi>£V avTm'i>£(j&ai 

prjxeov. 

Ou [xovov I £x Toiv £ipr)}i£V(ov ouvaTov eXiY/eiv tou? voOov ^00X0- 127^ 
5 [Jievou^ sTvai toijto t6 T[XT|U.a, aXXa xat £$ auT^^ ttj? tou cpiXocJocpou 
(puiVYJe* 6 Yotp §£ auvoEaixo? o£txvuatv yitxiv (uc -JjpTrjTat (toi?) TrpoTepot; 6 
■nspt Toiv dvTix£i}i.£V(ov XoYO?" outo? Yap d£t auvoeatxo? eaTtv £v Traai 
X^YOfievo?. 

p. lli>23 *i^C Se xaTdcpaat^ xal dTrcjcpaat?, oTov xdOr^Tat — ou 
10 xd&yjTat. 

ZyjTr^TEOv £VTau8a tko? xaTdcpaatv xat d-ocpaatv ly.d\eae'^ xa. xdDyjTat 
xat ou xdf^rjTat, xat^roi ye aTiXat cptovat statv auTat, auTo? 0£ ea-tv 6 Xeyojv 
OTt auTal xaO' sauTot? ouoeTiOTE outs xaTdcpaatv out£ dTrocpaatv ar^natvouatv, 
ETTetOY] (»TjT£ dXvjdciav [i.r^TE '|£u5o?' ttoj^ evTauOa (oa-ep eTnXeXifjafxEvo^ 

15 Tou lotou Xoyou TauTd cprjaiv; Trpo? toutcj cpaixsv oTt tt^? xaTacpdaEcoc xat 
TTjS dKOcpdasajs ouo Ttvd syouar^c, uTroxEtixevov xai xaTrj-jopoutxevov, to [j.£v 
uTTOxetixevov xotvov eaTt tout(ov, to oe -Afxxr^^o^riXi^z^jrj-^ oidcpopov 6 Ydp 
!-(oxpdTr^$ uTToxEiTai iv dfxcpoTipot?, to oe xdOr^Tai vj ou xdOrjTat oux eaTt 
xotvov, dXXd To [X£v eaTtv Tr^? xaTacpdaeco? t6 oe ttj? dTrocpdaEco; iotov. 

20 («? ouv auvTOfxoc 6 'AptaTOTiXr^? t6 ixev xotvov uTcoxettxEvov TrapaXeXotTCev, 
t6 Se Stdcpopov xaTyj-j-opoujxevov eveOrjxEV. 

p. lli'.32 'Oaa [XEv ouv (bc Ta ::p6s "t dvTtxetTat, auTa czTrep eaTiv 
T(bv dvTix£t[x£V(ov X£Y£Tat, r^ OTicoaouv d'XX(o? Trp6? auTd. 

'FI 6-(oaouv TTpoasOyjxEV 6 cptXoaocpo?, eretoyj ou [xovov rrdjaetos 
25 0££Tai Ta Trpoc Tt ouoe dptOfiou dXXd xat rpoOiaE^o;, (baTTEp Xeyoixev 6 
dp/(ov dp/o[ȣvou aijymv. \ 

ji. llb;38 "Oaa 0£ T(ov EvavTi(ov xotauTd iaTtv, (baTE ev 01; TricpuxE \2~t'^ 
YtyvEaOat r^ (ov xaTr^y^^p^^'^^ dvaYxaiov OaTEoov auToJv u-dp/£tv. 

'EvTauOa otatpEaiv tojv evavTicov Trapa8t'o(oatv 6 cptX6aocpo>; aTiopdSrjV, 

30 ■Jjv yjfxei? auXX£;avT£? £r~(0[x£v out(o;' Ta ivavTta r^ ayizad iaTtv r^ £}X[X£aa* 

d}t£aa [isv (bc t6 doTtov xat to ttepitt^v. E[X[X£aa oe ovia v^ 7roXu[x£3d 

EaTtv r^ u.ov6}i£aa* TioXufiEaa [i.£v m^ "6 Xeuxov xat t6 [isXav [xsaov ^dp 

2 dvm<&.] dvTixeiodoi Arist. (cf. p. 133,4) 5 TixTjfxa] TipaYixa M (cf. p. 133,8) 

6 TjpTrjrat ex etpTjTat corr. M- ToTi inserui 12 auTo; o^ eaTiv 6 X^ycov] p. 2«."i 

J22 {xiv om. Arist. dvTi-iC. ib? Td Tcpo; ti coll. Arist. 23 tiov dvTix.] eT^piov Arist. 

7, 6Trioa8i^TroT£ Ttpo; dXXtjXa Arist. 28 dOxwv 8dT. coil. Arist. 138 OLYMPIODORI TN CATEGORIARUM c. 10 [Aiist. p. 11^38—12^6] 

£3X1 TouTa)V x6 T£ cootiov xocl To (o/pov xai To TTuppov xat To ^avObv xal 
oaa Toiatj-a. jjL0v6|jiEaa oe ovTa, t) 6i' ovojjloto; oirjXouTat TouTtov to [Jisaov 
v^ axaTovoiJiaaTov eaTt. xai oi' ov6[i.aTo? \ikv ovjXouTat xb [isaov Sepjxou 
xat i{;u/po'j, oiov Tb ^(Xtapov, axaTov6[jaaTOv 8s tb; to jjieTa^b cpauXou xat 
5 a-ou8aiou, otTiva ri^ avatpEaei Ttuv axpo)v orjXouTat* st "[ap pouXyjBEirjfjiev 
^TjXuiaat Tb [ASToru cpauXou xat a~ou6atou, oux av 6uv/]i)£tVy[iev 6t' 6v6[xaTO? 
TouTO orjXcoaai, dXXot xfi aTrocpaasi Toiv axpcuv Tb TotouTov 6"/jXou[xev xat 
cca[xev Tb TOtouTOV [xt^ts (pauXov eivai [xvjTe aTrou^aiov. 

p. r2ai "QoTS sv 01? TtscpuxE Y t Yvsai)a t Tj (ov xaTr^YopetTat. 

10 Tu)v svavTitov Tot [XEv soTtv ouatu)8yj Tot 8e e7rstao6tu)5/j. to toivuv 

ouat(i)8rj svTau9a' cprjaiv 6 cptXoaocpos xaTryYopstaOai, to oe STretao^touor] ev 
u-oxei[xev(p sivat. 

p. 12^4 Oiov voao? xat uYsta sv a(o[xoTt C,(^oo Trscpuxe yt^Yvsai^oi. 

"laTEov oTi ot toTpot voaov xai uYeiav E'fji[isaa vo[xtCouatv sivat xot 
15 XsYouat To TouT(ji)V [xsaov ou8sTspov, oi os cptXoaocpot a[xsaa touto XsYouatv. 
ouSsTEpo? 8s TOUT(ji)V | aixopTctvEt Trj? aXrjOEt'a?* ot fxsv Y^p lOTpot irpb? Trjv 128»' 
oiaOr^aiv xotvovTS? touto XsYouaiv, oi 6e cptX6aocpot Trpb? Trjv cpuaiv otcpo- 
poivTSs ToiouTov XsYouatv * cpoat '{a.p oTt Tb a(b[xa r^ xoto cpuaiv s/et xol 
XeYeTOi uYiaivsiv, r^ -opo cpuaiv xot Xsystoi voasiv, xoi otvaYxaiov Oa'Tepov 
'_>0 u7rap}(Etv sv T(p T(j) Tou C'pou acotxatt, rj voaov r^ uYstov. 

p. 12^6 Kot -spiTTbv 6s xat opTtov c(piO[xou xoTr^Y^psitot, xot 
otvoYxotov OotTspov T(i) otptO[X(p U7rap)(£iv, r^ TrsptTTbv rj otpTtov. 

[isv llXotTtov orsTai s}i[X£aa sivot, ot 6e XotTroi Trotvre? otfjeao. xot 
ot [xev <x[xeaa touto vo[xiCovte; opTtov [isv sXeYov Tb 6uva[xsvov stc 6uo 

25 oiotpsOr^vot i'ao t^? [iova'6o$ otT[xr]TOu [xevouarjC, oiov Tb xexTapa. Trpoae- 
Orjxov 8£ 'Tr^? [j.ovotSo'; aT[x-/^TOU [xsvouarj?', eTrst6rj 6uvaTbv xot xbv TrevTe 
aptO[ibv £t? 6uo Taa 6iatpe0^vai xrjs [xovot6os 6totpou[isvr^5. TTsptxTbv 6e 
xoXouaiv exeivov tov aptO[xbv oi loiSixa.i xhv xoXou[xevov oCuyov, olov xbv 
TrsvTs, 5totpou[xsvov eh 8uo xot TrepiTTeuovTO Ttp evt [xspet, t-(] [j.ova'5i, 

30 Tourr^? otbtotpeTou [xevouar^c. ot [xsv Xsyovts; outo)c xb apTtov xoi Tb 
TrepiTxbv toutto t:(j 86^t{j xpaTuv6[xevot eXeYOV [xr^8ev eivoi (xeaov otpTiou xat 
TreptTTOu. 6 6e IIXot^ov TreptTTbv [xev sXsysv, ov xoi oi TrpwTOt sxoXouv, 
otpxiov 8£ ou Tbv ouTov, otXXoc opTtov eXsyev Tbv 6uvo[xsvov 5totpE0rjVat xot .'5 d(xc«TO)vd[x. M 6 xo |x£Ta^u— orjXuJaai iter. M 10 sTrtaoo. M (constanter) 

13 ufzi.fx.^ M au)|xaTt ante orov coll. (sed numeris superscr. corr.) M 

15 toOtov M 18 cpirjat M 22 avayxawv -(e. Arist. 23 nXatujv] cf. 

El. p. 181,10. 194,15 26 7id[j.-Tov M OLYMPTODORT IN CATEGORIARUM c. 10 [Arist. p. 12a6— b]2] 139 

\iiyjpt [jLovaoo?, oFov xov £$r]xovxa xsxxotpa* ouxoc '(ap oiaipsixat zh xpia- 
xovxa 860 xai si? exxaiosxa xat si? oxxtb xal eh xexxapa xal st? 860. | 
[xsoiou? 0£ apiDixouc iXz'(Ev xous 8iaipou[ji£vou? [xsv sic 860 Taa, [xy] ixsvxoi l^S^ 
[XE^pt [xova'oo; otatpou[xEvou;, oiov xov 8£xa. aXXa xouxcav xob; [x£v XsYei 
5 peitetv (TTpoc) x6 apxtov, xou? 0£ Trpo? xb TiEpixxov. xat ot [xev aux(ov ixiav 
[xov/jv 8iat'p£aiv iTrtSs/ovxat xat Xsyovxat pSTrsiv Trpos xo 7r£ptxxov, 01 oa 
TioXXa; otatpsdct? sTrtol^ovxai xat XsYOVxat ps^stv Tipbc x6 dtpxiov, oiov 6 
8tt>8£xa. 

p. 12a26 ^xepyjaii; ok xat £$is Xi'(zxan [xsv 7r£pt xauxov xt, oiov 
10 vj otj;t? xai yj xucpXoxyj? 7r£pt ocp{>aX[x6v. 

"Iva xr|V Trapouaav prjOiv vo-/5(5a>[j£v, ppayso)? Trspt xr|? axspyjasroc ota- 
XeyOui^xsv. axspr^at? xotvuv saxlv aTcouata si^oouc, oux sv xoi? [xy] ouaiv 
£uptaxo[».£vrj aXX" sv xoTc ouatv xo '(ap [xrj ov Trto; av Xs*|'oi[xsv [x/j stvat; 
xucpXov or^ apa x6 osxxixov xr^c xucpXoxr^xo; stvat. aXXa 8£t xat TrEcpuxsvai 

15 xTjv f^tv d; x6 Ss/sa&ai* auxixa 70UV x6v Xi'{)ov st xat saxtv ou cpaixev 
xucpXov, 016x1 cpuatv ouz ly^t xou o£^aa{)at xrjv xucpX6x/jxa. dXXa [xfjv 8£t 
auvEXOsTv xat xtjv iTrtxyjo^toxrjxa xou [xoptou* x6v ^ap avOptoTrov xat ovxa 
xat 7r£cpux6xa oE/sa&at ou XeYO[j-£v xaxa xrjv x^^P^ xucpX6v, ota xyjv dvsTrt- 
x/jo£i6xyjxa xou [xopt'ou 8/jXov6xi. oux dpxsi os xauxa xat [xovov, dXXa Sei 

20 auveX&stv xouxoic xat x6v y_p6vov x6 ^dp dpxty^vsc axuXdxiov, xatxot 6v 
xat Trecpuxo? SeCaaQat xat £7rtxr^8st6xr^xa lyov [xoptou, ou cpa[XEV xucpX6v 
8ta x6 [x-/j7r(u Eivat x6v ypovov, xa&' ov 8£t xouxo opav. toaxe cx xoiv 
xexxdptov xoux(uv dvacpai'v£xat rjixrv | 6pta[x6? xfj? aTzpricss,(iii 6 Xs^oiV I^Dr 
oxt axepyjat? £axtv aTrouata £toouc sv xii) ^rscpuxoxt osyeaaat, sv (o 7rscpuxev 

25 UTrdpystv, oxs TTEcpuxsv eystv. xat 8td xou [xsv eiTrstv "sv Tm Trscpuxoxi' 
eav^ixavsv ouo xtvd, x6 xs TrecpuzEvat xal x6 stvat* ouoe ydp x6 [xrj 6v 
Trecpuxsvai 8uvaxat XsYsaOat. xal -im: syo[xev 860 ioiol x^? axepf^aeo)?. 
8td 8e xou eiTrelv 'sv (6 Trscpuxsv' savjixavev xf^v S7riX7j8ei6xyjxa xou ;iopt'ou, 
8td 8e xou 'oxe TTEcpuxev' x6v )(p6vov iv (o 0£t opdv. xauxa 7rept xfjs 7rpo- 

30 x£i[X£vr^<; Xe^sco? ixavd. 

p. 121' 12 iic '(dp 7rox£ fj xaxdcpaai; 7rp6c xf^v d7r6cpaaiv d vxixetxat, 
otov x6 xd&rjxai — ou xd&zjxat, xat xd e$fjc. 

Zyjx/jxeov svxau&a otd xt x6 [xsv xd&r^xat xat ou xd{)yjxat, pf|[xa u7rdp/ov 

optaxtxov, svxauOa dTrocpaaiv xat xaxdcpaatv sxdXsaEv, x6 oh xa&f^aOat f^ 

35 (xyj xaOfjaOat, 7rpd7[xaxa ovxa, 'J7r6 xf^v xaxdcpaatv xai d7r6cpaatv dvd"|'saOat 

cpyjat. xat cpa^xsv oxt sixoxo)?- x(i7 -jdp u7rox£t[xsv(i) xd Trpdy^xaxa dp^xoCet, 5 Ttpos t6 ofpTiov] Tij) ipxiiif M 13 [x)j antc elvai supcrscr. Jl- 14 T'J(pX6v — 

elvai post rjcpXoTr^xa (1(5) transponas 1,5 an d; t6 6^y. t/jv ?5iv ? 23 pr. 6 

evan. M 26 oOSe] o'jt£ M 32 ante o'j add. t(u Arist. 34. 35 xadeiaaot M 140 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 10 [Arist. p. 12^12.26] 

ouxl ot XoYOf otov iav euru) 'lioxpccTT]? xaOr^Tat', £pa)T(o}xevo? 8e otto 
Ttvoc Tt eiTro), (ou) 2(oxpaTet (iTzdpyti t6 xa'OrjTat' d7roxptvo5!J.at (touto 
-j-ap oTaxTov Ioti t6 XeYeiv ' ()T:dpys.\. Ttp 2o)xpa'Tet t6 xdByjTai' ), aKKd (py)(ii 
' t6 xo&rjSBat' . outo)? d'pa xio uTroxetfievto Ta 7rpdY|j.aTa dpjioCet. 6ixai(oc 
5 o5v TauTa 7rpdY}xaTa exdXcffev 6 cptXooocpo?. 

p. 12Ij26 "Oti Se ot)8' (b? Ta evavTta dvTixetTat Ta xaTa OTepvjaiv 
xai e^tv XcYOfJieva, ex T(ov8e S^Xov. 

Ataxpivac Ta Trpo? ti ex t(ov Xot7:(ov dvTtOeC£(ov | 6 cptXocJOcpo? ^ou- 129^ 
XeTat xai tyjv e^tv xat ttjv aTeprjaiv Toiv XotTruiv Tpioiv otaxpivat. oiaxpivet 

10 Se TauTa Tptat Stacpopai?' jiia jitev t^ XeYouaif] oTt TdvavTta zk dXXTjXa 
[xeTapdXXet, v; 8e s^i? xat aTspr^ai? ouSeTroTe etc; dXXvjXa jieTapdXXet, (b? 
dv(oTep(o eiprjTat. Ta evavTia dpa ep-j-a eaTiv Trapd ttjv s^tv xat ttjv aTS- 
pr|aiv. xat eaTiv auTrj Trp^oTrj Stacpopd. oeuTepa Stacpopd- Td evavTta d|j.cp(o 
eiai xaTa cpuatv, l^ts 8e xai aTeprjat? oux etatv dfAcp(o xaTot cpuatv. Ta 

15 evavTia dpa oux siaiv e^ic xat CTepTjatc. auXXeXo^iaTat oe f^iJirv xaX(b? 
•fj }j,ei'C(ov TrpoTaat?* xat Yap oux eiaiv dtxcp^o xaTa cpuaiv s^t; xai aTepyjaic, 
dXX' fj ixev ejtc xaTa cpuatv, fj 81 a-epyjat; ou xaTa cpuatv. TptTr^ otacpopd* 
Ta evavTia fj d'[xead eaTiv f^ ejxcxeaa. xai et [xev dixeaa eirj, dvdYxrj tout(ov 
t6 eTepov e$ d\/d'(yi.r^; uTzdpyziv T(o uTcoxei[x£V(p, otov v^ Tooe r^ t68£, (b? 

20 eTri u7£ia? xai voaou. ei Se Ijxixeaa £i'7j, TotauTd laTtv cbc }xr^O£TroT£ £$ 
dvdYxrjc U7rdp)(£iv tuj u7rox£i}xev(p, oiov t6 X£ux6v f^ t6 ^xeXav. xai £i Tt 
£; dvd'(yir^q uKdpys.i Ttp uTcoxet}X£V(p, o6)( OTroTepov Itu^^ev, (b? £7ri uifEiac 
xai vrjaou, dXXd 7rdvT(os ev ti (bpiajxEvov, (b? T(p 7rupi t6 (>£p}x6v xai tii 
u8aTt t6 cj^uypov. tout(ov ouv 7rdvT(ov 8iacplp£t f^t? xai aTEpvjatc. tcov 

25 }x£V d}X£a(ov £vavTi'o)V oiacp£p£i, oti oux i^ dvd^fXTj? uTrdp/£t Tcp u7rox£t[XEV(p 
t6 iTepov, (b? iTri uy^ia? xai voaou* TroXXdxi? '(dp ou ^rlcpuxe Slj^Ea&at t6 
u7rox£t}X£vov xai ouoeTEpov toutcov kc, dvd'C/.qz eTvai. -dXtv Se ouSe TotauTd 

saTtV, (bc [xr^O£7rOT£ l^ dvd*CXr^? U7rdp)(£l T(p UTCOXEtUEVCp, | OTE TTECpUXE 130"" 

oiyzay^ai t6 UTroxEtfxEvov xai 'ypovov iyei e^riTifjSetov, uiaTS dvdYxrj oTepov 
30 auTcbv uTrdpyetv T(p u7rox£t}X£V(p. dXX' ouSe irdXtv sl e^ dvdYxrj? 67rdp/£t 
T(p u7rox£t}X£vu) sv Tt, (bpia}X£v(o; auTcp U7rdpy£t, (bs Erpr^Tat £v tu) 7rupi 
t6 depfxov. 7raatv ouv toutoi? Stacpepet fj f^t? xai fj arEpyjat? tcov ivav- 
Ti(ov. xai d7rX(bs eiTreiv, Ta ivavTia fj d£i i^ ^p/fi^ U7rdpy£t toj u7rox£t- 
}X£V(p, (b? £Tri T(bv d}X£a(ov £vavTi'(ov, vj ouSettqte, dXX' IvOEyETai xot' ouSe- 
35 TEpov. rj 8e c^t? xat f^ OTEpyjais oute k^ dvdi-^rfi dzi urdpyEi T(p utco- 
xet[j.£V(p, 0T£ Srj TrecpuxE 8£y£a^at otd tov ypovov (tote ydp £y£t mx 
ouo£T£pov), ouTe 8£ TrdXtv uTrdpyei T(p u7rox£i}x£vq) ouoe^tote otd t6 Trecpu- 
xEvat ^EyeaDat. ecp' oi? xaTaTcauea&co }X£V fjiiTv 6 Xoyos 6 Trepi xrf 8ta- 
xptaE(u; T(bv £vavTt(ov Trp6? e^tv xai aTEpr^atv. 2 ov) inserui 12 erpTjTat] p. 13.5,5 21 et xai coll. M 23 6pi(j|xevov M 

pr. T(|"] t6 M 30 oi8i] ouTe M 35 ouxe] oyol M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 10. 11 [Arist. p. 12^26. 18^30] 141 

AtaosysaOto Ss o -zp\ -r^^ xa-racpassio^ xal d7tocpa'(3£to? otaxotTixo; 
).6"]Co; upos Tac Xonra? Tpst; dv-tbsast?, 'f^jut otj npo; f^iv xat STspyjatv xat 
svavTta xat ttooc Tt. otacpspst toivuv toutwv, OTt y; usv dst otaxptvst t6 
dXrjOs? xal to 'isuSo^, at os ouosttots. xal touto s?x6t(ws' auTat "jO^o 
5 aTrXai ousat 'jtovat ouostzots xaTa'c5aatv xat d-ocpasiv ixiixoijvTaf sv "j-ap 
TaT; dTrXai^ '^wvaTc ouos dXT^Osta o'!»os 'i/sooo^ or^XoijTat. st os Tt; duo- 
pT^ast Ttpo^ "rjU.a; asyojv oti ouvaTov TauTa; Tac drXdc cstovdc xaTa s-ju- 
TTAoxTjv -poep/oasva^ otaxpTvat t7;v d/.r^dstav xat t6 'isuooc, (oc ots st^-to 
litoxpdTrjC xd&r^Tat — ItozpaTrp o'j xddr,Tat', spto Ttp^s auTov OTt xat 130' 

10 ouTto 6ta'fspst r; xaTa''fa3t^ xal r, drrociajtc tcuv /.ot-(ov dvTt&sastov, Tto 
xauxrjV jxsv Tr/'' dvT''i)s3tv dst otatpstv t6 dXr^i^sc xal t6 'J/S-jooc, xat ovto^ 
xat [xrj ovTo; tou -j-oxsttxsvou, Ta'JTa^ 6s oux dv. 6taxp''vstv, d/./,' Ist' av 
f( t6 u-oxst'fx£vov. dXX' £-£t6Tj S'.'prjTat r;u,rv t; 6tat'p£3tc r; xaOoXtxr^, tpsps 
xat tt;v a£ptxTjv rrjT7;atou.£v, ttjv -p6^ ixaSTa TO'JTtov 'Jr^ixt'. oiacpipet 

15 Totvuv fj xaTa'cpa3tc xat r; d-ocpaat? Ttov ivavTttov Tuiv asv s;ias'3tov, oxt 
0'JT£ 6'vTOC Tou u7:oxst}x£VOU 0'JT£ [xr; 6'vTO? dva'"j'xrj Tr;v ukv dX/;i)su£iv xrjv 
Se «|i£u6£a9af 0'j't£ -^ap zl r^v 2(oxpdxr^?, dvd"|'xrj -dvxto; xoutov r^ X£ux6v 
sTvat r; jxsXava, dXX* STspov xt lysiv }(p(o}xa, toutou Ss [x-tj 6'vto; 6r,Xov 
oTt ouSsTspov TO'jT(ov laTiv dXrjOsc, -J; oTt ZtoxpdTr^^ Xsuxo? r^ OTt txsXa,. 

20 xtov 6£ d}X£3tov evavT''(ov 6tacp£p£t, OTt Ta dptsaa svavxt'a ovxo? fxsv xou 
uTcox£tfx£vou d'^di'(Kr^ xfjV fxsv dXrjv)£'j£tv xf^v 6£ «|^suosai}at, ixr; 6'vxo^ Ss xo'j 
u7rox£ta£vou d^^dy/.r^ xax' ou6sx£pov saxaf ■irto; •■(dp x6 af^ 6v r^ Xeux6v 
X£YOtx£v £Tvat f, asXav; xfjC 6s s;£to; xat xfj? ax£pr;a£to? 5t£vf(V0)^s, oxt 
£7rt fxsv s;sto; xat axepr^asto; xal ovxo? xal [xr; ovxo^ xo'j 'j7rox£t[X£vou 

25 oux dvd-f/crj xf,v [xsv dXr;i)s'jstv xf^v 6s Os'j6sa&at, £7ri ch, xf,; d7rocpa'a£to; 
xai xfj? xaxacpa'a£to^ -po^r^Xov (joc f, exspa 7rdvxto? f^ dXr^Oeuet f^ <^c.6o=xoii' 
xf)v ifap dvxicpaaiv | ou8£v xau'^r^asxat cp'j"|'6v. xat d^rXto? st^rEiv 6tacp£p£t 131^ 
auxr) f; otdaxaat; xtov xpttJov dvxtOla^tov xip xf^v [x£v dvxicpaatv xat ovxos 
xat [xf; 6'vxo? xou u7roxet}xs'vou f, dXrjOsu^tv f, (];£'J6£a8at xd? 5£ ixipa^ 

30 evovxo; xou uTroxsiixevou f, dXr;i)£U£tv r^ 'l/£u6saOat. 

Ms-/pt xo'jxtov ^rpoa^a-jtjbv xov Xoyov 6 'AptaxoxeXrj? £cp£?f|^ xixxapa^ 
fjfitv xavovas 7rapa6t'6toat xwv ivavxitov, tov 6 7rp(ox6c laxt xotouxoc* xd 
d*(a{)d fxovoi^ fxd}(£xat xot? xaxoi?, xd oe xaxd ou [xovot, [xdy(£xat xok 
d'(a\^oXq, dXXd xat xot; xaxoi?- o'jx(o; r^ IvSeta ou [xovov iidyz-on x^ au[x- 

35 [i£xpi'X d'(ab^ o'jaTf), dXXd xai xf; 7rX£0V£;ict xax^ uTrapxouaf,. dXX' 
ivx£uOsv dTTOpia 6ta6s'/£xat fjfids f, XsYouaa oxt xal Trtos 6txat6v saxt Xs^etv 
f,[xac x(o svt 5uo [xa'y(£ai)at, x-^ Iv6£t'a xr)v 7rXeov£$t'av xai xf,v auiitxsxptav. 
7rp6; ou; cpafxsv oxt o6)^ svt xat fxovoj 6uo dvxt'x£txat (ou8s ydp [xovtq r^ 
lvo£''a xd sipr;[xs'va dtxcpoxspa dvx''xstxat), dXX' sxaaxov xouxtov svt xai 

40 [xovto dvxixeixaf f, -^dp Ivoeta xai Troaoxr^xa s';(£t xai 7rot6xr)xa. xai xado 5 Ydp scripsi: 8^ M 10 xiu] xo M 22 ovctYXT) scripsi: evau. M 27 ouScv 

xa'jj(i^aeTai cpuY<5v ex iitteris paene evan. restitui 28 auTT) i?j oidoT — ev.iu. M 

Tiu] To M 29 xc(l [XTj ovTo; iter. M 37 tuJ ivl] to 2v M 38 ouSJ] ojte M 142 OLTMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 11 [Arist. p. 13^36] 

[J.SV zys,'. TroaoTTjTa, dvTixzimi moxr^ y; ^Xeovs^ta, xa96 8e lyei Troiotrjta, 
avtixEifxsvTjv lysi trjv aiutjiastpiav. osutspoc xavtuv oti ooy^ &cn:ep ta 
-po^ ti c3'jvstacpsp£i aXXrjXa, outto xal ta svavtta* £-t tisv ",ap twv Trpo? 
Tt supotc av touto, totjt' £5tt to ciuvsiacpspsiv xat aoj^tiv aXXr^Xa, STit 
5 8s ta>v £vavtt(ov to ava!-aXtv ou aovov i'«p '■J"^>' statv aXXvjXwv atoattxot 
dXXa xat cp&apttxd, lo; siTrstv, etts sv ota(p6potc 6TC0X£t[i£vot? Xd^otc autd 
ovta £its £v £vt, otov (Juc STCt voaou xat uY£tac' | st usv Yap Xd^ot? Tidvta 131" 
dvdpoj-ov uYtaivovta, otyr^astat dzo -dvttov r; voao; si dvy.^^Y.r^;. ofxottos 
8£ xat s-t svoc u-oxstusvou tautd auiifiatvsi' £t -|°(p ^«JxpdtYjv sva ovta 
10 9>jaou.£v uytatv^tv, oiystat s^ d^^dy/.r^; sx toutou r; voao?" otjos -(dp svo£- 
}(£tat td svavtta Trspt to autb 6-oxsi[j,£vov xatd tbv autbv ypovov ajxa 
auvstvat. xat £v toutot? 6 SEutspo; xavwv. tpttos xavtov td £vavtia 
7r£pi tb outb u7rox£t[j,£vov &£Xouat tautd itvEa&ai r^ tu) '(ivei r^ tto siSei* 
oiov u^Eta xat voao; iv at6[j-att ^(aou tautd ovta ttp Eiost latt, Xeuxbv 

15 0£ xat [isXav Iv ttp dTrXto? atoitatt tautd ovta ttp ^lvst lati. xai touto 
Eixotto?' l-£t8rj ydp l^ svb; or/(iitoupYou irdvta Trpo^XOev, l^st tauta [xtj 
TrdvfiTj IvavttouaOat dXXr^Xot?, dXXd xat xotvtovtav sv ttaiv lystv, xadb 
xoivtovouatv, (o; xat IlXdttov cprjatv, tai? ts xopucpais xat toi; laydtot?* 
tai? (x£v xopucpaic, (l7:£t) ouo td Ivavtta utto tb autb ysvo; dvd^^stat, 

20 toTs 81 laydtot;, liTSt td Ivavtta 7:£pi tb autb uTi:ox£t[xsvov xata^tvstat. 
xai Iv toutot; 6 tptto; xavtov. tstapto? xavtov td Ivavtia r^ uTrb tb autb 
•jsvo? dvd7£tai, ujaTTEp tb Xsuxbv xai tb [xsXav uirb tb yptoixa, r^ uTrb 
Ivavtta 7svrj, (o; r; otxaioauvr^ xai d8txt'a, r; ixsv otxaioauv/j uTcb trjv dpEtrjV 
rj 3e doixta utto trjv xaxtav, r^ autd "jlvyj lattv "csvtxtotata, tb? tb d"(a&bv 

25 xai tb xa/ov. dXX' IvtEuOev Ix tojv etpr^^xevtov dTtopou[xev XsYovts; ott 
£t td Ivavtia U7:b tb autb "jlvo^ dvacplpEtat, xaStJlj? dv^otlpaj siprjtat, Trtos 
trjv oijxatoauvr^v xat tTjv d8txtav uirb Ivavtta "(evtj dvd-j^oiiEv. Xs^o^xsv 132« 
ouv TToppto uTtb tb autb "(svo? dvd"^ovtat, U7rb tTjv l$tv cpafxsv xai "('dp 
xat tr^c oixatoauvri? xat Tr^; aStxta? cpafjsv xotvov "csvos Tr^v £;tv. aXX 

30 ItEpa Tts £7t"t TauT"(( T-^ dTTopia r)fxTv dvaxu7rT£i rj X£-j'ouaa oti Tcto? tb 
aYa&bv xat Tb xaxbv "CEVtxtoTaTa '(ivr^ sfpiQxa^xEV £t -^dp touto, xaTrj^copiat 
eaovTai 8to8£xa, xai ouxIti olxa. jrpb? ou? cpa[xev oti TauTa totav uXrjv 
oux l'/£i, dXX' Iv Ttdaat? TaTs xaTr^-coptat? euptaxovTat* Iv [xev -(dp t^ 
ouata lativ d-^adbv xai xaxbv ofov -(Ivsat? xat cpOopd, "csvEat? [xev xaXbv 

35 cp^opd os xaxov. 6[xottos xat Iv ttp Troaqj lattv d-faDbv xat xaxov, dya&bv 
[XEv tlXstov xaxbv 81 dtEXec. 6[xot'to; xat Iv toj Trotuj d"ca9bv [xev rj lirt- 
atrj[xrj xaxbv oe r) d*(vota, TrdXtv Iv toT? Trpo? Tt d'(abov [j.ev 6 <ptXo; 
xaxbv os 6 lyOpo?. xai Iv TtT ttou d-ya^^bv [xev Tb euxpaTov xaxbv 8s tb 
8uoxpaTov. 6[xoito? xal Iv Ttp ttotI d-caObv [xev Tb xaTd xatpbv xaxbv 8e 

40 tb irapd xatpov. TauTov 61 eupoi; xai IttI tou iroieTv, d-ca9bv [xev Tb 14 Xeuxov supplevi: evan. M 17 7rc<vTi M 18 IlXotxujv] Phaedo. p. 60 B 

19 ind inserui 20 inel] in\ M 27 dvdYOfxEv. Xlyo[XEv supplevi: XIII fere 

litterae evau. M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. II. 12 [Arist. p. i:^» 18— 14*26] 143 

8t8aax£iv xaxov Ss xo 'foveusiv. ira^Xiv xal ev -(o xeTa&at d"cad6v [xsv 
esxi 10 suTrpeTro); xaxaxsxXtaOai xaxov 8s xo aTrpeTroi;, (SaTiep xai sirl xou 
ej^eiv aYaOov (isv x6 ptpXia ej(etv xax6v os x6 ata*/pd xiva Sy^stv. xouxo 
Tcepa? x% Oecupia?. 5 (0£(opta Ay'.) 

p. I3al8 'Etci jxev xoiv evavxitov, uTCdp/ovxo; xou osxxtxou, 6uvax6v 
st?. aXXTjXa [ASxapoXrjv Ysvsai^at, st [». r^ xtvi cpuast x6 sv uTrdp/st. 

Zyjxr^xsov evxauda et Suvaxov x6 dpxtov xat xo 7:sptxx6v st; akhqka 
[xsxapdXXeiv. | xat xtve^ [isv cpaatv oxt ouvaxov i8ou "yap 6 xpia Yt'vexat 132' 

10 xexxapa. dXka Trpo; xouxou; cpafxsv oxt douvaxov ou8s "■[ap 6 xpta dpt&[x6? 
xpta [xsvcov xsxxapa ^tvsxat, dWa 7sv6[x£vo? xsxxapa, TrapscpUapxat -f^CTj x6 
xpia sTvat auxov. 0[X(o; os xat xouxo (pa^xev oxt 6txx6; 6 dpti)[x6?, 6 [xev 
[xexpwv 6 6s [xsxpo6[xsvoc. xat 6 [xsv [xsxpoiv ouSsiroxs (JSxapdXXst, 6 8e 
[xsxpo6[xsvo? [xsxa^dXXsf oFov xptdiv XtOouv u7roxst[xsv(uv, 6uvax6v sva otat- 

15 pstaOat xat "j-ivsai^at xou? Trsptxxous dpxiou?. 

p. 14a8 "^TYiaivovxo^v [xev dirdvxtov u^sta [xev eaxai, voao? 6s ou. 

"A^tov svxauda C^jXTjaat oxt xivo? /dptv oux dvxtaxps<|>as sittsv 6 cpiXo- 
aocpo? oxt voaouvxcov dirdvxcuv v6ao; [xev saxai, u-^'sia 6s ou. xai cpa[xev 
oxi eixdxoo; xal xouxo TOTrotr^xev uYeid [xsv ydp dvsu v6aou Suvaxat auax^vat, 
20 v6aos 6s d'veu u*ceta? d6uvaxov aux6 ydp x6 C^jV ev xoTI voasTv u*csia saxtv, 
xai d6uvaxov sv voaio [xrj sivai i/vT] u^sia?, eTret ou6s xoiv Ct"Vxo)v saxtv. 
d6uvaxov ouv voaov d'veu u^sta^ auvtaxaaOat, (SaTrsp xal xax6v dvsu dYa&ou» 
dxpaxov ^ap xax6v d5uvaxov stvat, (liaTrep xai dxpaxov ax6xo?, akka Trdvxcuj 
saxtv (xex' eTri[xt$ia?. xauxa xat UEpt xo>v Tcpoxe&evxojv pr^xoiv txavd. 25 1 1 s p t Tr p X s p u x a t x (u v s $ ^ ?. 

p. 14*20 ripoxepov os sxspov sxspou Xs^sxat xsxpa/oi?, ■irpoixov 

\ikv xai xupt(i)xaxa x6 xaxd /povov, xa&d irpsapuxepov sxepov 

sxspou xai TraXat6xspov Xsysxat. 

Msxd xrjv xa)V dvxixei(xsvo>v 6t6aaxaXiav [xexapspr^xev Xonrov 6 cptXoaocpoc 
30 kvX XT]v Trept xou Trpoxspou i)e(opiav xai uaxspou xat xou a[xa xat xfjs 
xiVT^as(os I xat xou s/siv. dXXd xs(o; Trp6 x^; xaxd [xspo; lcry-jif^aeo); 138'" 

2 v:c<Ta-/£X£rai}ai M .0 tit. iiiscrni 7 YfveatJat Arist. IC ouo^] o-jxe M 

l(j ante dTra^vx. ailil. yap Arist. eaxai] ^sxiv M (cf. v. 18) 20 Ceiv M 

21 ouSe] ouxe M 2G -pcJxepov erep^ju exepov Arist. 27 t6 om. Arist. 

xa&' 8 Arist. ol ximi litteris paeue evauidls dubium est 144 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 12 [Arist. l-4a2G] 

C>]tV]cJ(o,uev iTjv j^pstav t9]? fiVT^jxr^; tou Tcpoxeifievou. Xi^^oiiev xoivuv oti 
stxoTo)? aiavTjTai tou TiOOTspou, sTcstSr] (8) 7coXXa;(ou sv TaTc xaTYjYopiaic 
S(ivrjix6vs'j3s, T0'JT0'j ostv u)7]&r( Toui [j.vrj[xovs'j&EVTOs aTCOpa'orjV oXoa/sp^ 
TTjv otoaazaX''av 7:oirjaaa9at. xat OTt aXrj&toc aTtopaorjV |j.v7]ijLr,v auTOU 
5 STTOtTjaaTo, Sr^Xov svteuOsv auTtxa "jouv sv [jlev t:(j ouaiot toutou sfiVT^aOv;, 
sv&a s/.sysv Ttov ouatojv Ta^ txsv TipioTa? stvat Ta; 6s osuTspa^, sv Ss Ttp 
zpo? Tt, sv&a sXsYsv to aiaDrjTov xat t6 ETciairjTov -poTspa Eivai t^c EKt- 
aTYjfxrj^ xat Tr^c atadTJasco?. [ou [xovov os touto, akXa. xat ots -aaoiv 
Ttov xaTr^Yopttov sCTf^Toij^xsv Trjv Ta'civ, Xsyovts; oi' rjv atTiav av TrptoiTj 

10 fxsv Tj ouaia T^TaxTat, osuTspov os t6 zoaov, xat aTiXtJi)^ EtirEiv tyjv toc^iv 
xtov icps;^c xaTrj*|'opttov]. ota Ta'JTa? [xsv o5v atTta? (tou) Trpoispou fivv^^xTfjv 
STTOtr^aaTO. tou oe 'jaispou sitvr^a&r^ r^ ots sXsysv Ttiov ouattov Ta? (xsv 
sTvat ■irptjoxac Tot^ os uaTspa^ (olI os osuTspat xai' ouosv sTspov siatv st 
[XT] uaxspai), 71 oxs x6 Tiptoxov xai t6 uaispov Ttov Tipo; Tt (exp^^ ^^ ''^^pl 

15 xou sv6s otaXs;(&svxa xat Trspt tou uaTs'pou t6v Xoyov 7:otv]aaa8af Ta yap 
Tcpo; Tt lo; a[xa ovTa xai atxa YfiVioaxsTat), r^ STrsior] [xt'a Ttov avTtxEt[JtEV(ov 
Eztax7][xrj. xou 6s a[xa fxvr^^xr^v ETcotTjaaxo, >] oxt xouxou S[xvy]ai)y] sv xoi^ 
T:p6c xt, £v8a £'Xsi'£v xot Tipo; XI a(xa x'^ cpuast siatv, 7] oxi xa ajxa [xsaa 
saxtv I -poxEpou xat uaxEpou, e/prjV 6e aux6v Tispi xtov axptov ^taXa^ovxa 133^ 

•20 xat Ttspt xou [isaou X7]v oioaaxaXtav Troi7]aaai)at. xtvTJaeto; oe Tra'Xtv 
[xefxvrjxat, oioxi sv xtp Tcspt tou Tcoaou X670) [xV7][xrjv sTrotT^aaTo TauTr^?, 
svOa cpr^at t6v X670V xal t7]v [xv7][xrjV axrvrjTov sivat. aTcopouai os Ttvs? 
Xs^ovTss ot' r^v atx''av (X£[xvrjxat xou s/etv, ei' ^e auxo? eaxtv 6 eipr]x(b; 
civtoxepto oxt oux e/et Tcspi xouxtov ot6ot$ai TrXrjv xtov eiprjfxevtov ev otpjcf 

25 xou au77pot[X[xaxo.:. xat cpa[xev oxi ou Tcept xrj? ej(siv xaxr^-^optac pouXexai 
oiaXs/i>rjvai aTtXtoc, otXX' sTtstor] 6fxtdvu[x6v saxi x6 s/stv, sPouX^^Oyj oia- 
axsiXaaOat xot arj[xatv6[xsva, fva ^vuj^xev xi [xsv uTr6 xrjv s/eiv otvotYsxat 
xaxr^iopiav, xt 6e oux otva''jExai. 

Ouxouv STcetor] xrjv xot;iv xoiv Tcpoxet[xe'vtov xaXto? czTro6e6toxa[xev, cpepe 

30 Xot7c6v TiXaxuxspov Tcspt xo'jx(ov 6tsX{)to[xsv. t6 Tot'vuv Tcp6TEpov XsYExai 
Tcevxa/u);* r^ Xp^J^",^ ^^ Tcpeapuxepo? xou veou, t] cp-jaet, auvavaipsi 
xat ou auvavatpstxat, auvetacpe^psxat xai ou auvstacpspst, xaux6v 8s s^Tcetv, 
x6 xaOoXou xat [xsptx6v, (os x6 ^mov xat 6 czvOptoTco?, si xu/ot, XsYSxat. 
TcotXtv Tcpoxepov x"(j xot;et, (oaTcsp Xs^ofxsv x6 Tcpootfxtov xrjc s;7]-(7]as(o$ Tcpo- 

35 xspov sTvai xat xrjv 5tr]-^rjaiv xoiv d^^itivuyv. Xs-^sxat Tca'Xtv Tcp6xEpov xio 
d$i(dfi.axt, (oaTTSp xtvsc cpaat xou; xtfxttoxspou; xoiv cpiX(ov TtpoxspoUb sTvat 
x(ov [Ar] xoioux(ov Tcap' auxoi?. Xsi-Exat os Tcpoxspov xat x6 aixtov xou aixia- 
xou. otXXa (ZTTOpoufxEv Evxau&a XeYovxe? 6'xt et touto Stacpspet t6 TcefxTCTOv 
orjjjiaivofxevov tou osuTSpou ar^fxatvojxofxevou tou Tcpoiepou, cprj[xi 6s xou 134r 2 8 inserui 6 IXeyev] p. 2*11. 14 7 eXeye] p. 7i>23. 35 8 ou — xaTr]yopt(i)v 

(11) delevi 11 to5 addidi 17 5t£ M 18 1'XeYe] p. 7^15 

21 Tcepl Tou nocou] potius Tiepl t^; ouata; (cf. p. 4 »34) 22 [xvi^fxrjv] corrigas ooSav 

24 dvioT^pio] p. 11^11 31 TtpeapitTj; M (cf. Amin. p. 103,6) 32 auvetacp^pet 

xai o'j a'jv£ia<f^peTai M 39 oe evan. M OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 12. 13 [Arist. p 14^26.^24] 145 

cpuSit -pOTcpou. Ttpo? TouiTO (potasv OTi ouoo(u.a)S TocjTov •/.oi\}i(y~r^v.z TO 
TsaTTTOV a"/]a7tvoa£vov Ttp SsuTepu), ci/vXa ■iTav |j,=v xaOoXou aiTiov £3tiv, 
ou -av 0£ aiTiov xa&o/vou* sstiv 7a'p Tiva £q'.(ja'CovTa toj aiTuo, [xrj (j-£vtoi 
*j'£ xai)6Xo'j GVTa, oj3k£P yj aXrji)£ia t(ov X6-,'(ov xal Ta 7:pa7[j.aTa* TauTa 
5 Yao ic'.(3a'Co'j!3iv £i [j.£V y''^? «X^/j&eT; oi X6'j'ot ot XrjOVTe? oTvai Ta Kpa-;aaTa, 
£tc>l xai Ta 7:pa7[j.aTa, £[ 0£ toc TpaiY^xaTa staiv c?.X-/ji)9i, xal ol X^^oi aXyjOiT? 
xaO^aTrjxacriv oi X^yovT^? eTvat Ta -pa!Y[j.aTa. xai o'jtuj; tj u-a'pqt? Ttov 
•;:oa"j'aaTa)V atTta £3ti Tr^? dXr^Oct^ac tcov Xoycov. oa^xyu); 0£ :6 -poT^pov, 

T03atJTa/to; ok Xat TO 'J3T£pOV, £l' "j'£ £tp7^Xa|X£V OTl oaa^ui? TO £T£pOV -(ov 

10 dvTtX£i[J.£vtov, xrtaa.om'/ai; xat to £T£pov. xat TaJjTa [xsv -£pt tou -pOTEpo'j 
xat u3~£pou. 

rispt Tou a\i a. 
To §£ afxa Tpi/(o? XE",'£Taf Tj "cap /povm laTiv afia, (o? Ka'3T(op xat 

rioXuOEUXVi? £1 TU}(Ot, Tj (b? TOt dvTtSTpE^OVTa, £V 01? OUX £3Tt TO atTtOV 

15 xat x6 atxia-ov, dvTiSTpscpovTa jiovto? "xa-a ttjv tou eivai dxoXo'ji)rj3tv, 
[ir^oatjco? 80 i)dT£pov OotTEpou £3Ttv arTiov -p6; t6 £';vat, (o; £y£t et:i 
otTrXaatou xat r,[xt3£«)?" oi-Xa3tou "j'dp ovto? £3Tat xat T^fitau, xai fj[xi'a£(o? 

OVTO? £3Tat 0tT:Xd3t0V, OUO£T£pOV Oi 0'JO£T£pOU atTtOV £3Tt TO'J £tvat. fj ('oc xd 

6[i.o£tofp to? d'vi)p(o-o? •» «. dXXd d-opouat Ttv£c X£"j'ovt£c oTt £t t6 d[xa 
20 [XE30V £3Ttv -poT£pou xat u3T£pou, oaoLyJo^ 0£ Ta d'xpa, T03auTa/(o; xal 
t6 [x£3ov, 6td T'' t6 [X£v I -£VTa/(oc X£-j'£Tat, t6 -poTEpov orjXov^Ti, t6 o£ 134' 
Tpi^aj?, to'jt' £3Tt t6 a[xa. -p6? toutouc csa^xkv oTt -d3t toTc 3r^[xatvo- 
[xevotc TO'j -poTspou Ta a/i[xatv6[X£va to'j a[xa dvTtV.EtTai* t6 [x£v "j'dp /p6v(o 
TO'j a[xa dvTtXitTat t(o /p6v(i) to'j -poTEpou, t6 o£ (5jc dvTtaTpecpovTa X£"i'£3f)at, 
25 [xfj [X£VTOt -j'£ at'Ttov OdTEpov i)aT£pou u-a'p/£iv, ouo Tt3lv dvT''x£tTat 3rj[xat- 

VO[X£VOtC TOU -pOT£pOU, T(l) 0£UT£pO) "Xat TtU 7:£[X~T(0' t6 "j^dp OEUTEpOV fjV 

t6 tpua£t, tout' eaTt t6 xaOoXou (xctt) [xeptxov, t6 o£ tteixt^tov t6 ai'Tt6v £3Ttv 
diitpoTEpa ";dp arTid iaTi xtov uaTEptov. to-jtou "/dptv dvTix£tTat touto'.? Ta 
dvTtaTp£'.pov-a, ev oT; oux eaxtv aatov xai atxtax^v. Ta oe 6[xo£to^ dvTt'- 

30 X£tVTat T(0 Td;£l TOU rpOTEVOU. TO) 0£ TETdpTtl) a/jtxatVOtXEVti) TOU 7:pOT£pOU, 

tout' eaxt xto xnza. xfjV OeXr^atv Xrp^xEvto, oux f|;t(o3£v 6 cptX^socpo? dvTt- 

X£t'[X£VOV dvTt&ElVat, cT:£t07] TO'JTO £X Tfp fj[X£T£p(ZC eTItVOiaS "(tVETat. dXXto^ 

te £t [3ouX/]i)£t'rj[XEv eupEiv xat tout(o dvTtx£t'[x£vov, £V Ttp d[xa laTtv eupetv, 
xai)' 3 3/j[j.atv6[X£V0V X£"i'0[XEV i30Tt'[xous U7:dp/£tv dvTt'x£iTat fdp xo Ofxo- 
35 Ttixov T(p 7:poT£pav ej^ovTt Tt[xfjV fj oEUTEpav. ouTto; 7:d3t Tor^ ar^[xatvo- 
[XEVOi? TO'j 7:poTEpou Ta ar^[xatv6[».£va xou ^'[xa dvTtxEtTat. ouxouv eT^EtoT] otr^p- 
UptoTat f,[xiv eu Td 7:£pt tou 7:pOT£pou xai tou dixa, tpEpe £7:1 Ta EcpE^vjc 
j((opf^atofX£v, £7:t TfjV xiv/]at'v cprj(At. 9 e?p^xa|xev] p. 122,13 15 av-iCT[j^.pov M 19 jtost dtvOp. addas xai 'l~~oi 24 (Ij; 

cvan. M 27 to cfjaet] ■z(b cpuaEi M -aiX atlilidi (cf. p. 144,3) 28 djx(po'r£pa] cf. v. 2 
30 TtiT Ta$£t] t:^ Ta$£i M (cf. v. 23) T£T2'p-u) scripsi: £T£'pto M 33 to'jti;i] toOto M 
35 T(i)] t6 M 

Comincut. iii .\rist. .\II 1. oiymii. l'roi. ct iii f;il. \Q 146 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 14. 15 [Aiist. p. ISMS. bl7] Kiv7^C(£to; Totvuv ic £10 r^ y.ai}z3xrixaai' YsvcCfi?, cpOopo;, aocrjat;, jjictVoatc, 
«XXoicostc, Y) y.aia to-ov [j.£Ta|3oXrj. ott 0£ iz elai xat oute -XEtova oijTe 
£).a'TTOva I si^Sr^ Tr^c xtvT^aew?, o£tc(oa£v ouTtoc* 7] xtvy]at>j £v T^aaapat lS5r 
5 xaTrjYoptaic; x^ztopBizr/ii, r^ iv ouata, 7] Iv ■Koaio, rj ev 7:01(0, rj £v t^j -ou. 
aXX' £t [XoV £V ouata OetopetTat, r^ iv aur(j ttj ouat'a OEwpsiTat r^ £v toT? 
rspt TTjv ouatav tj xoT; ev r^ ouaia. xal ei fjtev OewpetTai ev vq ouata, 
7] aKo Tou |X7j ovToc £1? To ov Trapa'Y£t xal XeYETat Y£V£at? (otTro xou fxrj 
ovTO? StjXovoti* a-o yap tou (jir^oa|x(j [i.r^oa(j,(o? ovtoc 0£t'xvuTat £v ^Duatxot? 

10 [xrjOev Yivo[jL£Vov), t^ arro tou ovtoc ei? t6 [xtj ov aTra^^Ei xat xaXerTat t6 
TotouTOV cpDopa. £1 6s ev toi? £v Trj ouat'a {)s(op£rTai, -q ev iroa^p eOTtv 
7] ev TTOKo. xai et ev Troatn, t) 7.-6 tou iXa^TTovoc ooEust £7rt t6 [xeiCov 
xat xaXetTat xo toioutov auSr^atc, r^ dTto tou [xstCovo^ sttI t6 sXaTTOv xat 
xaXsTTat ix£t(oatc. TauTa [xev ouv et ev •jtoaoli eaTrv. ei oe ev 7rot(o, TtoteT 

15 TTjv xaXou[x£vrjV dXXot'(oatv, Et 0£ ev toT? TCEpt ttjv ouatav i)£(op£TTat, otov 
£v -r^ 7:ou xaTTjYOpta, ^roteT T7]v xaXou[XEvr^v xaxa Torov [X£Ta|3oX7^v. dXXa 
aTTopouat Ttv£? Xeyovte; [xtj d'pa f^ auTr^ Ea-iv f| au^yjat; xat rj dXXot'(oats 
xat ouxETt eaTtv ec "d eio/) Tr^ xtvf^aetoc dXXd TrevTe- xai '(ap r^av au$a- 
voaevov dXXotouTat. 7:p6; touto cpa[X£v oTt ouoaixuj; eaTtv f^ auTTj tj auc"Ajat^ 

20 f(j dXXot(oa£i' £3Tiv -jdp au^dveaOat xat [xrj dXXotouaOat* f; "j'dp exTeTa[x£'v7j 
'(ponxiir^ au^TjOeTaa oux fjXXot(oi>7j. dXX' ouoe [xf,v Trdv dXXotoufxEvov au;£Taf 
Yj Yap 'hoyri dXXoiouTai xai oux au^ETai. dXX' taTsov OTt ri^ [X£v xtV7ja£t 
(b? otTrXoi? xiVTjast dvTtxetTai f^ T^pe[xia, (bs 6e Totaos xtv/jast rj £vavTi'a. 
ouKo? r() (x£v YSVEGEt (o; d7:X(o; -,'£V£a£t f, cpOopd dvTtxEtTat, | (b? oe xoiaoE 135^ 

25 ETepa. dXXd Trpo? touto aTropouat Tive; Xe^ovte? oti xat 7r(b? touto oixatov 
ouo £vt [xd/£af)ai. dXX' eOTtv eiTreTv Trp6? auToi)? OTt ou xaTa xo auTo dvTt- 
xeiTai 6uo evt, dXXd xaTa d'XXo xat d'XXo. ou't(o r(j [X£v xiv7j'a£t dvTtxetxai 
7j f|p£[xi'a (b? e^t? xai OTep^jat?, (b? d7:X(b; xtv7ja£t, r^ 6£ yeveaet (bs T0ia8e 
xtvf^aet dvTt'xEtTat fj cpi)opd (b? svavTta e^i;. TauTa et^rovxE? TrEpt xiv7ja£(o? 

30 [J.£TaP(b[X£V Xot7r6v £7rt to X^T^rov' xtp Xo"((p, cp7j[xi 0£ t6 £X£iv. 

n e p t T u £ / e t V. 

T6 TOivuv £/£tv oxTa/(b? XefeTat* Xi'(0[).ev ^dp e/etv fj TrotoTr^Ta, (b; 
XeYo^xev e7:taTfj[X7jv E/etv xov d'vOp(o7rov, tj oXov T^epi oXov, (baT^ep Xe^o^xEV 
?[xa'Ttov e/eiv, tj oXov Trspi fxepo^, &ar^sp XEYOtxEOa 8axTuXtov £/£tv, tj (b? 
35 ev dYY£t'(p, &<; cca[X£V t6v [xeoiixvov e/eiv xoij; 7:upou?, tj (b? XTf,[xa, (b? 
Xeyotxev I/eiv d-(p6v tj oixiav, tj (b? auvotxov, (b? XEYoixsOa -(uvaTxa £/£iv, 
i^ fxepo?, (b? XeYOfxeOa /sTpa £/£tv fj Tcooa, fj (b; ev tottu), &aT:zp Xe^o^xev 8. 10 TrctpaYETat et dTraysTat M (cf. El. p. 254,7) 9 ovtco; M Iv (puatxoTs] E 1 

p. 224 "34 sq. 10 yivo|j.Ivt] M 17 ^ auTri] Ta-jxTj M (constanter) 20 ixxETafx- 

(livTj M 32 tit. ante cpTjfxt coli. M 33. 34 Ttepi] riapa M (cf. El. p 255,32) OLYMPIODORI IN CATEr,ORIARUM c. 12—14 [Arist. p. 14^26—15^6] 147 

ZTzl ixovaoo^ xal sr^yLei'j'j' Xi~'^oiJ.t'^ Y^P "^^ I-"'^"'' 5''i!J--^^>"'' !">vao7 \)ia'.v i'/o'jj7.y 
TYjV oh aovaoa arjasTov aU£~ov u~rirjyziv. To6t(ov 0'jtu); £[p'1IJ'^'''^i>'"' ""^^ 
oxT(i> TpOTCtov o'jo xal fjtovoi 6-0 TYjv £/itv xaTrj-jOpiav ctva/j-ovTai, ot o/jXoijvTs; 

OUata? TTSpl 0U3l'aV 7:3pt'l)c5lV, TO'Jt' IsTtV 6 OS'JT£pOC xal 6 TpiTOC, t6 

5 tixaTtov lysiv xat to SkxtuXiov dyeiv. o os -pwTo? TpoTtoc orJj ttjv -oto- 
TTjTa avaysTat, 6 os TsXstJTaio^ x-zt STri usvTot 7S 6 sv 017751(0 u-6 Tr,v -o'j 
xaTr^70pt'av (zva/jOVTat, ot 6s Xotitot ut:6 Ta -po^ Tt. to'jto | -spac Tr^ ISG"" 
Ostupia; xat To-j -avToc atJ77py![AuaT0^. (6£0)pt'a X6'.) 
10 [1 £ p t t: p T s p u. 

p. 14"2G npfJTSpov os STSpov sTspou Xs^STat T£Tpa)^a)^. 

Zr^TOua£v svTauOa t:u>? tou 7:pOT£pou 7:EVTa/(o? Xs^oiJisvou TSTpa/aj^ 

6 otXosocio; siT^sv auTo xat [jlovov Xi^ES&ai. 7:p6c toutcj ^oa^v oTt t6 Ev 

aTj{iatV(j(j.£vov 7:ap£X£t'|/£v, t6 sv t/] rjasTspa £7:tvot'a ^t^vcjasvov, toIjt' laTt 
15 t6 xaTa ty]v i)satv. 

' E V T ({) 7: £ p t X t V 7] 5 S (0 ?. 

p. 15a30 Oiov t6 TSTpa^cDVOv 7V(i>ij,ovOs auT6 7:£ptT£&£VT0s r^uc/jtat 
jxsv, (iXXotoTspov 5£ ou6£v 7£7£vr^Tat. 

' H(i£t; |i£v £v -ri i)s(opt'a tou rnva-hv a-jQsaOai [j.sv jxr| aXXoiou3t)at 
20 os T7]V 7paa;jfjV 7:aprjV£7/aa£v, 6 (ptXocJOcpo^ s^^tTrj^SfJtEpov ttOrjSt 7:apa'- 
oet^aa xai 'ir^aiv ott t6 tstpa/jOuvov ^vtoaovo^ 7:£pttE&£VT0S au^ETat aiv, 
oux otXXotouTat 6i. 7V(o[x(ov 6£ iaTiv a/Tjjxa Ttj) F aToi)^st'(o avaXo^o^jv, 
oOev xat 7V(o[X(ov s/.Xr^Orj, 6toTt d7:6 tou F aTot/etou T:po£p/£Tat. st o'Jv 
i:ofif]a(o<x£V t6 TSTpa/jOjvov xat 7:poaO(T)tx£V ^vcujxova t(o TSTpa^^ov^o, aiicETat 
25 [x£v, oux dXXotoutai 6i, 6i6ti xat u,£Ta Ty)v TtpoaOr^xrjV (ou5£v) f|TTov TETpa- 

7(OV0V E[Jl.£lV£V. p. L')''^ T"^ 6£ XotTifj T(ov xtvr^aE^ov ou p^i^tov EaTtv d7:o6ouvat 

Tt 7:0T£ saTtv svavTt'ov. 

KaTot t6 xaOoXou 6 Xo^o?* ou ^dp xaTa Ta asptxd* t() 70'jv Xsuxdvast 
30 saTiv d7:o6ouvat ttjv [xiXavatv. 4 Tiap' o'ja^av T:afja9£aiv M (cf. Pliilop. |i. 204,27) !' tit. insenii 11 £T£po'j 

ETepov Arist, 17 auto eicias rj'!j;rjxat |x£v] a'!jS£t [).^vtoi M 1!) ev xtj 

OEiopfa] p. 146,20 21 t6 T£TpaY(dv(o (sic) M 22 yv(o;j.ov M (■constuutcr) 

23 r] xpixo'j M 25 o'!)0£v inscnii 27 x(uv ciTroooOeia^ov xtv. Arist. 

10* 148 OLYMPIODORI IN CATEGORIARUM c. 15 [Arist. p. 15^26.31] 'Ev "z M TTspl -o5 i yz i \>. 

p. 15b28 A£YO}j.£i)a 5= xcti ■jUvaTxa iyti^ xal y; •j'uv7] -6v avSpa* 
£0'.x£ 0£ aXAOTpKota-co; 6 v5v pvjOoU Tp6-0s xoG £X3tv eivai. 

'AXXa ^TjToyiJcV ivtaijOa oia ti aXXdtptov ovTa toutov too-ov tou 
5 £/i'-v £xa'X£3£v 6 cpiXoso^o^. I xai C5a}i£v oTt iJaip^Tov £-/£t -apa tous 13G^ 
aXXou? t6 avT!aTp£cp£tv uj? "cap XiYouEV tov avopa ■juvatxa £/£tv, outio xat 
TTjv -j^uvatxa avopa £/£tv ipoufiEV, xat ou paoiov estiv £i~£tv t6 £Tepov U7:6 

TOU £T£pOU 7:£pt£-/£l39at, GiGT^t^ £7:1 TU)V alXmV ItzI [1£V ^ap TOU [JL£Ot'[XVOU 
Xrj-OUEV t6v }X£OtlXVOV £/£tV TOU? 7:upOU;, OU TOU; 7:upOU? t6v [Jl£Ot|J.VOV. 

10 p. 15t)3I "laoj? 0£ xat £T£pot cpav^irjaav tou l/eiv Tpo^rot. 

AtVtTTETat TOV 7:£pt TOU TOi^OU TpOTTOV TOUTOV -j'ap d7:£!5ta)7:yj(J£V auToc 

7j[j.tv £a'afa? 7:po3U7:axou£tv auTov, r^ oti Iv tw 7:£pi [x£Oi[xvou X6'((o [ivT][xr^v 
auTou £-otr]aaTO' d[xcp6T£pot ^ap ot Tp67:oi TauTov £tvat Soxouat, -/a&^ 

7:£pl£/0U3t Ta 7rcpt£/6[X£Va. 

15 TeXo? £/£i -a cj/6Xta tujv KaTr^^|'opi(ov d7:6 cswvrp 'OXu^xr^tootopou. 3 elvat om. Arist. 10 law; o^ av xat otXXot tive? Ari.st. I N D I C E S I INDEXVERBORUAI Verba asterisco notata desiderantur in lexicis. AyaiJo;. aXXo yr/p isxtv dfa.%w xott aXXo 

ccYaftoTTj; 9,18. 20 xa dyada [j.o'vot; \j.d- 

/tTai TOis 7.0(7.01?, Ta 0£ 7,a7.a o'j p.ovoi; 

\iAytiai Tofs aYaOoI?, aXXd 7.al toTc 

xa/.oT; 141,33 
dYaOoTTj; dist. dYa9o'v 9,18.20 
dYwv 25,7.13 57,23 65,31 89,18 144,35 
d6'jva|xta vide 0'jva{At; 
d^'jYo?. 6 7.aXo'j[jL£vus dCuYo; dpt8[j.o'; 138,28 
diotoc opp. cpOapTo'; 44,24 dt5tos Orcdp-^tuv 

'A.a\ d.zi (baa^JTto; r/wv C9,5 
aipEatdp/jfjs 3,9 sq. 
atpsat; philosophorum disciplina 

2.30 3,9 sq. opp. yjjq 7,24 
ataOYjai; (zpd; Tt) 108,23 sq. 
atTTjij.a. alxi\\j.a-za dist. \ii\j.\).aTa , ^Etop-^- 

p.aTa 14,7 
atTtaTo; opp. atTto? 97,35 99,13 144,37 

145,14 
aiTtog. atTtov -otTjTtxdv-TEXtxov 34,22 t6 

-puJTOv atTtov 54,36 ai'Ttov-a(TiaTo'v 97,35 

99,13 144,37 145,14 
dxaXXioTTtaTO? 6,25.33 11,17 
dzaTaXyj-Ma 3,33 4,6 sq. 
dxdTiov 105.7 
dzaTovd-xaaTo? 125,14.18 130,5 138,3.4 

d/.aTOvo;j.daTuj? ■iCaTrjYOp^ioOat 127,14 
d7.epato; 127,10 
dxoXo'j&T)ai?. iCaTa ttjv to'j elvat d7.oXo'J- 

8T;aiv 145,15 
d7. oviTt 98,3 

d^.paTOC d-xpaTOV 7.a7.o'v 143,23 
dxpoa jj.aT tx o';. d7.poa[j.aTt7.d a'JYYpd[J-[J.aTa 

7,7 sq. 
dxpodai)at. otioiov oei etvat t6v dxpoio[j.£vov 

10,3 dXXTjXou/ta 91,9 

dXXotcuats (eIoo; ^.tvViaEcos) 146,2 dist. 

a'j?Tjat; 146,19 147,19 -pdYfJ-a dTeXsc 

53,28 
dWoc,. ■/.ax dXXo 7.at dXXo 17,24.30 38,2 al. 

Tipo; dXXo xat d)Xo 94,7 95,11 116,15 al. 

dXXto; T£ §£ 98,29 99,8 109,8. 16 al. 
d'[j. a 108,7 'q /pdvip 'q '^'jaet 108,12 -zrA 

Tou dij.a 145,12 
d.jEXet Toi 3,29 17,7 30,14 
d'[j.£aos. d'(ji£aa svavTta 1 37,30 sq. 
d[j.uopds 25,12. 16 
d[j.uopdTT]s 46,32 

d[j.'.ptPoXr]Tt7. d?. d[j.'.ptpo?.T]TtxTj cftovY] 86,39 
dv oinissuin iu irreali 31,25.29 32,13 al. 

in potentiali 35,25 66,21 80,21 al. 
dvdxXtat ; (£t6o?9£a£(os) 101,17.26 102, 6sq. 

132,18. 
dvaxuTiTEtv. Tj dTiopta dvax'J7:T£t 67,21 

68,13 al. 
dvaXoYta 35,5.6 64,20al. 
dvdTaat;. dvdTaatv e/£tv 7,19 
dvacpopd ^ Ttpos t6 y^'*'^^ 99,23 
dvopta 10,20 Tou Oufjou (dp£TTjC ■^■^w^ia^J.a) 

10,21 
dvetoeoi uXt^ 58,2 82,21 
dvevoo tdaTio? 111,8 
dv£-tXuT0i 111,15 
dv£7rtTT,5£tdTT); 116,30 sq. 139,18 
dveat; opp. ErttTaats 77,27 
dv^Qxoos 97,17 
dvtaoTT)? 99,22 
dvotxEto; 51,21 
dvTttvdxXaat;. xaTa dvTavdxXaatv (6pdv) 

38,36 
dvTtotatpetai)ai 50,84 52,28 sq. 152 dvTiotaaxsXXsiv I INDEX dv-iotaa-EXXstv 70,27 121,30 sq. 
dvTioiaaToXT] 59,19 sq. 67,2G 
dvTtxEia&ai. xtLv dvTtx£ip.£vtov [).ia isrh 

irAOTnii.ri 27,31 134,26 Trepi tujv dvTt- 

-/eijxEvcuv 133,3 Td^tj 134,1 XETpayto? 

XeyeTat 134,34 
dvTt-apda-asti 78,26.28 93,10 
dvTiTrep taTaot; 132,15 
dvTtaTpscsEtv 103,16 145,15 148,6 al. dist. 

-p6; dvTtaTpscpovTa XeyEa&at 104,27.31 
dvTtcpaats 44,3. 18 
dvTtcpaTtxo'?. dvTtcpaTtxuJ; 44,2. 16 
dvuicpepT^s 75,35 
d-apTiCeiv 97.39 
d7E£tpo6'jva[j.o; 9,16 
dTreptXTjTtTOS 9,17 
dTieptopiaTo; 9,17 
d7:i8avos 49,14 
d-XoO;. oel 7:poT)y£tai)ai rd dirXa dst TciJv 

auv8£TU)v 114,8 
d7:o7.X^pujai; 92,33 
d7:oX'j£tv. dTToXiX-Juivu); 59,18 
dTTovTjTi 98,3 111,13 
d7:o'cpaat; clist. d7:X^ cpujv/j 56,20 Tt oux 

laTiv OTjXot 80,4 104,10. 13 xa-dcpaats 

xat d7:o'cpaa(; (etoos tiov dvTiy,£t(J.£vu)v) 

134,35 sq. 
dTiocpaTt-xrj;. d7:ocpaTt-/rj cpujvT^ 80,3 104,6 
d7:pocp'jXa-^To;. Td dXXa d7:pocp'jXaxTov 

7:ot£iv 3,23 
d'pa. 0'jv d'pa 61,6.8 zi dpoL 94,30 
dp£T^. Teaaape; dpeTaf (cppovTjat;, dvopta, 

aiocppoa'jvTj, otxaioa'jvTj) 10,19 
dpti)fj.o; (7:oa6v otuipta(ji.£vov) 83,24 oitto;, 

6 ,u£v dpt&[i.ujv 6 OE dpi3jj.o'j(jL£vos 89,8 

143,12 dpTtos, 7:£ptTTds, dCuyos, (AEao; 

138,23 sq. ev to]5 dptSfAuj opp. toj EioEt 

76,6.7 82,15 
dptaTEpo';. dptaTEpd adverbialiter 132,16 
dppa^Tj; 114,8 

dpTtOTT,? Opp. 7:£ptTT0'T7jS 76,10 94,37 

dp/T^. (jita TU)v 7:dvTU)v dpjfi^ 9,16 44,9 58,2 

59,15 sq. 63,4 
daTpovofxfa 85,27 
da'j(x(j.£Tpta 99,23 
da-/ETOc. aT/j.Ta. 7:pd-('(j.aTa 109,26 
dau)(jiaTos 9,17 63,4 sq. 
dTEX^s 119,28 
dTfjiTjTos 138,25.26 
dTO(j.o?. Td t)tTO(j.a 22,16 46,12 sq. rj 

dTO[j.o? 0'jat'a 59,31 sq. a'ji}'j7:o'aTaTo^ 32,36 56,4.7 

duXos opp. EvuXo; 9,37 sq. 

au|7jat; (7:pdy(j.a dTEXs;) 53,28 opp. [j.£itoaic 

94,21 sq. £i8o; xtv^^aeu); 146,2. 13 dist. 

dXXoiujat; 146,19 147,19 
auToaya&o^TT); 9,18 
auTOOTjXo;. auTOo/jXirj (tj d7:opta) 107,8 
auT07:pdauj7:o;. a'jT07:pdato7:a auYYpd[j.[j.aTa 

7,3 
auTO?. TauTo'v-i)dT£pov 96,1 129,5 
d/pdvu); 126,9. 14. Bad(j.de 9,31 

pdOo; divisio 49,27 sq. 

pd&pov. £x pd8pu)v 78,27.28 93,12 

^appaptCEtv 28,31 

pXiTupt 63,18. TEVEati; (7:pdY(J.a dTEXsc) 53,28 eIoo; tiov 

7:pd; Ti 99,22 xtvTjaEu)? 146,2. 8 
YEVf-tds. yEvtxY] ouata 72,20 a/eat? 98,17 sq. 

YEvo; yEvtxcoTaTOv 65,32 al. Td YEvtxtoxaTa 

22,16 s(i. 
YE vvYjat; 135,29 sq. 
YEVVTjxd?. Td Y^vvTjTa xat cp8apTd 4,31 
YEvo? ysvtxtoTaTov 65,32 7:d? 6piafj.6; ix 

YEvou; xat oiacpoptov 65,33 ev tu) Y^vEt 

82,16 
Y£U)[j.^TpTj? 27,34 oi •jSLoiJ.iipy.i 23,7 
Y£io(j.£Tpta 85,25 
Y£U)[j£Tptxds. Y^"*I^^'^P'"'^"} Tpd7:i|) 27,32 

o't Yeio[j.ETpf/ot 14,6 
Yvd&o?. d7:6 YvdDujv dT^ocpatveaDat 4,7 
Y p a (j. (j. a T t X d c- o't Ypaf-;jaTtxot (xd ■/.aXo6(j.Eva 

7:oXu(ovu(J.a auviovufj.a X^YOuat) 38,9 
Yvio[j.tov 147,21 
Ypa;j. [j.-(^. cpuatx^-[j.aOir)(j.aTtXY] 76,18 7:oa6v 

auvE/Es 83,23 Adv 04,26 93,30 

OEtv. oEov iazi 8,37 9,11 OEiTat 82,9 

83,7 al. 8£Ea»at 83,5 
8£-/a£T)]; xpdvo? 89,36 
OE^td;. OE^td adverbialiter 132,16 
8Tj[j.toupY£tv 99,9 VERBORUM £;taaC£iv 153 or][j.toapYo? 63,10 99,'J 142,1G 

67](i.oat£UE tv 35,17 

oicfSsat; (T:po'cTt v.cti iroio-rjs) 101,7 otai^ETOu 

otc(8eat? 101,15 vide e^ts 
oiottpeats disl. Irtotatpeats, uTiooiatpect; 

81,34 
otaipsTtxo;. oiatpsttx}] [jMohoz 2,25 
8ta-xEvos 124,31 
5iaXA7]Aos ScT^t; 109,26 
1 a X y tx d ;. otaXoYf/.a auyYP'^!-'-!-'-'^'^"' '^''^ 
otctvoia 47,36 opp. a\}p.^z^-i]'A6<; 5,35 aTto 

Stavota? 6p.(i)V'jp.a 34,8. 19 xaxd Stavotav 

119,9 
otaax£u/j Toij ptpXtou 1,13 
otacpopa. otacpopat ouaTaTtxat - otatpsTtxat 

50,25 sq. ouatat aTrXat 67,22.31 {j.£prj 

ouatdiv 70,28 
otSdvat. otooiiv 68,18 
Stsi^p/ea&at. otE6rjX9a[j.£v 71,30 76,28 

77,5 sed ot£;i(]XSop.Ev 124,4 
SixatoaivT] 10,20. 22 
Stco pta[A£vos. t6 ot(upta[AEvov Tioadv 82,33 sq. 
Sofou^ 51,31 

8d?a (tiov ^vavTtcuv eaTt OEXTixr]) 78,17.25 
8'jva[j. tg xa\ (x6uva(j.t'a (SeuTEpov eIoos 

TrotoTriTo;) 115,16 122,8 sq. ouva'[j.£t 

86,12 109,17 116,37 
ouaaiid^XrjTos 116,25 121,21 
ouaExXetTTTos 115,40 116,3 
oua[j.£Ta[3XTf]To? 119,31 120,3 6ua|j.£Ta- 

pX-/iTto; 120,8 

8ua[AETaZt'vT)T0S 12,6 

ouatoTietv t/jv a^tpeatv 4,4 'Eav cuuo indic. 15,33 112,6 

eauTOu. xaO^ auTO opp. xaTa au[j.p£prjxd? 

89,27 S(i. 
ep6o[ia; 92,31 < 
i-C^bzTii 64,20 sq. 

ei cutn coni. 24,9 44,20 ;il. e( apa 94,30 
et6txdi. e(6tx)j ouata 72,20 
et5o7rotetv. E(oo7T£7TotT][j.£vo; 83,35 
etooTToio? otacpopct 51,33 
eioos opp. uXt) 37,27 sq. 53,36 evuXov 

48,21 Tct etotxioTaTa e'167) 46,13 ev toj 

EioEt 82,16 
Eivat. Ta 6'vTa TptiTCt, r^ Tipdyimza r; vor'j- 

[XOLTOL -fi cpiovat 18,25 Ta p.EV [Advto; UTrd- 

XctvTai . . Ta oJ (j.dvio; xaTrjyopetiat . , Ta os [j.EOa 22,15 Ta [jiev daTtv ouatat Ta 
0£ au[j.|3£prjxdTa Td 6e xaOdXou Td 61 
[j.£ptxd 41,10.27 TO fJir)oa[j-^ (j.rjoa[j.(Jii5 6'v 
146,9 

eTs. Td dcp' £v6; xat 7ip6s ev 34,27 et; tuJ 
dpt&[j.uj — Tto £t'6et 76,6. 7 82,15 sq. to 
Sv xat 7toXXd 84,24 ef; rjijiau; ypdvo; 
77,20. 22 

efadyEtv. ol etaayd^jiEvoi 23,37 24,1 31,18 
al. 

efaayioytxds 133,30 

dxetae pro exet 3,19 7,12 97,23 128,11 al. 

Ixcpavats 29,2 

dXEyxTtxds. TO dXEyxTixdv 3,29 

iXXznzrii 109,31 

IXXEttJ^ts opp. TiXEOvE^ta 94,33 

£'(j.[j. £0 0?. £'[j.(i.eaa evavTta 137,30 sq. 

£v. 8Et d7iayayetv auTou; £v tois au(j.7ioaiois 
xat [j.£i)uaxEtv 11,31 t6 Iv Tivt £v6£xa/(L; 
XeyETat 47,2 sq. 

IvavTio;. 6'7iou t6 (j.dXXov xal fyTTOv, 
£X£t xai Ta EvavTta 73,4 104,26 oKko 
ydp ECTt t6 E/Etv ivavTta xat dXXo t6 
£7itO£/£ai}at Ta evavTia 73,15 75,2 t6 
(j.r) E/Etv Tt dvavTtov 73,18 sq. Td IvavTta 
dXXrjXojv Etat cpiJapTtxd 74,8 to £/£tv 
EvavTtov 127,26 Td EvavTia 134,35 sq. 
6taip£ai; t(ov svavTitov 137,29 TeTTape; 
xavdvES T(ov EvavTitov 141,30 ot 61 
^vavTia; 113,6 

EvdpyEta 4,16 93,16 98,13.23 (v. Addeuda) 

dvotd&ETos Xdyo; 87,8 

^vEpyEla. xa-' ^vEpyEtav 116,28 £v£py£t'a 
opp. ETitvoia 66,37 sq. opp. ouvd[j.£t 
86,12 109,17 116,37 

lvvor)[AaTtxds 19,33 132.35 

EvoTaats 78,26.27 93,10 

EVTEU^tS 11,9.28 

EvuXo; 9,36 

i^aytovto? 78,29 

dgd^iXtoat; 45,21 

d^r)y£ta8at. o^iotov 6£t etvat t6v E^r^you- 
(JEvov 10,24 

£ ^.rjyrj[j.aTtxd; 10,25 

£;r]yr)Tr/;. ot £?r)yr)Tai 33,10 al. ol 'ATTtxoi 
120,32 ot vEtoTEpoi T(ov £?rjyr)T(ov 45,3 

E^t; (7ipd; Tt) 101,7 7iotdTrj; 101,8 £;t? 
xal 6tdi}Eat; (7ip(oT0v £t6oc 7iotdTr)To;) 
115,16 dist. 119,15.21 e'5t; xat aiEpr)- 
at? l;)4,35 s(i. dist. Td evavTia 140,9 

e^tadCetv 104,31 154 >M I INDEX l^io&Eiv. £;a)9T]aa 73,39 

£^toT£pt-iCo's. diujTeptxa auyypa[ji[j.aTa 7,7 sq. 

1-aij.ooTspiCetv 120,27 

£-av cum opt. 116,10 

£r£iao8tti)07jc 82,9.10 119,28.33 138,10 

i-£XT£tveiv 82,19 84,21.26 135,37 

i-A praeterea 119,25 147,6 

i-i^ol-ri 17,17 

iTrtypacpi^ 1,13 22,13 

iTTtSiaipects expl. 84,34 sq. 

£-t&'jp.{a dist. XoYtajjLOS, OufAo'; 10,17 

ezizXrjv 13,14.22 

e-tvoia ^iXr^ 20,36 ^Titvota 116,4.9 126,7 

£7:tvoia opp. IvepYeta 66,37 sq. 
£-trav 44,18 

£-t'z£OOV. £-'t TOO i-miwJ Xai TT;? £-t- 

^rcizio.^ otT,[Aa'pTavov ot -aXaiot evt ovo- 

fj.aTt xeypr^iJ.Evot 88,5 sq. 
iiTtiroXato;. ot ^-t-oXaiio; tp[Xoao'-po\JVT£S 

7,16 
i-i-^r^z 30,37 110,12 
£-iaT/j|jLrj (-po; Tt xat -otoTTjc) 101,8 

108,23 sq. 
£7ttaTTj[xovf/. o; 10,25 
iz.i(iTo\ri (£VT£'j?i; rpoc anovTa;) 11,8 
dTTtacppoYfCet'' 1^53 
i-iTaats opp. avEai; 77,27 95,34 
ertTTjoetoTrj; 116,27 sq. 139,17. 
eTitcpaveta (7:oa6v G'JV£y_e;) 83,23 dist. 

CTitTreoov 88,5 sq. 
£pav. t6 Ipu) . . 6[j.iov'j[j.ov laTtv 30,.'j 
dpu9piav oi' atouJ 126,19 
^xepoYevi^;. Td £T£poY£VTj opj). uTrctXXrjXa 

51,25 57,16 
eTepoetOTjj 67,7 
£T£po--c{vr]TOs 129,38 132,24 
£T£po; dist. £T£pu)vu[j.o{ 26,23 
eTep(ovu|j.os 26,22 U7:6 Td £T£piovu[j.a (oet 

dvacpdpetv Td 7:aptovu[j.a) 39,32. 38 eT£- 

pu)V'j[j.(o; y.aTTjYopEtaDat 127,14 sq. 
eua7:opArjTo; 116,25 
eu6at[j.ovta Tptyuj; deiopctTat 5,12 
£Ui)uu)pta. 7.aT' e'j9uu)ptav 6pdv 98,36 
euxtvTjTo; 121,9 sq. 
zb\t.tzd^lri'zo<i 119,30.32 121,22 
e'!)(o6ta to'J [j.rjXou 48,34 sq. 
e/£tv otyto; XcYCTat 132,20 oxTa/w; 146,32 ZrjXtoTTj; 2,5. 9 CtjV. C^jaavTc; 120,12 

Cu^^ov. t6 Cuhi) £tvat expl. 37,23 TeTpayui; 
otatpelTat t6 Cu}ov 52,29 'Hoov^ 5,9 sq. 

■fl%vAr\ 8,31 sq. 9,33 

Tj&f/o;. ri^v/A <j'r('{^d\).\xuzail,2>h t6 TjSf/.cIv 

8,37 
rj[j.tau;. eF; Tj[j.tau; ypo'vo; 87,20.22 
fjp.tacpa(ptov 95,35 eariat; 145,31 

9£oXoYta 9,36 19,32 58,8 

OeoXoYtxii 9,11. 34 

8eoXoYt7.6;. QeoXoYtx.d auYYpd[J.[J.aTa 7,30 

dcat;. t6 Totovoe a/Tj[j.a to'j xtvou[j.evou (?) 

101,25 TrptoTT] — oeuTcpa 21,24 sq. 

beatv £/£iv 88,18 sq. otTTY] 91,8 £loo; 

Ttjiv 7:p6; Tt 99,23 OEaet opp. cpuact 

3,24 95,9 sq. 
9£(oprj(j.a dist. Xri[J.[j.a, atTrjij.a 14,7 dist. 

7:optafj.a 61,15 
i)£iopr]Tt7. o';. &£(oprjTtvcd (i'jyirA\).\j.axa 7,26 
{^eujpia. T^Xo; xrfi Stujpta; dpyr] tt]; 

rpdEeu); 2,10 24,22 
duta 51,31 

5)u[j.6; dist. Xoytaij.o;, £7:t9uij.t'a 10,16 
9'jpa. e; a'JT(Iiv tiLv yupujv 19,1 28,25 

71,22 al. £x Duptov 70,2 'IaTp6; 12,31 

t£p£'J;. Td zapa7:£Tdaij.aTa upetov 12,8. 15 
tva cum ind. fut. 18,9 34,7 cum opt. nou 

obl. 110,10.29 t'va [j.rj post verbuLQ 

timendi 41,7. 13 
iaa^i%\).oc, 97,2 
taopapfj; 82,38 
ia6oY>co; 82,38 
tao;. t6 laov t£ 7.at dvtaov 95,40 sq. 96,2 

129,5 Kdoos 92,27 

■>ca})£opa(£t6o;9£a£U);) 101,17.26 102,7 sq. 
132,20 VERBORUM fxova^ 155 %a9oXix(5? 2,7.8 

7ca&dXo'j a'JYTp^[-'[^-'^~<!' 6,10 'i v.ctSoXou 

opp. xi [AEptxa 41,10. "28 7,a&' uTioxst- 

fXEvoy 43,17 Tj y.a9oXo'j ouaia 581()sq. 
'/axd;. a/.paiov xaxov dojvatov etvat 

143,23 vide 0^080;. 
v.a-/.ujTtxo'; opp. TeXEico-ixd; 116,22 sq. 
xaXelv. v.aXeaojai 88,7 
xaXX'jv£iv 9,8 

-/aXXcoTifCeiv 6,34 7,19 11,19 
xa'pxtvo{ 107,11 

%aTo'Xrj'I;i; opp. dxaTaXrjiL^a 4,14 sq. 11,27 
xaTcfcpaais clist. dnXTJ cpcovT] 56,20 opp. 

d-dcpaaic 104,9 sq. y.a-daaat; '/al aTid- 

^aat; 134,35 stj. oi>x'^i[jzi Tuiv Xoi-div 

Tpt(I)v dvTtt)ca£tov 141,1 sq. 
v.aTa'.paTtxd;. v.a-atjaTtxr] cpuivrj 104,6 sq. 
xaTa/p/j aTtxd;. xaTa)^prjaTtx(Jus 86,15 
xaTrjYopstv. xaTrjYopEtaSat opp. uzoxet- 

a9at 22,16 sq. xaTa 'fjaiv — rrapa cp'jatv 

61,25 
xaTTjYopta expl. 22,13 -daat etat tov 

dpt9[i.6v a[ xaTTjYopfat 54,4 -svts Tod-ot 

etat xaTrjYopttuv 61,24 
xttTop&oviv opp. dfJiapTdvEtv 79,41 sq. 
xaTcocpepVjs 75,36 
xetaDat Tpf/ui; XsYeTat 132,18 
xivrjat; (zpdY,ii.a dTeXe;) 53,28 o-jx eCTt 

xaTTjYop^a 54,34 dist. fxeTaiSoXr] 133,17 sq. 

iiept xtvT^aeu); 146,1 e; cior) 146,2 
xtypdvat. TOtauTa l/o/^aavTO Ta -/pcoij.aTa 

126,18 
xXripoiiadat 135,24 
xvd; 53,18 

xotvd;. t6 xotvov TcTpayuij XeyeTat 30,28 
xoXopd;. t6 -iCoXojjdv opp. cXaTTOv 92,21 
xoXocptov 135,33 
xoptovi; 53,23 

xpiats (eloos Tuiv -po; Tt) 99,22 
x'JxXoj (dpt9(j.dt) 110,10 sq. AavOdveiv. XeXrj&dTU)? 90,20 

XetTietv. eXei'1/ev 5,27. 29 32,13 (constanter) 

intrans. 114,7 
Xfjjj.[xa dist. aiT-qif.oi, 0etop7][jta 14,7 

7:dpta(j.a 61,16 
XoYtx^ 1,7. 9 sq, 8,32 sq. 9,33 87,12 ci 

(j.^poc ^ opYavov r7;; '>f.tXoao'fta; 14,18 
XoYtxd?. XoYtxd a'JYYP'-<fxfAaTa 7,28 XoYtxdTrj; GS,1G 

XoYtafj.d; dist. {}'Jf».d;, IztO-jfjita 10,16 

XdYo; syn. 6ptaij.d; 26,12 32,25 optOTtxd; 
30,26 Xd^o; -po'joptx6; (tcov evavTicov 
iaTt ocxTtxd;) 78,17 sq. Tioaov otcopt- 
aiJLevov 83,24 ivotdfleTo; — -pocpoptxd; 
87,8 xaTafj.£Tpo'jfJcvo; fxaxpa xai ^pa/eta 
a'jXXa^-/J 87,14 sq. 

Xotzds. ?^ot-dv adverbialiter 53,9 57,22 
60,20 64,14 al. 

Xogd;. Xo;ui; 12,13 Maft/jaaTtxYj 8,32 stj. 9,33 
f).a9ryfxaTtxd;. ij.aD/jaaTt/.d a-JYYp^IJ-IJata 

7,31 
fx d X X v. t6 fj.dXXov xai t6 t^ttov |-tocy£a8at 

65,2 sq. 73,4 75,4 77,15 104,23 sq. 

128,8 fj-aXXov (?) ^vTt(j.dTepov 97,36 
[xavd;. t6 fj.av6v 0'Jo ar(fj.atv£t 124,19 
(j.eYa;. t6 ij.£Ya xai t6 ptxpdv 89,29 sq. 

92.15 93,7 

ii.£&£St; (etoo; Ttiiv zpd; Tt) 99,23 xaTa 

(ji£9e;tv (6(j.tov'j(Aa) 35,1. 2 
(j.£t}ooo; 8,4 sq. 
(jEtcoat; opp. a'j;rjat; 94,21 sq. etoo; 

xtvr,aeu); 146,2. 14 
(jeXt 98,24 

fj.eptC£tv. fj.£;j.£ptaij.dvu); 101,4 
(j.£ptxd;. (j.£ptxd a'JYYpdijiuaTa 6,10 sq. Ta 

fjtipixd opp. Td xai)dXo'j 41,10.29 o-j 

•/a&' uT:oxetfj.£Vou 43,19 fj.£ptxY) o'jaia 

58.16 sq. 59,36 sq. 

fjEpo; dist. 6'pYavov 1,15 14,18 sq. 
fj.£ao;. ci; fj.£aov dY£tv 20,34 
fj.eadTrj;. at [jeadTTjTe; t(ov ivavTicov 128,1 
fj.eTa^oXi] dist. xtvrjat; 133,17 sq. r) xaid 

To-ov iiz-a^oXr^ 53,28 etoo; xtvT;aew; 

146,3 
(j.eTacpopd. xaTd fjcTacpopdv 51,35 OfJtovuija 

35,1.3 caTtv ;f) fjcTacpopd . . a'JVTOfi.o; 

dvaXoYia 35,4 
fjeTacpoptxd;. ijCTa'j;optxto; opp. xuptu); 

59,33 
ij.r,7:oTc cum iud. 124,16 
(AT)Tt; 19,13 22,31 
[ji^Tot 53,21 
(j.vT]aTcuea8at 53,12 
(j.ovaotxdc 58,33. 34 
fxovd; 96,15 110,19 156 (XOVOSIOT^? I INDEX [jiovoE toTj;. lAOvoeio^ ccjyYP^FP-^"^ 7,1 
*p.ovdfX£ao;. [Aovo'ij.£5a IvavTia 137,3i^ 
;ji.o'vos. -xai [xdvos 6,24 20,24 55,1. 27 al. 

zU v-at [xdvos 13,21 46,16 t6 [aovov ot/di; 

XEy£-ai 30,18 
[jLdptov dist. [AEpo; 14,31 15,3 
[Aopcpi] vide Gyr^[).a Ntxav syn. aXT,3£'j£tv 17,20 19,19 

voelv. vo'£i [i.ot 115,36 136,35 

vo&£'j£iv. £vo9£6ov-o xd jjtjSXta t6 TiaXatov 

xaTa Tpeis Tpd-ou; 13,7 c.'jci; v£voi}£U- 

[ji£vrj 38,26.31 
vo-j;. 6 0'jfJi.Tra; voj; -rj; 'j7:oypa'.pTi; 47,33 'U^£Xds 53,23 

oo£. t6 Tdo£ Tt arj[j.aiv£tv 68,30 sq. 

1 7, V [i. t X d ;. oi/.ovo[j.txa ^'jyypa^j.^jiaTa 7,35 

6;i.0Y£vr,s 38,11 94,8 

6[j.o£tor^s 38,12 67,7 145,19 

0[j.oto;. 6'fjoiov — dvd(j.otov 96,2 129,5 

6fj.otdTrjS. 7.a&' 6[j.otd-T|Xa (6[j.(uv'j[j.a) ot/d); 
35,2. 9 

6[xdaToi/o; 12,35 

6 ;j. ti) V 'j (j. ;. 7r£pt 6[j.(uv'\u.a)v 26,4.9 28,25 sq. 
Oci . . 7.at Ypa'f7)v tJjv auTTjv £/_£iv Td 
6fj.u)vi>fj,a xal tov auTOV Tdvov v.ai Trjv 
a'jTr^v TtTtoatv xal to a-JTO TTVEvifj.a 33,10 
TO auTO fJ-Epos Toii Xdyou . . xat t6 a'j-6 
ytvos 33,29 Ta etorj Toiv 6fj.(i)V'jfj.(uv 34,5 
xaD' ou; (Tpduo^Js) 6'jvaTat xotv(ov£tv Td 
6;j.iovufj.a TOt? a'jv(ov'j[j.ot; 35,17 6[j.(ov6- 
[j.to; xaTrjYopEial^at 127,14 

6'vo;j.a. otTTov t6 li.£v 7:T(OTtx6v . . t6 oe 
cpepdfxevov xaTd TidarjS X^^eto; arjixatvo-jar^; 
Tt 30,9 

dvofj.aToft£T£iv 105,16 sq. 

6'7:o'j Y£ 4,36 53,22 68,9 88,21 

6pdv. t6 6p(jii 6fj.tovufj.dv laTf x4t y^P y-oCi 
t6 Setopdi xal to ^XiKw ar)fj.at'v£t 30,7 

opyavov ttj; cptXoao'f(as opp. fj.^po; 1,15 
14,18 

6pta[j.d; syn. 6'po; dist. uTroYpacpV] 26,12.20 
i-A Y£vou; xat otacpopdiv 65,33 

6ptaTtx6; Xoyo; 30,26 

6pij.rj. xaiJ' 6p,u.Vjv opp. cp'jaix(I); 132,9. 10 

d'pvt; dist. TiTrjvdv 104,40 6'ao;. 6'aov iTti to'jto) tijj XdYip 19,13 

oTav cuin ind. 47,10. 12 sq. 

6t£ cum coni. 17,33.35 32,10 al. 

01) oe — obZi 135,4 141,6 

ooSeTepos. ot taTpoi ^oio^^ xai uYetav 
£fj.fx£0a vofxt^ouatv elvat xat Xeyouat to 
TO'JT(ov [xecov ouScTepov 138,14 

o'jat'a. otTiX^ loTtv ^ oiata, i] fxev T:p6; 
dvTtoiaaToXrjv XeYOfxevr] Ttiiv aufxPeiSTjxdTtov 
..■)?/ oe xaTd 7:dvT(ov Ttov 6'vt(ov cpcpo- 
[x£V7] 32,34 opp. au[xp£pTixd; 41,10.27 
oux £v u7:ox£t[X£V(u 43,13 7:£pt ouatas 
57,1 Tidaa Td arj(xatvd(j.eva 57,31.36 
7:£pi TT]; cuvSetou 58,10 xa&dXou — 
fj.£ptxi^ 58,16 7ip(UT7] — ScuTcpa 58,21 
5i/,31 60,20 Ttvo; /dptv (j.)] . . Td y^^t) 
TpiTa; 0'jatas (IxdXeccv) 65,9 Td tota 
T^; ouata; 65,34 sq. 't'6tov fxdvr) av)T^ 
u7:dp/ov xat Tzdar^ 80,20 

ouat(bor;S 82,8.9 115,40 138,10.11 

o'j-£ 0£ 68,19 76,11 dXX' o'jtc [x^v 79,23 

ouTo;. TauTt xat xauTa 136,27 IIai)rjTtxd;. 7:a!}rjTtx/) 7:otdTr); xat Tcd&o; 

(TptTOv etoo; 7:otdTr)To;) 115,17 dist. 

115,36 123,18 
7:d8o; dist. 7:a8r]Ttxr) 7:otdTr]; 115,17.36 
7:avapfxdvioc 11,5 
rapaxoXou&etv eauToT 11,37 
7tapaXoYtCfxd; 36,16.22 121,26.35 
T^apaTilTacfxa 12,9. 15 43,35 
7:apaT/jprj ci? 33,10 
7:apacpuds 103,30 
T^apcxTact? 89,39 

7:app-/) ataCTtxds. t6 Tiappr^ataCTtxdv 3,29 
7:aptaTdvat. ^raptaxtjiv 95,6 
Participium libere usurpatum 14,25 

22,13.14 31,9 48,5 135,11 
7:ap(ovup.os. i^cpi 7:ap(uvufxiov 38,13 fxcaa 

auv(uvu[j.tuv xat £Tcp(ov'j(j.(ov 40,10 7:ap(o- 

v'j(X(os xaTrjYopeic9at 127,14 sq. 
7:da/etv vide 7:otetv 
7:a/U[xepi^i;. 7taj(U[xcp(iis 53,14 
7:cvTa&Xo; 121,20 
7:£pfi)£at;. o'jct'a; 7:£pt o'jat'av T^Ept&eat; 

147,4 
T^cpiTTdTTjs opp. dpTidxr); 76,10 94,37 
7:^. t6 (j.tj 6'v, t6 7:-^, [xrj ^ orjXovdTt 74,14 
7:rjCt; (eloo; t(uv 7:pd; Tt) 99,22 VERBORUM OTcouoaio? 157 TrXccTo; partitio 49,27 sq. 

TrXeovegia opp. IXXeti'? 94,34 

7:veu|A(ov SaXdTxioc 107,11 

Tco8T)Yeiv 1,5 

TTOtetv. TUEpt ToO zotctv 7.at rATfzvi 131,12 

xa^t? 131,17 c( y.aTrjYoptat etat 131,25 

xrj. eilSrj 132,8 

TTOlTJTi^C. xA TTOtTjTat . . . [A'j9o!; a-^Xp'J-TOV 

rd rept tiov &£ttov ooYP-aTtov XcYo;-iEva 
11,39 cf. 43,35 
:ioirjTi ;f o'?. t6 TCOirjTtxov atTtov 111,17.27 

TOto'?. TIEpt TIOIOU Xal -OtOTrjTO? 113,17 

Ta^t; 113,26 £T:tYpacpTf) 114,17 eiot] 
115,15 otaipeat; 116,21 otatcopa twv 
cJouJv 117,10 Ta;t; toutiov 117,17 to 
-otov Tpta arj;j.atvEt 1 14,22 Ta tota 
127,23 sq. 

-of/. tXos. -ot/.iXa a^JYYP^^H-H-^Jfc^ 7,1 

-oto'-T); vide -oto's 

-oXtTtxo;. roXiTf/.d a'JYYP^iJ-H-K"5t 7,35 

*7roX6[j.eao?. 7:oX'j;j.£aa £vavTta 137,31 sq. 

TT0X'JS. Td -p6 TWV -oAXdJV . . Td iv TOtS 

TioXXoI; . . Td irX Tot? TioXXot? 19,32 
63,9 sq. 132,35 -ui; e-t to'j uoaTo; . . 
t6 t:oX6 cpapiEv 77,6 t6 ttoXj ical oXtYov 
89,29 92,10 93,8 

7toXutovu[j.os. Td 7ioX'jtovu;j.a 27,18 

Trdptapta dist. SctopTjpia, Xrj[Aij.a 61,16 sq. 
90,8 

road;. Trept toO Troaoii 81,15 Ta^t? 81,21 sq. 
otatpetTat £t? a'JV£-/£; zat 8t(opta[j.£vov 77,2 
82,34 'jiioQtatpEt t6 cuvcy^; y.at t6 
otiopia[X£vov 83,22 sq. t6 [xev vft\. Seatv 
To 0£ o'jx £/£1 i)iatv 88,27 t6 (jiev xatF 
auT6 t6 0£ 7.aTd a'j[i.p£pTj7.d; 89,27 opiaTov 
— ddptaxov 90,9 lota tou TroaoO 90,7 sq. 

710 T^. t6 TTOTd xpt/d)? (X^Y^^^^O 132,16 

TTOu. t6 ttou £$a/(ju; Xrj-eTat 132,14 

7:pdY[J-a. t«ov 7rpaY[J-aT0Jv xd jj.£v ^attv 
aTeX"^ Td oe TeX^ta 53,27 dTrXd — a'jv- 
S£Ta 53,30 

7rpaY[J.aTctio 6t)s 28,6 

7rpaxTtxd;. TrpaxTtxd ^'^•\'{^i\i.]i.'xx^ 7,25 

7rpd5i; opp. O£top{a 2,11 24,22 

7rpoxaTdXr)dit; 30,32 

7rpoxaTa'p/e tv. ;rpoxaT^p;avTO ttjS atp^aeio; 
3,14 

7rpoXa(j.pdvetv intrans. 4,4 25,11 102,32 al. 
Td 7rpoXa[j.pavd(Aeva 1,8.20 'i% 12,20 

7rpoX^Y£tv. C^jT^^iGtop.ev it, Tiva 7rdvT0T£ 
ettoOdTa TravTo; [iijjXio^j TrpoX^Y^'*!^' 'jll 7rpdvota 99,11 

7rpd;. 7rp6? £-1 3,34 7,19 ^rept t(ov 7rpdc 
Tt 96,32 rj[A£t; tt) evixT)' e^rtYpacp^ (i. e. 
Trepi ToO 7rpd; Tt) 7r£ta!}(o[ji£v 97,34 114,20 
Td^t; 97,6 l^rtYpacoT) 97,27 otaaxeuVj 
97,38 'jTrdaTaat; 98,7 eiot) 99,21 lota 
103,6 totav uXt)v cjx £/£t, dXXd 
7:apa9'jd6t £Otx£ 103,30 dXT)9ivT) u7:oYpacpTj 
109,20 nXaTtovtx-^— n£ptTraTr)Ttxi) 112,20 
tb; Td 7:pd; Tt dvTtxEtadat 134,34 sq. 
7rpdaxatpo;. xaTd 7rpdaxatpov 123,36 
7rpoT^X£to;. iv Tots 7:pOT£X£tot; 56,2 
7:pdT£po;. t6 7:pdT£pov xal uOTEpov 108,8 sq. 
7:£pt 7:p0T£pou 143,25 147,10 XEYcTat 
7:cVTa/(oc 144,30 
7:pocpoptx6; Xd-^m 78,17 87,8 
7rp(oTo;. 7:p(oTa (an 7:pdT£pa?) Td (Jicptxd 
T(ov xaSdXou 24,1 sed 7:p(oTrj iaTiv ry xaTd- 
cpaai? iTfi dTiocpdaEto; 42,25 Td xaBdXou 
7rp(oTa T(ov [XEptxtov 58,23. 29 al. 
7rTT)vds. t6 7rTr,vdv dist. opvt; 105,1 
7rT(oais. 7rT(oatv xaXouatv oi cptXdaocpot . . 
TT)v TEXEuratav auXXa^fjV ttj; X^^eoj; 40,25 
30 
rTioTtxd;. 7rT(OTix6v 6'vo[JLa 30,10 
-uxvd;. t6 Truxvov 6'jo arj(j.atv£t 124,19 
7r'jxTrj; dist. 7ruxTtxd; 125,9 sq. 'PEuaTd? 4,26 t6 pEuaTov ttj; uXrj? 120,6 

pT)Tdv 76,35 77,13 al. 

pT)Toptxd; dist. prjTtop 125,12 

poTrr) 0'jx etoo; 7roaou dXXd ;j.dXXov 7rdi}os 

-roaou ea-tv 82,35. 39 
f.u»(j.t:etv. fyj»p.f:£a8at 9,6 2apxd7:Tepos 105,2 

aT)[j.etov 96,17 110,20 rrj; yP^I^^R? 86,17. 

27 
aT)paYYt"OTl» 124,31 
axtaYpacpta opp. TeXefa -{^fi^T^ 53,13 55,35. 

36 
axtvoaij^d; 20,17 
axo7:eiv. iaxoTn^aaxe 40,6 
axoTrd? 1,12. 25 sq. 18,22 
aoXotxiCetv 28,31 41,20 
aotptaTixd;. aocpiaTixot cuXXoYta(xo( 8,24 
aTrouoato; 130,21 158 3Ta5lC I INDEX a-zdaii (eloo; OsaEU);) 101,17. 2G 102,7 sq. 

132,19 
a-^p7]Ci;. eits xal sxEprjai? 134,35 sq. 

expl. 139,12.23 
a-oi/clov. TESaapa ator/sla 42,17 
aToi/Ettoat; 2fi,7 
auyYpotfAfxa. a'JYypa[j.ij.otTa vVy/a — la^iiu/a 

13,37. 3i» 
auYYpatpE'!)? 1,13 
C'j/.?.a[3^. {Aaxpd — ppa/cta 87,1.3 TtjJv 

[jiay.ptJuv Ta fiEv oJo £/£t /povou;, . . Tot 

0£ £;a fjpttauv E/£t /povov 87,20 
auXXoytafio; (cjXXoyi^ Tts Xoytuv) 8,14 

aootaTtxot a'j)vXoYi3(Aoi 8,25 
auXXoYtCTtxo; Xo'yo; 98,12. 13. 
cufApatveiv. t6 CJpipePifjxo'? opp. tj otdvota 

5,18. 34 Ta a'j|jL|3e,3Tj/.0Ta opp. o'ja{a 32,35 

41,10. 28 al. Iv 'jrox£tp.£vtu 43,15 def. 

46.26 sq. /toptCTd 48,28 66,37 d/iopiaTa 
66,38 7.aTd cju^EprjXo; opp. xa&' a'jTo 

89.27 BtTTov t6 cj,u.p£pT)xo's 107,18 
c 'j (ji - X X i^ 55,24 sq. 

a'jvavaip£tv opp. cjvetctp^pEtv 57,27 108,12 
C'jv£ta'f Epeiv opp. cjvavaipEtv 57,26 .sq. 

108,13 142,3 
auv£/T^;. t6 cuve/e; -oaov 82,33 sq. xaTd 

t6 cjve/e; 127,10 
C'jv9eTo;. Ta cjv&cTa opp. d-Xd 114,9 

rjalv TTpoTEpa xat y^^^uptywTEpa 114,40 
c 'j V T a Y u- a T t X (5 ;. cjvTayiJaTixd cJYYP^fJ-J^^f^a 

6,23. 30 
cuvtuoo; 23,4 
cjvto v'j|j.o;. Td cjviov'jij.a 26,10 TTEpi 

CJVlOVjpitOV 37,31 t6 a'JVtUV'J(J.OV OtTTtJv 

. . TQ t6 [j.ETaotoojv 6vd[JiaTo; xat Xdyou 

v^ ^6 au[xpaXXd[xevov 7:p6; t6 Elvat 68,17 
cuCTttTtxd; opp. cpSapTtxd; 94,2.3 
a/^at;. ev c/^aet opp. xai}^ a'jTd 54,7 sq. 

61,17 
c/7j[jta xai (JLop'fi^ (TETapTOv eIoo; rotoTrjTo;) 

115,18 123,39 sq. 
a/tCdzTepo; 105,2 
a(u(i.a (ttocov cjve/I;) 83,24 otTTdv, t6 [j.ev 

(jia8rj[iaTtx6v t6 6e tpuatxdv 83,40 
ctu[xaT07:ot£tv 22,25 
ctuaTtxd; opp. cp»}apTtx6; 74,9 135,25 142,5 
ctocppocjvrj 10,20 T^s ^TctOu[Jit'a; (dpETrj; 

Yvo'jpia[j.a) 10,22 Tdit; 1,13 tpuatxT] — Tipo; fjij.d; 58,25 

To e/£tv Td;tv dist. OEaiv e/Etv 89,23 
TauTd{AaTOv. b/. TauTO[JidTou 99,11 
TauTOTrj; 99,22 
teXeiv iv pdOet 120,22 
TsXEttuTtxd; opp. tp&apTtxd; 83,2 114,1 

132,12 opp. xaxtoTtxd; 116,21 S([. 119,30 
TeXtxd; 47,18 
T£[j.a/t^£tv 95,35 
TeTpdYtovo; dptt}[j.d; 110,9 
TEio; 20,22 syn. ■nptuTov 3,6 
Toio; f( Toto; 37,22 76,3 
TdiTo;. Stacpepet 6 totto; tou dYyEiou 47,8 

-'"yc6v cuve/e; 83,24 ETitcpdvEta TTEpaTOuaa 

84,9 
TocouTo;. Toao'JTov . . oTt 19,28 23,1.15.21. 

27 
Tpd/7]Xo; T^; TiEptaTEpd; 98,27.34 
TptTiou; fj xaXou(j.£VT] l^TidXXtovo; 3,35.36 
TpoTTi^ anni temjiestas 89,20 
Tpu? 44,11 
TUcpXdTT]; (7rapa'oEtY[J^a CTEpfjaEio;) 134,38 

136,11 sq. 
T'j/T]. i.T.h T'J/T]; 6[j.tdv'j;j.a 34,8 T5top. TTtiJ; TioXu cpa[j.£v 77,6 92,5 

'jXt) opp. Eioo; 37,27 53,36 dvEtoEo; 58,2 

82,21 f] uXt) ttj; d:Topta; 111,17 
u[j.£vd7rT£po; 105,2 
uzdXXrjXo;. Ta u7:dXXr,Xa 22,16 opp. 

eTEpOYEvf] 57,16 Ta uTtdXXrjXa X£Yd[j.Eva 

YEVT] 50,23 
U7rap6t; 32,37.41 56,6 sq. 
'j7r£vavTto; 128,13 
uTcta/vEtc&ai. u7:tc/vo'jjX£i)a 7:otficaci}at 

14,14 
'j7roYpacpi^ 26,13 dist. 6pta[j.d; 46,28.33 
t)7roYpacptxd;. UTroYpacptxuJ; 44,1 
u7roota{p£Ct; expl. 85,1 sq. 
'j7rox£tCt)at opp. xaTT]Yop£ta8at 22,16 sq. 

£v 'j7:oxEt[j.^vu) et xa&"' u7rox£t[j.evou 

43,14 sq. (b; xad' u7:oxet[j.evou xaxrjYO- 

petcSat expi. 50,12 sq. 
u7ro(j.vT][j.aTtxd;. uT:o[j.vrj[j.aTtxd cuyyp^V" 

[j.aTa 6,23. 24 sq. 
U7rd CTact; 64,30 

'j^rTtdCetv. U7rTtaa[j.Evo; vou; 123,12 
'jCTEpo; vide TrpoTEpo; YERBORUM 'Q^piav 159 

uccEat; 99,22 11G,2 cp-iaij. -/.ata cpuatv — Trapdt cpiatv fil.25 

utpTjyrjaaT txo; 11,13 'fjaet opp. &£a£t 3,24 95,9 sq. opp. 

■/poviu 108,12 sq. 
cptuv-;^. <p(uvat iaTjp-oi — a7][jiavTtxc(t 20,15 
53,16 auvacTot - anXat 21,17 
tPavEooiJv 1G,37 cptuTStvo;. cptoTEtv)] otccvota 1,5 

«pBdvetv. cp&ctaa; 77,14 
ffi&apTixt)? opp. atoatixo'; 74,8 142,6 opp. 

TcXittottxoc 83,2 132,12 opp. auataTtxo? 

94,2. 3 Xstp. Tj pL£Tct /£tpa; 7:paY|jaT£t'a 19,35 

cpOapTo?. Tcit Y£vvr|Tct xat cpSapTct 4,31 /opTrjyerv 1,4 

opp. Tot citota 44,24 )(pT]at|x£'j£iv 22,8 

cp&tvo'7r(opov 89,20 /pTQatlxos 22,2 t6 /pViat[j.ov 1,12 

cp9opa (-payfia dTEXE;) 53,28 cioo; 7.tviQa£(o; /povo; (Ttoaov a'JV£/£'?) 83,24 -dSo; y.tvi^- 

146,2.11 a£(o; 83,30 /povw opp. cpuact 108,12 sq. 

cptXoaocpia TtptoTT) 20,28 21,6.7 129,21 -/ptoaa 125,34sq. 

CpX£pOTOfJ.O?. t6 CpX£[30T<>fJL0V 15,11 

cppovrjat; 10,19 otp£Tfj; iaTt •jvwp^^jixoi too 

Xoyiafi.ou 10,21 
cppouoo; 136,24 Tricpo;. ttjv 'Lr^cpov d-o6t6ovat 55,29 

cpotTTjT-^; 11,34 T£Xctav 59,37 60,30 

(fjatx^ 9,10. 12.33 87,13 
cpuat7.o's. cp'jat7.(i auYYpct(xp.aTa 7,30 
cpuatoXoYtot 19,33 58,9 85,26 
cpuaioXoYtxi^ 9,31 sq. '<2/ptdv 6td cpo^Sov 126,18. 19 I T T N D E X N M I N U M 'A97]vaios. (iv rioXtTotiai;) tov ^iov 'ASt]- 
vattov y.Gtt aXXtov Ttvtov otrjEtrai 6,15 

Aia;. Tov fXEv . . £t-ota£v av AtavTa IzKa.- 
[jLU)vtov £7. SaXafJLtvo; (j.ovoaayr(aavTa 
"ExTopt iauTov 3»a;avTa, tov oi 'OiXecu; 
sirotuEV av Aoxpov £; 'OiXsio; "27,14 
32,5 sq. 35,36 sq. 

Ai&io'> 116,7 

'Ay.aorj(jLa'ix6; Il£rjt-aTT,Ttxo; 5, "25 

'Ax aorjij.ia. £v 'A/.aorju.ta 5,24 

'AX£;ovopo; 6 MaxcOtbv e. g. 39,12 

'AXESavopo; 'A<fpootate'j; 7,10 13,32 com- 
mentaria Aristotelis et Theophrasti Cate- 
goriarum scripsit 13,34 7:epl (Aovtov 
vorjadxcov (otaXEYeaSai tov 'AptSTOTEXrj 
IXeyev) 18,31 19,17 132,32 -xat tota; 
£-tX6a£(o; £'j-op£r cprjat yap OTt Ta aTOjj.a 
-ptoTa U7:dp/£t TtLv -/aiJoXoy TipuiTa 0£ 
cprjai ttJ cp'ja£t (o'J -p6; rjaa;) 58,28 

'Avopdvtxo; Aristotelis epistolas coliegit 
6,12 

'ATtoXXtov. Tj TptTtou; ^ -icaXo'J(Ji£vTj 'ATToXXtovo; 
3,36 Xo?uJ; ^(jLavTeuETo 12,12 

'Apaxo; (Phaenom. 44) 15,6 

'Apeio; Trdyo; (6ty.aaTT,ptov Iv 'AO^vat;) 42,4 
55,28 

'Ap(aTap-/o ;. r^ £v 'AptaTapj^oj Ypaij.(JiaTty.Tj 
45,26 ' 

'ApiaTetOTj; Ta br.kp Ttjiiv aTpaTTjYdiv tc/.MiJ.ioi 
ob/ 'Ttiep auTtlJv ^-eYpa-iiE 22,27 

ApiaTtTrTio; 6 K'jprjvaty.d; 3,16 

'ApiaT0-£Xrj;. (j.t] £t; y.ai (jlovo; 'AptaTOT^Xr,; 
6 STaYetptTTj; CY^^eTO, dXXd -xai 6 ir.iv.Xq^^ 
MOSo;, dXXa otj ■aoX 6 -xaXo'j[jtevo; iiatoo- 
Tptprj; 13,21 'AptOTOTeXrj;, iXi-(z-:o Ilspt- 
TraTrjTf^d; 5,26 6 Oeto; nXdTOjv -/.al 
'AptaTOT^Xrj; eXEY/ot; o^jatoTioOatv tyjv atp£atv T0'jTtov (t(ov 'Ecp£-<cTty.iov) 4,4. 9 
Tiov a'J'(ypoii).iidxia'J Ta i^ev lart [j.£pty,d Ta 
OE -/.aOdXo-j Ta oe (j.£Ta^'j Ttov -/.aildXo-J 
-/cai Ttov -/.aTd fj.Epo; 6,9 (XEpf/d 6,11 at 
EntaToXat, dartva; 'Avopdvf/.d; te ■/.at 
ApT£ij.(ov a'jvrjYdYOv (1,12 [j.£Ta;'j . . rj 
riEpt Ci',^n>v iaTopta yat al rioXtTCtat av' 
o'jaat 6,14 Ttov -xa9dXo'j Td [jlev ianv u-o- 
[jLvrj;j.aTt-xd Ta oe a^jvTayfJ.aTtxd 6,23 (j.ovo- 
EiSfj — Tiof/.tXa 7,1 auTOTTpdatora — otaXo- 
Yixd7,3 l;toT£pf/.d — d-iCpoa(j.aTficd7,7 Tipa- 
y.Tt/.d — S£(opTjTi-Ad7,25 XoYf/-d7,28 cp'jai-/.d 

— &£oXoYf/.d — [j.a9rj[JiaTf/td 7,30 ■f]%iy.'-l 

— of/.ovo[j.f/d — -oXtTty.d 7,35 Tt ro 
Etoo; ttj; d-aYY^Xia; 11,3 otd Tt dadcpEtav 
|-ETrjO£'ja£v 11,21 oro'j (jlev -/.at a^JTo; 
dvo[JLaTO&£Trj; ■'[i^n-oLi, tote t6 Xeyco Tt&rjatv 
Tj t6 -iCaXto . . . o'JT(o -pcoTo; t6 (JiEpo; 
TTj; TTpOTdaEco; 6'pov (ovdfj.aa£v . . 6't£ os 
a'jv£ti}ta|j.f/ov XEyet 6voij.a, TdT£ Tii^Tjat t6 
X^YETat Tj t6 -/.aXEtTat 29,13 

'A p t a T T E X t --c d ;. 'AptaTOTEXf-td a'JYYP^V-!-'°''^^ 
£vo&£'JOVTO 13,15 sq. a-<co7r6; Ttov Karrj- 
Yopitov 18,22 £7rtYpacpiQ 22,13 o't ttoXXoI 
iTTEYpa^Jjav np6 Ttiiv TOTrtov 22,35 •('i-fi'ji6v 
iOTi t6 (jtpXtov 22,38 cpaatv 6'Tt e^jpeOTjaav 
£v rat; PtpXto&Tj-/.at; . . rtov [jiev 'AvaX'j- 
Tty.(ov [j.' -Aca p' Pt^Xia, Ttuv oe KaTTjYO- 
pttjjv p' 24,14 ot [Ji£V •(Oip vdOov Etvat 
a'jTd (t6 TptTOv T[j.rj[j.a Ttuv KaTTjYOptdiv, 
i'j (j) otaX^Y^"^^' ^^P' '^^^^ dvTf/,Et[j.£vtov 
p. llb 16 sq.) eXeyov 133,14sq. Td [j.£v 
Ttuv dp-/atOTEptov pti3Xt'a Ilepi tou Tipd; 
Tt ^TTtYpdcpouai, Ta 6e TtLv VEtoTEptov riept 
Ttuv Tipd; Tt 97,28 t6 t^Xo; ttj; Aptaio- 
TEXf/CTj; cptXoaocpta; 9,14 o'i 'AptaTOTeXfiCot 
48,37 'Apts. II INDEX XOMIXUM risoir^T/iTixo? 161 ""Ap-eaojv Aristotelis epistolas collegit G,12 

'A p7i;xT^orj; vide Etoxpcixrj; 

'Apy 'JTa; ir.iypa-st xa; KotTTjyoptas ritpl yevdjv 

22,31 sXey^"' 'ScI -po-dtTEaBat t6 roiov 

-oj -ooou' 81,31 Ypcf-La; ritpi twv oExa 

Yiviuv 82,27 
'\3 7. ATj -laoTj;. o't TuJv 'AjxATj-taouJv -aiO£; 

8,22 

'AXTIZOC 'AtT17.6v 5/TyO.a 29, fi Ot ATTt7.ol 

£?T;YTjTat 120,32 
A-/iXX£6; 30,20 
ra>.T^v6; iKi'[/.^^ Toito-j; (to'j; 'E^i/.Ti^.o^j;) 

aro TTj; IvapYEta; 4,15 

ATj lJ.OXpiT£tO;. ATj;j.07.pl'T£tOt 3,13 

At([jloxp tto; 3,14 

ATj[j.oa&£v/]; 18,7 

"£7. Tiup 27,15 

'EXaia et 'EXea confunduntur 33,18 

'EXdTT];. Tov 'EXdtTjv, ctvopa tov d-6 

'EXaia; ttjS -oX^iu; tt^; 'JTaXta; 33,18. 22 
'EXevTj e. g. 39,2.6 
"EXevo; e. g. 39,2.6 
'E-t7,0'jp£to;. 'E7:t7.0'jp£tot 3,13 
'E-t'7.o'jpo; 3,14 
'EpETptaxo;. rj 'EpEtptaxY] cptXo30cpia 

3,16 ot 'Ep£Tptaxot 5,38 
'EpETpt£'j; (M£V£6tj[j.o;) 3,17 
'EpfJ.tvo; (eXey^v TiEpi fjovtuv -paY[J.dTU)v 

otaX£YE3&at t6v 'AptaTOTdXTj) 18,30 19,6 
'EpiJ-OY^VTj ;. T] 'EpfJ.OY£vo'j; TEyvTj 18,8 
E'jfJo'jXo; e. g. 35,25 
E'j6rjfj.o; Categorias scripsit 13,25 
EuxXEtOTj; (M£Y«p£'j;) 3,17 (mathematicus) 

120,7 
'Ecp£7.tt7.o;. ot 'E'f£7.tt/.oi 3,32 sq. 
ZVjvtuv 3,19 

'H6ovt7. o;. o't 'H5ovt7.ot' 5,8 
CHpd7.X£tto;) (frg. 41 Byw. 12 et91 Diels) 

4,33 
(^Hatooo;) (Theog. 459) 12,2 
BaXrj;. tj HaXo^i datpovoata 109,1 
0eattT,To; e. g. 35,10 
0£;j.t'aTto;. iaTt oe rj [j.£Ta'fopd , (u; tpT^atv 

t)£[j.(aTto;, a-jvto[jLo; dvaXoYia 35,4 0E[j.tat(o'j 

X'jat; dTtopia; 48,14 
0£6cppaato; Categorias scripsit 13,24 com- 

ine tarium suarum Cat. 13,30 Alexander 

commentarium eius Cat. scripsit 13,34 
0o'jxu6ior); (II, 49) 120,11 
'ld(j.pXt-/_o; recte iudicat de fine Cate- 

goriarum 19,37 'Ia[j.SXt/£to; a/.o-o; 28,25 41,12. 26 

"loTj 35,4 

'Ioi3dtT|; 6 tr,; Ai^Jr,; SaatXEj; ipdatTj; 

EYcVEto Tiuv lIj&aY0pi7,(uv Tr('(rtau.[j.dz(uw 

13,13 
^Ir-07.pdtrj; (Aphor. 2,10) 10,7 ^ 'I--o- 

7.pdto'j; tatpt7,rj 109,1 (Aphor. 1,3) 

121,20 
Kdattup 7,al noX'j6£'jxTjs 145,18 
Kopa7.o; -Etpa 42,4 55,28 
(KpdfjXo;) 4,33 
K'jvt7. o;. K'jvt7.ot £7.Xrii}T|aav «ftX6ao'iot 6td 

6'Jo ttvd; attia; 3,21 
K'jpTjvat7,6; (Apiatt--o;) 3,16 tj K'jpTj- 

vai7,Y] «tXoaocsta 3,15 ot K'Jprjvat/.ot 

5,38 
Aoxpo'; 27,16 
Ao;ia; 12,14 

Au7. EtOV. EV Tli7 A'J7,Eilp 5,25 £V A'J7.EioJ 

54,14 56,11 
A'jx£to; HEptratTjti-iCo'; 5,26 
Mey^Pe^JS 3,18 

Mfictpi-Ao;. MEYapt7.}j cptXoaocpia 3,17 
M^vav6po; £v 7:poot;j.iot; tT]; A£'Jxa6ia; 

6v6;j.ata £-/dX£aEv zdaav X£;tv 30,11 
MEV£6rj[j.o; 6 'EpEtpt£'J; 3,16 
MiXtov 6 d&Xrjti^; 121,19 
Mvi&o;. cognomen Aristotelis cuiusdam 

13,22 
EEvozpdTr); 5,23 sq. 
'OtXE'j; 27,13.16 32,9 sq. 
('OX'j[j.7:t6oujpo;) suum iu Isagogen com- 

mentarium deperditum spectat 16,26 

60,10 68,15. 17 profitetur in librum De 

interpr. commentarium 30,13 Themi- 

stium sequitur 48,14 6 'f tXoaocpo; 33,28 

6 Tjij.EtEpo; 6t6da7.aXo; 101,17 
'0;j.Tjptx6;. '0[j.Tjptxd a'j'C[pd[t.i).a-a. 13,15 
"o'[J.Tjpo; 18,7 20,17 (A 21) 33,23 (B 204) 

9,22 (A 482) 33,25 (P 720) 29,20 
('0p'ftx6;) frg. Orph. 12,11 
naiootpi^Tj;. cognomen Aristotelis cuius- 

dam 13,23 
netotaTpoTo; 6 tujv 'ASrjvaiujv rjpavvo; 

T(uv '0[J.Tjpt7.(uv (a'JYYP'^[^!^^"<^v £paatTj; 

EYEVEto) 13,15 

nEXoTTOvvTjataxo;. £v tot; IIeXo-ovvtj- 
ataxot; ypovot; 47,4 £v H£Xo-ovvrjata7.(o 
-oX^[j.u) 54,15 56,12 

OEpt-aTrjTtxo;. ot llept-atrjttxoi 5,19 sq. 
trjv XoYt7.Tjv 6'pYavov vo[j.iCo'jat 14,20 Comracnt. in Aiist. \II 1. (.Hynip. 1'roleg. <-t iu Cat. 11 162 ricpst^ II INDEX NOMINUM Tp (U'./0^ nspiraTTjTixTj Tiov -po; xt uj:oypa'frj 
112,21 
riepsts- i'' Ihpstot 34,11 

nXdxtOV XtVO'J|Jl£VO? T7]V TpOC TOj; JTOttpOJ; 

£-otctTO a'Jvo'j3iav 5,20 6 &£to; nXdTtuv zat 

'AptaTOTE/.r,; i'KV('/OlZ 0'J3(U-0J3tV TTjV 

atpsatv TOJTtov (tcuv 'Ecii/.Tty.tLv) 4,4 t6 
i-tY£Ypdcs9ai Iv tuj tou Il/.ctTtovo; ji.O'jasttp 
'dYito(j.£Tp7)To; [Jirjoet; etstTto' 9,1 EAeye 
OTt Oci d-ayayetv a'jTO'j; (toj; v£0'j;) h 
Toi; 0'jfi— oaiot? y.at (Ji£8ja7.£tv 11,31 
[lepo; dtaa xat opyavov (ttjv XoyixTjv 
voat^et) 14,20 i-.iy^wliz «Patopo;, 'AXxt- 
Ptdor^; 22,26 6 oe IlXdTiov o'j/ to; 6 
'AptaTOT£A.rjS t6 toos {xeptxto; ^Trtcpepet xat 
t6 TOiovoe xa8dXo'j, dXXa xo dvd-aXtv 
68,37 GtpTtov (dpt&(x6v) eXeyev tov o'jvd- 
fxevov otatpeDrjvat xat (J-e/pi (Jiovdoos . . . 
(x^ao'j; 0£ dpt8(j.o'j; eXeyev to-j; 6tatpo'j- 
(j.£vo'j; (A£v £t; 6'jo laa, [j.7] (/.EVTOt (J-t/pt 
(j.ovd5o; 6tatpo'j(jiEvo'JC 137,33 

nXaTto vf/o;. nXaTiovf/r) Ttov -po'; Tt 
unoypacprj 112,20 

nXtoTtvo! (Enn. I lib. Ilf, 3 p. 20) 10,1 
eius opinio de mali odore 49,5 (Enn. 
VI lib. III, 12 p. 627) 94,14 

noX'j6£'jxr^; 145,13 

rioptp-jpto; (IXeyev -ept cptovtov (j.o'viov 5ta- 
X^yea8at t6v 'AptaTOTeXr)) 18,30. 32 (Isag. 
p. 3,19) 22,32 (p. 13,1) 116,5 126,8 (p. 
9,21) 128,39 nptoTayo'pa? otd(j.£vo; t6 ooxojv r/.daTi)) 

TO'jTo dXrjOe; etvat 4,9 refutatur ab 

Aristotele 4,10 
IIptoTaydpeto; od;a 97,22 
IlToXeaaio; 6 ETrtxXrjv OtXdoeXtpo; Ttov 

'AptaTOTeXtxtov (auyypa[j.|j.dTiov dpaaTrj; 

£y£V£To) 13,14 
II'j8aydpas 3,13 y-t^' r]ij.Epav rjptoTa touc 

tpotTTjTa; Td £v xat? vj^t yiyvdiJEva ivuTrvta 

11,33 0'jvc d-£X£t'L£V otxeTov a'jyypa;j.[i.a, 

Xcytov OTt 0'j Oci di'j/a ■/aTaXt[j.iTdv£tv 

a'jyypdij.tj.aTa . . dXXd . . £[j.'L'jy_a 13,37 
n'j8aydpeto?. II'Ji}aydp£tot 3,13 
n^j i}ayopt7.d;. Tci IljiJayoptxd a'jyypd;j.ijaTa 

13,14. 36 sq. 
2aXa(j.U 27,15 
STayet piTrj; 13,22 
^Tod. ot d-6 TfjS 2Tod; 38,8 
STiot'-/ds. 2)T(otxot dvo[jid^ovTat ota t6 dv 

ttJ -otxtXa aToa Zrjvtova otaTpipovTa Tiat- 

orjEtv 3,18 [Jipo; auT/]v (tt^v Xoytxr^v) 

vo[j.tCo'jat 14,19 
StoxpdTT]; cpaXaxp6; TrpoydaTtop cptXdaocpo? 

31,31 al. e. g. 35,31 al. 'ADr^vaio; at[j.6? 

-poydaTtop cpaXaxpo; Siocppovtaxou 'Ap/t- 

tj.rj0o'js 106,6 
T£Xa[j.tov 27,13 32,9 
'r£Xa[j.(ovio; 27,15 32,19 
Tep-Lttov (MEyapEu;) 3,17 
1'ptoixd;. Tptotx6s itdXE[j.o; 47,5 89,35 

108,14 III L C I P L A T X I C I Phaedo. p. 60 B 142,18 

p. 67 C 10,6 

p. 70D. E 135,25 

p. 91 C 10,10 

Theaet. p. 182 A 117,32 

Sophist. p. 235 C . . . . 2,7 126,27 Parm. p. 135 D 14,22 

Alc. I p. 114E 10,8 

Gorg. p. 448C 34,18 

Kei publ. II, 15 p. 375 E . . 3,30 

YII, 14 p. 5.34 E . . 14,21 IV L C I A R I S T T E L I C I Anal. 


pr. A 1 p. 24bl7 . . 


29,14 
A 15 p. 35*2 . . 


107,4 


Phys. 


A 4 p. 216^30 . . . 


124,17 
E 1 p. 224a31 . . . 


146,9 
p. 224b8 . . . 


133,18 
p. 225^3 . . . 


23,16 
Z 10 p. 241a31 . . . 


86,20 De gen. et corr. 

B3 p. 330a25.30 . . 73,22 75,6 

Metaph. A 6 p. 987b20sq. . 94,15 

A 10 p. 1075^11 . . 9,24 

Eth. Nic. A 4 p. 1096» 24 , . 96,13 

Rhet. r 2 p. 1405^ 1 . . 38,7 

Po§t. c. 22 p. 1458^18 . . 105,17 CORRIGENDA ET ADDENDA. p. 12,11 legas 13£,3t,Xoi; 

p. 28,5 post Ta=j-a iuseri 'q recte iussit Kalbfleisch 

p. 31,28 1. £t pro £v 

p. 59,1 1. i-tO£/£Tat 

p. 78,20 1. 0£7.Ti/.o; 

p. 87,8 1. -po'^opt7.o; 

p. 93,16 98,13.23 corrigas ^vapyEia; et addas notam: ivapyEia; scripsi: ^v£py£ia; M